De legerbode

476 0
29 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 29 November. De legerbode. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3t9d50gf61/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende ^ : J M I,. I , || l I I . .111 i.AI 1 u ,A < ^=S»— mt blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. , c::aM«MgHCaW.3Be;U ^.lUUU—a* Wat bet Belgisch Loger sederl drie jaar heeft gedaan ■ Interview met generaal De Ceuninck Minister van Oorlog. II. — Achter het front. (Vervolg en slot.J Wij willen, ten slotte, in enkele woorden 'Samenvatten al wat er werd verwezenlijkt voor 1 het eormen der kaders en het opleiden de© ter Wersterking pan het leger bestemde contingentent om derwijze een volledige kijk te geven over het reuzenwerk dat door het Belgisch leger op drie 'jaar werd volbracht. : In voile herinrichtingsperiode, naar men weet, te velde getogen, besehikte het, den ln Augustus 1914, slechts over zeer onvolledige kaders. De ibloedige gevechten van het begin maakten dien toestand nog erger. Deze werd na den epischen slag aan den Yser zelfs angstwekkend, daar zekere regimenten toen nog slechts een twaalftal weerbare ofBcieren hadden. Hoogdringende maatregelen dienden genomen. Uit de beste elementen puttende, kon de minister van Oorlog tôt benoemingen van officieren en onderoffieieren in voldoende aantal overgaan, ten einde in de eerste noodwendigheden te voorzien. Maar hij diende met het oog op de toekomst te allen prijze eene regelmatige en «vervloedige werving te verzekeren. Er werden jte dien einde scholen voor de verschillende wa-'pens geopend. Daarin werden leerlingen aan-vaard die wegens hunne kundigheden en onder-richt de vereischte waarborgen opleverden. Dank zij eene intensieve en hoofdzakelijk prak-tische opleiding, naar een op oorlogservaring berustend programma, kon men deze vlug vor-wen. Als onderoffieieren naar het front terug-jgestuurd, konden zij slechts onderluitenant 'worden dan na door hunne oversten daartoe waardig te zijn erkend, na eenen proeftijd ia hunne toekomstige bediening. Deze scholen 'hebben trapsgewijze het leger voorzien van een voltallig kader jonge officieren, wier waarde en hoedanigheden dagelijks meer en meer blijken. Met soortgelijke maatregelen wierf men gegra-deerden aan, die in aile noodwendigheden konden voldoen. Voor wat den troep betreft, had men ten tijde van den aftocht naar den Yser de 22,620 vrij-"willigers en rekruten van de liçhting 1914, die Do g niet volkomen waren gedrild, naar Frank-jrijk opgebracht. Onverwijld werden daar ze. ven centra in weliswaar heel bedenkelijke voor-Avaarden ingericht, maar deze konden evenwel ■reeds den 19n October in werking treden. In Fe-bruai-i 1915, werd het aantal instructiecentra op Begen gebracht ; zij vervatten toen circa 34,000 manschappen : 15,000 gedrilde soldaten werden op dien datuin naar het front gezonden. Stilaan verwierf de inrichting volmaking en kwamen meteen nieuwe elementen het contingent der ingelijfde maaschappen opvoeren. Het waren vrijwilligers ; heldhaftige jongens die, uit 'het bezet land gevlucht, op gevaar van hun le-|Ven de electrische grensversperring overstaken ; beurtelings werden door de regeering nieuwe groepen onder de wapens geroepen, vooreerst We mannen van 18 tôt 25 jaar; daarna, bij een beslnit-wet van 21 Juli 1916, al de mannen van 18 tôt 40 jaar die in verschillende categorieëa 'Werden ingedeeld. Dank zij dit onder de wapens roepen van ttanschappen hadden de dril-centra, op het einde ivan het derde krijgsjaar, 90,000 soldaten onge-veer kunnen africhten en naar het front sturen. pient het gezegd dat die centra ingericht zijn iVoor aide wapens en de veelvoudige specialitei-iten, welke het overbodig zou zijn hier op te j sommen. De kampen en kantonnementen voor die rekru-! ten beslaan eene oppervlakte van circa 57 hecta-J'en, de verschillende oefeningspleinen circa 405 hectaren. Het daaraan gehecht vast personeel jbedraagt in ronde getallen 300 officiei'en en 1,700 vgegradeerden. * * # De verstrekte opgaven kunnen, ons erachtens, ,geeaea twijfel meer overlatep over dçn ontxnete- iijken ai'beid welke het Belgisch lleger heeft geleverd, sedert den dag waarop het aan den Yser, door zijn menigvuldige offers en heldhaf-tigheid, den Duitschen optocht naar Kales stremde. Men miskent soms de gewichtigheid van den roi welken het leger is opgelegd, namelijk de handhaving van den uitersten linkervleugel van het Westerfront. Die roi is evenwel hoofd-gewichtig, daar hij aan de bondgenooten al de vrijheid van beweging laat welke dezen noodig is om'in andere, sectoren op den vijand te beu-ken, en deze stilaan aan het wanken te brengen. Het Belgisch leger weerhoudt bovendien voor zijne liniën aanzienlijkere Duitsche strijdkrach-ten dan de oningewijde wel denken kan. Om zich een juist begrip te geven van die strijdkrach-ten, dient er niet alleen rekenschap gehouden van de feitelijk in linie in de loopgraven opge-stelde vijandelijke eenheden, maar ook van de legerreserven die vôôr het Belgisch front vertoe-ven en bereid zijn om dadelijk in te grijpen. Ziehier enkele opgaven omtrent de daar aanwe-zige Duitsche troepen : Van November 1914 tôt Maart 1916 : 6 1/2 divisies ; Van Maart 1916 tôt Mei 1916 : 6 divisies ; Van Mei 1916 tôt December 1916 ; 7 divisies ; In het begin van 1917 : 8 divisies ; In Juli 1917 (bij het oftensief der bondgenooten in Vlaanderen) : 10 divisies die bij machte zijn voor den Belgischen sector op te treden. Zoo het Belgisch leger tôt heden toe geene om-vangrijke verrichting heeft ondernomen, ligt dit aan het feit dat het niet te beslissen heeft wan-neer die verrichtingen dienen ingezette worden. Het maakt deel uit van een geheel van strijd-krachten die in nauwe verbinding staan, naar eene gemeenschappelijke opvatting en zorgvul-dig opgemaakte plans. Heel dapper heeft het den meer ondankbaren dan roemrijken roi ver-vuld, welke het werd opgelegd. Maar het heeft bij het jongste offensief in Vlaanderen bewezen dat het vaardig staat om op den vijand los te stormen, wanneer het met zoo een heerlijk ge-duld verbeid uur zal slaan. Sterk op zich zelve, en ten voile betrouwend op zijn bondgenooten en op den zege, zal het Belgisch leger dien dag zooals heden en altijd op prachtige wijze zijnen plicht wetea te kwijten. Men weze daarvan verzekerd. De Belgische Kolonie van Glandier (Corrèze) De kleine Beschermelingen van de Koningin en van het Amerikaansch Rood-Kruis De pers heeft destijds vermeld dat op 16 October 1917, 618 Belgische kinderen, rechtstreeks langs Zwitserland uit bezet België te Parijs toe-kwamen. Het is Hare Majesteit Koningin Eli-zabeth van België die, geholpen door het Aine-rikaansch Rood Kruis, naar deze zijde van het frontdekleintjes doet komen die hetzwakste en on-gelukkigste zijn en waarvan de ouders — meestal de moeder alleen—bernerlcen dat zij slechts moei-lijk in hun behoeften zullen kunnen voorzien, en die er in toestemmen voor den duur van den oorlog van hen te scheiden. Deze kinderen worden bijeengebracht door een komiteit van Belgische dames, door de Duitschers tôt aan de Zwitsersche grens gebracht, en dan door Zwitsers tôt aan de Fransche grens gevoerd. Elk van hen heeft zijn fiche op den omslag van zijn overjas gespeld ; deze vermeldt naam en voornamen, geboortedatum, den godsdienst waartoe zij be-hooren en de stiel of het ambt dat de ouders verlangen die zij later zullen uitoefenen. Deze wensch wordt stipt gevoîgd door de leden van bet onderwijzend personeel der kolonie. De kolonie van Glandier, /in het Corrèze-departement, gevestigd in het oud Karthuizer-klooster van Glandier, telt aldus 6 onderwijzers, 6 onderwijzeressen en 9 toezichters, die zich uit-sluitelijk bezig houden met aan hun kleine kost-scholieren een onderwijste geven datallemeenin-gen eerbiedigt. Een aalmoezenier is, voor de godsdienstlessen, bij het gesticht gevoegd. Er zijn te Glandier 500 Belgische kinderen van 5 tôt 10 jaar. Het groote gebouw dat hen huis-vest is zeer goed gelegen, in een prachtige vallei. Van Rechts en Links De gouverneur generaal van Congo Henry werd onlangs door Koning Albert in het groot hoofdkwartier ontvangen. Hij vertoeft thans te Londen, waar hij bezit heeft genomen van het " hem bij het ministerie van koloaiëu voorbe-houden kabinet. *** De heer Carton de Wiart, minister van justi-tie, werd gister in bij/'^idér verhoor door den Koning op het groot dkwartier ontvangen. Onze achtbare mini.- ,■ nam van de gelegen-heid gebruik om een bezoek te brengen aan de kostgangsters van het oud gesticht van Meessen. sS= * * In de aangrijpende redevoering van baron de Broqueville, welke door Kamerlid Neven in den' Trocadero werd afgelezen, en welke wij in een ' speciaal nummer van de Legerbode hebben over-genomen, is er een regel uitgevallen, namelijk onder de rubriek : « OiAze Gevangenen s, bij de aanhaling van leden uit de balie, slachtofiers der Duitsche verdrukking. Bij de woorden : De magistratuur heeft hare slachtoffers : M. Rousseau, substituut (vermoord te Dinant), dienen de namen gevoegd van de beeren Tschoffen, Claessens enWauters, prokureurs des Konings ; Guillery, substituut, die door de Duitschers werden gevangen genomen zoodra dezen door Dinant waren getrokken. m * * x: Het werk « Le Souvenir belge », te Havre," heeft te Ste-Adresse een plechtige zielendienst laten celebreeren, ter memorie van onze tijdens den oorlog overleden landgenooten, burgers en militairen. Onder de talrijke aanwezigen bemerkte men al de leden van de regeering, verscheidene gene-raals, en Fransche en Britsche afgevaardigden. De zanger Wildt en de violonist Brasseur lieten zich onder den dienst hooren. De E. H. kanunnik Kempeneers las delijkgebeden.waarna de Brabançonne werd uitgevoerd, welke met • diepe ingetogenhgid door de aanwezigen werd aanhoord. m * * De stad Antwerpen heeft hulde gebracht aan schepene Dr Desguin, die sinds vijf en twintig jaar het ambt van schepene van openbaar onder-wijs in de Scheldestad waarneemt. Dejubilaris' werd warm gelukgewenscht door burgemeester Devos. * » * Nog een « Mexikaan » is onlangs in bezet België overleden, namelijk de heerFelix Verboomeri, gewezen Jegionnair van het Belgisch korps te Mexiko. Het aantal dier dapperen, welke voor een vijftigtal jaren (1864-67) den Belgischen naam op vreemden bodem roemrijk wilden ma-ken, wordt kleiner en kleiner. Er zijn er hoogst nog een half dozijn. Hun voorzitter, generaal baron Wahis, eere-gouverneur van Kongo, ver-keert steeds in de beste gezondheid te Bi-ussel. **# Een sedert ettelijke jaren in Frankrijk geves' tigde Belgische graveerder, de heer Provost-Blondel, is op 7ojarigen leeftijd te Parijs overleden. De overledene was een talentvol kunste-naar, die een grooten stoot heeft gegeven op het gebied van de decoratieschildering. * * * De 25jarige generaal Roland Bradford is de jongste generaal van het Britsch leger. Generaal Bradford komt uit de krijgsschool van Sandhurst, en was gewezen luitenant bij de lichte infanterie. Hij kwam met het eerste Britsch expeditiekorps naar Frankrijk. * * # Een Hollander, de heer Bergman, heeft het ontwerp opgevat van het oprichten ia Holland van een internationaal gesticht voor de oorlogs-weezen. In het gedacht van dezen menschlieven-den man, zouden de kinderen der verschillende oorlogvoerende naties daar zijde auu zijde kunnen werken. ' ' > 1 7- k ./ . . Si l >** • S . "29 November 1917 Nnmffier' 500 il i i i i m " i i il m wimiMiMHili

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De legerbode belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1914 to 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods