Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-DRUKKERIJ .DE-.J5PAR fcfSLSTAD • • • HASSAULAArt f£>. HAARLE.M~n| DE VREESELIJKE SPOORWEGRAMP BIJ WEESP. De vreeselijke spoorwegramp, welke Vrijdag 13 dezer bij de spoorbrug over net Merwedekanaal bij Weesp heeft plaats gehad, is de grootste ramp die tôt hiertoe op spoorweggebied in ons land is voorgekomen. Zij heeft ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

I • UlTGAVE. N-V/-DROK.KE.RIJ • • • -DE.3PARI3.fSE.5TQD • • • MassaulaaH <+£>. HflftRLLM • 1 VAN NEERLANDS LEGER EN VLOOT: boven het te water laten van onze nieuwe torpedobooten Z3 en Z4, voor rekening van het Département van Marine op de werf der Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam gebouwd. Links het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OlTGAVE. N-V-DRUKKERtJ £>E.«SPARf3.(SE.5TAD - • • M ASSAQLAaH *+£). HflflRLLM-l H. M. DE KQNINGIN IN ZEELAND : o. a. voor een militairen inspectietocht op Zuid-Beveland bracht onze Vorstin op het einde der vorige week een bczoek aan Zeeland. 'le Middelburg ontving H. M. verschillende commissiën, wier werkzaamheden verband houden met ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

< > '— ' ^ >—* w-f \v_^ v—* "—* —' N———' | 1 • UtTGAVE. N-V-DRUKKLRU ••• -DE-.SPAftR.NE.STAD---ttA55AULAArt *ffl. HAARLE.M • | ! ' •—— H.M. DE KONINGIN IN WŒST-BRABANT. Op 26 Juli j.l. hield H.M. de Koningin een inspectietocht over de ïn de nabijheid van VVouw gelegerde troepen. H.M. vvas vergezeld ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET N1EUWSTE PORTRET VAN H. M. KONINGIN WILHELMINA. (Foto Deutmann.) 14 OCTOBER 1916 5iste JAARGANG NO. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

— — ——— ~~ ~~ ^ UlTGAVE. N*V'Drokklr IJ • • • JDE.J3PARR.NE.5TAD • • • rtAS5flULAArt *f£). H AARLE-M • DE „ST. PAULUS"-FEESTEN TE 'S-HERTOGENBOSCH Den tweeden Pinksterdag werd te 's-Hertogenbosch de tiende jaarvergadering van den Nederlandschen R.-K. Bond van personeel in dienst van openbare lichamen en bedrijven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-DRUKKLRtJ -DE.»SPAP13.NL5TAD • • • NassaulaaH ±9. HflflRLLM • 1 JHR MR CH. RUIJS DE BEERENBROUCK, DE NIEUWE COMMÎSSARIS I)ER KONING1N IN DE PROVINCIE LIMBURG. 8 JUNI 1918 52STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DR. FELIX RLÏTTEN, de dichter van „Hagar" en het „Sint Franciscussuel." Dr. FELIX RUTTEN EZE Limburgsche dicliter is het levend bewijs voor de waar-Ig ^s&Ny&l heid van Eichendorffs stelling: „de geboortestreek heeft hare Jv Ifir) w? eigen betoovering, welke geen dichter ontberen kan." Zonder ziju lieve ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET GROOTE MILITAIRE SPORTFEEST IN HET STADION TE AMSTERDAM dat op Zaterdag en Zondag l.l. vanwege de Centrale Sportcommissie in de stelling Amsterdam onder buitengewone belangstelling werd gehouden. Er hadden wedstrijden plaats in allerlei soort spelen, in hardloopen, vèrspringen, hoogspringen, polsstokspringen, speer- en discuswerpen enz. De ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OlTGAVE. N-V-PRUHK.LEIJ • • • -DE.3PARR.fSE.5TAD• • • flA55A(JLAArt *f£). HflftRLLM-l MONSEIGNEUR Dr. ANDREAS JANSEN f PASTOOR VAN JUTPHAAS, DIRECTEUR VAN HET AARTSB1SSCH0PPELIJK MUSEUM TE UTRECHT-(OORSPR'ONKELIJKE TEEKENING VAN W. VAN DEN HEUVEL) 11NOVKMBRR 1916 5iSte JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ilIzJjdœ—^.iri n, m - in;---rfav-rr*—r^iih—rTAi ivx.—^Vv ^->- <^P- :^^c*k>.- r^l^j y DORPSGEZfCHT UIT ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

BR. BERTHOLDUS. Algemeen Overste van de Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Maastricht. 20 NOVEMBER 1915 50e JAARGANG — jsf0- 7 » 11 1 J \ * \l« y V"ti„—nw. ...

Pagina's