Jouw zoekopdracht * heeft 248 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Brugge

Filters

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ONTHOUDERSBLAD van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verscMjnt maandelijks rond den vijftienden. 21e jaar. - Nr r». December 1913. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der I maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUQQ8, VRÎJSAG II S8PTEMBB«2iSJ4 SBN CENT Pm NUMMBR 3* JAAR — 36', WET BRUGSCWE VOLK K/lTHQLiEK VOLKSCEZiN D WEEKBL/1D BRUGGE EN OMSTRCKEW Beoordeeling. van den toestand. Wij zouden hier vrillen in't kort geheel den toestand beschouwea. Dat is van 't allergrootsts belang, maar zeer moeilijk. Wij stcunen alkan op wat zeker gekend is en op de ...

De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West...

NATION \AL VOLKSBLAD VOOR BIUJGGÊ EiN DE PRÔVIIVCIE WEST-VL A A N DEH EN OFFICIEELE WIEDEÛEELINGEN Aanzienlijke vooruitgaug der verbondene legers Antnerpen, 12 September. — Officieele mededee-ling van Parijs, 11 uur ?s a vomi s : Op onzen linkervleugel, hebben de engelseh-fransehc troepen de Marne oversehreden tussehen La Ferté-sous-Jouarre, ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

î» centiemen. Met bemachtiging der Daiitsche Overlieid. Zaterdag S ®ept«mber 1917. — J^Tr îî. STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 îr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Reçhterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begrayenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en van fhet|Arrondissement Oostende-Dixmuide-Yeurne. Derde Jaargang - N 48. 5 CENTIEMEN Zondag 19 Juli 1914. OPSTELRAAD EN BEHEEE : Voor t Arrondissement Brugge Voor 't Arrondissement Oostende=Dixmuide=Veurne Lokaal: « Werkerswelzijn», Kleine Knipersstraal,31,Brugge. Lokaal : « De Noordstar », Veldstrciat, 31, Oostende. Abonnementsprijs : 3 ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw gelijkheid! Vooruit voor algemeen stemrecht! brofderlukheid i DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL — ■ ' ———— ■■■■■■■■■■■——■ .1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■»■■■■■»■ —— ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Weekblad der Ghristene Volkspartij DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTYAARDIGHEID ONS DOEL I ■ j Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per nummer 2 cent. Prijs per 1000 nrS 9 fr. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE ' ... ( ' ; Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijve men aan het ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw GELIJKHElDl Vooruit voor algemeen siemrecht ! BROEDERLIJKHEID ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs fer nummer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. Uitgever : Bbkn. MINNEBO, Prtdikfaeerensîraat, 20 HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE Voor wat opstel en ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw Weekblad der Christene Volkspartij DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTYAARDIGHEID ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per nummer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijve|men aan het hoofdbestuur, Vooiuitgangstraat, 345, BRUSSEL. ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Rechteriijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Olcieel Orgaai vai M Mettir verschijnende dcii WoeiiMlag en ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en oon het flppondissement Oostendç=0i^muidç=Oçupne Derde Jaargang — Nr 4-1 5 CENTIEMEN Zondag 31 Mei 1914 OPSTELRAAD 33 JNJ BEHEER ; Voor 'l Arrondissement Brune Lokaal ; WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. T«r 't Arrondissement Oostenfle-Diimniie-Tenrne Lokaal ; DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. r . — — 1 ...

Het Brugsch dagblad

het Brugsch dagblad Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50 c. per rege (minimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr. V BEHEER EN REDACTIE Coupurerei, 9, Brugge Drukkerij Cam. Moeyaert Coupurerei, 10 Prijs par nummer : 7 ...

Pagina's