De klok uit België = La cloche de Belgique

486269 0
24 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 24 February. De klok uit België = La cloche de Belgique. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w37kp7vz89/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fe blad ■ I ■IIHHW Zondag Ê4 Februa1918 1è Jaargang NO. 48. De Klok uit België REDACTIE EN ADMINISTRATIEi WILLEM ll-STRAAT 56 - TILBURG TELEPH. 744 • POSTBUS 83 •iHnHnMni'innnnnnnnnnnnnnnpinnniinnpir1 MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID IS T ZEGE ABONNEMENT: fttor HOLLAND ...... FI. 1.00 per Kwartaa! i/ocr BUITENLAND FI. 1.25 „ „ PRIJS PER NUMMER: 5 CENT _____ De „Germania" en de Katbolieke Zedeleer. Het Wolffbureau heeft op i S Febru-&ri een uittreksel van het Katholieke blad „ Germania" over de wereld heen gezoïideji waardoor eens te meer moest bewezen worden dat de in val in België gewettigd was. I * We kunnen die bewering vanwege -,Germania" niet onbesproken laten voor-oijgaan; de katholieke zedenleer dwirgt 'oîis tôt protesteereji. I Het gewraakte bericht komt feitelijk np deze stelling neer ,,'t was noodig, ytus rechtvaardig". ,Wij zeggen andersom : 't Was onrecht-vaardig, dus met noodig" nooit is men verplicht kwaad te doen^ nooit kan men gedwongen zijn een onrechtvaa'rdige daad te stellen, de moralisten zeggen: „non datur nécessitas ad malum". Moeten wij nog bewijzen dat de inval in België een onrechtvaardigheid was ? Ik laat het woord aan mannen van het hoogste gezag, en aan mannen die ver-trouwd met de ware toedracht der za-ken den moed hadden geen blad voor ûunnen mond te houden. Laten de heeren opstellers der „Ger-naiia" die dan toch katholiek zijn naar jeze woorden van Kardinaal Gasparri, staatssecretaris van Z. H» luisteren. „De Bchending van de Belgische neutraliteit {is zeker eene der onrechtvaardigheden Iwelke de H. Vader in zijne consistoriale ïede van 22 Januari 1915 streng ver-oordeeld heeft." 1 Och ja wij weten evengoed als wie • eok dat de Paus hier niet ex cathedra Hpreekt ; doch bekleed met de hoogste ïedelijke macht, en strevend naar ware Onpartijcligheid heeft hij den inval in België volgens de theologische beginselen beoordeeld en nu denk ik niet dat de iGermania-verklaring tegen 's Pausen uit-*8praak opwegen kan. De opstellers der Germania zijn 00k Duitschers ; dan mochten zij het oordeel van den Kanselier Bethman Hollweg (4 H.ug. 1914) niet zoo gauw uit het ge-heugen verliezen: „0nze troepen zijn in België, dat is tegen het volkenrecht. Het is onrecht." i De „Germania" is het orgaan van 't Centrum, de partij van de orde, moeten de Centrumsmannen dan de les ge-lezen worden door de socialisten die bij monde van Scheideman verklaarden „het herstel van België's onafhankelijk-heid is voor ons eereplicht". ! Trouwens dat ze naar de stem luisteren die opgaat in aile landen, in aile talen, zelfs in Duitschland, (naar de stem der geheele menschheid die den inval in België als een misdaad brandmerkt. Doch komen wij tôt het princiep dat ter ,'rechtvaardiging bijgesleurd wordt. Nood kent geen wetten. Hier moet onderscheid gemaakt worden. Zeker zijn ' er wetten die wegvallen ingeval van »îiood; zoo bij voorbeeld de wetten do6r de menschen, (door den Staat of door de Kerk) vervaardigd, daar deze wetten rekenschap houden met de verschillen-de toestanden en omstandigheden waar-in hij, die er toe verplicht is, kan ver-keeren. In 't latijn zegt men dat het onder-houden dezer wetten „moraliter possibi-lis" moet zijn. Zoo is het gesteld met de vlceschderving op Vrijdag; niemand zal die wet doen gelden tegenover een zie-ke die versterkend voedsel noodig heeft. Ik ga zelfs verder en zeg dat soms cen goddelijke wet of natuurlijke wet die oplegt iets te doen, rekening houdt met de buitengewone moeilijkheden waarifl iemand zich kan bevinden, zoo b.v. een dief is altijd gehouden het ge-stolene terug te geven; maar toch mag hij. de restitutie uitstellen als het hem ru zedelijk genomen onmogelijk is, b v als hij bij de oogenblikkelijke terugga-ve een aliergrootst nadeel zou onder,-£aan. Al die wetten zijn dus in zekeren zin\ ^ voorwaardelijk, zij verplichten in zoo- j verre die verplichting zedelijker wijze mo- SeliJk is- 20 Doch er zijn andere wetten die ver- ^ plichten zelfs in den grootsten nood, het zijn de natuurwet en de goddelijke ^ wet die iets verbieden wat zonder zon- ^ de niet kan geschieden, de wetten die ^ verbieden datgene wat uit zich zelf, van ... natuur uit, kwaad is. ^ God is Heer en Meester, Hij gebiedt over leven en dood, Hij draagt de we- ^ reld op zijne handen en stelt def wet aan volkeren en staten. Indien Hij iets ab- soluut gebiedt of verbiedt blijft ieder- een daardoor gebonden wat er 00k voor- valle. Of eischt er soms een Katholiek voor den martelaar het recht op om zijn ge- •• loof te verzaken om zoo aan den dood va te ontsnappen? I ^ Welke volgeling van Chris tus leer g( durft de stelling te verdedigen dat men ^ vloeken mag om zijn leven te redden ? ^ In welk boek van Katholieke moraal wordt er geleerd dat. men eene onrecht- j vaardigheid mag begaan om zijn land y( te dienen ? 1 1 u Iets anders echter wordt er in deze bladzijden gevonden, namelijk : „dat men nooit kwaad mag begaan, om 't goede te bevverken: non Sunt facienda mala ^ ut eveniant bona". ^ We zien dus dat nood sOrns u'el wetten kent. ' Passen wij dit nu toe op den Duitschen ^ inval in België. I Duitschland verkeerde in noodloe-stand. Wij ontkennen dit ten stelligste j en zullen bewijzen leveren als er iemand 0111 vraagt. Doch wezen wij een oogen-blik toegevend, en nemen wij aan dat vç er voor Duitschland noodloestand was, ]_£ dan foleef Duitschland nog gebonden door de natuur en de goddelijke wetydie nc niet toelaten dat men eene onrechtvaar- g£ digheid bega om eenig voordeel te be- w, komen. i ^ Duitschlands belang eischte dat men t het van den ondergang redden zou door ze eene onrechtvaardigheid. God verbood het. 1 tu Zullen de Katholieken van de „Ger-mania" den nood van het land tegen aj Gods gebod doen opwegen? Ja? m ;Wie zou hier niet terugdenken aan het va oordeel van Caïphas ,,'t Is noodig voor t het Joodsche volk dat Christus ster- et ve: dus zullen wij Hem ter dood ver- (rf oordeelen". 1 Misschien zal men wel cen uitweg zoe-ken met de hulp van het princiep over de daad met het dubbele gevolg het- ^ welk luidt als volgt : — jg Men mag eene goede of onverschil- te lige oorzaak stellen waaruit een dubbel gevolg, een goed, en een kwaad voort- , vloeit, als het kwade tegelijkertijd als "r het goede zâch voordoet er een vol- ^ doende rede om de oorzaak te stellen gi aanwezig is, en hij die de oorzaak stelt aj een goede bedoeling heeft. q Men mag dus een kwaad gevolg toe- g, laten onder de aangegeverc voorwaarden doch nooit mag men kwaad doen Ofdai er goed uit voortkome. ~ Geven wij hier ter verduidelrjking 't klassieke voorbeeld : een mensch moet ~ door de vlucht zijn leven redden, in zijne vlucht doodt hij toevallig een on- u schuldige : die dood zal hem niet aan- k gerekend worden hij kon die dood niet vermijden. De vluchteling maakt gebruik t< van zijn recht op het leven, en laat den n dood van den anderen eenvoudig toe. Die vergelijking is heel dikwijls op d het geval Duiitsch'and-België toegerast, / doch die vergelijking gaat niet op. C Ziehier de toedracht der zaken : '] Duitschland loopt gevaar vanwege / Frankrijk, het wil den s!ag voorkomen, 1 d België staat in den weg — België zou | ï moeten wijken. Zoo het niet wil zal Duitschland het plat loopen. Eerst en vooral doen wij opmerkett dat België niet vrij was te wijken het kon niet handelen naar beliefte; het moest in geweten de traktaten naleven zooniet verloor het zijn recht op het bestaan. I LWas het hdoger aangehaald priciep { hier van toepassing dan moest Duitschland Frankrijk onmiddellijk treffen ; kwam door dit treffen als bij een natuur-lijk gevolg België in 't gedrang dan had Duitschland zich om dit ongeluk itiet te bekomeren. Edoch wij zien van meet af dat de inval geen gevolg, maar een oorzaak is. Niet een slecht gevolg wordt toegelaten, maar een slechte daad werd gesteld om een goed gevolg (in 't geval de aan val op Frankrijk) te bekomen. In klare woorden. Men valt België aan om Frankrijk te kunnen verslaan, dus geen spraak van Frankrijk aan; te vallen en toe te laten dat België er onder lijde: Men zal eerst België plat loopen, het vernietigen. En het goed ? ? Het komt voort uit het . kwaad. i Om het vatbaar te maken- geven wij nogmaals een klassiek voorbeeld : Veronderstelt dat iemand, ten onrechte u te lijf wil gaan en gij u verdedigen moet. Doch om door u niet getroffen te worden houdt hij een onschuldig kind tusschen u en hem. Kunt gij aan het dreigende gevaar niet ontsnappen dan door de gelijktijdige dood van aanvaller en kind, dan wordt die dood iï niet aan-gerekend. Doch 't is wel te verstaan' dat men niet eerst een manslag op het kind mag begaan om idaarna zooveel te gemak-lijker zijn vijand onschadelijk te maken. Zulke daad kan nliet toegelaten worden. 't Is nochtans datgene wat Duitschland met België gedaan heeft: eerst ons land vernietigen om daama Frankrijk, gemak-kelijker te vernietigen. De heeren van de Germania zeggen nog: Eerst wanneer onzenoodtoestand geeindigd is kan er sprake van zijn, dat wij de daaruit voortvloeiende rechten zullen opgeven". Die handelwijze druischt tegen de voorschiiftén der Katholieke zedeleer in. \ i iWij hebben hooger gezàen dat de natuurwet soms een uitzondering duldan kan, — men kan de restitutie uitstellen als zij zedelijk genomen gansch onmogelijk zou blijken. Doch in 't geval van België is er niet alleen spraak van teruggeven, er is meerl het gaat er om een posltief onrecht dat met den dag grooter en schreeuwender wordt,, te doen ophouden. i * * * Helaas waartoe verdwalen de geestén ? Zijn zij geen zonen meer van het licht? Is de liefde tôt 't vaderland dan bij mach-te het onrecht in recht te doen verkeercn ? Mocht het zwaard, dat de mannen der „Germariia" ten behoeve der Staatsmacht smeden, nooit tegen hen gekeerd worden. Ze denken aan Vondels woord : Staatzucht, eens door tniompheeren als gewettigd, zal verwoed God en aile macht braveeren. Staatzucht kent noch God, noch bloed. J. CALBRECHT. Kerkelijk Nieuws. De E. H. Van den Maagdenbergh uit Saventhem is aldaar Pastoor-De-ken gènoemd. — De E. H. Wouters, onderpas-toor te Turnhout, is pastoor be-noemd te Desschel. — Wij vernemen het afsterven van den E. H. Rom. Segers, pastoor te Achter-Oolen ; van den E. H. Van Grunderbeek, oud-onderpastoor te Turnhout en van den W. E. Heer A. F. J. Floren, kanunnik regulier der abdij van Postel, pastoor te Postel. . _i_ Non In Gommotione Dominas. 11 \ Gevat in b'ocht'ge lijst van helgroen gras ligt stil in 't licht het vijvervlak te! blinken. De hemel schouwt zich klaar in d'effert plas : in trage vaart de witte wolken zinken' in zijnen zuiveren blauwen schoot. Roind-i ! om [ op d'oever staat in zon *t geboomt tes - droomen en ziet zijn droomend beeld weerspiegeld om. Beducht den watervrede te verschro^ men, houd ik den adem in, roer hand noch voet, en voel in eigen ziel den vrêe bedijgen, de Godhedd zelf met lieven englenstoet zdch spieglend tôt mijn zielsdiep nij- gen... , Maar ach, de wind vaart op, met nijdi- gen ruk, en breekt den brozen vijverspiegel stuk: in 't wisselglansend dwerrelen allen- thenen is boom- en luchtbeeld uitgeveegd, yerdwenenA — Zoo is 't dat God en Godstoet me verlaat, i wanlneer de diift mijn ziel beroeren' gaat. JOSAPHAT. In en uit de Kampen. Een onzer vrienden uit het Kamp van Zeist doet ons opmerken dat de 50 #/0 afhouding van soldij van de textielbewerkers die nog 13 guldeo moesten betalen voor hunne werk-kleederen (zie ons artikel van verleden week) niet gebeurt door beslissing der Kampoverheid, maar op bevel van hoogerhand. We nemen er akte van, maar de overwegingen die we er bij maakten, blijven van kracht. * * * Het sekretariaat der christen sociale werken blijft voort zijn beste doen om werkgelegenheid op te zoeken voor onze geïnterneerden. Wij hebben eene aanvraag gekregen voor 100 steen-bakkerswerklieden.Wij sporen dus onze jongens en vooral onze leden die dit vak uitoefe-nen, aan, zich zoo gauw mogelijkaan te geven, opdat de patroon op zijne officieele aanvraag rap het noodige getal werklieden zou kunnen bekomen. * * * Sedert een heelen tijd 00k houden verscheidene personen zich met toe-wijding bezig met het lot onzer geïnterneerden. Wij zullen in staat zijn binnenkort belangrijke mededeelingen te doen betreffende de tewerkstelling, die in de Kampen veel vreugde zullen verwekken. Men leze regelmatig „De Klok uit België." * * * Zooals wij reeds mededeelden is de verhooging van soldij een besloten feit. Wij begrijpen niet waarom ze nog niet toegepast is. Wat steekt er er daar onder? Wij gaan nogmaals op inlichtingen uit. In aile geval gaan wij van ons standpunt niet af dat deze duurtetoeslag moet toegepast worden met terugwerkende kracht van af den dag der beslissing. ♦ * Ht De volgende week, een artikel over de terugname der slaapdekens, die ter beschikking gesteld waren van onze getrouwde geïnterneerden, tewerkge-; steld buiten de Kampen. E. van Quaquebeke.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De klok uit België = La cloche de Belgique belonging to the category Katholieke pers, published in Maastricht from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection