Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1385 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 12 April. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 16 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j38kd1s963/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Jaargang — N' 38 5 Gentlemen het nurarner 12 April 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBCXJWSTRAAT, 26 ANTWERPEN f^De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. RPakken en brievc.il moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan ■zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en aonder toelating mag niets uit TYBAERT worden ■overgenomen. TYBAERT zal over elle uieuw boek sprgken -waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijveu het eigendom van Tybaert, «n geen handschriften worden teruggeven. INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holl»nd . . . (Een jaar) Gulden 2.50 DuiUchland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Braziliê ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piast»r 1.— Men kan ten allen tijde inschryven AANKONDIGINGEN : 4' bladz. g roots aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemeogde berichten, l« bladz. per regel « i.— . p ' «/""*» '*• —a-- - Hwjv/uigu, i ' *ji.aKAU. pei 1 EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN Ze zeggen dat meneer Fontaine de lijst gaal ■uitgêven van de plaatsen, die hij verkocht heefl aan de journalisten, welke zijnen Parsifal zoe heerlijk en zoo schoon gevonden hebben, en die *t kwalijk namen, omdat de stad geen bijzonderc toelage wou geven voor volksvertooningen. Hel schijnt dat het cijfer uit heel veel zéros bestaat. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138 Den dikken cinemabaas knauwt ze, zeggen z« bij van Dyck, omdat de Jef hem concurrents aandoet. Oie het meeste afdraait heeft me. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Braaave Champi zal blijde zijn als zijn weder helft Den papegaai zal hebben. Braaave Champi Nergens batar garoton dan in de Cour de Lonarti Carnotstraat, 113, Antwerpen. De ekspositie van Kijtnst van Heden is toe, ei den Topchinees is er met gewesst met zijn voor hamer, om er op te kloppen ; ik vind dat Su: niet van ziin woord is. CHARLOTTE CORDAY, in den Kon. Nederl. Schouwburg, op 25, 26 en 27 Ap;il. onder leiding van Karel Candael, met medewerking van Mev. Julia Cuypers, Hr. H. Larocie, Mev. Bertrijn, Noterman, HH. Cauwenberg, Taeymans, Noterman, enz. — Kooren der Vlaamsche Opéra, de Jonge Vlamingen, en den Lasalle'skring. — De parket-, parterre-, 2e rangsplaatsen aan vermin derde prijzen. Ieder late zich bij tijds inschrijven. I" ■ =« Ons Beth is met kunnen komen naar den Par sifal van mossieu Van Dick. Ze moest ieveran zijn waar gezongen werd, ge weet. In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3 bi] P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen Goede burgerk«uken ; diners van af fr. 1.50. Ze hebben den baasuit 'tZonneken zijn duitsch kens afgenomen ; geloof dat hij daar ziji broek aan veegt ; hij heeft belgskens genoeg oc hem te troosten. Maar wat zullen de paterkeni daarvan zeggen ? S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spt cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car borundumsteenen voor schijven teschuren. De Generaal is kontent. Daar komt weei moe j tusschen de rookers, zeetem. Als hij bin nen kort maar weeral geen ansjovischkens tus schen zijn sigaren vind. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Ope rs is het altijd nog het aangenaamste van allemaal Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, ii de beste remédie voor alL wereldsche kwalen. In 't kraantje van de Kiekendeurpbrug heefl men een wonderpak gekregen : er was van aile; in, tôt zelfs nen kunsttak van Fraseleer en eer ; leerke. Johnneke en Zanneke bedanken de uffn ! uit de Brederodcstraat voar de tafelkleeren ei de... boonen. Maar wie is die uffra ? vragen ze. Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondagi ! Ze hebben nen hoedenmaker zijn stalen komei trekken, de beste namen ze mee, en den over ' schot diende voor den baas ; waren er daar vai den Speel bij ? Herbargiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan ee piano-elektnek, merk Phihpps, net zijn de beste, b ' O» LE CLUYSE & C!c, Paardenmarkt, 10, Antwerpei 't Kalfke heeft in de kamer geloeid tegen d knoeiers in de kunst ; dat vind ik heel braaf va 'tKalfken, en Franke Lowie heeft de knoeiers naturellement, verdedigd; dat is minder braai maar heel begrijpelijk. SOVEREIGN <.T£ A propos, Franke Lowie zei, dat mossieu Vei lant een heel goeie directeur des beaux-arts is dat zegt de zuster van nen contemporainen-ai tist ook : en 't schijnt dat dit wijfke daar bijzor 3 dere redenen voor heeft. Bock, Munich, Garsten, in vaten ol flesschen. -Jef Angermille, 48, Kammenstraat. 9 . Diske Koffiepot heeft zijnen nieuwjaar aan d< klanten gegeven op 5 April. 't Begon tijd t worden. 3 Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. -j Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. ! In de niefstraat truuten ze dees week ook a en nogal in dat klein slaapmutske, daar is e een geachte dame en voorbeeldige vrouw e moeder van 7 jaar gestorven, en dat gebeurt i B^rchem, schrijven ze daarin. V • Trees Anbooté gaat rust nemen, na heur velê artistieke successen. Zij kan tegenwoordig niet ■ mecr verschijnen, of 't publiek begint te applau-dissecren en zooveel succès haalt af. Volgend jaar gaat ze naar den Hippodrom, als gast ; en wat ze daar gaat spelen ?... Den Tiegerjager, na-; tuurlijk. De Foto's van het huis Verbeeck & C7, Groenplaats, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. j Sommige gasten van den Pacha zijn kwaad en , daar veegt Tybaert zijnen steert aao. Als ze x willen zal hij nog wel wat anders aan 't klokzeel j hangen ! Ergo dus, zwijgen is goud weeri ! Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. • Disje de wereldartist heeft veel succès gehad met zijne mansarde. Jammer dat de bierpomp 3 kapot gedraaid was. Hij had er toch zoo voor gezweet, eh, Disje ! I Elixir d'Anver-s vôor en na het efcen, helpt de spijsverteering. Q [J Volkstrombon is haast afgeblazen : het laatste ' blaadje van heur partij is omgedraaid, de fokken e leggen niet mecr : de tijd van kieken te zijn is II uit... \ Stafken met zijn oorkens heeft, naar 't schijnt, Scharnpavie gespeeld : dat is een plezant stuk, maar niet voor iedereen, eh ?... Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. Ik heb gehoord dat den verfwinkel van de ; Kunst van Heden, op de Meir, zijn beroemde stukken naar Van Dyck zal brengen, in den Seefhoek, om ze door nen cinéma te laten opne-men ; die ten minste verstaat iets van de kunst I Onzen Beer is verdekkoreerd door de Chine-zen. Zouden de gele mannekens eindelijk onze î kieswet begrepen hebben ? e De lustige Kielsche rookers hebben weeraî gesoepeerd. Als het afgeloopen was had der Dubber nog honger ; hij heeft dan nog wat boonen gegeten, zeggen ze. r Vlaamschgezinde dag- eu n Ojp^weekbladen liggen ter tafel in hel Q HfSSr VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei aj Eigenaar : Gust Janssens-Jansseï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume