De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1343 0
24 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 24 January. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/c24qj78w5p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vijfde Jaargang. Nummer 49. Prijs per nummer : 10 centiernert. 24 Januari 1914 DE KRONIJK Er wordt verslag gegeven nvcr aile boek- en muziek-werken waarvarn uns exemplareu geworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Belgische Nieuwsblade Voor aankondigingei; zich le w.niicntot het bureel : St. ANDRIESSTRAAT, 36 Parsifal - Opvoeringen. nichard Wagner s « Parsifal » îs sedert begirt Januari het eigendom der geheele wereld geworden. Het werk is uit de gewijde muren van het Bay-reuther Festspielhaus te voorsehijn getreden en heeftoveral den diepsten indruk achtergelaten. Overal, in Rome, Milaan, Weenen, Budapest, Pa-rijs, Brussel, Madrid, kortom, dooi gehe'el Europa hebben de eerste kun-stenaars, in 't voile bcwuslzijn van hun heilige taak, hunne beste krach-ten gegeven, om dit werk waardig te vertoonen. Een grooteren zegetochl kon Wagner's «Biihnenweihfestspielx niet door de wereld houden ! De geestdrift der menigte, die hel hoogst toppunt bereikt heeft, zal langzamerhand gaan verflauwen.wanl Parsifal is geen werk voor de groote massa, die het nu zoo luidruchtig be-groet.In Berlijn wordt Parsifal op twee verschillende plaatsen gegeven .Beide voorstellingen kenmerken zich dooi den hoogsten ernst, de grootste artistieke toewijding. De opéra in Char-lottenburg heeft ailes, wat mogelijk is, gedaan, maar is niet zoo rijk met subsidiën gezegend als de Koninklijke opéra, zoodat de uitvoering in de Groote Opéra Unter den Linden, de kroon spant en zelfs met Bavreuth wedijveren kan. Avond aan avond wordt het werk daar vertoond voor een dichte menigte. Geen plaats is onbezet, weken te voren heeft men zich de kaarten vero-verd. Er heerscht een bijna feestelijke stemming en men is diep doordron-gen van de groote beteekenis van dit artistieke feit. Vele dames zijn in '1 zwart gekleed, wat de uiterlijke stemming nog verhoogt. Een deel van den schouwburg is verbouwd, waardooi de loge des K^izers en de vreemdelin-gen-loge verplaatst moesten worden. Yerseheidenc rijen van het parketzijn eveneens opgeofferd. Graaf Hulsen-Hiiseler,.de generaal-intendant, heeft door deze vertooning zijn meesterstuk geleverd. Er zijn twee bezettingen, die afwisselend op-treden. Parsifal wordt door Kirchhoff en Berger gegeven, Kundry door Me-vrouw Leffler-Burkhardt en Lilly Hafgren-Waag. Knupfer is een ono-vertreffelijke Gurnemanz. Bischoff zingt dezelfde roi minder goed. Ain-fortas is de Hollander Bronsgeest of de Zweed Forsell. Bronsgeest is werke-lijk een ideale Amfortas, niet alleen door zijn heerlijk edel en warm or-gaan, maar 00k door spel. Zijn smart is aangrijpend, echt en waar, zijn houding en gebaren zoo overtuigendj dat men diep onder den indruk komt. Bronsgeest heeft zich tôt. een der eerste opera-zangers ontwikkeld, treedt door deze vertolking in de voorste rij der Wagnerzangers. Graaf Hulsen-Hâseler heeft bewe-zen, dat hij een ervaren regisseurvan ~"iS S" MORISONS' Si Waschmachien fS/iM Kl; _ . Jag wordt een ma and op TT^T^T ^r°e^ 8eêeven..'n 8e" Vraag geillustreerd 1 Tu II brochunr nummer 178 t?'2. met prijzen aan ¥■J- L. iïlorisons Dambruggestr. I09 veel smaak is. Met reclit heeft hij zich aan Wagner's voorschriften, die ook m Bavreuth opgevolgd worden, ge-houden. Zeer schoon zijn de decora-ties. Prachtig is het eerste tooneel ! Het is een echt, heerlijk mooi woud ; rechts in een afgrond schemert het groenblauwe meer, waarin Amfortas het verfrisschende bad zal nemen. Wanneer Gurnemanz den jongen Parsifal naar den Graalsburcht geleidt, beginnen de decoraties zich te bewe-gen en te verschuiven engaan in dichte wolktn over, tôt zich de Graalstem-■ pel in zijn vollen glans onthult, een tempel met hoogen koepel, waaruit van boven en van uit het midden de stemmen der knapen weerklinken.En hoe waardig en statig is het op- en af-marscheeren der Graalsriducrs. In het tweede bedrijf ziet de ster-renwaeht van den toovnnaar Klingsor er in 't maanlicbt spookachtig uit. Een wonder schijnt 't, als dit tooneel zich plotseling in een bloementuin verandert, pen bloementuin, uit be-koorlijke struiken en hekken bestaan-de, op den achtergrond met sneeuw bedekte bergen, terwijl de « Blumen-màdchen met de sierlijkste en verlei-delijkste bewegingen Parsifal trach-ten te lokken door hun heerlijken zang. Maar aile decoraties, prachtige kos-tumen en goedgelukte optochten en groepeeringen hadden niet den diep aangrijpenden, ons een in een werke-lijk ideale kunstvvereld verplaatsen-den indruk kunnen teweegbrengen, wanneer niet, evenals 't oog, ook het oor in aile opzichten geboeid en be-vredigd was. Het orkest der Koninklijke opéra, door mannen als Wein-gartner opgevoed en dagelijks onder leiding van meester-dirigenten als Richard Strauss en Léo Blech wer-kend, kan aan de hoogste artistieke eischen voldoen. Het koor staat op dezelfde hoogte. Aan deze Berlijnsclie Parsifal-vertooning zal men lang met bewondering terugdenken. Te Weenen. De 14 Januari was een dag van beteekenis geworden voor het kunstleven te Weenen. De zoo lang en met zooveei spanning verbeide Parsifal-vertooning heeft dan in de Hofopera plaats gehad. De Wagner-vrienden hadden al het mogelijke gedaan om voor deze voor-stelling een plaatsje te veroveren. Om 12 uur in den nacht aan de voorstel-ling voorafgaand hadden de eerste be-zoekers van de galerij en de liefheb-bers voor een goedkooper staanplaats voordedeuren van het operagebouw post gevat. De meeste van deze jeug-dige geestdriftigen hadden pakken met eetwaren meegebraeht — sommi-gen ook een fleschje wijn — en er wa-renerook, die een vouwstoeltje bij zich hadden, om gedurende den lan-gen nacht wat te kunnen rusten. Te-gen één uur des nachts waren er onge- Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBANK Gesticht in 1906 Sint Qommarusstraat, 4, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr.. weder te geven met i vekelijksche.r>f maandelijksche afkortin-ijen. — Bureel open op de werkdagen -■an y tôt 7 r/2 ure 's namiddags. veereen vijttigtai rarsnai-Dewonae raars bijeen.Een paar uur laler — he was koud geworden — haalde het per soneel der opéra uit de omliggendi koffiehuizen warme dranken, stoelei eri dekens, zoodat men het zich eei beetje getnakkelijk inaken kon. Van uur tôt uur nain 't getal wach tenden toe ; en 's middags tegen 1! uur verdrungen zich honderden voo het gebouw. Tegen lia 1 f drie werdei dt1 loketten geopend in minder cl ai geen tijd waren de *entree-bewijzei verkocht en het meerendeel der wach tenden moest teleurgesteld weggaan Het werd intusseiien hoe lange hoe voiler voor de Opéra ; een enorm massa keek met levendige belangstel lingnaar derijtuigen en deauto's.di de opera-bezoekers aanbrachten.Wel dra bood de schouwburg een schitte renden aanblik; de eerste kringen de keizerstad waren aanwezig ; in de hof loge hadden verschillende leden vai h t Keizerlijke Huis plaats genomen Prompt 4 uur verscheendekapelmees ter Schalk : de lang verbeide voorstel ling begon. Voor de insceneering had Professo Roller gezorgd ; er was lang niet be reikt wat men te Bayreuth bekomoï heeft. De wonderen waarover reed weken van te voren Jgesproken was kreeg men niet te aansehouwen. Zoi donker was 't dikwijls op het tooneel dat men noch de geziehten noch di bewegingen der medespelenden on derscheiden kon. Ailes verdwéen ii de duisternis. Dat de graaltempel vai marmer en goud was, mogelijk ; ti zien was het niet. Parsifal leek eei spookachtige schaduw. Alleen bezoe kers met lieel scherpe tooneelkijkor konden hem ontdekken. Prachtig klonk het orkest, docl men miste den eigenaardigen mystie ken klank van het laaggeplaatste Bay reuther orkest. Nu ailes te Weenen Parsifal is heeft de Neue Freie Presse aan ver schillende zeer bekende muzieklief hebbers gevraagd hoe en wat zij var het werk denken. Allen antwoordden dat zij het orkest, de solisten en d< mise en scène ten zeerste bewonden hebben. De meesten erkenden ook dat het werk gedeelten bevat die vee te lang vallen. Een trouwe bezoeker van Bayreutl schrijft aan de redactie : « Ik behooi warempel niet tôt degenen die ge-vochten hebben om Parsifal alleer voor Bayreuth tebewaren. En nu zit ik loch in dat de familie Wagner ei-genlijk gelijk had toen zij beweerde, dat men van Parsifal geen repertoire-opera zou kunnen maken. » Weer een ander meent : — a Het nieuwtje zal er gauw genoeg af zijn en dan zal het te Weenen net zoo gaan als te New-York, waar Parsifal in den loop der jaren allesbehalve een « kas-stuk gebleken is. » Te Brussel. Brussel bleef slechts één dag achter bij Parijs met de op-voeringen van Parsifal. Bestuurd dooi een der beste Wagnerkenners, Mauri- MMM— MNfMM &UILLAUIWE CAiWPO KUlVSTHaNDEL,aaR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INKP"n v^RKOOP en VERWISSEUNG Bestendi ^oonstelling van Schilderijen der m ende meesters in de.Zaai B! leir 129, te Antwerpen. it 6 ure, vrije ingang. - ce ivulîeratn, is de iVluntsciiouwDurg, t lang voor welke andere schouvvburg - in Frankrijk, de tempel van het Wag 3 nerisme in landen van Fransche taal i gewtest,en Wagner's werken hebben i erieder jaar modelvertooningen be- leefd. De eerste vertooning is een triomf i geweest en het publiek kwam onder r een heiligen, onafweerbaren indruk. i 't Was een onvergetelijke kunstge-î beurtenis. i ONS LEVEN "De Kronijk,, istekoop: r Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. r Kiosk : Teniersplaats. » Qemeenteplaats. 1 ; De volgenJe verlovingen zijn officieel: Mej Laure Lauryssens en heer Henri Van der Straeten; Mej.Madeleine Tvvel-ves en heer Ernest Eiffe; en Mej. Anna-> Maria Van der Voordt met heer Adriaan ' Gheyssens. De model-schapenbeenhouwerij ! i. H. MAES-MUNDLER j Melkmarkt, 5-7, îintwerpen SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van Wesenbekestraat, kraan-123. TELEFOON 3 5042. Levert het best en gezondst vleesch. Aile 1 de hôtels, restaurants en beenhouwers der _ stad en provincie bevoorraden zich in dit groot huis. RUND-EN KALFSVLEESCH Ook grooten handel in IWatrassenuiol. "" — NA HET FEEST der uitreiking van diplutnas tau de zieker \ er| leegsteis en ' ambulanciers van het Roode Kruis, het-' w elk Znndag plaats had, hebben de le-1 de.n zich vereenigd aan een intiem ban-[ ket, vvaarzij een heildronk aan den Ko-ning en de Koningin geestdrifiig toege-juicht hebben.De achtbareDr Van Lan-germeersch heeft het volgende ant-woord ontvangen : «De Koning is zeer getroffen door 't ' snelschrift, Hem toegezonden, waarbij ■ deleden hunne gehechtheid hunner va-derlandsche gevoelens uitdrukken. « Zijne Majesteit g^elast mij u hartelijk dank te zeggen in zijnen naam De Kabinïtsoverste des Konings. ROUW : AU L1 LAS, 53, Huidevet-tersstraat. Volledige rouw in 12 uren. IN 'T BEGIN van Februari zal het département van oorlog eene openbare proef nemen met den helm, het nieuwe hoofddeksel onzei soldatin Het piket, dat aïs wacht dienst doet in de Kamer zal het eerst van al voor7ien wordf n van den heim. Deze zal 30 tôt 35 fr. knsten en. volgens er t eweerd wordt, zal hij buitengewoon licht zijn. I ^ KUNSTPHOTOGRAPHIE £ ? â NIJVERHEID EN SPORT ^ | WED. G. HALLEUX ■ MERTENS ? H Leverancier van / et Leger S I Vestingstraat, 240 t | Berchem-Zurenborg | l (De tram van 't Park stopt voor x Î55 het huis). $ un. ai\ i vviiitt /.waivicLUD zal a. s. Zondag een winterzwemfeest geven ten 7 ure in het Badhuis, Lange Gasthuisstraat, met de medewerking van de « Cercle de Natation de Bruxelles », welke verleden jaar he; karnpioen-£chap\an België behaalde voor de wa-terpoloONZE SOLDATEN kregen tijdens de greote kiijgsbewegingen elken dag eenige gr; mme n euiker Krachtens eene beslis.-ir g \ an het dej: a r t( n (lit van oorlog zullen er mi aile dagen, te beginnen van 20 Januari, 25 grammeri Suiker aan iederen soldaat uitgedeeld worden. Suiker is niet alleen een goea voedingsmid-del. maar daarenboven kanmenergoed den dorst mede verslaan. Voor aile onroerende goederen (Verkoop of inkoop van I PrrMDlTO eigendommen) -ihf-NK \ Begeef U in uertrouu/en bij L' VJLLMIII I U Op aanvraag : Onderzoek ter plaats en KOSTELOOS. Nijverheidslei, ?6 den tôt het bureel «ni.., VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING HIILWcrfjCll DE PRINSEN Leopold en Karel hebben zich heel den namiddag in het Ter Kamerenbosch vermaakt met « baantje rijzen » en met slederijden Zij mengden zich tusschen de honderden kindeien, die zich daar aan helzelfde winterver-maak overleverden, en namen druk deel aan hunne spelen. De jonge prinsen hebben zich zoo verreheidene uren kos-telijk verm?akt, order de waakzaamheid van twee ordonnancie officiertn. ANTWERPEN veiloor op één dag twee personen. die in de stadsannalen aangeteekend slaan als twee harer bij-zondere zonen Vooreerst de Weledele heer Baron de Vinck de Winnezeele, oud-senator. oud gemeenteraadslid der gemeente Zillebeke (West-Vlaarderen), en der stad Antwerpen; Commandeur der Leopoldsorde, ridder der Orde van Isabel de Katholieke, en vereerd met het kruis « Pro Ecclesia et Pontifice. » De tweede is de heer Eugeen Kreglinger, hoofd der groote handelsfiima G. & C. Kreglinger, en vcorzitter van den be-heerraad der Banque de Commerce. Huis van vertrouvven. Voor verkoop en inkoop van eigendommen en gronden uit ter hand, wendc men zich tôt het huis B. Du Moulin. Wore-tuslei, 81. DE ICUNSTBEELDHOUWERS La-gae en Samuel, die door het Schepen-college gelast werden de borstbeelden van den Koning en der Koningin te bei-telen, hebben hunne werken ten stad-huize afgeleverd. De borstbeeldc n zijn in de Collegezaal links en rechts van de schouw geplaatst. VOLGENS de laatste officieele cijfers is de bevolking-der wereld rond het 1 miljard 700 millioen menschen. In drie jaar tijds is het cijfer der bevolking ge-klommen met 140 millioen. De gelagzaal van de Vlaam-SChe ©pera geniet heden den grootsten bijval der koffiehuizen van de stad. Geen wonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-?el bedienen u Justice bofrinnekens, de al-lerfijnste Vlaamsche oude bieren op fles-schen, oud garsten, likeuren van Paters-vaatje, enz. Alleavonden kunstconcerto van de Antwerpsche Kwintet-Kapel. Elektrieke Instellingen. Liclit-Kracht-Telephoon Bellen Lictitreklamen HERSTELLINGEN JACQ. M A U W Vrijheidstraat, 49, Antwerpen. Plannen en ontwerpen gratis MATIGE PRIJZFN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods