Gazette van Gent

631595 0
22 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 September. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 20 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pn8x924v67/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

247" JAAR. — N' 228. — B. 5 CENTIEMEN MtiMi, m-T-r --—II- 'I w*wmKamÊtaiKu*sG&*ï*i-sl DINSDAG, 22 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCHKUVIStiSFEIJS î ?GOE GENT ; YOOIi GEHEEL BELGI1 ; #*l> S»*r . . o « fir. 4£*9tt ■ Jfcaa jaar , . . îr, tS>0@ t mMiideB. . „ . ® S-50 s ® waandeE. . . „ » 7-7 S f ns**j»à*m. ... s HU50 S & maanden. . „ . * 4»S(I Fcef Rolland : S frank per S maandeffi. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 ilSfVlJB fis BEDACl'lli YELDSTRAAT, 60, GENT TELBFOON nr 710 bureeltti sijn opm van 7 ure "s morgends te! 6 urz 'a *vond 3De msefangvers fouiten de stec btaÉt moeten hun abonnement nemea ten Postkantoore hunner woonplaatSo De Europeesche Oorlog DE ROL VAN BELGIE D e Diim-Dumkog els De Hoofdkerk van Reims in puin Wat es* te Tamises geiseaird is De roi van Belgie Een Engelsoh blad schrijft: M en sfcelt zich in sommige Icringen voor da Belgie, onzij dige Staat vc6r de uitbarsting vai leii oorlog, het recht niet heeft buiten zijm jrenzen te gaan, eens dat de vijand over di Belgische grenzen taruggedreven is. Belgiet is een souvereine Staat, aan welkei >uitsichland den oorlog veriklaard heeft. Vai lan ai kan niemand hem, om welkdanige re lenen, het recht ontzeggen vrijelijk van zijm iouvereine rechten gebruik te maken en tegen >ver Duitschland zoo te handelen al s het goei ;ou oordeelen voor zijne eigene belangen. Wij hebben het Belgische veldleger noodij roor onze toekomende krijg&verrichtingen ii 3uitschland. Wij hebben de Belgische officieren en Belgi iche getuigen noodig voor de krijgsraden, di< ciaarschijinlijk zullen gelast worden de pro essen te behandelen van de misdadigers, dit tien aan de Hunnen vergeleken heeft. Vroeg of laat zullen de Duitsche generaal' n de Duitsche officieren, die te Leuven, Aar chot, Dendermonde en elders in Belgie er frankrijk het bevel voerden, waar gruweler cerden gepleegd, ter verantwoording opgeroe )en worden. ✓ De Duitsche officieren oefenen eene stren ;e tuichit uit als hun dat belieft ; zij moeten dus 'erantwoordelijk gesteld worden voor de mis laden van dezen, welke zij aanvoerden. Het is van het grootste belang dat ons gou 'ememenit — dus het Engelsche gouvernemeni - ailes in het werk «telle om juiste gegevens n te winnen over al de aanslagen die begaar cerden en om de namen te ontdekken van de klichitigen van allen rang, die in deze misdader ►etrokken zijin. Het procès en de voorbeeldige kastijding var 1 de kwaaddoeners, zonder inachtneming vai itel of rang, zal het beste en eenig middel zijn »m voortaan zulke gruwelijke wandaden te oorkomen en de krijgsiraden kunnen zeer we" eeds beginnen zetelen binst de toekomende "rijgsverrichtângen. De dum-dumkogels Het dagblad "Der Tag", van Berlijn, heefi i zijn mimmer van 10 september eene photo ;raphie medegedeeld van pakken kardoezen oogezegd " Dum-Dumkogels", die te Longwi evonden werden. De Fransche minister van buitenlandsche za en doet bemerken dat bij een eenvoudig na icht van de teekening, het in het oog spring at die kardoezen zonder kracht zijn, alleei k gemaakt voor de oefeningen in de schiet. anen en totaal ongebruikbaar bij veldtoch en Het nummer van "Der Tag" is onmiddellijl door de Duitsche overheid ingetrokken en vernield, maar wij bezitten een nummer, zegt de heer minister, waarvan de photographie t zal genxaakt worden. i Van den anderen kant ontvangen wij uit î officieele bron technische inlichtingen die î geen twijfel overlaten over de kwade trouw der Duitsche pers. i De " Berliner Lokal i^izeiger" heeft, om i de valsche bewering te verspreiden, als zou-den de Fransche troepen dum-dumkogels ge-; bruiken, een afdruk opgenomen van kardoezen en pakken kardoezen, die door de Duit-[ schers te Longwy zouden gevonden zijn. Nu het opschrift alleen op de pakken zou ; den lezers van den " Lokal" moeten doen be-i seffen hebben dat men hen bedroog. Inderdaad, de munitiën zijn alleen be-stemd voor de maatschappijen van krijgsoplei-s ding, die dikwijls op hare schietbanen bijzon-dere kardoezen noodig hebben, gezegd : " standkardoezen", die aan het uiteinde afge-schrapt zijn, om de aanvankelijke snelheid te . verminderen, derwijze dat de kogel niet door de doelen zou dringen. Deze kardoezen wor-den zelfs niet gebruikt bij het onderricht der ( Fn;»n.scVie soldaten,, dus nog minder tijdens den oorlog. Overigens, op de photographiën der gevonden pakken kardoezen, ziet men duidelijk het , '.voord " stand" gedrukt ! Os hoofdkerk van Reims in puin (Officieele mededeeling van het gezantschap van Frankrijk). — De hieer Delcassé, minister van buitenlandsche zaken van de Fransche Hepubliek, heeft aan den heer Klobukowisky, minisiter van Frankrijk in Belgie, het volgend telegram uit Bordeaux gezonden, den 20 september, om 11 ure 30 's avonds: "Zonder zelfs een schijn van militaire nood-zakelijkheid te kunnen inroepen, hebben de Duitschers de hoofdkerk van Reims gebom-bardeerd." Op dit oogenblik is de wijdvermaarde basi-lieik nog enkel een hoop puin en. " De regeering der republiek heeft voor plicht die afschuwelijke daad aan de algemee-ne verontwaardiging prij.s te geven." Protestatse r De heer Viviarti deelde in den ministerraad de benoeming mede van eene comimissie, gelast met een onderzoek in de heroverde de-partementen, over het belang der Duitsche ; gruwelen. ! De regeering basloot aanstonds langs diplo-matieken weg aan al de mogendlieden eene verontwaardigde protestatie te sturen tegen het bombardement en de vernietiging der ka-- thedraal van Reims. Wat er te lamines gebeurd is \ 432 iiîwoneps door den kop gesohoten i, Tamines is eene kleine gemeente van vier ^ tôt vijf duizend zielen en gelegen in de pro- j. vincie Namen. Afgrijslijke tooneelen zijn daar voorgevallen en het zal enkel na den oorlog zijn, dat men al de baldadigtheden zal kennen, ® die daar begaan zijn. Een iawoner der plaats heeft verklaard dat 432 per son en door de Duitschers door den kop geschoten zijn, met de mitrailleuzen. Alvorens , ze te dooden, hadden de Duitschers drie priesters doen (koinen, om dezen te laten e biechten, die het verlangden. De oud-burgemeester, de heer Lecaille, werd gedood met den abt Docq. Onder de dooden meldt men nog den heer Jozef Goffin en zijn jjongste (zoontje. De twee dochters van den heer Goffin woonden de slachting van hun va-der en broeder bij. Zij zijn verschrikt bij ge-buren gevlucht. ^ Al dezen die niet aangeduid "werden om ge-fusilleerd te worden, werden gelast de dooden en zelfs nog in leven zijnde gekwetsten te begruven, onder de bedreiging van. den re-yolver._ w Een inwoner van het dorp, de heer S..., was £) enkel aan het voorhoofd gcschonden, door een p kogel, t-erwijl men de mitrailleuzen op de on- £) gelukkigen deed werken. Hij had de tegen- h woordigheid van geest te veinzen, dat hij dood g( nederviel. Een erg gekwetste gebuur viel op m hem en gedurende langen tijd bleef hij met d' den stervende boven hem liggen, tôt op het oogenblik dat de Duitsche soldaten naderden d; om de lijken te tellen. Daar de gekwetste op d< d,it oogenblik eene lichte beweging maakte, k nam een der beulen zijne bijl en sloeg hem den schedel in. De heer S... hoorde het verschrik-kelijk gekra-ak der verbrijzelde beenderen, doch verroerde niet. Eenige oogenblikken la-ter had hij het groot geluk een vriend te zien naderen, die hem hielp oprichten. Zonder dat de Duitschers dit tooneel geziem hadden, ^ voegde de heer S... zich bij den groep bur- j gers, die de lijken moesten begraven. Op den ganschen weg die loopt van de brug g< van den spoorweg tôt op het hoogste punt van hi Falizolles, staat nog enkel het huis recht be-woond door mevr. weduwe Seghin en zoon. h< Daar mevr. Seghin verlegen was, ging zij in p: een nabijsitaaaiden winkel. Zij verschool zich met haar zoon en drie personen uit den win- te kel in den kelder en vor;den er eene afgrijs- se lijke dood. De lijken werden gansch verkoold gevonden. TE BRUSSEL. uj De buurttram Ninove-Brussel, die nog toe- v( liefc Brussel te bereiken, is nu totaal opge- 4e schorst voor het Belgisch publiek. De Duitschers gebruiken hem van tijd tôt tijd, om g hunne troepen, te Brussel en omtrek gekam-peerd, te bevoorraden d< Zondag, werden op den Brusselschen steen- ^ weg, wel meer dan vijftig rijwielen door de Duitschers aa(igeslagen ; zes deigbladVerkoo- 0] pers werden aangehouden ; vier ervan werden naar Duitschland gezonden voor in den oogst m te werken ; de twee andere zouden doodge- t£ schoten zijn. jg. Te Elsene vond men een gekwetste soldaat jj, in een veld ; het was een Duitsche kurassier. a; Men nam hem op om hem te verzorgen ; in o-, zijn zakken vond men een tweeden goed ge- ° vulden geldbeugel, een bebloeden goudeai jj, ring, juweelen en een tweede gouden uur- sc werk, het zijne was in zilver. Hij bekende het lijk van een Belgisch officier beroofd te hebben, maar de plaats waar zulks gesehiedde kon hii niet aanduiden. J ta De reisduiven. Ten gevolge der stappen, aangewend door ui den heer !Max, bij den Duitschen gouverneur bi dien hij overtuigde dat het verbod van duiven te te houden tôt niets anders diende dan om de bevollking woedend te maken, is nu een andere maatregel getroffen. Al de duiven zullen naar het Half-Eeuwpa-leis overgebracht worden en er blijven tôt aan het einde van den oorlog. Een bijzonder per-soneel zal met de verzorging der diertjes gelast worden. Overgroote wagens hebben er reeds eene groote hoetveelheid duiven aangebracht. Vier soldaten houden er de wacht. Duitsche boy=scouts. Sedert eenige dagen ontmoet men Duitsche ;boy-scouts te Brussel. Zij doen boodschappen en oefenen zekere waakzaamheid uit. Zoovesl spioenen te meer. TE ANTWERPEN. TE BROECHEM. In den nacht van zondag tôt maandag werden Duitschers gezien op eenige kilometers van Broechem. Het fort opende het vuur en de Duitschers trokken in allerijl af. TE THIENEN. De Duitschers gedragen zich te Thienen wat deftiger dan te Aarschot, Leuven en Denermonde. De burgers moeten er zich wel plooien aan aile policiemaatregelen van den Duitschen bevelhebber, maar behalve eenige huizen, die tijdens de gevechten werden plat-gebrand, wagen de indringers het niet eene misdadige hand op het leven en de eigen-domimen der burgers te leggen. Maar voor ailes wat kan doen vermoeden dat de inwoners nog betrekkingen onderhou-den met het Belgisch leger worden de schrik-kelijkste straffen voorgeschreven. In Gost-Vlsanderen De Duitschers in Oost=Vlaanderen Men verwachtte dat de Duitschers zich van Aalst naar Oordegem zouden begeven of in die richting. Daarom werden barrikaden in gereedheid gebracht te Melle en vrijwilligers werden er heen gezonden. NieauandJ rnodht de barrijkaden voorbij ; hetzij te voet of per rijtuig, met of zonder pasport, niemand werd doorgelaten. Patroeljon gendarmen werden gezonden tôt voorbij Oordegem ;zij hebben geene Duitschers gezien. ROND DENDERMONDE. Zondag namiddag hebben de Duitschers van uit den toren der kerk van Lebbeke op onze verkenners geschoten .Een soldaat van het 4e linie werd gedood. Twee anderen gekwetst. Meer en meer zaken de Duitschers naar Brabant af. Het behoud van het gerechtshof van Dendermonde heeft men te danken aan den heer ivolksvertegenwoordiger Verïneersoh. Tijdens de ibeschieting van woensdag laatst ontstond brand in de bovenzalen. Het vuur werd bemerkt door den heer Ver-meersch en een policieagent, die erin geluk-ten de vlamimen te blusschen. Woensdag hebben de Duitschers den laatsten gevangene die in Dendermonde was, losgelaten. De kerel, aangehouden voor aftroggelarij, was in het gemeentegevang opgesloten. Het parket van Dendermonde zetelt althans in de lokalen der beroeps- en nijverheids-school van Lokeren. De oorlogstaks. De stad Dendermonde moest eene som be-talen van 1.500;. 000 frank. De eerste 500.000 frank werden in enkele uren door bijzonderen gestort ; een rijke fa-brikant, heeft voor 't overige millioen borg ge teekend. ■MM—ip——WM TE BAASRODE. Alhoewel de Duitschers talrijker waren, hebben zij zondag het zeer hard te verduren ge-had. Met 15 tegen 6, werden zij op de vlucht gedreven, /met achterlating van drie dooden en gekwetsten. Een Belg werd erg gewoad. De Piuisische patroelje, 150 man sterk, nam daarop dadelijk de vlucht, talrijke gekwetsten achterla.tende, ten gevolge van eene bloedige onfcrmoeting met eene kleine Belgische patroelje.IN WEST=VL A ANDEREN. TE OOSTENDE. Vertrek der vluchtelingen. Gisteren zijn 250 vluchtelingen aan boord van de " Prinses Clémentine", kap. Rombauts, naar Engeland vertrokken, Iedere vluchteling had eene geneeskundige verklaring, dat hij niït leed aan eenige besmettelijke ziefcte en de aan duiding der gemeente, waar hij bij zijne aan komst te Folkestone moest overgebracht worden.In deze gemeenten worden de vluchtelingen opgewacht door een comiteit, dat den vluchtelingen daar werk zal verschaffen. Heden dinsdag vertrokken er weer 250 vluchtelingen.ROND KORTRIJK. Gistéren morgend trokken een 75-tal Duitsche soldaten, allen wielrijders door de ge-neenten Zwevegem, Deerlijk en Vichte. De Duitschers kwamen uit de richting van -Sehalofie, Avelgem en reden in de richting van "vortrijk. Al de brigaden der gendarmerie van den mtrek van Kortrijk, rukten dadelijk op naar rCortrijk toe, om de bende Duitschers te om-singelen.PROVINCIE LIMBURG. Belgische overwinning. Een gevecht heeft plaats gehad te Lanaken, ten Noord-Westen van Maastricht. 200 Duitschers waren in den omtrek gezien ; zij vroegen den weg naar Reckheim ; zij '«iren op zoek naar Belgische patroeljen. Zij onden die al spoedig, maar werden zoo erg bestookt, dat kort daarna geen Duitscher meer te zien was. De Belgen hebben dan te Lanaken de Duitsche vlag door de Belgische vervangen. Tijdingen uit het buitenland IN FRANKRIJK. Hevig gevecht bij Péronne. Een telegram uit Amiens zegt, dat er een hjsvig gevecht is geleverd ten Oosten van Péronne, eene mogelijke poging aanduidend om den Duitschen vleugel om te trekken. De Duitsche brevetten waardeIo«s. Een blad van Parijs verlangt de vernietiging van aile Duitsche brevetten in Frankrijk, even als reeds geschied is in Engeland en Rusland. IN ENGELAND. OP ZEE Eene verrassing. De admiraliteit meldt dat op 10 dezer de Duitsche kruiser "Emden", gestationneerd in China, na geheel uit het oog verloren te zijn geweest gedurende 6 weken, plotseling in de baai van Bengalen verscheen en 6 Engelsche schepen kaapte, waarvan er 5 gezonken zijn en het zesde naar Calcutta gezonden werd met de bemanning. De "Emden" zou nu te Rangoon zijn. 32 Feuilleton der Gazette vai G est Het Creheim van de Theems door FLORENCE WARDEN. HOOFDSTUK XIII. Nadgie kteek Matthew een beetje on-noozjel aan na den triomf. — En nu kan ik toch niets meer zeg-gen, nietwaar 1 zegde zij. — Hij heeft mij getrouwd en hij zegt dat ik nu niet meer als getuige tegen hem kan optreden, al wilde ik dat nog zoo gaame en al, voegde ze er haastig bij, was er reden toe, wat goddank niet zoo is. — Gij scheent er toch anders over te denken, toen gij den laatsten keer sprak, zegde Matthew koel. Zij werd heel rood en lachte verlegen. — O ja, dat kan ik wel gezegd hebben, maar gij moet niet ailes gelooven, wat een vrouw in drift zegt ! — Ik geloof, zegde hij, dat er hieel wat te vertellen valt en dat gij er ailes van weet en het me zeggen kunt, als gij dat verkoos. Zij schrikte van zijn ernst. — O neen, dat is een vergissing, zegde zij snel. Al wat ik u zou kunnen vertellen is per slot niemendaal, en gij zoudt toch niets ten nadeele van uw neef willen hooren, wel? Wat een lid van de familie wordt aangewreven, geldt voor de heele familie. Klaarblijklijk had Randolph haar deze stelling ingeprent. Het zou voor hem zelf het beste zijn als hij mij ailes bekende, zegde Matthew gestreng. Het wordt later toch ontdekt en een bekentenis, die vrijwillig "wordt afgelegd, is altijd in het voordeel van den beschuldigde. — Er valt niets te bekennen, zegde u Nadgie kortaf. Maar zij zag er niet gelukkig uit. — Best, zegde Matthew. Laat mij u dan gelukweruschen en de hoop uitspre-ken, dat gij het te samen goed zult kunnen vinden. De tranen kwamen haar in de oogen. — Er komen nog donkere tijden, eer de igoede dageni aanbreken, zegde zij met een angstigen blik. Matthew was dit volkomen met haar eens. — Daar ben ik 00k bang voor, zegde hij. Want, in aanmerking genomen, wat Randolph nog bedreigde, meende Matl-thew, dat die goede dagen nog zeer in het verschiet lagen. En of hij nu zijn vooruitzichten had verbeterd door juffer Claughton te trouwen, bleef een open vraag. Zij gaf de hand. — Ik moet nu weer weg, zegde zij. Ik maak mij ongerust over hem. Hij is ziek heel ziek. Hij heeft mij verboden een dokter te laten halen, maar dat zal er toch van moeten komen, vrees ik. — Ik zou het niet te lang uitstellen, als ik van u was, zegde Matthew. Hij was gisteren, toen ik hem op zijn ka-mers achterliet, heel ziek. — Ja, zegde Nadgie. Anders had hij mij niet bij zich laten komen. — Hebt gij hem naar uw huis meege-nomen 1 ■— Neen. Ik heb hem in een rijtuig ge-zet en ben met hem naar 't stadhuis ge-reden en toen heb ik hem weer naar zijn karners gebracht en mij daar ingericht. Hiermede heb ik zijn kostjuffer gepaaid» zegde zij met de hand wuivend, die nu met een trouwring was versierd. —Hoe hebt gij hem achtergelaten ? — Vrij ellendig. Maar ik moest u even ailes komen vertellen, omdat ailes nu verandert, nu ik eenmaal zijne vrouw ben. En ik wilde u 00k vragen — haar stem beefde iets — om wel te weten, dat Randolph met al die akeligheid niets ce maken Jïeeft en dat zij liegen, (als zij zeggen, dat het wel zoo is. Dat gelooft gij toch wel? Zij keek hem aan met oogen, die haar woorden al dadelijk logenstraften. Matthew antwoordde niet dadelijk. — Ik weet, dat hij er iets mede te maken heeft, zegde hij eindelijk, en wat er-ger is, ik denk, dat de policie daar nu 00k achter is. Wij moeten de feiten onder de oogen zien. Haar hand viel slap neder. — De policie, fluisterde zij verschrikt. Maar het volgende oogenblik lachte zij luid, ailes braveerend. Nu, de policie zal nooit kunnen ontdekken, dat Ran iets te maken heeft met... nu met ailes, wat er gebeurd is, zegde zij vol overtuiging Omdat het niet zoo is. — Maar wie dan wel? Waarom wilt gij mij dat, in het belang van Randolph, niet vertellen ? Haar gezicht betrok weer. — O, dat doe ik misschien nog wel eens, zegde zij, terwijl Matthew een on-geduldig gebaar ^maakte. Maar ik kan niets zeggen, zonder eerst met Randol-phe gesproken te hebben. — Zelfs niet, als hem dat van aile ver-denking kon zuiveren ? hielp Matthew. Maar zij keek hem verschrikt aan en nam eenvoudig de vlucht, als vreesde zij, dat het geheim, dat het hare niet was, haar onfutseld zou worden. Matthew ging dadelijk naar Grosve-nor Place en vond Cora in de vestibule. Kom in de eetkamer fluisterde zij. Ik moet u spreken en ik heb al naar u uitge-ken.Freule Bensington wacht u in de zitka-mer. Maar ik wilde u eerst even alleen hebben. Hij volgde haar in de groote eetkamer, sloot de deur zorgvuldig en keerde zich toen zonder verder omzien om en nam haar in zijn armen. Dit was in zoo ischerpe tegenstelling met zijn gewoonlijk zoo gereserveerd ge-drag, dat Cora, die gewoon was liem aan te moedigen, niet wist hoe zij het had. Zij verweerde zich echter niet ernstig, want na een paar gefluisterde nitroepjes die nu niet zoo heel veel verontwaardiging verrieden en na een paar ver-geefsche en zeer flauwe pogingen om zich te bevrijden, gaf zij zich maar ge-wonnen en protesteerde alleen nog maar met een grappig zuchtje. — W... w...aarom zijt gij zoo veran-derd i bracht zij eindelijk uit. — Ik ben niet veranderd, zegde Matthew, terwijl hij haar voorzichtig in een groote leeren leunstoel neer liet en zelf op den arm daarvan ging zitten. De om-standigheden zijn veranderd ! — O, hoe dan ? Hij sloeg zijn arm om haar heen. ■— Ik ga met u trouwen. Cora keek hem eens aan en knikte. — Ja, dat dacht ik 00k zoo, zegde zij. — Ja, lachte hij. Ik heb er nog eens goed over gedacht en ik ben nu besloten om geld te trouwen. Maar nu werd Cora toch van haar stuk gebracht. —- Ik vind het heel naar om niet heel damesachtig te zijn, maar ik kan er niets aan doen. En zij gaf Matthew een tikje Op de wang. — Gij hebt wel lang noodig gehad, eer gij besluiten kont uw armen neef teleur te stellen. Matthew lachte even. Mijn arme neef heeft u teleurgesteld. Ik wilde niet, dat gij dien slag te veel zou voelen en daarom ben ik maar in de bres gesprongen. — Dat is al heel vriendelijk. Maar hoe weet gij, dat Randolph mij niet meer hebben wil? — Hij is met iemand anders getrouwd, zegde Matthew stemmig. Cora sprong op. — Dus hij heeft haar afgekocht! riep zij uit. Matthew was 00k opgestaan en zij ke-ken elkaar begrijpend in de oogen. — Ja, daar komt het ongeveer op neer, zegde hij. Hij heeft Nadgie Claughton vanmorgen getrouwd en het geheim blijft begraven. Cora knikte plechtig. — Dat zal niet lang duren, zegde zij zacht. De policie is aan den gang en die heeft allen moed. Dat heb ik dezen morgend van uw tante gehoord. Maar als ailes eenmaal aan het licht komt, dan zal het een heel vuil zaakje blijken. — Wat bedoelt gij ? — Nu, ik weet 00k niet meer, dan wat ik u nu vertel. Alleen maar, dat wij al-lemaal een ellendigen tijd zullen hebben, maar dat er geen rampen meer zullen voorkomen... na de laatste uitbarsting. Meer kon zij niet vertellen. Maar dat was 00k voldoende. Meer wilde Matthew 00k voorloopig niet weten ; het was ge-noeg, dat de waarheid eens aan het licht zou komen, het geheim ontsluierd zou worden en Cora en hij konden genieten van hun jonge liefde. — Zijt gij niet bang. Matt, vroeg het meisje opeens, na een lang stilzwijgen, waarin beiden zich eerst goed bewust werden, hoe lief zij elkaar hadden, dat ik u alleen trouw om uw afkomst. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie