Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

c> ME1 1014 — 48e JAÂRGANG ~ No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, —■ als het blijde Paaschfeest ons gebracht heeît de herdenking van het groote verlossingswerk in één machtig Alleluja van blijden jubelzang, — dan wiidt ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

— — ——— ~~ ~~ ^ UlTGAVE. N*V'Drokklr IJ • • • JDE.J3PARR.NE.5TAD • • • rtAS5flULAArt *f£). H AARLE-M • DE „ST. PAULUS"-FEESTEN TE 'S-HERTOGENBOSCH Den tweeden Pinksterdag werd te 's-Hertogenbosch de tiende jaarvergadering van den Nederlandschen R.-K. Bond van personeel in dienst van openbare lichamen en bedrijven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N-V-DRUHK.LRIJ ••• .PE.»SPAftR.NE.5TflD---fiAôSAULAArt t£>. HflflRLLM • | DE STORM IN BRABANT. De storr.i die op 28 Augustus j.l. over ons land gekomen is, heeft vooral in Noord-Brabant en wel tusschen St. Oedenrode en \eghel zijn kuren op vreeselijke wijze bot gevierd. Hier is het niet gebleven tôt schoorsteenen ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V'DRUKKLRtJ .PE-.SPARia.NE.5TAD • • • MassadlaaM 43. HflflRLLM • VAN DEN LEGERDAG TE GRONINGEN. Op 20 Juni j.l. werd te Groningen een legerdag gehôuden, welke door een reusachtige menigte volks werd bijgewoond. Hierboven een kiek van eenige op de Groote Markt opgestelde kanonnen, met op den achtergrond ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE OVERSTROOMINGEN IN DE BUURT VAN MAASTRICHT, waar de Maas buiten haar oevers getreden is en heele weilanden, velden en wegen blank gezet heeft. Een kijkje in het dorp Heugem, dat van Maastricht uit slecbts per bootje of rijtuig te bereiken is. HET NIEUWE GEBOUW VAX HET MINTSTERIE VAN LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEI1? aan het Bezuidenheut te ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

31 JANUARI 1914 — 48e JAARGANG — No. 17 H. K. H. MARIE ADELAÏDE, GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG, OP BEZOEK BIJ H. M. DE KONINGIN: Een prachtopnarne van de twee jeugdige Vorstinnen bij het bezoek der Groothertogin aan ons hof. (Foto Haagsch _ ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ZEILWEDSTRIJDEN'OP DEN WESTEINDERPLAS. De watersportvereeniging Westend, te Aalsmeer, organiseerde nationale zeilwedstrijden, welke op 9 Juni j.l. gehouden werden op den Westeinderplas. Hierboven een schilderachtige kiek van den start van de < derlinge handicap-sloop-klasse. ( Vtrvolg). OU ja.... nou ja lâ me los, juffrouw.... 'k kan best op ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OlTGAVE. N-V-PRUHK.LEIJ • • • -DE.3PARR.fSE.5TAD• • • flA55A(JLAArt *f£). HflftRLLM-l MONSEIGNEUR Dr. ANDREAS JANSEN f PASTOOR VAN JUTPHAAS, DIRECTEUR VAN HET AARTSB1SSCH0PPELIJK MUSEUM TE UTRECHT-(OORSPR'ONKELIJKE TEEKENING VAN W. VAN DEN HEUVEL) 11NOVKMBRR 1916 5iSte JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE Z. H. PAUS BENEDICTUS XV, in het Conclave op 3 September jl. tot Paus ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-PgUKKLRM • • • .DEL«SPARR.NE.STAD• • • <HA55AULAArt f 9. HftflRLE-M • | DE ZOO UITSTEKEND GESLAAGDE LEGERDAG TE LEEUWARDEN: boven een zeer intéressante foto van de uitwerking der handgranaten. Zie ook de stalen helmen. In het midden de motortiets met mitrailleurs erop. Onder- aan de stafmuziek per rijwiel. Men ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE I -MITAAUF N*V/'Dp()KKF PIJ • • • DL4SPflflP.NE.STAD • • • /MA55AOLAAM H»9. HAARLLM' DE JONGE MOEDER N A A R DE SCH ILDERIJ VAN GERARD DOU IN H ET MAURITSHUIS TE S'GRAVENHAGE 4 NOVEMBER 1916 Jiste JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N-V-DRUKK.LRU - • - X>E.3PARR.<SLSTAD • • • nA53AULAAN f£). H AARLELM • | ZESTIG JAREN PRIESTER. Het is al een aantal jaren geleden dat wij pastoor Van Grossel, die thans zijn zestigjarig Priesterfeest mag vieren, in zijn mooie dorp Hillegom bezochten. Het waren slechts weinige oogenblikken, maar in dien korten tijd ...

Pagina's