t Veurnsche volk: katholiek weekblad voor Veurne en Veurne-Ambacht

248 0
07 maart 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Maart. t Veurnsche volk: katholiek weekblad voor Veurne en Veurne-Ambacht. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qz22b8wh6s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fcyo BftCHT. Vierde Jaargang— Nummer ÏO Zaterdag *? Maart 1914 KATHOLIEK WEElffli ap> \/nnRvEüPNE EN VEtlPNË Pfij« per abonnement 3 fr 9s jaors Brieven, mededeelingen en annoncen sture •nen naar den Drukker-uitgever ten laatste den Vrijdag middag. Boeken in 't dubbel opgezonden worden besproken in dit blad. De uitgever behoudt het recht aankondigingen'of artikels te weigeren. DRUKKER - UITGEVER : Maurits Ghyssaert jg Deleye, Vleesehhouwerstraat, 4, Veurne. Geweigerde handschriften worden niet vrachtvrij teruggezonden. Ongeteekende stukken kunnen niet in acht genomen worden. PRIJS DER AANKONDIGINGEN De gewone aan 20 c. per regel De rechterlijke 5o c. per regel Eerherstelling 2 fr. per regel Aank. van langen duur, bij overeenkomst, Herbergfeesten (3 reg») 25 r \ Het algemeen stemrecht én zijne gefroutue (?) aanhangers. Het algemeen stemrecht, zuiver en eenvoudig was het eerste artikel van het symbolum der socialisten. Dit stelsel alleen kon het vaderland redden, kon aan de werkende klas geluk en voorspoed verschaffen en ging het aanschijn der aarde vernieuwen. Geene opofferingen war.en te groot om het t bemachtigen en de socialisten, geholpen door hunne trouwe onderdanen, de liberalen, aarzelden niet, om het te bekomen, van verleden jaar de al-gemeene werkstaking uit te roepen die zoovele miljoenen en tranen heeft gekost. De oproer viel stil, zonder- dat de Regeering een duim breed van hare stellingen geweken had. Maar nadat alles tot d*ê kalmte wedergekeerd was, weigerde Minister de Broqueville niet hetgene hij altijd had toegestaan, te weten van te onderzoeken of er geen beter regiem kon gevonden worden voor gemeente en provintie-kiezingen. En hij stelde daartoe eene^^^ misstèeaan v^~L^^rT„a^w—1— -•'-. ,? In dïe commissie waren er van aTteL partijen, en natuurlijk de meest gezaghebbende ; uit de socialistische partij wierden aangeduid HH. Vandervelde en Destrée, leiders der partij in de Kamers, H. Lafon-taine, senator, H. Degreef, een der meest ervaren in het vak en H. Pastur, bestendige afgeveerdlgde van Henegouwen. Nu, zult gy meenen, is de zaak gewonnen : die mannen zullen hunne gedachten kunnen uiteenzetten in eenen daartoe aan-gestelden raad ; hunne -beweegredenen zullen zoo overtuigend zijn dat iedereen met hen zal instemmen ; en nu of nooit wordt het gebenedijde en zoolang afge-eischte A. S. uitgeroepen ! Helaas ! driemaal helaas ! In die commissie heeft g~eene van die vijf socialisten liet zuiver A.mfi>. durven aanprijzen, zoodanig voelden zij dat het onverdedigbaar was in een ernstige omgeving.In eene wo< lige meeting, tieren en bulderen van: « één man, één© stem», dat kan gaan; maar daar waar er gezond en gezeten geredeneerd wordt, houdt dit stelsel geen stand. M. Degreef, specialist in die zaken heeft niet geaarzeld te verklaren dat het A. S. slechts te vinden is in de minst beschaafde maatschappijen, dat het een terugkeer is tot de primitieve instellingen. Hij heeft zich partijganger verklaard van een regiem van vertegenwoordiging der verschillige maatschappelijke belangen. En M. Ligy die dit stelsel van den socialist naderhand uitpluisde, kwam tot het gevolg dat met dit