De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1359 0
17 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 17 January. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mk6542kf0w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vijfde Jaargang. Nummer 48. Prijs per nummer : 10 centiemen. 17 Januari 1914. DE •Bureel: 8t Antalraal, 36 ^TY/eRPEtf / ■» T~ _ 1 / ///? KRONIJK - \ • vanv1 W •■- / 7■KytfSTErf£*LE77Eft£fl*r0Cjf££L £ff SPCfir /{WWtty pLGEMEEME BELM6EX .•> ■ **• WEEKBLAD wfîbonnements Pr/js : 5 Fran/fen per <Jaar. . — s| flctnMondigingen vo/gens oiseree/ikornsf. • — Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan ons exemplaren geworden. " 1 L > * ' 1 W ' ■ Aangesioten bij het Verbond der Perjodische Belgische Nieuwsbladen. Voor aankoi.digingei. ziclt le wcnden lot bel bureel : St. ANDRIESSTRAAT, 36. "Jeph.ta„ van Vondel ln een tijd. zooals deze dien wc du be leven, dat veel gehandeld wordt over on-ne kunstenaren en vooral over onze schrij vers en dichters ; een tijd, waarin het noodzakelijk is dat men zijne voor-mannen in de kunst herdenkt en bewon-dert om den, helaas, al te hevigen zuchl Haar het stoffelijke tegen te werken en te bestrijden, is het noodig dat allen, die aanspraak willen maken op intellectueele ontwikkeling, de grootste onzer Neder-landsche dichters, namelijk Joost Van den Vondel, kennen en een begrip heb-ben van al het heerlijke en verhevene dat bij heeft voortgebracht. Vondel's ouders, Joost Van den Von-iel en Sara Kranen, waren Antwerpena-ren die in 1585 de wijk naar Keulen na-onen. Daar is het dat onze dichter, op 17 Norember 1587, werd geboren. De jonge Joost ontving de opvoeding van een gewoon burgerkind. Tien jaar na zijne geboorte vestigden zijne ouders rich te Amsterdam en dreven er handel in kousen. Zijn vader stierf in 1608 en twee jaar daarop trouwt Vondel met Maria de Wolf, insgelijks van Brabantsche ifkomst. « Met deeze vrouwe, eene kloe-ke en verstandige huishoudster, nam bij de kousneering bij der handt : zoodat bùj 't koopen en verkoopen op zijn ega iiet staah, en zij hem zijn drift liet vol-^en » (Brandt). Vondel immers was niet voor het koopmansvak in de vvieggelegd. Tôt op tijn hoogsten ouderdom bleef hij aan zij-ae studeer- en werkkamer als vastge-kluisterd.Hij leerde stilaan Latijnen Italiaansch, naakte zich bekend met de beste wer-ten der oudheid en kwam naderhand in lanraking met Visscher, Hooft en met indere d^r best gekende schrij vers en etterkundigen uit dien tijd, zoodat zijn ust tôt schrijven, die sinds lang in hem ïestond, van dag tôt dag aangroeide. Vondel had een opbruisend, doch echtschapen karakter ; met waarheid lichte hij van zichzelven : « Wat op '.s larten grond leyd, dat weltme na de teel. » Godsdienstige en politiekeonver-Iraagzaamheid kon hij niet dulden ; laarom, zoo verhaalt Brandt, « toen de feschillen tusschen de Remonstranten :n Contra remonstranten op het hoogst vaaren geloopen ; en d'eerste veroor-leelt waaren, hunne Predikanten afge-;et, uitgezeit, gebannen, en inkoomen-le, ter eeuwiger gevankenisse verwee-:en, koos hij d'oaderleggende zijâe. » n menig hekeldicht bestreed hij zijne egestrevers en, zoo zij hem niet spaar-len, hij spaarde ze nog minder. Vondel heeft de huiselijke miserie ge-:end. Z jn elf|arig dochtertje Sara stierf n 1633 ; zijn zoontje Constantijn stierf letzelfde jaar en in 1635 ontviel hem ijn echtgenoote, hetwelk voor hem in îleopzichten een rampzrlig verlies was. In het jaar 1677 begonnen Vondel's rachten stilaan uitgeput te geraken. Hij rierd oud en was niet meer in staat de oude des winters te verdragen, zooda-ig dat hij eenmaal korts voôr zijne dood, an zijne vrienden al lachende ^oorstel-eop zijn grafsteen te doen beitelen : Hierleit Vondel, zonder rou. Hij is gestorven van de kou Op 5 Februari 1679, na ePn leven vol îgenslag en verdriet, gaf hij den geest, eweend door allen die he-n kenden en ooral die zijne werken liefhadden en egrepen. « Zoo was dan dit leven van een-en-egentig jaren, twee maanden enne-entien dagen ten einde ; zoo was een er beste en grootste zielen van de aar e weg'geeraan, die fie XVIIe eeuw toi ieraad gestrekt hebben : tôt sieraad — ■ ——————- en meer dan dat : want ofschoon geen i 't 00g vallende plaatsop het gebied va staat en maatschappij innemend, ha Vondel op de openbare meening toc grooter invloed gehad dan menig zic voorstelt : zijn voorbeeld, vooral zij verheffend mannelijk voorbeeld was d best mogelijke lofspraak op de begins< len, die hij beleed » (Alb. Thym : Po: tretten vau Vondel). Wat nu zijne werken betreft, wie ker niet de meesterstukken, de ware lette: kundige gewrochten als : Joseph in De than, Joseph in Egypte, De Gebroeder: Lucifer, Adam in Ballingschap, en zoe vele anderen, zonder te spreken va zijne lierzangen, hekeldichten, enz waartusschen veel merkwaardigs is aa te treffen. Over zijn treurspel « Jeptha » wille wij een woordje meer zeggen. Nada Vondel bijna ailes wat hij bezat hadovei gegeven aan de schuldeischers van zij: zoon Joost, verkeerde hij in betrekkeli ke armoede. Zijne bloedverwanten na men hunnen toevlucht tôt vrouw va Vlooswijk, Anna van Hoorn, gemali; van Cornelis van Vlooswijk, toen regee rend burgemeester van Amsterdam. De ze vrouw, edelmoedig van aard, deerni hebbende met Vondel's nood, wist hen door haar toedoen, op einde Januai 1658, eene plaats aan de« bank van lee ninge » te bezorgen, eene plaats die her jaarlijks 650 gulden opbracht. In het volgende jaar wijdde Vonde zijn trenrspel *< Jeptha » ten teeke r va dankbaarheid aan Mevr. Anna Vai Vlooswijk. Dit treurspel, naar Vondel' opvatting een modelstuk, werd uitge werkt volgens de tooneelwetten der ou den, en vooral v.dgens die van Aristote les. Gelijk vele andere van Vondel' treurspelen ligt hierin een pracht aai poëzie besloten. In het jaar 1659—dus wanneer he was gemaakt - werd « Jeptha » zes maal opgevoerd en later is het nog meer maals terug op de planken gekomen ei bekwam het steeds den meesten bijval Ook bestaat er eene Duitsch_* vertalinj van. en op 17 November 1887, bij gele genheid der herdenking van Vondel' gebooitedag werd «Jeptha» in 't Duitscl te Keulen, op de Stadsschouwburg ver toond. Dit treurspel zal op 8 Februari aan | staande om 3 uur, in de feestzaal van der Katholieken Kring, LangeGasthuisstr. worden opgevoerd door het « Vlaamsct Christen Tooneel » van Antwerpen. Wa de uitvoerders, zoowel de dames als de heeren aangaat. zijn de beste krachfer aangewon en en het stuk werd aange^ leerd en zal worden uitgevoerd onder de kundige en bekwame leiding van M. G Cauwenberg, verbonden aan den Kon Ned. Schouwburg en M. Juliaan Plat-teau, kunstdeclamator. Men mag zich dus aan eene puike opvoerirg verwachten. M. de ministei Segers, tal van heeren volksvertegen-woordigers en senators en andere over-heden hebben de vereenigingbeloofd de opvoering door hunne tegenwoordigheid te znllen vereeren. Zii die kaarten ver-langen, aan 5, 3 en 2 frs., wenden zich : Plantijnlei 3, Vrijheidstraat9, Antwerpen en in den Kath. Kring. Wij beve-len dit feest warm aan. Voor aile onroerende goederen f (Verkoop of inkoop van I PCCKIDITO i: eigendommen) I hphNh \ f Begeef U in uertrouwen bij villmiiiiu Op aanvraag : Onderzoek ter plaats en H0STEL00S. tiWfjazÏhwfnden Nijverheidslei, 70 TOTHF.TBnRFFL Antwprnen VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING HII1WCI JICII ONS LEVEN h » "De Kronijk,, islekoop : Boekhandel : Van Tasse], Melkmarkt. » » Nationalestraat. ^ » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Qlorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pietferstraat. » Hellenbosc'n, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Gemeenteplaats. Q ER BESTAAN negentien landen op den aardbol wier handelsvèrrichtingen het milliard franks overtreft bij den uit-^ voeren een-en-twintig die dit cijfer bij ■_ den.uitvoer bereiken. In de, rangorde staat B'elgië op de ta-^ bel de 7e voor den uitvoer en de 6e voor ^ den invoer aangeboekt. DE BELGISCHE Handelskamer, te - Montréal, in Canada, richt zich tôt hare s Vlaamsche landgenooten in hunne eigen 3 taal, om zich bij haar aan te sluiten tôt i bevordering van het handelsverkeer tus- - schen Canada en België. 3 De belgén.in Canada, geven alzoo les-sen aan de Handelskamers in 'tmoeder-1 land. Ze verdienen daar ook den lof van i allen die hun moedertaal liefhebben. i s —————— Huis van vertrouwen. Voor ver - koopen inkoop vîin cigendommen en gronden uit ter hand, wende men ^ zich tôt het huis B. Du Moulin. More-tuslei, 81. t —M—MM! ..—.M. H..TW1 HET IS SCHIER ongelooflijk hoe-veel vreemdelingén er in ons land ge-vestigd zijn. Ziehier deopgave, volgens * de laatste volksoptelling : frans-chen, ' 86 765; nederlanders, 70.950: duitschers , 57-oi°; luxemburgers (Groot-Hertog-! dora), 10 367; russen, 7.491: engelschen 5 861. italianen, 4.490; zwitsers, 2 335. Hetmoetin ons landeken toch nog zoo slecht niet zijn, anders zouden er niet ! zooveel vreemdelingen hunne tenten ko-men opslaan. 1 HEER PAUL SEGERS,minister van ■ Zeewezen, Posten en Telegrafen, zal de galavertooning bijwonen in den Konink-lijken Nederl. Schouwburg, ingericht ' door de Harmonie « Peter Benoit » en welke plaats heeft Zaterdag 31 Januari, met opvoering van « Houten Clara», tooneelspe] naar het boekwerk van Hen-' drik Conscience, en « Bietje » van H. Sabbe. HEER GU1LL. CAMPO, Parochi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemtaan : schilderijen en kunstvoorwerpen voor publieke veilingeu na afsterven of verdeeling van goedere1!!. Volstrekte geheimho'uding. VERLEDEN ZATERDAG is te Fer- ' rières (provincie Luik) het huweli'k ge-sloten van Mej. Ninette Duchêne, doch-ter van den heer vrederechter van Fer-rières en Mevrouw Duchêne, met den heer advocaat August Dupont, znon van [ den heer advocaat en Mevrouw Dupont. M. DE BURGEMEESTER en Mevr. i De Vos bieden hunne genoodigden twee 1 diners aan : op Zondag 17 Januaii en ; Zondag 25 Januari. 1 De « ROYAL Sport Hippique » on/ei stad, biedt zijne leden een « Soirée Equestre » aan, heden Zaterdag avond om h a 1 f negen, in de Rijschool-De Rid-der, Torfsstraat, 26. Jules Peeters & ©°. — De Vol harding — is het kantoor waar eigenaars en verhuurders zich wenden voor verzeke-ring tegen huisuiizetlingskosten van huur ders en onderhuurders, in achterstal van be-talingen Bureelen : hoek Leopoldplaati en Mechelsche Steenweg, 2, Antwerpen. HEER DEURWAARDER en me vrouw Ant. Laureys-Bens hebberi hunne schoonzuster en zuster, Mej Maria-Josephina Bens—bij hen inwo-nende — door den dood veiloren. Wij bieden hen onze innige deelneming. EENE MIDDAGVERTOONING, welke wij onze lezers sterk aanbevelen, wordt gegeven door de leerlingen van den hoogsten leergaug van het Konink-lijkVlaamsch Conseivatorium, onderde leiding van hoogleeraar Ernest Vari Dyck, op Zondaga. s. te 3 ure in hei Koninklijk Kunstverbond. Arenbergstr. Men zal opvoeren : « Hansje en Grietje», sprookjesspel in drie tafereelen, door Adelheid Wette, mitziek van Humper-dinck, Nederlandsche vertaling van Ju-lius Sabbe. Het feest wordt gegeven ten voordeele van het Werk der Kinderen-Martelaars.Huis F- GOOSSENS JRCOBS Schoenmagazijn "HET PHPEGHaiKEN,, KLAPDORP, 117 Paardenmarkt ANTWERPEN j Huis van vertrouwen, gekend voor prachtschoeisels. Sterk en waterdicht handwerk. Ailes aan den laagst mogelij-ken prijs. Verzorgd maatwerk. HersteK lingen van oude schneisels. Specialiteit van Werkschoenen. NOG NIEUWS van een anderen to-ren ! Het schijnt dat de toren van Piza, beroemd omdat hij erg overhelt en aldus reeds 600 jaren staat, op het punt is in te storten ! Het zou te betreuren zijn ! Ook is begonnen te onderzoeken of het niet mogelijk is hem tegen het instorten te versterken. DE OPENBARE uurwerken der stad gaan « cadul», geen enke] w ijst het juis te uur. Is er nu toch geen middel om de-zen toesland te verbeteren ? We woneit toch in Antwerpon, de grootehavenstad de eerste kunststad, en die der slechte uurwerken. Koopt UWG Horlo^iën en Juweelen bij L. I500N, Groenplaats, 17. DE TSAAR van Rusland is geen lief-hebber van automobiel rijden Hij heeft er zelfs een afkeer van en maakt er ge-bruik van wanneer de omstandigheden het niet anders toelaten. Juist het tegen-^vergestelde is de koning van Spanje, iie niet alleen een groot liefhebber van 't automobielsport is, maar bovenal ver-kiest zelf zijn auto te voeren Zeer dik svijls ziet men op de voornaamste steen-A'egen van het Spaansche rijk een auto nobiel voorbijsnorren. Men heeft nau-jvelijks den tijd te zien dat er iemand in :it, diep in een pels verborgen, groole jrilleri op den neus en eene klak op het toofd getrokken. Een geraas en eene itofwolk en ailes is weg. Het is de ko-:ing die voorbijsnelt. DE «ROYAL Antv\ erp Bicycle Cluti : biedt zijne genoodigden en leden ee muziekale avondst(;ud aan c>p Zondag 2 ■ dezer, len 7 ure 's avond.*', m de fées zaal \an het « Grand Café », Breydelst Een intieni dansfecstzal 't feest sluiter TOT HEDEN hebben wij in Belgi 3042 duivenmaatschappijen, verdeel als volgt per provincie : -, Provincie Antwerpen 79°' Braban 560; Oost Vlaanderc n 230; West-Vla^f : dt ren 228; Henegou'wen 640; Luik 25^ Limburg 39. Lnxemburg 9; Namen 1 y totaal 3042 duivenmaatfchappijen- Groote Keus van Tortues, Calorj fèresin allen aard. — Geëmailleerd Cuisinières. — Ch. PLATTEAU, Vie minckxveld, 14. — Telefoon 2220. u MET DE LAATSTE dagen vai storm, sneeuwen regen zijn er wederoE groote steenen van 0 L.V. toren losge raakt en gevallen; gelukkiglijk zijn e geen ongelukken te betreuren. Eh wj die dachten dat onze beroemde torei ging hersteld worden ? Wanneer ? Di gemeenteraad heeft nochtans het eerst krediet, voor de stellingen, reeds ge stemd. 1 0 DE JURY voor geneeskunde, inge richt door het Staatsbestuur, heeft aj gevo'g van een wedstrijdde docteresjulii Gabriels-De Knop, hulpgeneeskundigi aan het gasthuis van Stuyvenberg éi aan het Instiluut-Grisar, onzer s1ad,aan gewezen om eene studiereis te onderne men in den vreemde. De jonge lauréate heeft vier geneeskundige enwetenschap pelijke thesissen voorgebracht, welki de gelukwenschen der juryleden uitlok 1en Damen Paletots, He grootste keus G 0 n f e c ti e - m agazij n, 56, Ommeganok-straat.VELE familieft esjj( s htLl<n plt-at; rond Nieuwjaar. Welnu, indien gij een diner aanbkdt met 12 couvens, zoek dan met lang waar gij uwe gencodigder zult plaaisen, want gij kum dit doen o{ 479.001.6c0 verschillende wijzen. Indiet nu uwe genoodigden aan tafel zitten,er zij willen a! de plaatsen bezetlen, reke-nmg houdendt- dat elke veiplaatsing slechls één second zou duren, dan zouden zij in het geheel 1 5 jaar en 2 maan--dendaarvorr noedig hebben Elke second van plaats veranderen. is nu loch niet mhgelijk, en daarcm in de \eron-dersfe'Jing dat gi; allijd rret 12 aan tafel zijt. indien ieder van plaats verandert, slechts op de 1 wee biizondersie maaltij-den van den dag, heb* gij de kleinigheid van 6^.594,jaar noodig, eer gij al de mogeliike plaatsen zull bezet het ben. De model-schapenbeenhouwerij J. H. MAES-MUNDLER Melkmarkt, 5*7, Hntwerpen SUCCURSAAL : Overdekte Markt,,Van We=enbekestraat, kraam25. TELEFOON 5042. Levert het best en gezondst vleesch. Aile de hôtels, restaurants en beenhouwers der 'stad en provincie bevoorraden zich in dit groot huis. RUND-EN KALFSVLEESCH Ook grooten handel in Matrassenujol. R0UW : AU L1LAS, 53, Huidevet-tersstraat. Volledige rcuw in 12 uren. tDg M0RIS0NS' <7 lÉil Waschmachien wordt een m^and op Proe': gegeven in ge- **T fi\ Vraag geiilustreerd 1 tffî I brochuur nummer 178 jyjJi met prijzen aan J- L. Morisons - Dambruggestr. (09 U « Antwerpen. Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBANii Gesticht in 1906 Sint Gommarusstraat, 4, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen lot 200 f r., weder te geiven met Arekelijksche of nïaandelijksche afkortin-gen. — Bureel open op de werkdagen van / tôt 7 i\2 ure 's namiddags. GUILLAUME CAMPO KDNSTHMDEUAR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING Bestendige tentoonstellingen van Schilderijen in de Zaal BUYLE, Meir 129, en in de Zaal CAMPO, Schoenmarkt, 41, te Antwerpen. ? ^4 KUNSTPHOTOGRAPHIE » ? % NIJVERHEID EN SPORT & [ WED. G. HALLEUX - MERTENS f d Leuerancier van l.et Leger S : Vestingstraat, 240 « \ Berchem-Zurenborg | ; (De tram van 't Park stopt voor 2 S het huis). ® ■Minn nnii'i iii niiiim ni'ii niiii m mu i IEIektrieke Instellingen. Lictiî-Kraclit-TeloDhoon Beflen Lichtreklamen HERSTELLINGEN | JACQ. mauw Vrijheidstraat, 49, Antwerpen. Plannen en ontwerpen gratis, j MATIGE PRIJZEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1909 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods