De legerbode

499712 0
17 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 17 February. De legerbode. Seen on 26 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ks6j09wt2c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dmsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN HET FRONT In de voorste Ambulancies De groote ambulancies van het front, die soms verscheidene honderden bedden tellen, doen al hun best om er het verblijf zoo aaneenaain mogelijk voor de gewonden te maken. Ile zou u eene ambulancie kunnen aanhalen waar de gewonden bijna aile acht dagen een kunstfeestje te genieten krijgen. Wij mogen dus wel gelooven dat Dr D., de dienstyverste van dit gasthuis, een bijzonder belang aan den lach als geneesmiddel hecht en dat de besturende officier, na de ver-plettering van de Moften, zeker naar het bestuur van een onzer gesubsidieerde schouwburgen zal dingen. Men moet ook zeggen dat deze commandant een zeer bijzonder talent bezit om uit het diepste van onze loopgraven, de meest bekende pf onbekende kunstenaars op te delveû. *** Onîangs behaalde een mnzihaal en letterkundig fee»tje, ingericht door een groep Belgischesoldaten en door de uitstekende symphonie van het Ie linie-regiment die zoo flink bestuurd wordt door den heer Quinet, dank aan de bemiddeling van commandant Fivé — waarom zijn naam ver-zwijgen? —aan degewondemakkers, verzorgdin twee ambulancies aan het front aangeboden, een bijzonderen bijval. Terwijl de heer de Thoran, eerste orkestmeester in den M untschou wburg, bijna geheel den avond aan de piano zat, werden de talrijke en uitstekende kunstenaars langdurig en geestdriftig toegejuicht : De heer Kohlen, bariton, en Dumortier, basse; Synave, dekla-mator, eerste prijs van het koninklijk conser-vatorium van Gent; Michel Louis, violoncellist, eerste prijs van het conservatorium van Luik ; Jeffs. koddige excentriek, en Borguet, de sym-pathieke Waalsche komieker. De Meeus, salon-zanger in den aard van Fragson, kon het tooneel slechts verlaten nadat hij aan het publiek zeven af acht van zijne liedjes had ten beste ge-geven, die hij op meesterlijke wijze voordraagt. De vioolspeler Weyant, een virtuoos van aller-eersten rang, werd levendig toegejuicht. De padvinder Robert Blindenberg, de eenige burger die er onder de kunstenaars was, — hij is juist dertien jaar oud, — zette hetpubliek bijzonder in geestdrift door het diepe gevoel waarmede hij zijn eigen werk zong. Talrijke stukjes behaalden een levendigen bijval. Onze jonge Botrel, die voor de eerste maal aan het front optrad, moet op dien goeden weg blij ven voortgaan ; men moet hopen dat onze soldaten nog dikwijls de gelegen-heid zullen hebben hem te aanhooren en de held-haftige trilling te gevoelen die-hij zijne hoorders «oo goed weet mede te deelen. ff * » Hetzelfde programma werd twee kéèren gege-Ven. De eerste maal in het Belgian Field Hospi-tal, eene Engelsche ambulancie, die sedert Antwerpen bij ons leger is gevoegd en die hert, onder andere gedurende het gevecht aan den "Yser, groole diensten bewees, en die heden nog, dank aan hare onmiddellijke nabijheid op het front, zeer {dikwijls het leven aan onze zwaar gewonde soldaten heeft gered. Een zeer keurig publiek, waarbij men twee luitenant-generaals van het Belgisch leger bemerkte, woonde het feestbij. De tweede voorstelling werd gegeven in het gasthuis Cabour, in eene zaaldie, ondanks hare reuzenafmetingen, nog volgepropt was ; zij behaalde, als het mogelijk ware, nog meer bijval dan de eerste. Drie generalen, verscheidene hoofdofficieren, Fransche en Belgische officieren vereerden dit feest met hunne aanwezigheid. Zooals het de gewoonte is, bleef de eereplaats voor onze roemvolle gewonden, bij ieder van deze voorstellingen, voôrbehouden. Gedurende deze feesljes droeg de heer Synave een gedicht van Emile Verhaeren voor, getiteld ■Aan België, dat daar vôôr onze gewonden, vlak m de nabijheid van het front opgezegd, niet palaten k on al rlft flonwp.xiorAn rîip.n t.p. nntrnprpn. EEN HISTORISCHE DATUM Den Î4n Februari werd te Ste-Adresse, in het kabinet van baron Beyens, minister van buiten-landschezaken, eenediplomatische overeenkomst geteekend, die aan België het recht geeft op gelijken voet met de groote mogendheden, als het oogenblilt daartoe zal gekomen zijn,deel te nemen aan al de vredesbesprekingen. Buiten baron Beyens, in naam van België> hebben die overeenkomst geteekend, door tus-schenkomst van hun vertegenwoordiger bij Koning Albert, de ministers van Frankrijk, van Rusland en van Groot-Bretagne. Die overeenkomst, welke de bondgenooten in hetzelfde lot vereenigt, zal het hart der Belgen, die er een vaste waarborg zullen in vinden van de onverbreekbare internationale solidariteit, met vreugde vervullen. GODEFROID KUPTH De heer Fernand Nenray, vrïeiïd en diâcipel van wijlen Godefroid Kurth, brengt in het blad Le XX Siècle, aandenoverleden geschiedschrij-ver, eene heerlijke en welsprekende hulde. « Ik zag hem de laatste maal den 5 Augustus, daags na den Duitschen aanval van het front van Visé. Hij bracht mij een artikel dat 's ander-daags verscheen, namelijk de geschiedenis van de nederlaag, op dezelfde plaats, van de lands-knechten van een Duitschen keizer, Hendrik IV, indien ik mij wel herinner, die — reeds toen ! — zich had voorgesteld het prinsbisdom Luik te overrompelen en te plunderen. Een vreernd vuur glinsterde in zijne groote, vurige, sombere oogen : c Moet ik zoo oud geworden zijn, om nog Duitschland nu te moeten haten ! » zegde hij mij, terwijl hij mij de beide handen drukte. « Niets verplichtte bem, in het Brabantsch dorp, waar hij zich in 1908 had gevestigd, na professor emeritus te zijn geworden, den inval der barbaren af te wachten, daar hij in het begin van October naar Rome moest terugkeeren, om zijn werk daar te hervatten. Allen, die dien grootmoedigen ouderling kenden, waren zeker dat hij te Assche zou gebleven hebben, om naar mate zijner krachten, dank zijner kennis van de Duitsche taal, zijne medeburgers daar te ver-dedigen en te beschermen. Wij hebben reeds gezegd, op welke verheven wijze hij vrijwillig die liefdetaak tôt het einde toe heeft vervuld. Lijden en haat brachten hem veeleer dan strijd ten grave. Zooals een grootaantal Belgen, geloofde hij in het Duitschland van de wetenschap, van de poëzie, alsmede in de rechtschapenheid van de erfgenamen van Winthorst en van de Reichen-bergers. Yan Dietsche oorsprong, geboren te Aarlenuit Duitsche ouders, was hij aan Duitschland de wetenschappelijke vorming en tucht verschuldigd, die van hem, op eenen leeftijd dat het meerendeel der menschen nog op school zijn, een der eerste geschiedschrijvers van Eu-ropa hadden gemaalct. De ontgooeheling heeft hem het leven geknakt. « Zooals kardinaal Mercier, te Rome, ten huize van den heer Yandenheuvel het zegde, te midden van de eerbiedvolle stilwijgendheid der dertig aanwezigen, is Godefroid Kurth letter-lijk van smart gestorven. Met hem verdwijnt een der getuigen die het meest geschikt waren om vôôr Europa en vôôr de geschiedenis, na de bevrijding, getuigenis af te leggen over de Duitsche gruwelen bedreven in België. En vain Néron prospère, Tacite est déjà né dans Vempire, — schreef Chateaubriand. — Wilhelmll heeft meer geluk dan Nero. De eerste en de welspre-kendste onzer geschiedschrijvers is gestorven vooraleer het tafereel te beitelen van de afschu-welijkheden bedreven door Wilhelms soldaten, Van Rechts en Links Zondag greep te Nizza eene groote b«toogiag plaats ingericlit als hulde aan Belgià aa *(aat Koning Albert ; Mgr Chapon, hoofd van het bisdom ; de heeren Koch, senator ; Poullan, volksvertegenwooi-diger, de prins van Moutone-gro, prinses Militza, de gouverneur van Monaco alsook talrijke Belgische en verbonden oifi«ieren woonden de plechtigheid bij. DeheerenlVlevr. Vandervelde, de hear voorzitter van de Alliance Franco-Belga, h«JsbeTï er het woord gevoei'd ; hunne redevoering otop den heldenmoed van de Belgen werd geestdjpjjf* tig toegejuicht. * * # De heer Poullet, minister van weteûftakappoia en kunsten, is de onderwiisinrichtingen v«ai het niet ovepweldigd gedeeîte van België gaaà bezoeken. * Hî * * De Métropole, welke thans te Londto wsrdt gedrukt, had zich den tolk gemaakt van d# kan*m-niers van eene zware batterij, die eene «harmonica» aan edelmoedige personen hadden fto-vraagd.Het Antwerpsch orgaan ontving opmiddelîifk het speeltuig, van wage de prinses Clarae^tinfl^ Napoléon, wier onuitputtelijke edelmffl«àigl«i<i ten opzichte onzer soldaten men kent, * * * Eene roerende hulde werd doorean^groep Ar« gentijnsche ziekenoppassters aan de*nag«i*«k-tenis van miss Cavell gebracht. Deze dames hebben een eere-album do«n op« maken, dat het gedicht Evangelico van Aliaft-' fuerte behelst en de volgende opdracht dra«wjS : <t Aan de ziekenoppasster en gevangenvarfos;-ster, door de Duitschers ter dood gebraakt ià België, van wege de ziekenverzorgsters vaà' Bnenos-Ayres, » * * # Lord Kitchener heeft eenige dagen op de Brit« Sche en op de Fransche fronten doorgebraoht ; na zijn bezoek heeft hij zijne voldoening uitgs-drukt over hetgeen hij heeft gezien. * * # Het Fransche belastingwezen geeftean staait^a Van macht. Zoo bedroegen de tijdens de maaaâ Januari geïnde belastingen 103,041,500 fraakj, tegen 97,360,500 franlc in Januari 1915, h«kàj een verschil van 5.6 °/„ ten voordeele van 1946. In vergelijking met de ilitslagen van Jaiuiari 1914, maakt dit eene verhooging van ontvangatea van 32.41. h. uit. v * » Een Fransche vrijwilliger van 65 jaar, de sol-daat Michel Sommier, werd gedecoreerd om aija flink gedrag op het front." Deze oude soldaat van de klas 1871, heeft het Oorlogskruis ontvangen, te gelijker tijd met eeiî zijner zonen, die ook tôt het 131e infanterie behoort. Verscheidene andere lcinderen van dien held, werden van het begin van den oorlog af gemo« biliseerd. x a-. « De Fransche regeering heeft eene commissie ingesteld, belast met het nu af aan bestudeeren van de maatregelen die er moeten genomen, worden om te helpen tôt het heropbouwen vau de vernielde gebouwen en het vervangen of her-stellen van het'vernielde of beschadigde ge-l'eedschap.* * De Fransche geneeskundige dienst is tôt een algemeen onderzoek over den gezondheidstoe-stand van het leger overgegaan. Het blijkt uit dit onderzoek dat er thans in verhouding niindeif, zieken zijn dan in vredestijd. Alleen de typhus-koorts heeft toegenomen, maar er zijn màndep overlijdens aan die ziekte, dan vôôr dfen oorlog. De sterfte, die 12 °/Q bedroeg, is gedaald in het laatste lcwartaal 1915 op 2.55 %,. Voor het eeaa- 17 Februari 1916 Nnmmer 227 smesBiEmxtmsaiSJaBesi^wiisssiasBBBsisaaBsaBm^awm

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection