Jouw zoekopdracht * heeft 194 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE ^ J I • OlTGAVE. N-V-PRUHKLRIJ ••• -PE-3PARR.(SE.5TAD---rtA55AULAAM ±9. HftftRLLM •") DE BLOEMENKEURING TE ROTTERDAM. Van de Voorjaars-bloemenkeuringte Rotterdam. Vrijdag 27 dezei werd te Rotter dam de door dt Nederl. Mij. var Tuinbouw- en Plantkundc uit geschreven en in de diergaarde ge-houden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE TWEEDE NEDERLANDSCHE JAARBEURS TE UTRECHT. Bovenaan: een algemeen overzicht van de Tweede Nederlandsche Jaarbeurs op het Vreeburg te Utrecht, vanuit het hôtel »Noord-Br*bant«. Daaronder : overzicht van de terreinen op het St. Janskerkhof. 23 FEBRUARI 1918 52STE JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

PATER F. I A VOOGEL, S. ]. Zondag 26 September is het feest te Groningen: de WelEerw. pater F. I. A. Voogel, S. J., viert zijn gouden feest als Jezuïet. Wij willen hier eenige piunten uit het leven van dezen edelen priester-missionaris in herinnering brengen. Geboren te Amsterdam, den 31en Juli 1847, begon hij als twaalf-jarige knaap zijne lagere ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 9 MEI 1914 — 48e JAARGANG — No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, — als het blijde Paaschîeest ons gebracht heeft de herdenking van het groote verlossineswerk in één machtig Alléluia van bliiden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

29 AUGUSTUS 1914 — 48ste JAARGANG — No. 47 Z. H. Paus Pius X z. g. Overleden 20 Aag. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

" I , . ^ 1 • UlTGAVE. N'V'Drukklrk) ••• J>E.«SPARia.<SE.5TAD-"rtA55AULAArt *f£). HflflRLLM- EERSTE GELDERSCHE KATHOLIEKENDAG In verband met de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoo binnens-als buitenslands, die ook onder ons volk hier en daar weifeling biengen en waarin het moeilijk schijnt nog een weg te vinden, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

JAN VAN DELFT IN ZIJN ATELIER. Oorspronkelijke teekening van Herman Moerkerk. (Zie het bijschrift.) 4 SEPTEMBER 1915 — 49e JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

18 JULI 1914 — 48e JAARGANG — No. 41 DE ROOMSCH-KATHOLIEKE PADVINDERS IN T1LBURG. (Zie ons bijschrift op blz. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DE GOLVEN ROMAN IN TWEE DEELEN D<Ar mies van amstel (Vervolg.) AN had je vergeten dat Rosine acht jaren ouder is, niétwaar IgT kind," klonk het zacht verwijtend. ™ far])*? Zwijgend knikte ze met het hoofd. Ja, ze zag het nu wel &| in, dat ze niet mooi had gehandeld. Veel beter was het geweest, als ze zwijgend toegeluisterd had ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N'V/'DROKK.LRIJ ••• -DE.3PAflfc<SE.5TAD - ttASSAULAArt ±9. H AARLELf^TH "m. TT —^ ^ ^^BjPWBP i^PV^j i j de veront\yaaRpiging-\vekkende vernieling \ an zf.vkn nedereandsche sciiei'kn ni j de sciley-eilanden. Wij brengen hier in beekl boven de Zaandijk, beneden de Noorderdijk, beide van de Holland- \mcril*a-lijn Boven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MGR. M. P. J. MOLLMANN VICAR IS-C.EN ER A AL VAX H ET H AARI.EMSCH F. B1SÔOM, ONLANGS TOT PROTONOTARIUS AHOSTOL1CUS HKNOEMO. . : ; j 12 JANUARI 1918 52STK JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE I • UlTGAVE. N-V'Dr UHKLKLIJ • • • .DE.3PARI3.NE.5TAD • • • fS A55AULAAN *f£>. H AARLE.M~n | DE 300 JAREN OUDE MOLEN OR DE S PLE U DE R H EI DE BIJ EDE cnm ATA 25 NOVEMBER 1916 5iSTF- JAARGANG No ...

Pagina's