Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

" I , . ^ 1 • UlTGAVE. N'V'Drukklrk) ••• J>E.«SPARia.<SE.5TAD-"rtA55AULAArt *f£). HflflRLLM- EERSTE GELDERSCHE KATHOLIEKENDAG In verband met de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoo binnens-als buitenslands, die ook onder ons volk hier en daar weifeling biengen en waarin het moeilijk schijnt nog een weg te vinden, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

^ ^^ __ ^ __ ^ ^ — . 1 • OITGAVE- /S-V-PRUKKLRU X>£.^Pflff R(SL5TftD - ; • fHA55AULAArt H-Q. HAARLLM • | DE ALGEMEENE VERGADER1NG VAN DE ALGEMEENE R. K. WERKGEVERSVEREENIGING, Donderdag 23 dezer in het gebouw van de Industriëele club te Amsterdam gehouden. HET TWEEDE LUSTRUM VAN DE R. K. MIDDENSTANDSVEREENIGING TE AMSTERDAM,. iat ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 ■ UlTGAVE. N'V'PRUKKLRIJ .PE-«SPARia.rtL5TflD"-<HASSA(lLAArt f9. HAARLEJ^- 1 DE EERSTE NEDERLANDSCHE JAARBEURS op Zaterdag 24 Februari plechtig en onder zeer groote belang-stelling geopend door minister Posthuma in tegenwoordig-heid van vele autoriteiten. ONZE EEKSTE l'OTO'S VAN DE JAARBEURS, dat sehitterend gewrocbt van Hollandsche ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OITGAVE. N-V-DRUKKERU .DE.»SPAP>feNL5TAD - • ♦ HaôsaulaaH *+£>. HflflRLLM-| DE OVERSTROOMINGEN IN DE OMGEVING VAN HOOGLAND. De hevige Noordwesterstorm van Zondag op Maandag 2 en 3 December heeft het water in de Eem zoodanig opgestuwd dat een gedeelte van Amersfoort en de geheele omgëving tôt Baarn en Soesterdijk toe overstroomd ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 31 OCTOBER 1914 — 49e JAARGANG — No/ 4 i ; ~ t. >• r*^">3kv(, ' DE DUITSCHERS IN BELGIë AAN DE NOORDZEE: Twee historische foto's, die later opgeld zullen doen: de eerste foto's van Duitschers in de Belgische zeebadplaatsen. Boven aan 7 strand van Osiende, een aangespoelde zeemijn bewakend, beneden in ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE UlTGAVE. N'V'DRUKKE-RIJ DL3PflflR.<SL5TflD • • - ttA55AOLAaH M-£). HAARLE.M • ] J DE ONTHULLING VAN HET MONUMENT W. C. J. PASSTOORS TE GINNEKEN. Veileden Zondag 28 dezer werd op de katholieke begraafplaats te Ginneken een monument onthuld (geschenk der Ginnekenaren) gewijd aan den heer W, C. J. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OlTGAVE. N-V-PRUHK.LEIJ • • • -DE.3PARR.fSE.5TAD• • • flA55A(JLAArt *f£). HflftRLLM-l MONSEIGNEUR Dr. ANDREAS JANSEN f PASTOOR VAN JUTPHAAS, DIRECTEUR VAN HET AARTSB1SSCH0PPELIJK MUSEUM TE UTRECHT-(OORSPR'ONKELIJKE TEEKENING VAN W. VAN DEN HEUVEL) 11NOVKMBRR 1916 5iSte JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDER WILLIBRORDA viert heden als Overste van het geneeskundig gesticht „Coudewater" te Rosmalen, haar zilveren jubilé. Aan haar viel bij die gelegenheid de hooge onderscheiding ten deel, door Z. H. den Paus te worden begiftigd met het eerekruis vBene Merenti". 19 JUNI 1915 — 49e JAARGANO — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET R.-K. MIDDENSTANDSCONGRES TE DEN BOSCH. In het histoi'ische stadhuis van de grijze bisschopsstad 's-Hertogenbosch — zie bovenste foto — werd Dinsdagavond 27 Augustus door burgemeester W. Van Lanschot, zijn wethouders en raadsleden het tweede R.K. Middenstandscongres plechtig ontvangen. Aile kopstukken der R.K. Middenstandsbewe-ging waren ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

26 DECEMBER 1914 — 49e JAARGANG — — NÔTT HET HOOGSTE GOED. (KtKa 1 V tKH AAL.) jajuJWft-.xm-3.iM ET was op een donkeren, kouden December-avond-In een der donkerste hoeken van de schaars îv ia verlichte St. Willibrorduskerk, aan den buiten- tll H iCt ^ant der ^ > za* een dame van ongeveer M B ■ rV v'jf en dertig jaar in gebed ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V'DRUKKLRtJ .PE-.SPARia.NE.5TAD • • • MassadlaaM 43. HflflRLLM • VAN DEN LEGERDAG TE GRONINGEN. Op 20 Juni j.l. werd te Groningen een legerdag gehôuden, welke door een reusachtige menigte volks werd bijgewoond. Hierboven een kiek van eenige op de Groote Markt opgestelde kanonnen, met op den achtergrond ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

7NOVEMBER1914 — 49e JAARGANG — No. 5 ffgjffiTlFîiirf'aa sl. ■ s;~ -~m - - am~ mvmœ&im -*mœw DE GOEDE LUIM EN DE ONTSPANN1NG VAN VREEMDE MILITAIRE GASTEN IN ONS LAND: Vreemd krijgsvolk dat ons land betreedt wordt volgens internationaal recht in oorlogslijd geinterneerd voor den duur van den oorlog. Onze folo's hierboven geven de ...

Pagina's