Belgisch dagblad

422 0
18 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 18 September. Belgisch dagblad. Seen on 24 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0r9m32p118/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

WOENSDAQ 18 1 . lin Mil i « LVo. 3. ABONNEMENTEN. Per 3 rcaandan voor Nederland "■ 2.50 franco per post. Loase 4#mmers. Voor NederlaudB cent, toor Buitenland 71/» cent. Den Eaag, Prinsegracht 16. felefoon Eed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD erschijneiici te 's-Gravenhage, etfcen werkdag te 12 lire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAI 2 TOT 4 URE. ADVERTENTI1N. Van 1—5 regels i 1.— ; eHçe ;el meer f 0.1B; Beolame* -B regela f 2.— ; elke ">gfl 1er f 0.30. London: Dixon Honse Lloyi» enue E C. Parigs: 7 Arenue d'Antla 1,'\ België als vuistpand. S.edert de reden van dm xàjk'skalasie. lier eû van Soif, zij|n ci; heel. wat toti. fccieii geschxeiven tegedi de Dujlsc'he ver. kiai,ittg, dat België als ©en vujstp*nd zou y.'ord.en gehouden, en het gevolg hierv,an wias. dat D.utLfcsche professoren. zich, do •posite getroost hebben ai hunne weten. cliap. bij eika,ar te gaderem, om te be. ,vijzesx, dat huia ^and vollcom©n gelijk heeft. r. Onder anderen schxeef zekere Prof. Dr,. Kotzl'er een heel lang artikel, waarin hlç 3s wereidgiesclxiiedenis nagaat en de rech. ten d&r voikeren ontlaedt. HSj vergelijkt er de réchten op een bezet laad met een hypotheek, w^arvan de aflossingi de algfâheele o-f gedaeltelijk© vrijgjeivirag raja het l^and tenigiavolge heeft. 1 De tegenwoordiige oorlogvoering, zegt schrijver, heeft ecihter zekere vex'andmra. '|p teiw:ecggebraicht in vergeiijfcing; met lin toestand van vroegcr. Zoo. bijV'oorbeeld, zijn de Hohenzollems op deze wijlze indertijd meesters v,a,n die ftbrk Brandenburg geworden, doch zij traJcein. af met de oude gewoonte; zli] \viidem het land niet ©xpjoiteeren, da,ai' & oordeelden, • dat zij hiieirtoe met ge-rechtigd warcJft, doc,h, als ©erste dieina-Ven va» het land, tôt diens; bloei m'oea. ten werkci^ BeihaïV© de xechten, die dooi tte bezetting vati een land ontstaanj, wor. fca ©aliter ook Voo;r don bezetter ver-plicMinigien gesobapen, vervolgt Dr. Kotz. Verder moet een vuistpand dietnen aïs .îieu drukmiddeli, am foi]1 het sluitaa van âen vrede tei-ug|gave van grondbe^it [111 dit geyal: de Duitsehe Koloimën) en Ce v^i'iee^iplgi van garanties (de bezetting raû de Vlaaimscbe- kmst) enz. em^,, le vei'Eekeretti. Wiji ziiilen de geloerde besehouvvingen |rap dien professor m^ar niet verder ir&:Qeii en tfflis een'voradig bepialen tôt de yc-lgeindie opanerkiingein^ Aiinneme^de, vooi een ooigenbiiik, dat Pi'of Kôtzler zclJEs gc-teel1 gelijfk mocht bie'bben in het idloor hem aanigebaaîde be'wijlslmjateriaal, zoio Jiteeft hi| tocb in dit gelvial beisliat ongelijlij Wamt, en dfit wein&oh ik uitdrukkelijik: tq aoen opimeiken. de doo-r hem hier g>eJ ko^en bla^is is nii.©t j uiiist. Zy!n uit* fed|Qi^,piu'nt is de bezetting van een liatod Voii|g|e(v algie van eein woori^b ' . .ré. _aii, wftaj-i» ri rii '■ '; pKomen. is. Geen yi0|ilkerenreic|bt spiraefct van récit, ten, djle m'en zich op1 enreo'ht; inaltigle Wjijze a.anmiiati gt; er ikan g£®u sprake zyki van reohten voiort. spruiltendo nit ec-no p'nbïie'ké schending irqp z$i w.eord, van zijn heiil'ig'Si'te v-gèio li't'd ,<wa met te sptreu ;W van b«it te.gfen;sti"iijldi- g°, dat hier^ ligjfc, als1 m'en in aanmerking jLiee!ml, oat Djuiiitschiaind mlisyruik heeft gemiatakt vaji BeJJgjiië'a z w: a k t e, hetgeetn tocb zeker ige<e)n beloionjaag yerduent noeb sechtelnf a&heppiefl! kaa. . Vexder bïpt bet noig te bezjen, pf Diujiitscbland wel mac,bta zal zijn ein| bli^vcn B.elgiiS ,als viuistpatid of als bezet igebiield te beboiuden en zail! dan ook die bezet$ng van de Vl'aamsche kust wtorw écb^piL^jk wel alleen biijven bestaan in, de grooite, beersicbaujcibtige varbeeiding van ie Al-DiUjitsobeils, hetgeen zeer zedeer .tiie-jmajKl ter weroid zal betremen. Maiir, rijaar. de lleer Professor van v er4 pïioh,timgjen sp'i'eelct voioir. de be&etliendei macbt, ben ik zqo vriji te betuâgen, nlat wùj. iiever gezien badden, dat de DujU sebers ^icb mander hieroon badden bekom^, mend, vrant, wat witji, tot nm toe te ziiern kre;gea. gel^jjkt al liieel wfeùinig op eenig voortbremgsieli van het volkerenrecht. Of, niioatea wïj ails een wiitvloeiisiel hiervaQ bescbquwen de tallooze mjsdadon waaraajot zJij zieb in Beïgië bebben sdbuldig geinuakt, jde aysteimatisebe vienv^eBtiçig van onsi laind, de viernâjeiltijgling ,vain ensi volk, ef.tj zoovefe ande» wandaden ? — ïïadden ayi, îdiie volgens eigen verklaring der Al-Duit sohers, een ooriog VOOR ZICH ZELVEN NOODIG haidden, om bwn volk te red-do'n, zich, .ajlis ontwildeeld volk, niet bu-maan moeten toonen teglanover a© arma Boigen, die buin niets in den vVeg bad-i idan gelegd, al w|ane het alleen n^ar! oindat zif, ter verwezieinfiijking van bunne pïainn'en, dit kleàne volk roeds zoo zeexi moestea benad&eùen ? De tyd 7-aâi ecbter komem, waar&p het Duitsehe volk beter jnzicbt z,al krijlgiaa,i het ziet nu al' in, dat de Ziaken niet meer voarspoedig gaan; de geheele ont. ■wiakipjg is nabij. Daji zai1 bet ii)zien. boe scbaAdelljk het bedroigen is en ver-i (glalidâng eiisohen voior al bet bloed. diat bet onnoodig gestort, voor ,al' hetgeen bet daeîloos geleden heeft; voer de s ah xadet 'duie het in de aagon van de girbeele besebaaide wereid. op zieb beelt moeten li-uden , vqot ©en tiandvol vexsvaande heersabzuebtige mainnen, die, zonder zich om, bet lot yam zoovelen buamer medie-b'uïgers en landgenooten te bekommeren, mioedw'illig de elleîide lieten ontketeiieni |IT\OUV*U| —-•< • wyt*«M| •dver lijnn ©igen land. Dan zal geienj ,gescbrij|£ v.ain psrofessoren en goieeraen nieer helpen, bet volk zal aifne recfhten eisclwiv en vetfkrijglen. Het zaj.1 'Claden eischen en gjeen lOsse wioorden. RES, NON VERBAI. Dit tijdistip nadert geiukkig met ras-stihe siebreden, ihiet îa het tijdstipi der v©rlosSiing 1. . H. LE COCQ D'ÂSMA^DVILLE. THESTM^H De geallieeaxlen he'oben do Duitsehe Ko-ïinUikens ea cz, prinsesjes die bij Ferdinand van Bulgare te Sofia op bezoek wan ten, eems wi'lien verrassen. On.'«r bevel van generaal Franebet d" Esperav bebben Franschen en Seti'viërs over een front van 30 Iv.M. den berga*u3 /tir aan®Mv£#ein. Tôt beden ,waren de verbondenan tôt op een diepte van 8 K.M. opgerukt. 4000 gevajiigiencn en 30 kanonnen zijn' in baMdei^ ■fier geallieierden gevallen. ' Dit is een gevoelige kla(p vo<or de Bul-Igaren, die ongetwijleld tôt inkeer zuillen, ■.icomen en inz;eu, dat de tij verloopm ist 5a de plaate van den Koburgier zouden we ffliet gerust zitten op dan wankel-eaidon jtroon. ; Iû FrankiSJk knabbelt Mangjin de ater-|ke poslties aan den 'Chemin des Dames af vordert — het is waar — langaaiam maar V'^'er. Vailly, dat hij nam, is een. sterk-^nig^ehooldj, Bovendien is de verwemig van andere strategîsche punten van het groattete belang voor eep verder oprttk1'en Baar Laon. ' ; ^ V uor aile waarschijQlijkheid ma© mm «ch aan een verderen terugtocbt decr Duit-®chers in Lotharingqn vervvaoh,ten. Tus-achem Pagn^ SUr Moselle en Etain stekeai w afwekkende Duitschers aile dorpen en rlekken, zooals Dommartin, in brajnd. L Bovendien is er roerinç* ten N.O. van. , 'rdun, aaimelijk bij Daxnloup. De berhaalde verkenningen der Fran-,»'aen aan het front in Gt-ampagme zijp POK teekepen dat Gouraud niet bi;i dis paik-tea Wljft zitten. " , . Zooals te verwachten was hebben de 6 Statem stanto pede de Oosten-Ppschie voorstellen teruggiestuurd met de •assende verklaring dat de Oetntralm de kJ l ea vaa Wilsoïl moeten aaMniemen. Zoo P «et best. zware kanonnen aan d® Vlaamsche kust-iï ———— tehte1, 'Wiott'dt on& gletmieM, dat de) Diuàt-PrS. slecâit w^dieiT viâinl v(étdied'e(al we&k £ ^^eft .ombuitejn'tgiWiaarlvaiilge-itew 7 lv,,I°?ôl's' ®te« iiantal zfw&jgei kan<mnea 't " /ci'r , ac'"1! elders, weg to stuïeiu Ih-iVpi ' ilsche ntariniçiçs die dW kuat lvho, rsobt gtpofa bedifijvig|i(0i4 |« WTQjkjng dejfi ku-st rerzlûfcetft daif tojet-gwyiawlein wiordieh1 genonaeta' om de Bjeilkd-93X5 h,st t» verlatetiL Do Raad van Vlaanderen . . . kaput. Onlangs deelden wij medie, dat Hyp. Meert uit den Raad van Vlaandereii was gatreden en er dan nog meer mee gaan-de was. Inderdaad. Naar wij nu vernemien zijû de unionisten, zoo niet allen dan tocb voor het meerendeeil, ook heengegaan- Eaa nu zal eerlang in de organisatie van de Gevolmacbtigden vaa detn Raad verande-ring worden gebracht. Roven,3taande is ontleetad aan het Va-derland vaa Den Haag. Sedert de Duitsehe regeering de afitivrô-ten aan hun eigen lot overlaat valt de boei uiteen. R. I. P. I ' 4 Hongerdrama te Lier. Reeds verschiâleinde daigeln gtogan man-îîfôn en yrouwen v'an 't Kjarthuizers. Loolsi ol PetteJidonck b\)! baebt er op uit omi aaidjappeiiein te stelen. Miaandaginacbt was de groiep ,van 't Karfchuiizers, die riondj den morge-n lwaiiiswaarts keerden, befadeu met zaikken aai'dappelon, rond de 70 ma,n sterk. Dinsd)ajg|aacht trokken er, voî^ena meu ons mededqejldei,. een twea hondend-taj er op los( gelwapend; met knuppels, enz. De stedei^ke politie, om,1 een eindfâ aan die strooptochten te maken, verwit-tigde de Dpitsche overheid en viweg [hun hfuiip. De brujggen weiden versp^rd zao* Idtait er niornand de st,ad binruen koni en verscbedjderue pioditieagienten met Duitsehe soldaten vv,erden de veîden rond gozondey |0(m ld|e dâeven ta vej^aislsen, D(e biende van de Rook wjas opi liefc jgToiailgebiod Keaael ,aan 't stelen. De dien Wfl ataoïdetn zich weinig om' de boeirpn, Op deze bende kwam de wacbt uit, en de pSJuîideraars 'toe te blîjlven staajn^ Àab dit beveji werd igfeein1 gejvolg gegevein^ stetofeea weerkïonken eln een ivreeseljyfc gé* hûi stee'g op, Twiejei m.^nnen werden op den, sïag @e. dood. 20 werdefn iaa'b^ehoiidein eb naaC de kaBexinte ovetfgjeibnacht. De gedoodea zij!n' ; Fx VaW. Eycjk, Sionspttein, e« P. Stev-îaterta, Eook. , Obgetvoer 60 p,ei^o(û|e|n worden ,opge&liotea. 700 à 800 kiï.'oi aardjaippleleJx heelt; ixxert l*jap dje; J>ietnde nog jcupaieini' afnemon. i M;etoi w|eêt idjat (te Diujijtsicih». overbaid de Bo^eM verpfeb4. butane aardappélen aan Pfl^eaït^fc ta veskjcK^eax, zopdiat de iVlasim* Isfche artmlert wefll m!û(e(t(e(n ont ^ met y^OfUiwî eia' ktai ' Een onbetrouwbaar profeet Het toeival wfl dat on® eeu' oud ni1,, van La Belgique van Brussel ia' de1 banw Wien vM1. Dde Belgique, welke de 'genjvo©ter li® van L a Bejlgi q ne, ivjam Reidein, bevat de gereed gesohreren ver-talïinig van een artikel uit de Nieowfe _ Courant van Den Haaig. Voor. de vertaj "lïinig had het Diuâtsteih p^mbui-eau Vian Brua-s'el naitwirlijfc ge^oirgd. De ,auteur is niemand anders dan D. Sdimons, dien onze Hollaixdsehe inede^ werker Leoximo 'nog yeriedien week hefc pas* senid sclioentje voorzette. Simons had jwt in Beijgjië g&reisd om de Relgische politiek te bestudeeren. Het Bru<sselfeche orgj'aani van de Dudifcseh© bank en tevens v,àn het D'uitsebe pex-sbxueau toft wat bet sciirijft zijn „g,ran,de largeur de vues" en gjjinl „sens critique très avisé". Siaxxons bezatt er, w,aixt. aniders ziou hjj- niiet Iglesehi-eiveni hebben dat de activistisch© be-wt'iginig ,in ho&gte, diepte en uitgestrekix heid woni. Hij sohreef oo<k dat het anlagonisanlei tuissoben de bevioioarrechte klassea en het ViOlk nog meer in Vlaandereax uitkwanii. lîet activisme had de werkziaamate eau roerigste fraotie van de Sioo. Werfciiedea. piairtij1 gewonnen. Deze had ^icà aajx de z^de toxi de iniddenstenider an de lia, @er© geesteiijfkheid ges&haaxd. W,at ex- oak van zij, de reepeotieve verhoudingen in Bejjgië zullen in de toekomst niet blijiven ziOiOials ze ante bellum wjaixen. Dit schreef die objecti<-ve" Hollande^ in November 1917, Van dit ailes is niete w;aars geblieken. Beh&uidens xdterst zeldzianxe uitzoudexin-•gen is de lagere geestelijkheid zooi min als de soeialistische werldiedenpiartijl enl de middenstander in Vlaaxiideren aclivist. Het aetivism© is boveulien om zeep, met den Raad van" Vlaanderen. L. Simons beeft eenvoudig de ]iezers. van de N. Cit. appiejen voor citroeneiïi ojplgediiseht als hip zelf door zijne ciceroni inx Betgië ni©t Oip flesschen werd gatrok* ken naar heit voorbeeld van zekere Rus, siische keizexin aan Welike baar minxixart zekere dorpen toonde. Dit gjeval bei&ohreef de nxarsclialk prias de I4.]n)g in eeox gee&tigiein' stijl1, dien we deb „objecitieiven" haer Simons .crL tiquie p,e,u avisé" uit ter harfcei, wen&cnon. te heriezéù. " 4 Internationaiisatie. Speetator schxijfft iax de ..Vlaamsch© Kx-ou nici" van Graot-Nederlandsehe pro-Duitsdie „Di©tsehe Slemmian" (ni*. 7^, Juli-Augju©-tus):De aeti\i iLen stuiren aan op in;,ernadio« nalisatie ©n willen al dus bewyzen, dat niet zi| zich aan geheim gekonkel sebuL d'i'g maken, maar dat diegenen die zulks beweren, vreezen, dat ook buiten Bel^ië zou bek©nd worden, dat ze, in den loopi der tij den op onrechtvaardige wij*ze, oru der bescherming van het Bel'gisctb regiern, een geaveidiige kracht 0'pîgehoopt hebben en dez© verder - willen misbruiken ona. het Viaamsche volk, als Nederlandsdx elemetut, te verniebigen. Daaronn aaixvaarden de acitivisten vreelmu de tusscheinkomst. Daarom ook' gin -, igicn z© naar Stackbod'm en 'z o e-* ken z© s t è u n in aile middensj die z® naaar kunnen bereikeln. D a, a r o m ; j uic hem z © o'v e r V la n Cauwelaerts memorandunsi aan de Rritsch© re:geering, ©n betreui. x'en ze het, dat hun pogingen, om in. ae Ententelanden hun staî-^dpunt uiteein te z©tten aystematisah ,door d© bescher-mers der onderdrukte nationalité! L©n ver. i^deid worden. Het blo@dig drama aan de grens. iWiij veirnomen nog de volgieixd» bdj|zion-deirheden aangaande het bloedig geveaht dat zich de- vorig© vve©ik aan de grens afspeelde. Het aan tel Belgen dat de gxfens tracilxtte twi oversctlirijden bedroiag 175, waàroinder vvele BrusseJaars die naar het front wilden gaan Zij warein ondter leiding van ee® gids.' Niet ver van den draad wiePden zij door de verst©rkte Dluiisohie ^ens'wacht verrast, die hen met ©en mitrailleusia afwachtte. Een bloedig gevecbt ontspon zich tasscihen ReJ-gen en Duitschers. Vijf B^lgen werdein ge-daod, dertig gewond, zestig giejvainfeiein ge-niorauen, terwijl de r^st ziah in d® nabuiige bosschen verstrooidie. De Bialgen dooddcax drie Diuitsohe feldgraueln. D|e( gids, die een v6rradeir was, had vjot gel J zijtn landgen-ooten Verraden. Die Judas zial zijn veridiende loon niejt ontgaan;. * » * Aan een ander gr,empunt zijn deŒtig jonge Rklgefn-, meeptal liruisseaxtetn, Luikenaïpn en Amtwielrpettiajrea v.ooaspJedSg o\w diei grens gietomen. De levensmiddelenvoorziening van het bezette land. HAVRE, 16 gielpt.. Roianidl, de .opvioî^ar! viartii Hooveir: als directeujr v,a|n bqt ooaxiitlà vain letv'ansmiddeliejnvcorziieiUing sraor BeCgië, is, uit Exi.gieian.d1 Usocméind., door dep, ministetr, J^xieisid'ent oaafc\rang~en,. Uit ontvangan^ inlicib-tingfen blijkt, daifc, ziojQ1 do levensmiddiei'ein-vic|«S'X!zie'ning nog moeilik' is, mon tocih van de! volgond© maand af iet©n aaa^meik'elipce vieffbeitieriag nxag vegwaohtiein. Roland ver-maar Parijs- 1 tf Legerberichten der Entente. □. :, ■ 1 i ^ ' • i i ; Bulgaarsche nederlaag. De verbondenen braken over een breed front door de\ Bulgaarsche Unie bij Monastir, veroverde 30 kanonnen et» 4000 gevangenen. — In Frankrijk is de vijand voornemens zich achter de Hindenburglinie en in Lotharingen terug te trekken. — De steden langs de Moesel staan in brand. —; De Engelschen vorderen bij St. Queritin. — Manginbreidi zijn wiristen uit aan de Aisne. — Hevige gevechten aan df Brenta. — Amerika verwierp de Oostenrijksche voorstellertl ?aa het ïïestelijk front. Het Amerikaansche legerberioht. PARIJS, 17 Septamber. Officieel : In dieri ^eictor viam St. Mibiel1 was het een rusp"'^é( daig behoudens wat de gestadige b'edrijlvig. beid der artillerie en vlieJgters, alsmede pia-troaljeontmoetingen aanging, wiaflxia ge-vangeneu maakten. Een vijiauiidelijka overval in de Vogezen wierd gestuit. Achter d* Hindenburgllni». LONDEN, 17 Sept. R e u t e r. Reuters, correspondent bij bot Anxerikaanscbe leger seinde gisteren : de bewijzen boopen zieb op, dat de vijand van ziiïs is, achter de "Hjnd.enbui'g-linie in Xjolhax-ing^n terug te trekken'. Hij steekt de stelen langs den Moezel in brand, Dommartin eaa la Chaussée staan beide in vlamnaqn. In d© pxmt van den uitspringenden fronthook beoos-t©n St. Mibiel stond de S5ste Oo&t©nx-ijk -sche divisie, die in last had, te blijven vech-tan tôt aile Duitsehe troepen teruggetrok-kon zouden zijn. Daardoor leed ze zeer • zx are verliezen vooral aaa gevangenea. Wij hebben uit deu mond van gevangenen; opgeteekend, dat wij de artillerie der 81ste Duitsehe divisie il* baa<r gieheel biefeben be-machtigd.PARIJS, 17 Sept. II a y a s. Indien het front in het Oosten (Macedonië) ontwaakt, — dat in het westen is niet werkedoos. De Britten vorderen voortdurend m de rich- halesn pdaatselijke sucoessen op het terx-ein hi^nn«r jongsite krijgsvqrrich^inigem. Het loger van Mangin zet zijn krijjgiavarridh -tingon tusschen de Ailette e» de Aisao voort en nadert zijn voox'iïaajmiste doelpjm-ten. D© laatste succossen zljin bizonder groot: de val van Vailly het bruggehoofd dat de vijand bardneikkig verdedigde; d© vormee.-tering van den beuvel, die het teriein, dat nSar de Ailette afd&alt, be-heerscht ©n van (?), dat va,n groot gewicbt is voor de beveiliging der. twee redouten, die Laon en den Chemm des Dames en het bea-gblok van St. Gobain dekken. Het Fransche legerberieht. f PARIJS, 17 Sept (Off. Avondherâcht). Ten W„ van S,t. Quentin z'ijn de FrarJsciheîn; vapdaag bij Hollnon en Savy opge,schot©n. Ze maakten een 50-tal1 gevangenen. Tusseben Aitette en Aisne blaven do Pran^ sc'ben hun winsten uitbx'cidem In plaatoelijka aanvallen hebben ze c-p >ae plateau^ ten N. en ten 0. van Allomant vooruitgmg gemaakt. Ze namen een 100-taI1 yijaixden gevflimgen. Vanochtend vernaeeste?den ze na ean beét igevecht een feii vendedigd steu'npunt beoostein S,aney. Het aanta® lijkan, idioor de Franschen ten N. van Laffaux gevionden, getuigt vaa het igewieht d©r verli©zein, door de Duitschersi in de llaatst© gevechten jn die streek g<e. lieden. Cp het Vesie.front hebben cU& Duitschers 'drie te genaanv,allen gedaan op> de Frans.ch© stellinigen bif Gleiiixes. Z© moesfcen tclkeys met zware verliezen terdg. !, Elders niete te melden, | PARIJS, 17 Sept (H. N. draadl'oo®,). T^en N. van - d© Aisne bedrijjvdglieid van het w©derz^dsche geschut.. In Champagne . hebben 'de Franscïhe troepen een over-vai gedaan en gevangenen gemaakt tetn W. van Maisons de Champagne. Tus-sehen St. HiAfedreJe-Gx-and en den Mont Hans Nonx, ey,anal6 ten N. v. Reims, bebbein w^l verscàeidene Duitsehe ,iaavai« Jiem ftfgeslagen. Overigeins niets bxjzondera. Het Engelsche iegerbericht. LONDEN, 17_ Sepîfcamber. Officieel ochtetncU b cric ht. Onz© troepen hebben gis'leren in de riohtinig van de Vergier teax N.W,. van S,t. Quentin vooruitgang gamaakt Wij verbeteiv den gisteren en vamnacht Oj^ze stellingpiï een beetj© ten N.W» vta;n Hu'lluch en ten{ N.O. van Nieuwkapeiile. LONDEN, 17 Septamber. '(R eu ter). Offi. C(iia©l avondhericht : Heden heeft de sU'ijd ira 'geriinger omvang puoiordwestelSglk van St. Quentin vooirtgeduurd. Onz© troepien hebben terre» 'gewonnen in de ^abijheid van het dorp Hodlraotn. t Op bet NoordeflS^k deel van het front evteiioeins ajieehts p'iaatselijlke 'onm-oelin'^aa. Onze troepen hebben een Duitswhen post bQWesben La Bassée vermeesterd ©n vex'schéj-den gevangenjen gemaakt. Wij, hebben n'iouwie pot»t©n 'gevesfcigd noord-westeilijk van Keuv© Chapelle en in de nabSjheid van Ploegsteert. Beoosten Vierstraet© werd een Duitsehe ovex-valsafd&eling teruggiew.prp^ •. , ïan het Zuidelljk front Het iialiaansche Iegerbericht. ROME, 17 Sept. (Stefani.) Olïi.QÎeatij BeiciC'Oirdettx dein flrappa higfetft d^> v^;uxd gjsi taren in vijf t©gfe|Uaanivallig!a iQlnB de fcefl^iîM winit afliandig tijadhteln te mai'eax, bij dj^ffi iîxga!ng van bat getmaakt. Talkanœ ws-.rd h§ weer f^ilîb'os tjetruggewoirpeiû; ifflË maal'.tejn 442 gevangen#, in Jdieâne actà» in, die bluplt On' brji h^t CleisliU'adal' ©n yeig mieestef:de(ix e>en 20-taI machinagew!e|r,e|nj ajl^ macie e©n Mieiu loiopgtfaaf-kanopx;. Vesrkeinlniin^ giio^ein van ons waren iejvietidig sl,aags îra^ v^andelijlke vooapostetn <xp de(n Mcto,% Noezo^ (Judicaxië) en jin Uejt LagiU'imadai. ® ' na| mieb' eanige -^jainclleu giavangem en maafcfeH viesc m-ertieiretn buit.v IVjj vierrastan kleiino postiein deaj te^staajil d&Tj» in heit Omicdal ©in nanxiejn zjef gevatngfedîd 's V viuids gescixut was dr:uk in to-uw met tpe$j twruur laaigs de Piave, in dè| st»eiôk tfein M(Cinbello en bij F'OSfi^ta. Onze Vlijeigtuigen en di® diew bop,dgem,opi(^ bonjbaadeierden miejt hle*t besde gevolg nxilitaire inricihting ;ije LeviclO # v]iœre|u^a dta' tegeinpairtij' jmi hgt dal y^u % E.fe^ m de "Veniejtiaanscihiei vlakte, Dlrie Pjif een kabelbajiotn ^ ^fandi z^jn, gevola. Tan h»t MoenieeasE&e frontj Het Fransche legerberieht. ^ I'/IIUJO, i i o.etp'ten'ujer. aan 'am ' tet fro|uit bij SalCtaikx is plotse!infi lovein, kiocmjeln. Op het bergblok Oolb'rôpdljiQi, beoostm IHocpetiP ztfn de! FransCh-SeîrVis'cEe een pffetofeielf op t'aimfeilijk grooito sch'aai bè gŒnnen, dat van stonde ai aan tôt opme^. kieî'jke Hitkomsten hejafi. geîeid. Den 15dea;' Sfijpt. viede®. da F^âfnsohieux ^n. Sci^iSW.. Ofrï hiaM zles ma éêH ged'uoht vpdfb^Mih^viia^ d!a krachtig yea^tevigde sittellittagetn des1 yfi an!ds op delinie Veta^iâiK—Èoiwopolje^—;3;akoS àaa, die de BùlgaTen m °«x haï! 'fâÈ Icng iti orde Harfikn «cbi.uii n v hM belajxgï^kset stuk ûitniàakteàx van jMa>eiactnische front, De ^©rsta siellftig dl» fcs|gWBtaS3)dexs is ov|^r eein nilgie^ trektblM vajw el£ K.M. gieoomenl Dfejn 16diettx is hèt ôSEica siwf miet yolko^mén satceeis dloorg^zèt, Ijei frtosat, waar een 'Htés in vfâs, - avieatwaarts tôt aan Gradesjnitza uxIg^biMa tin besloeg mejer data. 20 K-.M. De heeief kam vaax Sokol en de kamm'eia van P^n^É 'vaska, Rovonska en Bra,tsbasta-zpx iai :haiâ d® der gaaj|%©pfenu die tc-œ diepte van meer datn 8 K.M. z.ijn yBoruitgedroingefnt DÉ Zfuid-Slaviseha tr|o|epie(rt -zijin, op Koziak lom gerfro'kk'etn, h^tgean het bélahgr§kgto ppftt d^S stBciak is. De ge-lfe.'rdsn bl^Vëà apdîingeœ Toi nu to© heblj^n diei Fransfeiii© ©m! Servisdm ti«(jiepen. mieiefr data 8000 gevangietn^ix gemaak ôln 24 kainoninietn v>e(rrmepste!rdl. De vox-liezieli doï g|aallieie|rdettx zojn a®etttonbeduidte^idsS Fnanschietn ea Servi ers v©|dhté(n| zij" aan z| en vvedijveBiein1 in vojhiairding, âapperhîedd ©i effeirvaardighiedd. Hum vliegiepS topn«!n e® baitemgewowel bedrçvigihleri.d pn denl gro(afcsftje§ meed. i '' 1 Gencritai Francwot d'Esporay. PARIJS, 16 Septeinaber. Vollgens beiric^ uit Sadiouild is gjenaraal Franehet d'Espere^. (opperbeveltebber der geallieerdeu in Macw doui©) naar het Grieksch© front aan de( Stro&ma gegaaia. Bij ©en séhitterenûen too'ht ten "strMe heeft hi$j àa versierselka4; van koanimandeur yan het legioein van eeg aan generaal1 paraskevopioeloB uitgerejpct. 7. ■ - ■ ■ ■■ De strijd in de lneht Fransche vliageraeti*. PARIJS, 17 Se*ptomber. O-fficàaejl- GistfeîW zyn 8 Diuitsche vliejgtuigen. gevieid of 0Wtk!j readexd en éémi kalbe&haJUofn ip| bkjajndi gifR scliioitem. Mioer data, 10 Sotra projectiePleln wtettjdeta! çM vijaudelijflae stations, bivaks ©p. vliietgttaigjeffl gev/otrpietn. Verscih^deln bajajndietal Welrdôûi waa|^ gieuomen. De Fratnsohe (nachtboonb|alrdie(e|ridiielnst ii Birxdasnks starïn en regew aan fie(t wlelrk gp bleften'. Luchtaaaval op Parijjs. PARIJS, 16 Sept. (.Router.) Officieel Bij den luchtaa'nval heeft de artillerie ee^ Duitschi bombax*deer-vliegituigi nloea'geechtW ten in een noordelijke voorstad. D© beid^ personen, die er zich in b©vrxnd©u» zjijia gedood. PARIJS, 17 Sept. (R eu ter.) In dea; afgeloopen nachit is ex' tij[lens dein' lucbtaaiVv val e©n tweed© Duitsch vliegtuxg neerg©- ï iegd in het bosch yan Coxnpiègne. \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods