De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

371 0
15 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 15 November. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Seen on 22 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j96057fg78/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2« JAARGANG - Nr 10 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 November 1915 înnrwTr—mwiwi—r~—rrni HiMii —— DE EIGENAAR oïifofflSelrsStfhappiJ Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : N O TA. JRI SU ZJIS, Winkelstraat, 1, Gent. REOACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onrcerende goederen toebehoorende aan de leden der maat- schappi] Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. A la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d'hypothèques sur leurs biens immeubles. Fr. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen s Fr. 0.25 den regel en per nummer. ER ZIJN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EENS : dat gij de Baden der JBeurs bezoeht hebt WIL,T QÎJ : niet meer veranderen. KoopliaiiMptt, 12 GENT. JjV Jfv Jpw JjU Jfv Jfv JfW JjjV wjv- Jf* J|V JjW WjW J\\i Jjw JJW Jf* De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhnu-der van het Notarissenhuis te gaan halen. *♦/•» *Ars »Jiri *A(s mig-enaarsoelang-eii —o — Onze maatschappij hield Maandagavond, 26 October, hare halfjaarlijksche vergadering onder voorzitterschap van den heer Temmerman. Een groot getal kden waren aanwezig. De heer voorzitter wenschte allen welkom, veront-schuldigde den heer Vandermeersch, schrijver, afwezig, en spoorde allen aan, in de droevige omstandigheden die wij beleven, tôt geduld en menschlievendheid jegens arme inwoners. Immers vergeleken bij Dendermonde, Mechelen, Leuven en zooveel andere steden, waar zooveel eigen-dommen wierden vernield, mag Gent zich nog zeer gelukkig achten tôt nu toe aan de ergste gevolgen van den oorlog te zijn ontsnapt. Onze achtbare voorzitter eindigde met de hoop uit te drukken, in 't wederzijdsch voordeel van eigenaars en . inwoners, weldraeen eervolle vrede temogen begroeten, doch in afwachting dezes, eerlijk en rechtzinnig elkan-der te bejegenen, van ieder nieuwe huurder het laatste kwijtschrift als bewijs van betaling van zijne pacht te eischen, en niet zooals enkelen het doen, volledig kwijtschrift aan een slechte huuraar geven om zich des te gemakkelijker van hem te kunnen ontmaken, immers deze vallen onder toepassing van art. 20 en 21 van ons règlement, die de overtreders aan schadeloosstelling en zelfs verbanning uit de maatschappij blootstelt. De heer De Pue gaf lezing van het gebruikelijk ver-slag alsook van een omstandig overzicht der maat-schappelijke gebeurtenissen gedurende de laatste zes maanden. Toen hij aan de vergadering het besluit mede-deelde waarbij aan de leden, die de geldelijke tusschen-komst der maatschappij inroepen om proceduurkosten te bestrijden, de verplichting opgelegd wordt eerst de toelating van het bestuur te bekomen, wierd hij door een lid|onderbroken diedoor misverstand of slecht begrip dacht dat deze maatregel tegen den intrest der leden zondigde, terwijl hij enkelijk voor doel heeft, zooals de heeren De Bast en Winsel het deden uitschijnen, alleer nlijk zekere misbruiken te beletten en daardoor van aard is een grooter getal leden van deze maatschappe-lijke voordeelen deelachtig te maken. Immers aile aan-vragen worden met de grootste bereidwilligheid onder-zocht en nooit heeft het bestuur een enkel dezer moeten afwijzen. De heer Buyck, schatbewaarder, geeft lezing van den bilan, waaruit blijkt dat Eigenaarsbelangen meer en meer het vertrouwen der gentsche eigenaars inwint, vermits ons ledental heden 1427 bedraagt, dus een aanwinst van 148 leden laat vaststellen. Immers de geldelijke toestand die zeer gunstig is, getuigt op zijne beurt van deze voortdurende voor-spoed.En deze voordeelige toestand wordt nog ten over-vloede door de merkwaardige verslagen der heeren De Bast en Coppens bevestigd, toen deze ons over de gedane werkzaamheden van « Eigenaarsc ediet » en « Oorlogsrisicos » inlichtten. Na afhandeling van enkele huishoudelijke kwesties, bekomt Mr Robelus het woord De sympathieke rechtskundige raadsman der maatschappij gaf dan in eenvoudige maar sierlijken vorm, eenige nuttige wenken over rechtspleging in zake van huishuur vôôr en tijdens de oorlog, de aandacht der toehoorders vestigende op de wet van 4 oogst 1914 en het besluit der Duitsche overheid van 25 sept. 1914, waarbij gelijkvormig de besluiten der conferencie van Den Haag van 18 oct. 1907, het verboden is binst de oorlog het huisgezin van een soldaat of van een ge-bannen burger, al was het een vreemdeling, voor niet-betaling van huishuur te vervolgen. Hetzelfde dient nog in acht genomen te worden jegens personen in wien een gegronde vrees voor gevecht of bombardement ontstaan zijnde, hun huis ontvluchten; doch in deze gevallen kan er geen sptaak zijn van niet betaling maar wel van uitslel tôt betaling van huishuur. Kwijtschelding van huishuur wordt maar toegestaan in geval v&ii vcimeling /aîi of door *Î4j n bezet door de open'oare macht. Tevens vestigt spreker de aandacht der leden op artikels 1769 en 1770 van het burgerlijk wetboek, welke vermindering van pacht voor vemielde oogst voorziet, deze ook op gedeeltelijke vernieling van eigendom kan worden toegepast. Art. 1244 (délai de grâce) kan ook nog door de rechters toegepast worden om uitstel tôt betalen van huurpacht te verleenen. Spreker sluit met eenige gevallen aan te halen waar-van na de ooriog van 1870 71 de huishuurkwestie in Frankrijk het voorwerp was. De heer Winsel doet opmerken dat de tegenwoordige fransche wetgeving een zeer nadeelige gedragslijn jegens de eigenaars heeft aangenomen, die, alhoewel deze verplichtend meer lasten dan ooit te betalen, het moratorium op de huishuur in gansch Frankrijk heeft toegepast. Onze lezers zullen in ons nummer van heden het verslag der protestmeeting lezen die de Parijsche eigenaars diensaangaande hielden. De heer J. De Moerloose hekelt op hevige wijze het besluit van onze Gentsche Gemeenteraad, waarbij het voortaan verboden is 's nachts met handarbeid de beer-puiten te ruimen. Het was nog niet voldoende, zegt spreker, dat men groote onkosten tôt gasverlichting onzer cités oplegt, thans dat wij weinig of geen huishuur meer ontvangen, het weinige dat het beeren ons opbracht moet door deze onbehendige maatregel wederom plaats maken voor aanzienlijke en verplich-tende uitgaven. Spreker vraagt zich af wat achter deze onverbitter-lijke houding jegens de eigenaars wel mag schuilen. De heer Winsel raadt het bestuur aan zich tôt de bestendige afvaardiging te wenden om dit besluit te doen verbreken. De heer Hendrixwijstopde voordeeigenaarzoonood-Iottige handelwijze van den Gemeenteraad, die, na eerst op eenige punten aan deze wat te hebben toegegeven (balkons, enz.), nu in eens ailes onttrekt, ja zelfs nieuwe en zware taksen op ailes legt wat eenigszins met den eigendom in verband is. De handelwijze der ontvangers van belastingen, die het betalen dezes tôt den laatsten centiem eischen, thans dat de betaling der verschuldigde huishuur zoo zeer laat te wenschen, wordt ook hevig gekritiekeerd. De heer Demeyer hekelt de snoode handelwijze van den opperbaas van Vooruit, die, terwijl hij als Schepen van financiën de eigenaar tôt het uiterste afperst, deze gedurig door zijn blad in het slechtste daglicht doet plaatsen. Wij begrijpen zeer wel dat de vertegenwooi-diger eener partij die de oorlog aan de eigendom ver-klaarde, zoo handelt, maar wat wij min begrijpen, het is dat mandatarissen der burgerij, 't zij liberalen of katholieken, daarin toestemmenl Kortom, deze zitting die meer dan twee uren geduurd heeft, mag als een der welgelukste die Eigenaarsbelangen ooit inrichtte, worden aanzien. E. W. — Belastingen —o— Alhoewel er in de ontvangst van huishuur eene sterke daling is waar te nemen, die van dag tôt dag nog toe-neemt. Niettegenstaande het verzoekschrift dat Eigenaarsbelangen destijds aan den contrôleur der belastingen zond, en de talrijke smeekschriften die de eigenaars aan het opperbestuur richtten, blijven de ontvangers der belastingen halstarrig de volledige betaling der grondbelasting eischen. Als de wet toelaat de eigenaar van een jaarlang on-bewoond huis van de daar aanhechtige belastingen vrij te stellen, is het wel omdat deze de minste opbrengst niet meer oplevertl Welnu als den eigenaar gedurende een gansch jaar geen huishuur meer ontvangt ondanks het bewoond is, is den eigenaar daardoor niet minder beproefd, en zelfs in vele gevallen in veel hooger mate als had het huis niet verhuurd geweest. Hoe dikwijls had het voor den eigenaar niet beter geweest zijn huis onbewoond te zien staan, dan deze bezet te zien door slechte en vuile inwoners, die niet alleenlijk geen centiem huishuur nog betalen maar die daarbij nog zijn huis beschadigden. De wet voorziet het geval niet van onbetaalde huishuur, zegt de contrôleur ons in zijnen brief van mei laatstleden. Maar bestaat er een enkele wet die den oorlog voorziet? En spruiten het ineestendeele der gevallen van niet-betaling uit deze niet voort? Overigens, waarom zou de wet van oogst 1914, die men zoo dikwijls en zoo ontijdig inroept als het geldt de belangen des eigenaars te krenken, in dit geval door deze niet mogen ingeroepen worden, om dezelfde belangen te bevoordeeligen. Ons dunkens, dat de contrôleurs zich niet alleenlijk naar de letter der wet moeten gedragen, maar zich een weinig meer van de geest dezer moeten laten door-dringen, om in de toepassing dierzelfde zich wat breeder te betoonen. Wij vragen ons af wat er met den eigenaar zou ge-schieden die er maar in toestemde belastingen te betalen in evenredigheid zijner ontvangsten. Wat ons nog vreemd staat is de weinige bekommernis die dezelfde ontvangers aan den dag leggen jegens inwoners die de grondbelastirg niet betalen alhoewel deze volgens huurcontrakt voor hen verplichtend is. Voor hen is het natuurlijk gemakkelijker, den eigenaar gansch alleen daar aansprakelijk voor te maken, maar is dat juist? Sommige contrainte-dragers die diensaangaande aan de inwoners slechte raadgevingen geven, dienen ook eens in huis gepakt te worden. Wij zullen daarvoor zorgen. E. W. W\ EigenaarsmaatschaDpiien —0 — Deze die zich sinds jaren met de eigendomskwestie bemoeien, zullen zich nog herinneren hoe moeilijk het was, niet alleenlijk de huiseigenaars te bewegen zich in eigenaarsvereenigingen als lid te laten inschrijven, maar zels in steden en gemeenten die er het meeste belang bij hadden, dergelijke maatschappijen in 't leven te roepen ! Gent, Verviers en Luik, tellen de oudste eigenaars-maatschappijen, die door hunne werkzaamheden sinds lang de aandacht der huishoudkundigen hebben ge-vestigd.Sinds lange jaren telt Brugge een eigenaarsmaat-schappij die een geheel afzonderlijk leven leidt en zich anders niet bezighoudt dan eenige inlichtingen nopens sommige huurders aan zijne leden te verschaffen, hun tevens de daartoe noodige drukwerken verkoopende. Binche ontwikkelde zijn maatschappelijk leven in dezelfde sikkel. Brussel en Antwerpen telde voortijds

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent belonging to the category Advertentiebladen, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods