Jouw zoekopdracht * heeft 191 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Stavele

Filters

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundïg tïjdschrift voor Belgenland. VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitg'ever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. Bijdrag-en te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne Abonnement aan 2 ...

Onze gazet

N° 17 YZERFRONT i3 Februari 1918 gezien door de censuur, N° 180 VOOR GOD KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Yerschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Waarde Vriend, Hebt gij reeds opgemerkt, hoe gansch t' menschdom rondom Jezus-Christus ge-sçhaard is? Velen vallen op de knieën. en vol eerbied, aanbidden ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER i. met toelating der krijgsoverheid n° 373 — g-3-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE bestuur : ADHÉMAR DESURGELOOSE, (Gaverè) Z 17. MAURITS VAN DE WALLE, (Eine) Z 220, 9e Kie. Eindelijk toch hebben we « ONZE WENSCH» Lange reeds — dikwijls hadden we er aan gedacht— over gesproken, zelfs aan begon-nen, docli ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 12 Nov.-Deeembep 1916 NIEUWS van ST TRUIDEN oorlogsblad voor soldaten van S' Truiden en omstreken. Opstel bij : X. MOLHANT (kapelaan a) S1 Marten St Truiden), nu Aalmoezenier B 211, Obus. div. veldleger. Beminde Makkers In het vorig nummer heb ik u aangewak-kerd om de eerste dagen van November-maand behoorlijk te vieren en eens te meer ...

Hobooksch frontblaadje

...

Hobooksch frontblaadje

...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2° Jaar — N 12 Het r.ummer lOcentiemen December ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TVVEEDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-ÂPRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Froilad voor studenten en oad-studenteii van Sint-Amands eollege te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Een nieuwe Veelhelovende ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEEDEJAARGANG NUMMER 4 Aanvaard door de Censuur. N° io48 datum 18-7-18 JUNI-JULI 1918. Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor strtnten eu oud-stjdentei «ai Sint-Amands collège te Kortri U J Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. STUDIE vervolg Wat nu gestudeerd in ...

Onze gazet

...

De Marckenaar

Nr 13 JULI 1917. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opstellei : R. De Brabandere, hulpdokter, D 106 IIIB°n. — Dermaux Théophile en Delanno Jules zi;n a!!e twee in mijn peloton, maar de tweede die den 21 Junizijnen voet omgeslagen heeft verblijft in een hospitaal, 'k weet nog niet waar, — Met vreugde kom ik u het adres te laten geworden van ...

Hobooksch frontblaadje

...

Pagina's