The Leuven fire

The Leuven fire

The city of Leuven was burning on August 25th, 1914. German troops lighted the city on fire as retaliation for an alleged attack of snipers. The fire destroyed more than two thousand buildings and 248 citizens were killed.


The old university town - ‘the Oxford of Belgium’ - became world news. Especially the university library with its 300.000 books received a lot of attention. Views of the interior of the library before and after the fire travelled the world on postcards. After the war, the university was able to redeem international aid from all the solidarity and outrage.


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

L'illustré national

ABONNEMENTS : Sa moi» Un M ADMimSTRATK^^REDACTION ^ Étrange? (union postale). 2 50 S fe -• "■ ^ua Dtrenu. PARIS (XIV*) Photographies eï illustrations en fjtoir et en couleurs. GUERRE EUROPEENNE LE SAUVETAGE DU DRAPEAU. « pi Pendant la traversée d'une rivière, la barque sur laquelle se trouvait — le ^orte-drapeau du 36e régiment ...

De nieuwe gazet

Vrijdag 25 September 1914 >> ■ ■ — " 3 CENTIEIMEII. « (BU1TENLAND 5 C.) 17ejaargang Nr 6021 De Nieuwe Gazet bladzijde, per kleinen regel • •«••• :& Il Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen : KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postatorea II Fioaucieele annoncen . • » MO ' r "er 'aMV Zes ...

Belgisch dagblad

3<lo «v _ 5 &LÎAJkJX I>A.O S NOVEMBER 19ir„ T<<&. 44. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENT EN. || Per 3 mo.ancien voor Nederland ® i 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent. " ▼oor Euitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegrachfc 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. v Mefs&hijnend fe 's-Graweniiage, eiken ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Tehuis voor den Belgischen Soldaat u De telefoon rinkelt. De heer Bléro, secretaris van den minister van oorlog en bestuurder van het Tehuis ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1«te Jaargang — Nr 13 — 1 PENNY Regietered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdagr, 7 September 1911 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD. VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINÛEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEN Een jaar . 6 sh Buitenland 10 sh Zes ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e Jaargang Nû 266 iïlaandag 5 ûciober iB 14 Z centiemen het nujnmer HET MORGENBLAD âankontligingen s 4e bladzijde. — per kleinen regel 't. 0.301 Financiëele, » » » » 1.001 Stadsnifcuws, pet grooten regel » 2.00 | Reclamen, » » » » 1.00 g Begraîenisbericbt, VOLKSDAGBLAD .ne aiededeeiingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, ...

Geïllustreerde oorlogsgazet

Nummer 2 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen O.O.RLOGSGAZET JOURNAL ILLUSTRE DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN Paraît le Mercredi et le Samedi après-midi BUREAU : LONGUE ALLÉE 6, ANVERS De kleinste schets zegt me meer dan een lang verslag (Napoléon) Le plus court croquis m'en dit plus long ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DruStsîer-U itgccîster Bam; Maatschappij H ET LICHT bcstuurder t P. DE VSSCH. tLedcbcrg-Qent . . REDACT1E . . ÂBMINISTRATIE HOOGPOOST. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpaptjj* — Yerschjjnetsde aile cia^en, ABQNNEMENTSPRIJS ; BELGSE i Drie maanden. .... fr. 3.2Î Zes maandcn » . , . . fr. fe ïT Een jaar fr. I2.5Q' M en ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht en veeriigste jaar Zaterdagj|5 Oogst^ 1914 Hammer 36 fr. 5-00 net de fxtst berteW. t'3B8 S0OSB-ISEOERLAS0 fr»nco 3 g:. 25. Se aîxîBBementsprij» il Toerop bet»»fka*r. &»ftk»B«glssu §$e»ès8 àntortgà. HET VOLKSBELANG TEESCHIJNKNDE ELKEN ZATERI>AQ fr. 5-00 %&*.<*, mtx fa |Mtbtttal& mat» 3 fiS®„ . 6* ï» vsewf ...

De nieuwe gazet

Vrijdag 18 September 1914 —- - ' ^ 3 CENTIEMEii. - (BUITENLAND 5 C.) 17e iMMrmm N' 6014 De Nieuwe Gazet AA-INTJJXV-srXXsJ = | 4de Idadzijde, per kleinen regel &. 0.30 Finiuicieele annoncen «* 1*00 , Reklaam onder stadnieuws, den regel, t 0 # » 1.00 V Stadnieuws, den regel* .•••*••••• » 2.00 / Begrafenisbericlit. . ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht en veertigste jaar Zaterdag 19 September 1914 Kuimmer 38 fr. 5-00 % ;j»rs, saet de po»t besteid ¥308 NQQRD-NEDERLAN3 franco 3 g". S5S. Se ahooBtmentsprij» î» Toorop btUaftaar. ftantecmâigiageD © e" <ita draLreftel. HET VOLKSBELANG fr. 5-00 3k 'ifàan, met de p*st hesit *0BB K3&8t NCBLSlAi franco 3 g-. S£S. m t De ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrijdag 4 September 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e j'aar, num. 205 FONDSENBLAD AA»K«IS»ICI»G»a : Voor aile aankondigingen wende men zich ten bureele van het blad. -o- KETELVEST, Num. 16, te GBNT. VLAÂMSCE land «* Hande], ISTijverheid, Taal en Godsdieost VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN mSCIIRUVpcsPKMS VOOROP BETAALBAAR: Per jaar i fr. ...

De nieuwe gazet

Vrijdag 25 September 1914 >> ■ ■ — " 3 CENTIEIMEII. « (BU1TENLAND 5 C.) 17ejaargang Nr 6021 De Nieuwe Gazet bladzijde, per kleinen regel • •«••• :& Il Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen : KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWERPEN, en in aile Postatorea II Fioaucieele annoncen . • » MO ' r "er 'aMV Zes ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang wrkT?TV«n Ari « TVnvinMTïFi-R, lôfs lYo. 43 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Yoor Holland 5 cent ▼oor Bultenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Rei 2787. A dm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Sesîuur: Dr. TERWAGM — OH. HERBIET, RedacSie : E. PREUiiSONT — L. DU ...