Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-PgUKKLRM • • • .DEL«SPARR.NE.STAD• • • <HA55AULAArt f 9. HftflRLE-M • | DE ZOO UITSTEKEND GESLAAGDE LEGERDAG TE LEEUWARDEN: boven een zeer intéressante foto van de uitwerking der handgranaten. Zie ook de stalen helmen. In het midden de motortiets met mitrailleurs erop. Onder- aan de stafmuziek per rijwiel. Men ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE wuiudlK 1^14 — 49e JAAKUANO — INo- -3 DE VOORNAAMSTE VERWOESTINGEN IN HET NU DOOR DE DUITSCHERS GENOMEN ANTWERPEN: Boven: de Schoenmarkt, vlak bij de Groenp/aats, waar een heele hoek huizen in puin ligt; beneden de Beddenstraat, eveneens in het centrum der stad, waar verschillende huizen zijn verbrand. (Vereenigde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N'V'Drouk.LRU ••• .DE.»SPARR.NE.5TAD ••• HassaulaaH *+£>. HAflRLLM •] .V1AKIAF l t.JN 1IN UiL HLKiUOMAU. Zondag jl. heeft te 's-Bosch weder de plechtige ommegang plaats gehad ter eere der Zoete Lieve Vrôuw als Koningin des Yredes; rechts de plechtige ommegang zelve, door een zeer talrijke ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE I • UlTGAVE. N-V'Dr UHKLKLIJ • • • .DE.3PARI3.NE.5TAD • • • fS A55AULAAN *f£>. H AARLE.M~n | DE 300 JAREN OUDE MOLEN OR DE S PLE U DE R H EI DE BIJ EDE cnm ATA 25 NOVEMBER 1916 5iSTF- JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDERSMART door F. H. M. v. d. G. ( Vervolg.) anneer ze maar geweten had dat haar eenig kind bezorgd ]j was, zou ze volkomen bereid geweest zijn om te sterven. W*/&L"Je een bëst plaatsje in den Hemel verdiend, jmoeder van Buuren," lachte mevrouw van Ackersbergh. ;)Ik ben er zeker van dat, als Onze Lieve Heer je tijd gekonien acht, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAV/E- N-V-Pruhk LRIJ • • • .DE.«SPAR13.fSL5TflD • • • MassaulaaH ±9. HflflRLLM"7] DE AVONDSCHOOL NAAR DE SCHILDERIJ VAN GERARD DOU (1613-1675) IN H ET RIJKS-MUSEUM TE AMSTERDAM. 16 DKCEMBER 1916 5 is,K JAARGANG N". ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE Z. H. PAUS BENEDICTUS XV, in het Conclave op 3 September jl. tot Paus ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HOE JANSSEN BEROEMD WERD! EREMIAS JANSSEN was een brave kerel. Maar aile brave menschen hebben een zwak en zoo ook Jeremias Janssen. Hij had maar één wensch, namelijk om bekend en beroemd te worden; een ordelintje of een andere onder-scheiding was zijn doel. Al zijn handelen en streven concentreerde zich op dat ééne punt. Hij probeerde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

|HR. MR. L. VON FISENNE. De président van den Hoofdraad der Sint Vincentius-vereeniging in Nederland op de voorpagina van de „Katholieke Illustratie".... Is dat niet ietwat tegen den geest en de gebruiken der vereeniging van Frédéric Ozanam, die immers in hare grondregelen den leden voorhoudt, dat hun persoon nooit op den voorgrond mag ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

20 MAART 1915 — 49e JAARGANG — No. 24 DE CRISIS DOOR DEN OORLOG. De oorlog in het buitenland1 — Gode zij dank in het buitenland nog immer! — leidt in ons vaderland tôt allerlei nooit-verwac'nte en nooit-gedachte gevolgen. We spreken hier niet eens van de politieke gevolgen, die op een soort van algemeen compromis tusschen de partijen zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

EpMi|pyiappa ■■■■■Il 13 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG - No 19 JAN H. BROM f, de beroemde Utrechtsche ed.elsm.id en sierkunstenaar, de vorige week ...

Pagina's