stelsel elf honderd renteniers te Brussel evenveel gemeenteraadsleden zouden kiezen als een en twintig duizend werklieden. Dat ware ^us : » één man, twintig stemmen » ! M. Destrée l.eeft eerst eenen lofzang gezongen ter eere van het A, S., dit om zich niet al te klaarblijkelijk te misklap-pen. Maar seffens nadien heeft hij erkend dat er tegengewichten zouden dienen aangepast te worden om de blinde en onervarene macht der massas te verhelpen.Hij wil de gekozenenen van het A.S.onder het toezicht en de voogdij plaatsen- van tech-nieke raden. M. Vandervelde beeft heel weinig gezegd, doch droeg een stelsel voor van eene tweede stem aan den gehuwden burger van 35 jaar, hetgeen dus ook al niet meer is : «een man, eene stem». En HH. Lafontaine en Pastur hebben gezwegen, om beters wille- * * Dus, nog geen jaar na al dat lawaai en getier en gestorm en oproer, verbranden deze mannen den afgod dien zij dan deden aanbidden en voor denwelken zij verklaarden te willen sterven op de barricade of ten minste de werkstakers er te willen doen op sterven. Zijn mij dat kluchtspelers ! Allerlei tijdingen. Woorden zijn geen oorden Men schrijft ons uit Brugge : De afgevallen priester Fonteyne heeft geschreven dat hij geen rooden duit ging betalen vün de 2000 fr. schavergoeding tot welke M veroordeeld werd voor laster jegens heer Stock bestuurder der Gazette vaji Brugge. De man heeft zonder den waard gerekend want tegen wil en dank moet hij betalen. De Volksvertegenwoordigers trekken «ene schavergoeding van 4000 fr. die bij kwartalen betaald wordt. Met de kosten moet Fonteyne voor dat proces in 't geheel 3 000 fr. betalen. Alledrie maanden zoo hij niet b-^r^- ^gpw8!(^^2^- Aan het ftof De koninklijke familie'Sal 'het Paasch-verlof doorbrengen aan de zee, te Oostende. Het progressisten-congres heeft morgen Zondag te Brussel plaats ; aan de dagorde staat de herziening van het partijprogram. De koningin en de décolletage De dagbladen hebben op allerlei manieren de incidenten verteld, die zouden voorgevallen zijn op de twee laatste hofbals. Men zegde dat de koningin, eene dame uit den adel ontwarend, die eigenlijk meer niet dan wel gekleed was, haar had aan-gespioken met de wodtden : Mevrouw, de kleermaakster zit te wachten in het aanpalend salon — in andere woorden haar verzocht haoT te vertrekken. Zoo is het niet gebeurd, maar er is toch iets voorgevallen — namelijk het volgende: Op het eerste van die twee bals is de koningin zonder ze te bezien, of ze heel weinig beziende, voorbij overdreven gedecolleteerde dames gegaan, terwijl zij langzaam voorbij de dames ging die meer... gekleed waren, aldus eene behendige les gevend aan de eerste. "Sip Dit was alles, maar de les was zoo raak geweest, dat op het tweede hofbal al de toiletten correct waren. Men zal Hare Majesteit in alle kringen goed keuren over haar streven naar meer betamelijkheid. Binnenroepen der militieklassen De mannen der klassen van 1910,1911 en 1912 zullen in 1914 terug onder de wapens geroepen worden op de volgende datums : Klas van 1910. — Eerste legerafdeeling, van 24 Augustus tot 5 September ; tweede legerafdeeling, van 25 iwaart tot 10 April ; derde afdeeling, van 1 of 2 Juni tot 12 Juni vierde afdeeling, van 28 April of van 3 of 4 Mei tot 14 Mei; vijfde afdeeling, van 24 Augusti tot 5 September ; zesde afdeeling van 26 Augusti tot 5 September. Klas van 1911. — Eerste legerafdeelingvan 23 Augusti tot 5 September ; tweedeafdeeling van 28 Maart tot 10 April ; derdealdeeling, van 24 vlei tot 12 Juni & vierdeafdeeling van 14 Mei tot 1 Juni; vijfde afdeeling, van 3o Augusti tot 5 September ; zesde afdeeling, van 23 of 24 Augusti tot 5 September.£tp*j Klas van 1912. — Eerste legerafdeeling van 3o Augusti tot 5 September ; tweede afdeeling, van 29 Maart tot 10 April ; derde afdeeling, van 3i Mei tot 12 Juni ; vierde afdeeling van 3o Augusti tot 5 September ; vijlde afdeeling, van 3o Augusti tot 5 September. Bankbiljetten in Frankrijk De gezameritlijke omloop der biljetten van de Bank van Frankrijk bedraagt 5 milliard Ji3 millioen 55i duizend 290 fr. u Oostendsche visschers in Congo Dinsdag, 3 Maart, vertrok uit Oostende de stoomsloep Jacqueline, n. i3o onzer visschersvloot, van de reederij Pêcheries a Vapeur, bestuurd door heer John Bauwens. De sloep staat onder het bevel van kapitein Ars. Blonde, met eene bemanning van 12 Oostendsche zeelieden. .aan worden, aten uitschijiik van de 1 De Jacqueline vertrekt voor rekening eener onlangs gestichte handelsmaatschappij ^ welke proefnemingen wil doen met de yischvangst in den oceaan, in de nabijheid van Banana, waarde maatschappij reeds eene ijsfabriek en eene haringrookerij heeft. Het vaartuig, dat op Cockerills's werven, eenige jaren geleden, gebouwd werd, is geheel heringericht voor het tropisch klimaat : de£ wanden zijn geheel bekleed met eene laag kurk om de groote warmte buiten te houden, ook zijn bevriezing-en verluchtingoestellen- aan boord enz. Het is de eerste maal dat eene stoomsloep zulke verre reis in die richting doet om er de vischvangst uit te oetenen. Het is dus met groote beUijgfetelling dat deze onderneming zal 'naV Zooals wij reeds hebt>||ti nen is deze geheel on^ïa o-ver ^eexngs; '-Igische vis- dagen een nieuwe groep schers vertrokken is. Nieuw gouden g^d De regeering heeft de 'beslissing genomen, voor vijf millioen goudstukken van 20 fr. te laten slaan. Dit zal gebeuren in omstandigheden,volgenderwijze in den Moniteur afgekondigd :*Jp Artikel I. De gouden munten worden met onze beeltenis geslager». ' Op de voorzijde dragen zij : Ons borstbeeld, ter linkerzij gezien, gekleed met de uniform van overste van het leger, de mantel om de schouders geworpen, en 't omschrift : | Albert Roi des Belges » of cc Albert Koning der Belgen ». Op de keerzijde dragen zij : een schild met het wapen van het koninkrijk, omgeven met de halsketen der Leopoldsorde, onder een verhemelte of eenen mantel, 'gevoerd met hermelijn, overtppt met de koninklijke kroon, op de zijden de waarde-aanduiding en onderaan, het jaartal. Art. II. Met uitzondering van het tien-frank stuk, dat in gekorven ring wordt gemunt^ voeren de goudmunten op den rand het verheven omschrift « Dieu protege la Belgique » of « God bescherme België ». Een rekord. Men weet dat Laken tegenwoordig draad loos telegrafisch verbonden is met Congo. Langs dien weg heeft luitenant Faig- nart te Bergen, van zijn broer, officier der openbare macht, een telegram ontvangen. Het was uit Kongo verzonden te 10 ure en het kwam te Bergen aan te 12 ure i5. ITtvoer van zilveren munt. Volgend koninklijk besluit is Woensdag in.den Moniteur afgekondigd.: Eenig artikel. Zilveren munt mag enkel uitgevoerd worden per spoorweg, langs de tolkantoren, gevestigd in een spoorwggsta-tie, behoudens de uitzonderingen, die door onzen minister van financiën, mits de door hem voorgeschreven voorwaarden, zullen bepaald worden. 5& De Burgerstand van Oostende. Uit de stedelijke statisstieken over het jaar igi3 blijkt dat onze stad op 3i December 1. 1. eene bevolking telde van 43.211 zielen : 20.661 mannen 22.55o vrouwen. • Gedurende het verloopen jaar werden 1235 geboorten aangegeven 29 doodgeboren kinderen niet inbegrepen, terwijl het aantal sterfgevallen slechts tot 708 beliep, een bewijs dat de gezondheidstoestand der stad goed is, 365 huwelijken werd gesloten ; 8 echtscheidingen uitgesproken. Dood van den procureur Munch. Op het oogenblik dat eene rechtbank samengesteld is tot Boma om de magistraten Mathieu, Leclercq en Munch te oor-deelen is deze laatste vooraleer hij tot ,Boma toekwam, schielijk o verleden.Tuchtmaatregelen waren geëischt tegen die twee rechters om reden van hunne han- delwijze tijdens het onderzoek tegen Pater Cambier. M. Munch was procureur des konings te Lusambo M. Leclercq was zijn substituut. Landbouwbelangen. Het beknopt verslag nadrukkende, schreven wij verleden week dat de volksvertegenwoordigers PEEL en VanMerris den minister van landbouw hadden ondervraagd nopens het openen der grenzen aan het fransch mager vee. Dit was mis. 't Is onze volksvertegenwoordiger M. PIL die het verzoekschrift heeft opgesteld dat M. VanMerris heeft medegeteekend, dat zij samen hebben aangeboden en aan hetwelk het gunstig gevolg is gegeven geweest dat wij het genoegen gehad hebben aan te kondigen. && ge- Wij danken die heeren voor hunne lukkige tusschenkomst. De veeprijskamp ,te Veurne was eerst ^^^elfe^I7 Apri?. Daarginds dien" dö gesteld op 14 April wjf&uitenland^g Om de waarheid te zeggen moet ik bekennen dat ik voor heden meer nieuwsverwachtte vooral uit ^ie fransche kamers.Verleden week trad heer Doumergue,hoofd van den franschen ministerraad voor't Senaat met een wetsvoorstel over denieuwe belastingen, het laatste ministeriedat in plaats van nieuwe lasten,wilde eeneleening aangaan is gevallen, als ge u misschien nog herinner, en 't w ; t te voorzien, en van den eersten dag werd hetdoor heer Caillaux, minister van Geldwezen luid gezegd dat ze een nieuwe wetwilden over de belastingen. Allemaal aande meest socialistische democratie partijtoebehoorende, was nu of nooit te verwachten de belasting op 't inkomen, opden rijkdom.[ gg| Jawel, maar het. ministerie iiam een strooien vent heer Perchot wiens wijziging zij aankleefden, en die wijziging zeide : in plaats van de rechtstreeksche belastingen, worden er belastingen gelégd op het inkomen. Maar bepalingen, vastgezette teksten Niets ! Ook riepen de Senaatheeren in meerderheid, dat zulke oogverblindende wetsbepalingen, die alles mogelijk laten en niets voorschrijven, en enkel dienen om 't volk dé oogen te verblinden, dat zulke dingen, zeg ik, ongehoord waren. En weet ge wat heer Doumergue daarop heeft geantwoord ? Dat die tekst inderdaad een kies voorzorg is, maar tot het steunen der meerderheid. Is zulks geloovelijk : een wet, door 't staatsbeheer aangemeld, te zullen dienen tot niets dan tot kiesvoor- zorg.|É|i|^|g Ook heeft de Senaat die bepaling mét gestemd en heer Doumergue of 't gene hetzelfde is heer Perchot's wijziging werd verworpen. Nu heeft heer Caillaux met wat klaardere bewoordingen zijne wet gereed gemaakt over de belastingen op 't inkomen. De fransche Earner blijft in allen gevalle die sociaal-democraten steunen tot het einde. * * Zoodus weinig verandering ; evenals in Mexico ; daar gaat alles den slekkengang tegenwoordig. Meent ge dat de Engelschen en Amerikanen die 't lijk van heer Benton zouden gaan schouwen, reeds op weg zijn? Wel neen ! Hoewel generaal Villa reeds heeft bekend dat hij zelf cfen Engelschman Benton zonder iemands tusschenkomst heeft ten dood gedoemd. Engeland is mistevreden, Duitschland niet zeer vriendelijk ; en de Vereenigde Staten, vooral heer Wilson zwijgen nog, en hebben dat onderzoek over Benton's dood wat doen uitstellen. En de andere a nerikaansche landen ? Zij hebben ook liever dat de'Europeërs niet tusschenkomen in Amerikaansche aangelegenheden. En Mexico ? of beter Villa ? Die zegt, op de vraag naar uitleg van de V. Staten dat Benton een Engelschman is, en dat de Vereenigde staten zich dat niet moeten aantrekken. En de Vereenigde staten heb-ben, als reeds gezegd is, liever dat geene Europeërs in Amerika tusschenkomen. Zoo wordt Engeland schier van Pontius naar Pilatus gezonden. Ik yrees daar voor een onaangenaam gevolg. * * * De inwoners van Epirus, een provincie van de Albanstaten, waar de Prins von Wied naartoe is getrokken, zijn hun woord gestand ; en daar zij door niemand in hun protest tegen Albanië aanhoord worden, zijn ze in opstand. 't Ziet er lief uit in zijn nieuw vorstendom voor den prins von Wied ! En 't schijnt nog wel dat het Essad-Pasja is dien de opstandelingen als hoofd hebben willen. * * * Nog immer hangt de vraag onbeslist omtrent het zelfbestuur dat Engeland aan Ierland wilverleenen, nl.-oMeulïlsternro-vincie, d^^d^gro^incie-der Pjfcstanten ondei^en^^^2blfde:.bepal^fcran di vxfor een bepSSTO ~aanSi.'jafel^j^^-^^ Iersche zelfbestuur willen blijven. De^ré-geering wil echter geen blijvende verbrokkeling van Ierland : tde Ulsterianen zullen dit zeker gretig aanvaarden, dat zal hun dreigenden burgeroorlog, waartoe er zich sinds maanden en maanden bereiden, be-zweeren voor onbepaalden tijd. De Iersche nationalisten in allen gevalle zijn bereid die wijziging te aanvaarden. Te Saint-Ouen gaat-men'een standbeeld oprichten aan den fameuzen bloedhond Robespierre. Een voorstel. Zou men hem in de handen de statistieken niet geven van zijn.... heldendaden ? Hij heeft er zoo nog al eeni^en naar 't ander leven gezonden in zijnen tijd, in 1794 : Landbouwers3,861 Werklieden2,212 BurgersI»^73 Priesters en kloosterlingen 767 Soldaten716 Vrouwen en kinderen718 Edelen en verhuizers63g Advocaten enz.585 Knechteni56 Geneesheeren75 Onderwijzers49 Matrozen9^ Letterkundigen46 of simpelder nog, dat men zijn voetstuk opmake met 12000 doodenschedels I... Dan zou onze Robespierre op zijne plaats staan ! Bond dep mucqaliteiten van 't att'Ondissement Vearae. Op Asschen-Woensdag laatst, hield de Bond zijne jaarlijksche algemeene vergadering onder voorzitterschap van Weled. Heer Senator de Spot, eerevoorzitter. — De aangesloten maatschappijen waren vertegenwoordigd door 67 afgeveerdigden. De Heer Therssen, schrijver-schatbewaarder, geeft breedvoerig verslag over de werkzaamheden en den toestand van het verbond, in het afgeloopen jaar. Uit dit zaakrijk verslag willen wij hier eenige bijzonderheden mededeelen, die duidelijk aantoonen,welke onverwachte uitbreiding de instellingen van voorzienigheid in ons arrondissement hebben genomen. I. Pensioengilden, Bij den Bond zijn thans 29 lijfrentgilden aangesloten. In den loop van het jaar 1913 werden 576 nieuwe leden aangeworven ; daarentegen zijn 32 leden gestorven, ongeveer 200 zijn in 't genot hunner rente getreden, en 116 gaven hun ontslag, waarvan eenige naar eene andere gemeente verhuisden, en aldaar hunne stortingen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes