Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I

Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I

Net als nu, kwam er bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en bij de inval van de Duitsers in België, een massale vluchtelingenstroom op gang. Van de ruim anderhalf miljoen Belgen die naar het buitenland vluchtten, kwamen er in het Verenigd Koninkrijk alleen al minstens 250.000 terecht, zowat 90 procent van hen verbleef in Engeland.


Blog: 'Aan de slag over het kanaal. Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WOI'. 


Amsab-ISG's picture
Amsab ISG

Deel van

De grote oorlog

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers JUIN 1917 ONDER ONS Oud-leerlingen van het 0. L. V. College, Antwerpen JUNI 1917 Maria, Mater Gratis Tu nos ab hoste protege. IN MEMORIAM Den 7cn April 1917 overleed, te Hastings in Enge-land de E. P. ALOIS BERTELS, wel gekend door aile Antwerpenaars. Sinds lange jaren oefende hij in de ...

Het volk: christen werkmansblad

Yier-en-Twinligste Jaar.-R. 28!> ferfeSeast — Huisgezïa — Eipnto Mag, 6, en laaîiilaf, 7 Decemkr Î9U ... .. ' — • Aile briefwïsselingen vrachfc-trij te zenden aan Aug. Van îsoghem, uitgever voor de naaml. inaatech. « Drukkerij Het Volk it Jleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am. ...

Gazette van Gent

247" JAAR. — N' 228. — B. 5 CENTIEMEN MtiMi, m-T-r --—II- 'I w*wmKamÊtaiKu*sG&*ï*i-sl DINSDAG, 22 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCHKUVIStiSFEIJS î ?GOE GENT ; YOOIi GEHEEL BELGI1 ; #*l> S»*r . . o « fir. 4£*9tt ■ Jfcaa jaar , . . îr, tS>0@ t mMiideB. . „ . ® S-50 s ® waandeE. . . „ » 7-7 S f ns**j»à*m. ... ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

\1cra-Twinfele Jaar. - N. 220 gjMEBPg&aiMBJWei i1 i ■ i " MI H ii nag Zondasr. 13 Sealember 1914 HET VOLK Aile briefwisselingen vraclitvrij tezcnden aan T 7 T3 T C HP ÎU' "\T T T 7 T7 F) YT" \ /T A *\.1 C? 13 T A T ^\ Men sclirljft ln: Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. JlJL XVI 1 JZ-vIN VV » * 1\ IX. iVt r\ I \ il 8 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

12 September 1914 Nr 37 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen ■■■ ■ m[ ■ - ■ . - . - ... - .h l\NCIIItIJVI\(<Ml>IIIJN Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. ...

De stem uit België

EEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Dieu et Patri< n„,,Alll, . cc D110ba11 C„lini(a Wf Abonnement: Subscription: Voor aankondigingen: DUreaU . 0Df I\USS0I1 OlJliarCj W.v/. jSi 9^ voor drie maanden. ls. 9d. for three months. 55, Russell Square. No. 22. VRIJDAG, FEBRUARI 19, 1915. ' Price ld. Paaschplicht. Tôt hen die ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yieren-Twiiiiigsle Jaar. - N. 222 fi^nrrriiHi v . Biîisdag, 15 Seplember 1M4 HET VOLK Aile briefwisselingen vraclitvrij tezcndenaan Aug. Van Iseglicm, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Yolk » Mcersteeg, il0 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Cildeder Ambachten.Kortrijk.TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht ea veertigsle jaar Zaterdag 26 September 19M liimmftp 89 fr. 5-00 ■3 jaar», raet de post bcste ¥688 N00RB-NEBE8LAW franco S g*. 25. 8* aiboBatmenUprg* b w«rop beterihatr. i A— !L 1 VOLKSBELANG ■HHHHP9HB0 sHHV van I — ^'J*uuumauw i ■>—■jinuMwaag *WTWP zmts* ^ISK/v ^ —• 1 VTSRSnFf I .TINT R WMJ! SX^Hî Z ATIRBAi fr. 5-00 ...

Het volk: christen werkmansblad

Tior-ciî-Twi n! igstc Jaar, -N. 241 Ëoâsâisast — Hnlsoszia — EigsMeia Zoiidag, A October l!H4 Alla briefwisseîragen vraclifc-WTij te zcndon aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnL înaatscli. « Drukkerij Het Volk », Sleersteeg, ii° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gildo der Aia-bachten, Kortrijlc Telefojx ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrijdag S Oktober 1914 U-igffi .'-1 ""I fM I.WBHMHHWBBEI^BHMBgtgiSMMSEWI Prijs per nummer: 5 centiwnen 45e jaar, num. 235 Telefoon AA\ FONDSENBLAD i Telefoon ' ». voor alla aank»ndijinee« w»md« mes zick te* bureelo va» k*t Mai. KETELVEST, Num. 1«, t« «ENT. YLAAMSCH LAND Handel, Nijrerheid, Taal en G-odsdiem VERSCHIJ N EN DE AL'LTE ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vrachfc-♦rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL snaatsch. « Drukkerij Het Volk », Sieersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen » Gaston Bossuyt, Gilde dor A m. feachten, Kortrijk. Telkfoom 523 Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, Hinderbroederstraat, 24, Leuven HET ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGIE Voor God enVâderland. Rédaction (Opstel) : 55 Russell Square, W.C Dieu et Patrie. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 6 VENDREDI (Vriidag) OCTOBRE 30, 1914. Price ld. Vanwege Zijne Hoogwaar-digheid Mgr. De Wachter. Waarschuwing aan de Belgen. In een vreemd onbekend maar in een zoo ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — N i88. 5 OUHTIEMra MAANDAG, 14 DECEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT ïx«SCHKIJYISGS1»EWS: VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE Î l£en jaar ... . fr. 1 S>00 Een jaar . . , . fr. 1 tf-OO 6 maanden ...» 6-î>0 6 maanden ... » y.7S 8 maanden » . • » 3«SSO 3 maanden ...» 4>00 Voor Hollancl : 5 frank per 3 maanden. Voor de ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

2 Januari 1915 Nr 1 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRM8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 22 Jai&uart 1915. Berste Jaar g. Nr 9 JPriss ; 5 Ceotiemen door geheel België irrwii immbm&>*aafcwh—m—mijwt'iii» mmmmméfsa 11111—11 'aum' imhiihi iwiwmmmmmmmwi HET Vlaamsche Nieuws Het best ingelich! en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week IVOORNAAMSTE MEDEWERKERS ; Lode Baekelman», — ...

Le sport belge: organe officiel des courses: revue hebdomadaire du sport...

LE SPROT BELGE Rédaction: 3 Glencoe Mansions Chapel Street Brixton Road, S.W. Administration : Coin de France, Ltd., 17-18 Green Street Leicester Square, W.C. Téléphone 2934 REGENT Edité temporairement et périodiquement à Londres PAR 0 A. de NEUTER Les abonnements et les annonces sont reçus: 17-18 Green Street, Leicester Square, ...