De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1369 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qn5z60dq79/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36eJAAR Boniïerdâg 2 7 Augustus 1914 W 20 3 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELE1NB PATRIOT Dbî blad maçi maarj zoo al s*" aîtijd^'aan 1 cent (twae cerstsemen), verkocht worden. Aan oraze Lezers en Verkoopers ian den buiten. Wij kunnen dea dienst met verzekerea *oor het zerden onzer palîken. Indien men ziin blad niet ontvangt, dan is het noch aan den verkooper, noch aan ®ns te wijten. Wij doea het mogeiijke, scoveel wij kunnen. Ver< chillende verkoopers kwamen Zater-dag morgeud op ons bureel om hunne bladen. Dift de verkoopers, die dichtbij ons zijn, beproeven om hunne bladei te komen. 't Is den eenigsten rniddel om hunne lezers vol-doening te geven. De groote slag aan gang Het slagveM 53 eeti overgroote driehoek. De heer Ashmead Bartlett, oorlogskorres* pondent van den Daily Telegraph, zegt het vogende over den grooten veldslag : « M. Maîvy,Fransche minister van binr.en-landsche zaken, zegde Zondag : « de groote 6lag begint morgen » ; het is dus van belat'g de positiën der verschillige legers eens na te gaan. Wij zijn zeer wel ingelicht nopens den cptocht der Duitsche legers, maar we ver-iellen niets over de bewegingen vaa het leger der Bondgenoten. Brussel is bezet ; het Belgisch leger heeft e:ch teiuggetickken op An'werpen; onrust-barend iiieuws Icopt te Londen : Gent is bezat, Oostende weerstaat niet meer. (Onze lezers weten dat zulks onjuist is.) Voor de onbevoegden is dat versch; ikke-îijk, \oor de mannen van het vak heeft dat niet Jiet minste belang. Als het Belgisch leger te:uggetrokken is op Antwe;pen, dan is er niets meer dat dea opmarsch der Duitsche legers tegenhoudt, tôt dat zij het leger der bondgenooten ont-Bioeten.De positie der bondgenoten kan vergeleken worden aan eenen overgrooten driehoek waarvan het toppunt Namen is. M Namen is eene versteikte plaats, bezet door een Belgisch leger, waarschijulijk ver-Bterkt door een Fransch leger. Eene der zijden van den driehoek strekt ÉÎch uit ten VVesten van Namen, da Samber voigende tôt aan Charleroi en van daar naar Bergen gaande, Doornijk en Rijsel. Da andeie zijde besîaat uit de Maas tôt «an Givet, de basis van den driehoek is gevormd door eere gebrokene lijn, loopende van Givet raai Filippev.ille, van daar naar Maubeuge en van Maubeuge naar Bergen. Een oogslag op de kaart doet ons zien boe sterk die positie is. De twee zijds:n worden gevormd door de waterloopen Samber en Maas en de basis door de forten der Fransche grens, vooral van Maubeuge. Het algemeen kwait;er van het leger van het Noorden, is waaischijnlijk te Filippe-tille gevestigd. Die positie is de vorming van het vierkant bata'jon — (bataillon carré) — zoo lioog geprezen door Napoléon I. Ilet leger is samengetrokken op eene zeer steike en welgekozen plaats; het kan zich ter verdedigii g opstel'en of aanvallend optreden volgens de noodzakelijkheid. De oppervlakte van den driehoek bevat On.geveer 500.000 inan ; zij is plat, zeer be-bouwd, maar de oogst is binnen ; zij bevat geer.e hinderpalen \oot het oprukken der troepen. Er zijn talrijke doipen en bosschen ; beken loopen ten Oosten naar de Maas ; ten Noorden naar de Samber. Er zijn geene gioote heuve'en ; de streek maakt een prachtig schietveld uit voor de kanonnen, d e hare positiën heeft kunnen uitkiezen ; de eenige uitzonderingen zijn de heuvelen Jargfheen de Maas en eene kleine rij ten Zuiden van Dinai.t-Filipville. flet is gemakkelijk loopgrachten te maken. Het groote krijgskundig voordeel bestaat in ontelbare banen die toelaten de troepen zeer spoedig naar de bedreigde punten over te brengen. Op de rechterzijde der bondgenoten, dat is langs de Maas, is hetterrein minder voor-dee.ig voor de verdediging, en de Maas ver-liest een deel van hare voordeelen ter oor-zake van de hoogt^n van den rechteioever welke door vijandelijke troepen bezet zijn, en welke de fransche positiën beheerschen, die door hunne kanonnen beschut zijn. Nochtans verzetten zich groote hinderpalen tegen het overtrekken van den stroom en de bondgenooten zullen het meest weer-stand bieden op de achterzijde waar zij het vooideeligst geplaatst zijn. Er zijn vier bruggen zonder die van Namen, die onbruikbaar zij.i voor de Duitschers; zoolang de forten van Namen weerstaan. Tusschen Namen en Dinant zijn er brug-«en te Dave, Yvoir, Anhee en Bouvignes. Het schijnt niet dat men zevernield heeft, omdat de Bondgenooten in geval van am-val'end optreden ervan gebruik zouden willen maken. Die bruggen zijn ten andere ondermijnd en als 't noodig is vliegen ze dadelijk in de lucht. De driehoekzal langs twee kanten tegelijk aangevallen worden.dooreen leger komende uit het Noorde i, i a^r de lijn Bergen-Char-lero'-Namen, en een ander, komende uit het Oosten, uit de richting Rochefort Ciney. Het doel zal zijn deboudgenoteatusschen twee varen te Rtellen; ze u;t Beigiicn Luxemburg *e dnjven, om ze op Fransch grondgebied te doen terugtrekken. Het Duitcch leger cp den Iinlreroever der Maas — in de p:ovirc:ën Luik, Brabant en het Nootddeel van Namer», — heeft een prachtig ve'd voor zijrre bewegingen en zijne ontplooiïng in dichte massas. Er ziin talrijke banen en er zijn geene rjatuurlijke hinderpalen tôt aan dejjamber. Het Duitsch leger dat uit het Oosten komt is in slechlere voorwaarden en daarom is het zeker dat de eerste aaaval uit het Noorden zal komen. I> dien het Duitsche leger de bondgenooten op hunnen linkeivleugel wil aan-vallen, dan zal het botsen op de forten van Condé-Maul, van Martagne en RijseJ. Die baweging zoa zeer gevaariijk zijn, omdat de Duitsche linkervleugel zou blocft-gesteld zijn aan de aan vallen der bondgenooten van Bergen en Maubeuge. Het is dus hoogst noodig dat de Duitschers de Bondgercten aanvallen, vootaïeer deze hun vierkant bataljon gevormd hebben. Laat ons nu zien welke de verschillige veror.de;Sitellingen zijn die kunnen voor-komen.Laat ons de s'echtste nemen : en veronderstellen dat de twee zijden van de driehoek ingestampt worden en dat de Duîi-chers zich eenen weg banen door de macht van hot gelai. Indien de Bondgenooten strrjden zoOals' men het raig verwachten kan die uitslag maar bekomen worden ten prijze van oneindig veel menrchenlevens. Het zou 7eer moeilijk zijn aan de aan-vallers hun leger weer aan te vullen om den inval in Ftankrijk te bstçinnen. Indien de bondgenooten verslagen zouden worden, hebben zij uitmuntende wegen om op Maubeuge af te trekken vooraleer Parijs te dekken. We weten niet veel van de getalsterkte der legers maar we zijn zeker dat de grootere getalsferkte van der vijand, indien ze bestaat, onvoldoende is om eenen beslissenden s'.ag te wagen. De Duitschers moeten ten allen prijze eene beslissende zegepraal behalen om zich een bestendig voordeel te verzekeren ; een onbesliste slag staat voor hen gelijk met eene nederlaag. Het Duitsch aanvallend optreden zou stop gezet zijn, hetgeen het oprukken der Russen naar Berlijn begunstigt. Indien de Duitcchers wezenlijk wiflen overwinnen, hebben zij ailes op eenen teer-lingworp gezet; het was de taktiek van Napoléon te Waterloo en onder dat opzicht zijn de kansen tegen hen. Laat ons eens zien wat zij wagen. Veronderstellen we dat hunne poging afge.-lagen worden en dat z'j groote ver-liezen lijden. Het zal de oogenblik zijn van den tegen-aamal, de geliefkoosde taktiek van het Franche leger. Die tegenaanval kan gedaan worden in het Oosten op de lijn Namen Givet, of ten Noorden op de lijn Namen-Charleroi-Bergen.De vlakten van Belgie hebben geen enkel steunpunt voor de verdediging. De tegenaanval met kracht doorgezst wordeode kunnen de Duitschers ten hoogste hopen dea linkeroever der Maas te be-reiken.Zij zullen dan inzien welke ongerijmdheid zij hebben begaan, met hunne uhlanen op zegepralende wijze België te hebben door-loopen en een wandelingske te doen door Brussel. Eene derde veronderstelling is deze : De Duitschers zouden kunnen aanvallend optreden ten Noorden van Verdun en in Frankrijk trachten te dringen langs Stenay, Sedan, Mezières ten Zuiden der Ardennen. Zij zouden daarvoor overgroote massas noodig hebben, omdat ze Verdun zouden moeten insluiten en het terrein is geheel tegen de aan vailers. Indien die beweging gelukte, zij zouden de Bondgenooten in den rug kunnea vallen en ze zouden gedwongen zijn ta wijken onder eene dubbele drukking, komende van het Noorden en het Zuid Oosten. Van den anderen kantzulke beweging zou eenen langen duurvergen en de Franschen, ondar.ks verhinderingen zouden dan toch vooruitgaan in Lorreinen. In d:e omstandigheden is het te voorzTen dat de Duitschers zuilen verkiezen den aan-val te doen langs België. Daar hebben de Bondgenoten het voor- aeei eri zuneu ucuvcl , . vo^ende redenen : zij hebben het terrem gékozen ; zij werken cp biunenlandsche wegen ; de Duitsche legers z:jn gescheiden doo't de Maaa ; zij hebben geene voidoende g6talmeerdeiheid,cm eene beslissende zege-pyaal te behalen op de aanvalspunten. ,In gevai van tegenslag hebben de Bond-gancoten verscheidene attochtiijnen en vooral eene verstfcskte. ' In geval van neerlaag worden de Duit-s^hets teruggeworpen op de Maas. Mon moet nu nog enkel de waarde der troepen'onderzoeken. Het valt niet te betwijfelen dat de Fran-rçlie fchutterij b?ter is dan de Duitsche. Mrar men vveet neg mets over de waarde van het voetvoik. .... ITet rchijnt "iet waarfchijnlijk dat de Duitschers in Frankrijk zouden vallen, zelfs in geval van beslis er.de zegepraal ; zij hebben te veel tiji verloren. Deke zer schijut zich te willen tevreden Rtel en met de verovering van België en tïol'a'id, om Engeland te kunnen bedreigen en dat is de d:oom van aile Duitsche staats" mannen. _ _ .. , Maar hij bedriegt z:ch indien hij aenkt djf, zelfs in geval Frankrijk zou verpletterd v or den, wij Efsgelschen hem zul'en latet dben, voora'.eer hij ons overwonnen heeft. Wij dap;e i hem uit dat roekaloos ontwerp i® willen uitvoeren, indieu hij daar waarlijk akn gedacht heeft. Openbaro dlansten. Er zijn nu weer gendarmen in Gent. Er is dus geen ge'aar meer dat de stad Gent door een groepja uhlanen, en zelfs door éënèo enk«J»n uhlaan zou kunnen ingeno-men wo'den ; er zijn nu militairen om zich, tf-gen de Duitsche soldaten te stellen en ze aa-i te honden. Natuurlijk, als da Duitschers met sterke macht zéuden afkomen, zouden de gendar-rpen achteruitirekken en Geat zou zich over-ge' en te ijk Brussel. Mâar nu zu'len wij, zoo hopen wij toch, de openbare die s en niet meer zien staken op he: zegge.a van den eenen of anderen kluchtspeler die de uh'a.nen heeft zien komso te Wet!e;en, Melle, Gentbrugge, I^e-Jeberg, en?. Men zal nu officieele berichten hebben o ver de bewegingen der vijandelijke patioeljen, dàt moet zijn. De opei tare diensten zullen dus meer op hun gemak zijn. Daarom vjagen wij nogmaals dat de brief-wisssling per opene kaart, — weike dus gemakke'ijk kan nagezien worden — zoo spoedig mogeliik zou beiteld worden, en geene driedagen zou blijven liggen. Maar.dag gingen wij naar een postbureel en vroegen of eene opene postkaart gericht aan eeren vriend te Londen, ook drie dagen moest blijven liggen. Ze moest dienen om te v:agen on.s Ewgelsche gazetten te s'uten op eej Hollandsch adres. Ilet aniwoord was « ja ». Wij hebben dan eenvoudigdie kaart mede gegeven met eenen persoon die naar Holland ging en die ze daar van llollandsche timbers voorzien, in de postbus heeft gestoken. Ze zal nu wellicht reeds ter bestemming zijn. Voor een overgroot getal postkaarten kan er niet het minste bezwaar zijn tegen de dadeîijke verzending. Wij zijn er meda t'akkoord dat men maatregelen moet nemen tegen aile brief-wisseling welke verdacht zou kunnen scbijnen, of welke men niet kan nazien. Het eenvoud gs'e ware wedicht dat men enkel opene postkaarten J'ai verzenden en geei.e gesloter.e brieveo. De menschen denkeîî er nu niet aan brieven te schriivea om lollekens te ver-le'leu die niets inhouden, maar welke men liefst in geslotan omsîag verzendt. Men schrijft nu enkel het noodige, kort en goed. Ilet is niet te danken dat spioenen hunne berichten op postkaarten zu'len verzenden. Zoo noodig zou men ook kunnen eischen dat de postkaa:ten in het Vlaamsch of in het Fransch moeten geschreven zijn. Men zou nogaltijd kaarten kunnen inhouden welke, niet door hunnen inhoud, maar door den stempel dien ze dragen, onbe-f cheiden zouden kunnen wezen, bij voorbeeld brieven van so'daten. Aan deze zou men kunnen opleggen de plaa'.s niet aan te duiden uit welke zij schrijven. Daar de soldaten toch kosteloos schrijven is het ook niet noodig den postzegel te dooden met eenen stempel welke den naam draagt van het postbureel. Dî ouders ea nabestaanden moeten dus erkel als adres opgeven : het regiment, bata'jon en kompagnie van degenen aan weike zij schrijven. -S— Men heeft er op aangedrongen — de cfficiee'e wereld — opdat handelaars en nijveraars ailes zouden doen wat mogelijk is om hunne zaken voort te doen draaien, ten emde de werklieden hun loon te laten verdienen. Ea dan, wat ziet men ? Dat het post'oestuur, een der meest be-'angrijke faktovea van het ekonomische leven, eenen maatregel neemt welke handel en nijverheid allermsest belemmeren. Nog eens, wij zien niet in dat het achter» houden van de handelsbriefwisseling het minste nut kan hebben — indien er redenen voor zijn, dat men ze bekend make, — als bestelle ge ijk voor en na, zoo spoedig mogelijk. Wij spreken voor de strekea welke nog niet overrompeld zijn. TELEFOOM. — Zou het ook niet mo^elijkzijn dat hettelefoonve keer hersteîd worde voor zooveel het mogelijk is, al ware het maar voor de abonnenten binnen de s'ad, met dien verstande dat aile genprekkea der militaire overheid dea voorrang hebben. In Itaiië. Esn zonderliîîg teleg^sm. De Ilavas-Agencie geeft het volgersde telegram als a echt » op : « Rome 25 Oogst : De gezant Bollatl vertrokheden morgend naar Beriijn. » Dittelegram is dubbe.zinnig. B^teekent het dat de gezant Bollati naar Berlijn ver-trok, ofwel dat hij Berlijn heeft verlatenî Djïïaitschi aederlage^ en U in Od^Pmisen. De Czaar op DuStsohsîî bado:n. Petersburg, 2c Augustus. — Bij het eerste treffen aan da Russische srrens waren de Duitschers de sterksten. Het scheen zelfs een oogenblik alsof de Russen totaal achteruitgeslagen zouden worden. Dan kwam echter een iegerkorps uit Warschaw ter hulp en van dat oogenblik af , keerden de kansen. De Duitschers vverden door de twee Rus-sische legers als in eene nijptang geklemd tusschen Insterburg, in het Noorden, ea AHenstein, in het Zuiden. De Czaar kwam aan in het hoofdkwartier op Duitschcn bodem en vverd met toom-loozen geestdrift door de troepen onthaald. Het Russisch leger dat in Daitsch'and rukt is op zijne eerste aauvalslinie 400.COQ man sterk. Een tweede leger van 400.000 man bevindt zich op de tweede linie. 3e Duitso'is S^gearing' fest ïiîst langer verduikea d&î sis ïîaasaa Pi'ulaaa overwaïiiisan ! Ziehier, in welke zeemzoete bewoordin» gen, door het olTic'euze Woiff-buieau, de generale staf, de Duitsche neerlagen in het Oosten bekerd maakt. _* « Sterke Russische troepenmachten zijn vooîtgedrongen in de richting van de At> gerapp en ten Noorden van den spoorwegf S alsup'cenen-Insterburg. Het eers e leger-korps, dat eene overwinnir^g behaalde, hield den vijand bij Wirballea tegen, maar werd teruggeroepen naar verder in het binnenland staande troepen. Ilet lrer verzamelde leger deed een aanvaî op Gumbinnen en op dea meer Zuidelijk oprukkenden vijand. Het eerste legerkorps wierp overwinnend den vijand, die het tegenover zich had, ook hier terug, maakte 8000 gevangenen en veroverde verscheidene batterijen. De tôt dit legerkorpsbehoorendecavalerie-divis:e wierp twee Russische cava'erie-divisies terug en maakte 500 gevangenen. De ^ erder Zuidelijkstnjdende troepen stieten op ste;ke verdedigingswerken, die zonder voorbereidingnietgenomer» kunnen worden. Nie'temin konden oerschillende ttfdeelingen zegeoievend vooruitrnkken. Toen echter werd bericht ontvangen oyer een opmarsch van andeie vijandelijke krachten, komende uit de richting Narew, tegen de streek ten Zuid-Westen van de Mauer meeren. De generale staf meende, hiertegen maatregelen te moeten treffea en trok de tioepen terug. De terngtocht had plaats zonder dat de vijand eenige moeilijk-heid in den weg legde. De vijand actitervo'gde niet. Deze maatregelen op het Oostelijk krijgstooneel moesten eerst genomen worden, opdat een nieuwe beslissing gezocht kon worden. Deze is onmiddellijk te verwachten. De vijand verspreidde het bericht, dat vier Duitsche legerkorpsen verslagen zijn. Dit bericht is onwaa', Geen enkel Duitsch legerkorps is overwonnen. Onze troepen namen het bewustzijn mef zich mede, de overwinning behaald te hebben en de meerderen geb'even te zijn. Tôt heden is s'echts de. vijandelijke cavalerie over deAngerappgetrokkeri; langs de spoor-wegen moet de vijand Insterburg bereikt hebben. De beklagenswaardige deelen der provincie, die aan den vijandelijken inval blootstaan, biengen dit offer in.het belang van het geheele vaderland, dat zich, wan-jieer eenmaal de beslissing gevallen zal zijn, dit dankbaar zal herinneren. De generaal-kwartiermeester, (w. g.) VON STEIN. Bij de Erigelschen. Be koïonifin stsnnen bot Moedarland. De vereeniging der theep'.anters van Ceylan, heeft een mrllioen po..den thee aangeboden, voor de Engelsche troepen. De Kanadeesche provincie' Ontario bood aan de Engelsche regeering 100.000 pond sterling, en Nieuw Schotland 100.000 ton kolen. Een inwoner van Toronto heeft 10.000 pond sterling geschonken voor den aan-koop van eene batte: ij mitrailleuzeu.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods