De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

1973 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 August. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Seen on 21 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gh9b56fs0d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NUMKER 10. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. Autjusius 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN YAN H ET KANTON DIEST Voor al wat « De Diestenaar» aangaat wende men zich toi den Aalmoezenier C. Van Nerom, Z. 87, B. L. Groote Diest-Kermis. Beelden lût mijn kinderjaren Hit mijn jeugd zoo vrij en blij Trekken somtijds kalm en rustig Aali mijn peinzend oog voorbij. 'k Denk nog dikwijls aan die dagen Vol geluk en sliile vreê.... Wat de dichter zong dat voelen we allen, terwijl onze blikken over den Yzer heen-dwalen, naar daar ginder : 't land van belofte. Waarlijk onze kinderjaren waren zoo aan-genaam, zooschoon ! Als'ne mensch wat ouder wordt, als het haar peper en zout gelijkt, dan begrijpt nren dat beter. Zoo doet de Julimaand voor mijn geest den goeden tijd van den grooten Diest-Kermis voorbij vliegen. Ik zie hoe in de voorafgaande week, we' de markt alliepen, om te zien hoe-veel en welke barakken onze nienwsgierigheid zouden opwekken> Ik zie nog de groote kra-mikken met fîjne karrenten, de lekkere taarten die 's Zaterdags door den bakker naar de ka-lantçn gedragen werden, want in ieder huis, groot of klein, vierde men kermis. Ik zie nog de groote plakkaat met driekleurigen band omzoomd, die aan de Leuvensche poort, ne-vens de draaipomp bing te schitteren en ik lees nog : groote wedstrijd voor duiven ; wedstrijd op grooten en engelschen billard; groote paardenmarkt enz. enz. En wij, jongens, wij bappelden van vreugde, want 't ging Kermis zijn. Buiten onze gewone, zondagsclie pree wisten we reeds op voorband uit te rekenen hoeveel knebbekens we zouden ontvangen van nonkel en tante, van peter en meter. 's Zondags mor-gend iiepen we reeds vroeg de markt op en neer : hier een zeehond gaan zien dieu men voedde met haringen : 10 centiemen, daar in een ander baraksken gaande voor ô centiemen, en fier, lijk honderd, kwam ik rond den mid-dag t'huis, plechtig verklarend : « Reeds zoo-vecl barakken heb ik bezocht, » alsof het mijn kinderplicht was al de barakken en barakjes met een bezoekte vereeren ! De Hollandsche kraam met wafels, pattatte-friten smoutebollen had immer veel bijval ; al blazende aten we langzaam langs de straat slenterend, de bruin gekosterde schijfjes : dit was toch zoo lekker! Voor een cent een draai en we mochten een, twee. soms vijfmaal ijsroom ofte crème à la glace likken ; den peer-dekens molen werd stormerderhand ingeno-men en ik hoor nog den orgel van Stockmans-'molen : Iedereen en vindt er zijn behagen. De een in 't visschen ofin'tjagen. Den galepant werd sleclits nu en dan bere-den want die kostte te veel : een knebbeke, denkt cens ! Als onze geldbeûgel plat was dan gingen we naar Lindekens ; we Iiepen, al stoo-tend in den kring en mochten dan op 't gefluit 'van M1' Lindekens opspringen. Hoe dikwijls moest Mme Lindekens niet opspelen tegen die vlegels als ze te lui waren om te stooteji en bijna niets deden dan opzitten ! Gelukkige bengelsjàren ! Mijn verbeelding ziet nog het schiet en schijfhuis van Kobe, den fameuzen portretten-trekker over de Flet, de lutteurs over Mori-aanke, het waarzeggerskot over den Keizer, den balançoir ofte juttekokoke lijk men hier bachten de kuppe zegt ; en daartusschen de barakjes met nik-nak, noega en keskes>ehiet ! En 's Woensdags dan de prachtige paardenmarkt. Iionderde keeren hoorden wij onze goede moeder behoedzaam verwittigen : opge-past voor de peerden, niet naar de peerden-markt ; en toch joeg onze nieuwsgierigheid ons achter die prachtige paarden met strikjes aan hun gevlochten staart en soms bekroond met eene groote glinsterende medalie die met een veel gekleurd lint rond den sterk-gespierden nek slingerde. Al schrijvende komèn mij nog honderd ge-dachten te binnen, doch ik moet eindigen. Eerst nog herinnerd aan de verkoopers van « ailes voor 5 cens », aan Tissens met zijne kruiden en « opgelegde lintwormen », aan den tandentrekker vérgezeld van een heel korps musikanten die 't gehuil van den kliënt moes-ten over-blazen ! Beste jongens, alleen de opsomming dier herinneringen waarvan de uitbreiding ons te ver zou brengen, doet ons naar onze goede Demerstad le ru g keeren, helaas !, enkel in verbeelding. Dit herinnert onze joelige, aan-gename, vreedzame, gelukkige kinderjaren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods