Jouw zoekopdracht * heeft 191 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Stavele

Filters

t Nieuws van St Truiden

Nummer 17 Mei 1917 t Nieuws van St Truiden (Lrlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 280, IIIe gr. (Kcipelaan van S' Marten S1 Truiden.J Beminde JWakkefs, Weer is 't de blijde Mei! De maand van Onze Lieve Vrouw. Gaat nog eensmet uweinbeeldicg naar huis, of herinnert u wat de blijde Meimaand was in ...

Kortrijks oorlogsblad

NUMMER 2 Nagezien door de Krijgsoverheid JUNI 1917 Kortrijks Oorlogsblad Verschijnt als 't kan î Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aan korp1. Jef VAN DE KERCKHOVE, C 245, 9de Kie. Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, zelfde adres. Rust ...

Sint-Rombouts

NUMMER i3 Goedgekeurd door de Krijgscensuur onder Nr 440 20-3-18. MAART 1918- SINT-ROMBOUTS MaandbSad voor studenten en oud-studenten van S^Romboutscollege te lïlechelen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Die vrij en vrank de gànsche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door: E.f+ff. aalmoeçjeniers lâoon, % ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor sMniteg en oud-stuilenten «an Sint-Amantls collejc te Kortrijk Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mllllie, Aalmoezenier, Z 203. FronMaden — Zelfcritiek Met Februari 1918 beginTS' Amands Studentenblad zijn tvveeden jaargang! Als men verjaart, zou men willen ...

Onze gazet

N° 17 YZERFRONT i3 Februari 1918 gezien door de censuur, N° 180 VOOR GOD KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Yerschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Waarde Vriend, Hebt gij reeds opgemerkt, hoe gansch t' menschdom rondom Jezus-Christus ge-sçhaard is? Velen vallen op de knieën. en vol eerbied, aanbidden ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2e Jaar — N° 4 Het nummer 10 centiemen April ...

t Nieuws van St Truiden

...

De Marckenaar

y N'-16 DOOR DE CENCUUR TOEGELATEN B i3l- — 10-2-18. JANUARI — FEBRUARI 1018. DE MARCKENAAR " Voor God en Vaderland „ Opsteller: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z 133, I B°V BSSTE MAKKERS We staan weêrom voor het einde van eenen jaarkring met het sp'jtig gevoel dat onze beste verwachtingen in duigen zijn gevallen, maar tevens met de ...

De Marckenaar

Nr 13 JULI 1917. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opstellei : R. De Brabandere, hulpdokter, D 106 IIIB°n. — Dermaux Théophile en Delanno Jules zi;n a!!e twee in mijn peloton, maar de tweede die den 21 Junizijnen voet omgeslagen heeft verblijft in een hospitaal, 'k weet nog niet waar, — Met vreugde kom ik u het adres te laten geworden van ...

Onze gazet

...

St. Denijs Westrem aan 't front

7de nummer. VERSCHIJNT ALS 'T PAST. Prijs : 25 Craen Opsteller : Coosemans Gaston, Onderwijzer te S1 Denijs-Wentrerai, Oud-strijder. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Pjetf.r, Gemeente-Secretaris, S' Denijs- Westrem. Aan onze Geachte BEVOLKING ! Aan onze Beminde OUD-STRIJDERS ! In ons voorgaande nummer — verschenen over een paar weken ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven aïs het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, Rue do Vie, Calais (France). De bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te ...

Pagina's