Jouw zoekopdracht * heeft 48 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

Filters

Reeks of titel

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 1. Septemher 191G. Herenthals Wordt verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die han adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, te Sainte-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regimenl, IVe Bataljon, Belgisch Leger. Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen \vy uwe klachten: «Wij krijgen ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 1. September 1916. Herenthals Wordl verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die hun adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, le Sainie-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regiment, IV° Bataljon, Belgisch Leger. lîl AM Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen wij uwe klachten: «Wij ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 2. October 1916 Herenthals WoRDT verspreid en verzoxden aan al de HERENTHALSENAREN die iiun adres opgeven door de E. H. DUBOIS, Aalmoezexier ixvalieden te sàinte-adresse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezexier 6e Linik-Regiment, ive R™, Reîgisgh Leger Aan onze Herenthalsche Vrienden Ons bladje werd met geestdrift ont-haald; van aile kanten ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 2. October 1916. Herenthals wordt verspreid en verzonden aan al de HERENTHALSENAREN die iiun adres opgeven dooh de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Adresse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier 6« Linie-Regimf.nt, IVe Bon, Belgisch Lege-r Aan onze Herenthalsche Vrienden —o— Ons bladje werd met geestdrift ont-haald ; van aile ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 3. Novémber 1916. Herenthals wordt verspreid en verzonden aan al de H E RE NTHALSENAREN die hun adres opgeyen do or i)e E. H. DUBOIS, Aalmoezenier in'va lied en te sainte-adresse E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier jS^Linie-Regiment, iv® B<»>, Belgiscii Legs» AAN ONZE VRIENDEN We sturen nr 3 de wereld in. De twee eerste nummers van ons ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 3. November 1916. Herenthals WoRDT VERSPREID en verzondets aan al de H ERENTHALSENAREN die hun adres opgeyen door de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Adresse E. H. E\ CKMANS, Aalmoezenier 6c'Linie-Regimekt, IV1, Bon, Belgisch Leger AAN ONZE VRIENDEN We s luron nr 3 de wereld in. De twee eerste nummers van ons bladje werden ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 4. December 1916. Herenthals wordt yerspreid en verzonden aan al de HERENTHALSENAREN die hun adres opgeven door i)e E. H. DUBOIS, AalmoezexieR Invalieden te Sainte-Adresse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier g'' ll\ie-Rec.imknt, iv1' bon, bklgiscii leger "Mannen van den Boom ! Hier ben ik nog" eens. Ik zag het licht in de drukkerij dev ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 5. Jaiiuari 1917. Herenthals WoRDT verspreil) en verzonden aan al de HERENTHALSENAREN die hun adres opgeven door de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Ahresse E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier 6® Linie-Regimext, iv1' B011, Belgiscii Legeiî 'Us Oorlog. De oorlog is een ramp. Die ijselijke plaag brengt onwenteling te weeg op ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 5. Jarmari 1917. Wordt verspreid en verzonden AAN AL' DE HERENTHALSENAREN DIE HUN ADRES OPGEVEN DOOR BE: E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invaliéden' te Sainte-Adresse EN - E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier 6eLinie-Regiment, IV? B™, Belgisch Leger. 'lis Oorlog. De oorlog is een ramp. Die ijselijke plaag brengt onwenteling te weeg op stoffelijk ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 6. Februari 1917. HEREnZHALS UJorcX uenspreit) en uprzooûen a&n ôJ c)<? 5ô(ô&ten u&n Bef talion IROtEJISPifïiLS i!ne^Pj^9I?lS^ueAr^oor EJHLMM1S filmoezenier Ihualiedente S'^Oreôse en EJH. E¥£61lf^»lniS Hfmoezenier 6e Lime-Régi noent, IVe 15°" , l5erQlscfy Le^er . Ter gelegenheid van Nieuwjaar stuurden wij aan ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 6. Februari 1917. HEREAZHALS UJorôt uerspreiD en verzooDen a&n ôJ de solû&îen u&n fiensanton REKEUBBâLS ^l'psiMne^P/^91?,SI-ueôrQoor E.HJiBÛ15 ftfmoezenier jhuafieôente 5rfl0reôse en CJHL OCHflfrTO fYmoezenier 6g Linie-Regiment, IVe 15°", DPÎQl5cf7 Le^ger . Ter gelegenheid van Nieuwjaar stuurden wij aan zijne ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 7. Maart 1917. HEREnZHALS Wordt uenspreit) en verzorx)en a&n ai De 5ofô&.ten u&nftet hanton BEKEJ1SRifi!L2) ûie fiun après opoeuen Ooor c)e EJUMUOiîS ftfmoezenier Jauftltederite S-'fîÔreôse en fcJHl. EV£HI^»oS Pifmoezenier 6eLinie-Régiment, iv* 15°." ,peTQ[5cP3 Leger Aan al onze Vrienden oen Zaligen ...

Pagina's