Belgische Flüchtlinge in England im Ersten Weltkrieg

Belgische Flüchtlinge in England im Ersten Weltkrieg

Teil von

De grote oorlog

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers JUIN 1917 ONDER ONS Oud-leerlingen van het 0. L. V. College, Antwerpen JUNI 1917 Maria, Mater Gratis Tu nos ab hoste protege. IN MEMORIAM Den 7cn April 1917 overleed, te Hastings in Enge-land de E. P. ALOIS BERTELS, wel gekend door aile Antwerpenaars. Sinds lange jaren oefende hij in de ...

Het volk: christen werkmansblad

Yier-en-Twinligste Jaar.-R. 28!> ferfeSeast — Huisgezïa — Eipnto Mag, 6, en laaîiilaf, 7 Decemkr Î9U ... .. ' — • Aile briefwïsselingen vrachfc-trij te zenden aan Aug. Van îsoghem, uitgever voor de naaml. inaatech. « Drukkerij Het Volk it Jleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am. ...

Gazette van Gent

247" JAAR. — N' 228. — B. 5 CENTIEMEN MtiMi, m-T-r --—II- 'I w*wmKamÊtaiKu*sG&*ï*i-sl DINSDAG, 22 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCHKUVIStiSFEIJS î ?GOE GENT ; YOOIi GEHEEL BELGI1 ; #*l> S»*r . . o « fir. 4£*9tt ■ Jfcaa jaar , . . îr, tS>0@ t mMiideB. . „ . ® S-50 s ® waandeE. . . „ » 7-7 S f ns**j»à*m. ... ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

\1cra-Twinfele Jaar. - N. 220 gjMEBPg&aiMBJWei i1 i ■ i " MI H ii nag Zondasr. 13 Sealember 1914 HET VOLK Aile briefwisselingen vraclitvrij tezcnden aan T 7 T3 T C HP ÎU' "\T T T 7 T7 F) YT" \ /T A *\.1 C? 13 T A T ^\ Men sclirljft ln: Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. JlJL XVI 1 JZ-vIN VV » * 1\ IX. iVt r\ I \ il 8 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

12 September 1914 Nr 37 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen ■■■ ■ m[ ■ - ■ . - . - ... - .h l\NCIIItIJVI\(<Ml>IIIJN Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. ...

De stem uit België

EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patri< n„,,Alll, . cc D110ba11 C„lini(a Wf Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen: DUreaU . 0Df I\USS0I1 OlJliarCj W.v/. jSi 9^ voor drie maanden. ls. 9d. for three months. 55, Russell Square. No. 22. VRIJDAG, FEBRUARI 19, 1915. ' Price ld. Paaschplicht. Tôt hen die ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yieren-Twiiiiigsle Jaar. - N. 222 fi^nrrriiHi v . Biîisdag, 15 Seplember 1M4 HET VOLK Aile briefwisselingen vraclitvrij tezcndenaan Aug. Van Iseglicm, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Yolk » Mcersteeg, il0 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Cildeder Ambachten.Kortrijk.TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht ea veertigsle jaar Zaterdag 26 September 19M liimmftp 89 fr. 5-00 ■3 jaar», raet de post bcste ¥688 N00RB-NEBE8LAW franco S g*. 25. 8* aiboBatmenUprg* b w«rop beterihatr. i A— !L 1 VOLKSBELANG ■HHHHP9HB0 sHHV van I — ^'J*uuumauw i ■>—■jinuMwaag *WTWP zmts* ^ISK/v ^ —• 1 VTSRSnFf I .TINT R WMJ! SX^Hî Z ATIRBAi fr. 5-00 ...

Het volk: christen werkmansblad

Tior-ciî-Twi n! igstc Jaar, -N. 241 Ëoâsâisast — Hnlsoszia — EigsMeia Zoiidag, A October l!H4 Alla briefwisseîragen vraclifc-WTij te zcndon aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnL înaatscli. « Drukkerij Het Volk », Sleersteeg, ii° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gildo der Aia-bachten, Kortrijlc Telefojx ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrijdag S Oktober 1914 U-igffi .'-1 ""I fM I.WBHMHHWBBEI^BHMBgtgiSMMSEWI Prijs per nummer: 5 centiwnen 45e jaar, num. 235 Telefoon AA\ FONDSENBLAD i Telefoon ' ». voor alla aank»ndijinee« w»md« mes zick te* bureelo va» k*t Mai. KETELVEST, Num. 1«, t« «ENT. YLAAMSCH LAND Handel, Nijrerheid, Taal en G-odsdiem VERSCHIJ N EN DE AL'LTE ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vrachfc-♦rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL snaatsch. « Drukkerij Het Volk », Sieersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen » Gaston Bossuyt, Gilde dor A m. feachten, Kortrijk. Telkfoom 523 Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, Hinderbroederstraat, 24, Leuven HET ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGIE Voor God enVâderland. Rédaction (Opstel) : 55 Russell Square, W.C Dieu et Patrie. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 6 VENDREDI (Vriidag) OCTOBRE 30, 1914. Price ld. Vanwege Zijne Hoogwaar-digheid Mgr. De Wachter. Waarschuwing aan de Belgen. In een vreemd onbekend maar in een zoo ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — N i88. 5 OUHTIEMra MAANDAG, 14 DECEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT ïx«SCHKIJYISGS1»EWS: VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE Î l£en jaar ... . fr. 1 S>00 Een jaar . . , . fr. 1 tf-OO 6 maanden ...» 6-î>0 6 maanden ... » y.7S 8 maanden » . • » 3«SSO 3 maanden ...» 4>00 Voor Hollancl : 5 frank per 3 maanden. Voor de ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

2 Januari 1915 Nr 1 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRM8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 22 Jai&uart 1915. Berste Jaar g. Nr 9 JPriss ; 5 Ceotiemen door geheel België irrwii immbm&>*aafcwh—m—mijwt'iii» mmmmméfsa 11111—11 'aum' imhiihi iwiwmmmmmmmwi HET Vlaamsche Nieuws Het best ingelich! en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week IVOORNAAMSTE MEDEWERKERS ; Lode Baekelman», — ...

Le sport belge: organe officiel des courses: revue hebdomadaire du sport...

LE SPROT BELGE Rédaction: 3 Glencoe Mansions Chapel Street Brixton Road, S.W. Administration : Coin de France, Ltd., 17-18 Green Street Leicester Square, W.C. Téléphone 2934 REGENT Edité temporairement et périodiquement à Londres PAR 0 A. de NEUTER Les abonnements et les annonces sont reçus: 17-18 Green Street, Leicester Square, ...