De nieuwe gazet

1469 0
11 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 11 November. De nieuwe gazet. Seen on 27 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zc7rn31r6j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

"■ Woensdag 11 November 1914- 3 CENTIEME*!. - (BïJJTEtëLAftD 5 G.) 17e jaargang IST 6034\ De Nieuwe Gazet u^A^^03S3"i)xa-xisï*c3-Eisr = bladzijde, per kleinen regel • •••*« ts, 0.30 Finaucieele aniioncen • • • • » 1-00 Reklaam onder stadnieu\rs, den regel. # • # © 1.00 Stadnieuws, den regel. ....•*•»««, » 2.00 Begrn fenisbericht. # , . » 5.00 UltKiXten (overeen te komen) >. I.Mmemuurç.worwi aanpnomen m onze, oureeien î RORIE NltUWSTRAÂT, 28, ÂNTVTOEN, an in afle Postale, Aile Bneven. Annoncer) en Medeùeefinqen te zenden aan het Bestuur Teîefcon 853 ^BOisrisrEJvrEisrTEîT a Pot iaar, fr. S.09. — Z&s maanden, fr. 4.00, — Dtrti màanden, fr. 2.00. — Do auixmceu buitea de provincu Antverpen, worien uîtshjiiand oatvaagen door don he4 De Cauiocr, Oude Bmr$v 4fc A&tworpen, ea door het Ofîia <W Public?,lé. J. LfibàrrYlM A m ,V£?itJis4<vî«< >tm m Uzm Na enkele dagen oponthoud, dagei Van nationalen rouw, hebben wij he genoegen De Nieuwe Gazet weer aan on ze duizenden lezers te kunnen bestellen Resds zoovelen hadden ons gevraag* weer in hun huiskring den trouwen bc do te ontvangen, die hen sedert bijn. 18 jaar, dag op dag, over de wereldge beurtenissen inlicht. En daar nu onz Scheldestad haar gewoon uitzicht hernc men heeft, spoeden wij ons aan dit voo ons zoo vereeerend verzoek te voldoen. Maar De Nieuwe Gazet houdt er aai ■voorafgaandelijk een plechtige verkla ring af te leggen: Zij offert aan hare herverschijnin, geen iota van hare vrijheid en hare onai hankclijkheid op. Zij blijft de vertolk ster onzer diepgevoelde nationale gevof lens, onzer innigste verkleefdheid aai onze vrije landelijke instellingen, aa: ons geliefd vorstenhuis, aan ons eigei Vlaamsche levén, aan onze gewettigd fitrheid tôt de Beleàsche Natie te behoc ren. Voor wien of voor wat het ook zij, za zjj daaraan nooit falen, en zoo vandaa, het pijnlijk oorlogswee ons lieve Vadm land diep grievend getroffen heeft, i dit voor haar de reden geweest om haa hart sneller te voelen kloppen voor de dierbaren geboortegrond, voor het liev plekje op aarde, welks bewoners or hun vrijheidszin, hun schranderheic hun werkzaamheid, hun gastvrijheid e: hun dapperheid de wereldachtiag het ben verworven, En wij behouden, hoe vreeselijk d oorlog met zijn nasleep van rampen oo om ons woedt, toch de sterke hoop, da België zijn eigendommelijkheid en zij: eigenmeesterschap zal behouden. Hé heeft wel verdiend de hoogen rang genc men in de wereldbeschaving en in d roi van nuttig en waardig te zijn om i; de wisselvalligheden van een krijg weJ ke het niet gewenscht heeft, te verlif zen wat het als het duurbaarst en he hoogste schat: Zijn vrijheid en zijn onai hankelijkheid. Leve het Belgische Vaderlandl Leve onze lieve Scheldestadi. **» Ook op gebied der handelszaken heei ons blad zijn roi te vervullen tegenove de duizenden neringdoenrs, winkeliers handelaars, kooplieden, in een woor< ton bate onzer handeldrij vende bevol king, die wij door onze groote oplag ten dienste moeten staan, en waarvaj iWij de verhandelingen moejen verge makkelijken, bespoedigen en aanwak keren die zij met de stedelijke en lande lijke bevolking op elk oogenblik van he leven te sluiten hebben. Hun ook mochten wij niet langer on zen steun ontzeggen, en daarom is D 'Nieuwe Gazet wederom op de bres. DE NIEUWE GAZET. Onze Dooden In de Iaatste dagen zijn twee verdienste-Iijko Sinjoors verdwenen, de heer Frans Joris, de welgekejide beeldhouwer en Frans n Van Doessolaer, de madestichter en gewe- e zen bestuurder van onzen Nederlandschen 6 Èchouwburg. Frans Joris, een door en door joviale Ànjtwerpenaar, ie de ontwerper en uitvoer-<îer geweest van een aantal monumenten «velke onze stad versiercn. namelijk, het , standbeeld opgerioht aan burgemeester Le-o- L Eofd De Wael, het standbeeld Conscience, C et grafmonument Conscience, het monument v toe^ewijdt aan de nagedachteiiis van baron E D'Hanis en vole andere kunstwerken, welke gotuigenis afleggen van vecl talent en schep- a pingskraclit. •»» o Fraiis Van Doesselacr. de kundige artist ' welka wij in zoovcle blijspelen toejuichten, I stiohlte, nu rneter dan 50 jaar geleden, met z de heeren Eloi Lemmire, Victor Driessens, Jef Dierckx en anderen het Nedfirlandsch V1 Tooneel, dat hij lange jaren met zooveel g t'akt als kunsismaak bestirarde. De Ant n werpsche bevolking vlerde met schit.tcrcnden glans de viiftigste v'erjaring van zijne kun- , «tenaarsloopbaan lc Beiden werden op denzelîden dag en het- a eelfdc uur ten grave geleid door fainiliele- 0 den en enkele zeldzame vrienden, daar Ant-vrerpen nog bijna geheel ver'aten waa. Er lag iets pijnlijks treurigs in die stille een-zamc plechtigheid op dien grij? soinberen berfstmorgen. ç li Ons porsoneel ondcrging eveneens een '' emartelijk verlies. Moedertje Verhoeven, ge- h boren Maria Akkermans, werd Zondag in [ stillen e?nvoud begraven. v De brave vrouw, 81 jaar oud. was ge- durende zneev dan 50 jaar. draagster ge v weest aan de dagbladen «De Koophandel» v en <Do Nieuwe Gazet» Het 'Belgisch Staats- n bestuur vereerde haar mot de nijverhèMs- tnedalie van eerste klas. ' Ziij werd hooggeschat door pa.rooiis <w f' werkgenoteu, h OORLOGSNIEUWS î Offioieele Mededcelingen (Uit Duitschc Bron) i Kristiania, 9 November. — Met toestem i- ming van de Engelaihe admiraliteit moeten a groote Noorweegsche stoembooten die naar i- Amerika varen, ten Noordçn van Kngôjand e stoomen en niet langs het Kanaal. i- * r * * Ween&n, 9 November. — De Russen n scheppen erbeliagen iii overwinningen van . het russisehe leger in de wereld te zenden, en de toestand akelig voor de Duitschers g af te schilderen. Sinds dagen hadden er geen gevechten plaats noch in Galicien noch in Eussisch Polen. Bij Stary-Samber en j. Turka behaaklen de Duitschers den zege, q en maakten 2.500 krijgsgevangenen. n De Duiische troepen voeren bowegingen n uit, zonder door den vijand verontrust te e worden. >- «** ,-] Berlijn, 9 November. — De heer Kaempf. g voorzitter van den Duifschen Rijksdag.zond aan den keizer een telegram, waarifl hij 3 zijn verontwaardiging te kennen geeft over de inneming van Tsing-Tao, dat be^vonde n renswaardig verdedigd werd. c * * * n Konstantinopel, 9 No^emter. — De broc ^ der van den Grootvizier prins Abbas-Halein Pacha werd tôt minister van oppntore wer- ken benoemd. » *** ^ Weenen, 9 November. — Onze operatien op het zuidelijk lcrijgstooneel nemen een ^ gunstig verloop. fonder wederstand te ont-' moeten rukten wi.i voort over de lijn Scha- batu Ljesniça. _ Een gevecht dat drie dagsn duurle op I de lijn Looniça-Krupanj-Ljubovica. eindigde ( met groote voordeelen. Orize vijanden be-^ stonden uit het 3e Servisehe legerkorps (ga-, neraal Paul Sturm) en het eerste legerkorps (generaal Peter Bojovic) hiergevoegd nog 6 divisies van een gezamenlijke troepen-macht van 120.000 man. Deze beide leger-korpsen, welke dapper hunno stellingen ver-dedSgden zijn teruggetrokken op Valjevo. Onze zegenrijke troepon berelkten gistorsn 1 avond Looniça, oosteiijk de hoogten van de Sokolsto Planim, zuidoostelijk van Kru-j panj. Er werden talrijke gevangenen ge-maakt en krijggmaterieel veroverd. Bijzon-derheden ontbreken. S> a *** Toiio, 9 Nov. — De Japanners maakten * bij den stormloop op Tshigtao 2300 krijgs gevangenen. Hunne verliezen bedroegen 14 gokwetste officieren en 426 godooden of ge-wonden.e Athene, 9 November. — De agence d'Athè-ne meldt dat het bericht in de dagbladen van Bukarest verschenen, over een mobic'making - van het Grieksche leger, volkomen uit de lucht gegrepen is. j Kristiania. 9 November. — Uit Grimsby wordt genield : Volgens nu eerst vernomen ^ v/ordt, zou de stoomvisscherssloep «Colphur-3 nia» den 14 Qktober op een mijn geloopen - eu gezonken zijn. De gansche benianning.be. 1 staande uit Noren en Denen, verloor bij de ramp het leven. a *** ^ Berlijn 9 November (Ambtelijk). G root tloofdkwartier, 9 November, voormiddag. — , Opnieuw openden gisteren iiamiddag talrijke •t vijandelijke oorlogsschepen het vuur op o'a-1 een rechtervleugel, maar werden door onze artillerie spoedig verdreven. Een in den vooravond van Nieuwpoort uit ondernomen en gedurende den nacht herhaal-t de aanval van den vijand, werd afgeslagen. Bij Ieperen komeu onze troepen langzaam doeh zeker vooruit. Ten Zuid-Westen van Ieperen werden de aanvallen van den vijand afgeslagen en honderden soldaten ktiigsgevangen ge-maakt..Met groot verlies werd een Ru.-si^ch krijgsmacht ten Noorden van het Wijsstijter meer teruggeslagen. De Russen verloren 40JQ man krijgsgevangenen en machiengeweren. *** Londen, 9 November. — De Morning Post echrijft : Daar de Duitschers aan het Oosteiijk front de Wartalijn bereikten en hun bes-, te troepen welke konden gemist worden. naar . het Westen zonden, zijn waarschijnlijk bij s Ieperen en La Bassée nieuwe gevechten ts verwachten, De Russisehe krijgsmacht be-vindt zich te ver van het Duitsche gebied om > van grooten invloed te zijn. De harîe'niwi van - nieuwe en talrijke aanvallen op verschillende punten gedaan, bewijzen dat aan Duitsche zij. „ de nog geen moedeloosheid heerscht, zooals hr»f /Itkwiila «r ni vif rrolnnf/1 Konstantinopel, 9 November. ( Mededeeling i van het Hoofdkvarlier). — De Egypiischc grenzen werden overschred'en. DaaH de Rus- ^ —sisehe vloot zich naar haar oorlogshavens E terugtrolc, bom!»ardcerde de Turksche vloot c Poti, een van da belangrijkste havens oan 1 Rijsèisch Kaukane; en rich'te veel schade aan . .Onze gendurmen en de ons toegenegen stam- s men sloegen de in Akaba gelande Engelscho troepen. Wanneer Engolsehe oorlogsschepen kwa- , men trokkcn de overv/innenden terug; slechts een kruiser bleef ter plaatse. »** Konstantinopel, 8 Nov. 6 uren 's avonds. (Ambtelijk uit h t Groote Iloofdkwartier).— Do strijd die sedert twee dagen geleverd werd aan de Kaukasisohe grenzen, eincigde met een volkomen nedeilaag der Russen. Ons leger houdt de Russisehe stellingen bezet-Bij-zonderheden zulleio later volgen. Konstantinopel, 9 November. — Het hoofd der Egyptischo nationale parti] (Mohamed Fond) zegde tôt een vertegenwoordiger der Jop.-ge Turken : «Ik goloof nietj dat het Engolsehe ge Turken : «ik geloof met, dat de Engelscho beriehten over Egypte invloed kunnen uitoefenen.Vi'ij wo-ten zeer geod dat Engeland do en"vijand van den Islam en den Ivii :lifat is. De beriocm'ng van Hussien, Kiarnil, Pasehas als Khediven is v.m geener waarde en nietig. Do eenige khedive is eu blijft Prins Abbas Hilmi. De Italjanen kunnen gerust wezen. Wij van onze zijde hobbûn het inzicht niet hen in Cyrenaiea moeilijkhedon te borokkenen. Wij zulleu integendeel groote sympathie voor ouze geloofsbroeders bewaren en steods traehtsn, met onze. Italjaansehe g'.-buren op gooden voet te staan. ■u. * * Borlijn, 9 November, —• Soven Hodin vertelde aan een modowerker van de Lokal-Anzeiger zn -no in h,eb Duitsoh hocfdkr.artier gowcnncn in-drukken en zegde -daorbij : '«Zeer aangenaam hebben mij do ondervindingen geroerd, maar vooral voor de Fransche overvvonnenen.Men aeht ze als monsehein en legenstrevers, mon eert zo ze voor hunno vaderlandsliefde en schat hun s soldatentueht. Maar voor Engeland heeft men t sleohts haat en verachting over zijne betaalde j soldaten.» j *** v Londen, 9 November. — Gedurende de - maand Oktober bolicp de invoer 61,559,289 -, pond sterling, wat togenover dezelfde maand £ van het vorigo jaar een vermindoring van j 20,170,887 pond sterling boduidt.Do uitvoer be- z liep oj5 28,601,815 pond sterling, dus eeno ver- I minJe;i"g van 18,020,884 pend sterling tegen l verleden jaar. j £ Londen, (Wolff), 9 November. — Router meldt ambtelijk uit Tokio : De Japaansehe v:iliezen. bij hun Iaatste op-treden \oor Tsingtao bedragen 136 dooden on 183 gewonden. Langs Engelscho zijde werden 2 officieren gekwetst. Do Duitschers zonden om 9 uren des morgens eon afgevaardigde om wegens de veonvaarden van overgave te ondcrhandelen. De bespreking had plaats in de Moltke-kazerne. «** Berlijn, (Wolff), 9 November. — Bij de Reu-ter-kennisgeving nopens den val van Tsingtao doet do Neue Ziirieher Zoitung de volgende aannjerkingen : Eene golijkhiidende melding van Petersburg testatigt den val der dappere ves-ting. Daarmedo wbb het lot der kleino Duitsche heldenschaar beslist, welke bijna drie maàn-' c'en het Duitseh bohverk in het verre Oosten, togen den overmach igen storm van Japan wist te verdedigen en stand te houden. Lako-niek was de telegram waarin de kommandant, bevel kroeg zijnen plicht te doen. BELGIË le Siée aan tien Yzer Het is waarlijk niet te gelooven welke hardrickkige gevechten er tusschen den drie-hock Nieuwpoort-Veurne-Dixmuidc geleverd zijn. De strijd bereikte zijn hoogtepunt Donder-dag on Zaterdag. Negentien rnaal ljeproefden de" Duitschers, liet riviertje de I-Jzer over te =;token, maar werden telkens teruggeslagen , door de Belgisch-Fransclie troepen. De Belgen en Franschen leden groote ver- | liezen, maar beteekenen niet9 in vergelijking j met deze van den viiand. Het was geen veld-slag meer, zeggen zij, wel een echte slachte- j ri»-. j De Duitschers vonden goen tijd om hun ^ dooden te begraven. ( cholpen door opgceisch- £ te mannen werden de lijken in groot getal op wagen mot drie wielen gelegd, en ver , achter het govechtlerrein gevoerd, om daar j uitgestort te worden. \ Het kruisvuur van de Engelschen belette de Duitschers van vooruit te komen. Met brug- ( gen wilden zij den Uzer overstaken; om daar in te gelukken rukten zij in massa op. Deze \ bruggen werden telkenmale vernield. i Brugge ligt buiten het strijdterrein. i Het grootstc gedeelte der hôtels van de c Belgische badstedçn gelegen tusgeben Oosten- c de en Niouwpooïf werden be-'eh'viigil 'ècor de ,besc.kieting van de Rne-elsche vk>ot. e Sinds Wocnsdag donderen de kanonnen oi îieuw aan de zeekust. De strijd wordt kracl iger dan te voren voortgezet, met dit vei ichil, dat het middenpunt van het slagvel etwat Zuidwaarts in de richting van lorx •en ligt. In tal van aangrenzende gemïen'en va Dixniuide liggen hoopen paa'rdenrcmpen. De mitrailleuzen van de Enge'.sch ichepen veroorzaakten voor de drie vierde g( loclten deze verwoestiug. Het is verschTik';c ijk. Wij kunnen het gerucht, als zou Brugg losclioton zijn, ten sielligste Iogenstraflen. JJ itad is ongedeerd gebleven. ' ' ' 4 ' — Iaar lie! Slagveld- in Vlaanderar l Een korrespondent van de «Niouwo lvottei ïamsche Courant» die zioh naar Vlaandere: iide bego, en, lied op gemakkelijk verkeer ge •ekend, maar hij «as mis. Na gehoord te het >en, aat aan partikulieren het rijden me 5aard, wagen, autornobiel, ja zelfs met rijwk .'erboden ivas, besloot hij iiet eenige vérvcej niddol dat iiem nog ovorbleef, do beencn t 'ebruiken. liet zou wel lang durOn, inaa.r hei muwer ;n bctrekkuig stellen mot liet land c: le' menschon.Iu V iaanderen begint de naeh 'eeds^ om 5 uren en in geen enkelo hobv »andt nog iickt: do mensenen zijn zuinig o )randstof en olie. Molankaliok is het op di hiistero ,vorlaten wegon, terwijl in de vert xot goschut dendert. iimdeloos ichijneu de ai itanaeu. En dan do teloar'stclling als men ouderda îoopt te vmdon en ovor»l door de wantrouweu le mcnschea wordt goweigerd.' Eindelijk ga lo singer te Ruysseiede hem een ondorkome: n jijn huis. Ook de mnrscheii over dag zijn droevig. Cui «n de dorpon ontmoot men zeldon îernand lie achaw goôdendag knikt en zich woder ver 1er spoodt. Tilrijk zijn do graven, mocstal vei lierd met een ruxvhouten iîruis en bloemen. In do omstreken van Gent goen schade vaj eenige betoekenis. Maar vorder naar het Zuid vesten is de verwoesting gi-eot. Dikwijls word )owcerd dat burgers zouden hebben gesohoteii la een dorp, wasrvan do burgemeestor ge 'rouw op zijn post was gebleven, klonk enkel laeiiLon geloden ecn.sehot. Het heotto dat d> mrgers Jindden gesehoton en het dorp zo; •oorb^çeldig t;estratt worden. De burgemoestc Irong ci- bij den Duitseben miiitoiren komman lant op aan, corst een grendig onderzoek in t tellen. Na long aanhoudon werd dit vorzoel oogestaan en op het erf van een hoevo, van iaar het cohot lipd geklonkon, werd govondei le huis van een Duitsohe patroon. Een Duitsel .oldaat bekendo tenslotte, dat hij het scho îad gelost en het dorp is gespaard gebleven. Ernstige gevechten hebben tusschen Gent 01 ^oesselaero niet plaats gehad on toeh zijn en ;ele dorpen sti;aar geteistord. Te Rumbeke b '. zijn velo huizen afgebrand. De betere olementen onder de Duitsche troe >en kunnen in voile oprechtheid niet geloo -en, dat het hun mannen waren, die zulke et jorlijke wandadon bedreven en met overtuigin: locrdé ik een jeugdig Duitseh soldaat, die t' !?oosselaere de totsal afgebrande groote hout iagei-ij aansehouwdo, reggen : cDat moeten d îngelsehçn geweest zijn, die dat gedaan heb icn. Zoo iets kunnen onze mannen niet doen». Toen ik de stad Roessolâere naderde, zag i; lot opmerkelijke verschijnsel, waarover ik roed ieindo, dat Duitseho aviateurs, die onder vuu i'erden genomen, enorme rookwolken ontwik ;elden cm zich aan het gezicht der tegenstan iers te onttrekkcn. Het eerst nierkte ik op een bruinachtig ge tleurde wolk, die te groot was om afkomsti] o zijn van een ontploft projektiol. Na enkel ninuten zag ik uit die wolk zich een vliegtoe ;tel losmaken ,maar nog was het vorschijnsc ne niet duideiijk. Later zag ik een flotilj îuitsche \diegtuigen, die op een gegeven oe jenblik beschoten werden. * De witte wolkje 1er granaatkartetson waren duideiijk ziehtbaai )adelijk nadat do besehieting begonnen was intwikkeldcn de raaehicnen groote roo.kwqlken lie blijkbaar schuin tiaar beneden m vooi vaartsehe richting met kracht werdon uitge itooten. Binnen enkelo sekopdcn waren d diegtuigen door de enorme wolk gehoel aan he 10g onttrokken en werd de toeh reeds gering -rofkans nog zeer vorminderd. Hoé gering de trefkans op vliegtoestelîen toc! ■oods is, bleek me bij de besehieting van Frau iche en Engelscho machines door de Duii ;chers. Voie malen aanschouwde ik zoo'n be ichieting ook door op automobielen geplaatst mti-aviatische kanonnen, maar niet één keo :ng ik eenig resultaat. Toch woondo ik he 5inseing bij, dat een Engelsch vliegtoestel o; iiet meer dan naar schatting 800 à 900 metor loogte vorscheidene malen bovetx Roesselaer •irkeldo eu geweer-, mitrailleur- en geschut •uur aan aile zijden weerklonk, zonder dat d •lieger van tallooze projektielen eenig nadee icheen te oiidervinden Hoe dit zij, de Duitschers houden te Roes :elaere wel degelijk goed rekening met het ui le lucht dreigende gevaar. De wagens va: len trein, die aanvankelijk waren opgesteld o 1e pleinen der stad, waren later geplaatst i: îauwe stràten en aile van boven bedekt met bc iladerde takken. Ook de zeer weinig talrijke n de fetad rustendè troepen, werden gebrach n de straten en niet op de pleinen. Roesselaere heeft zwaar geleden zoowel doo îet bombardement aïs door den estrafmaatre çel». Het standbeeld van Albrecht Rodenbaçh i loven de rechterknie door een granaatscherf ge twetst. «Dat stuk granaat moet men in het beel aten zitten», zeide me de broeder van Albrech Sodenbach en de 91iarigo vader van den dicl 1er, wien ik te zijnen huize een bezoek brachl itemde zwijgend knikkend toe. Het look niet gemakkclijk het slagveld t îaderen. Aile wegen, die van Roesselaere naa let gevochtsveld leiden, waren met schildwact en afgezet. Door de eene of andere voor hiij duistere re len vroogen ze niet eens naar mijn pas. Ongeveer 5 kilometers van Roesselaere be -onden zich enkelo batterijen d.er Duitsç'hers i •eseryo. Do stelling ]der -in akue zijnde artille 'ie bevor.d-'wch ongevfeer 8 à 9 kilometers vei 1er, enkele tirom'ofers ten zuid en zuic >osten van Wcst-Rozchoke. Z'ss&lêwwawate'ii schut, doch had zich Tnerdekt opgesteld tusschen bqomgioepen, vanwaar zij onophoudelijk haar projektielen wegslingerde. Aanvankelijk ontdekte ik niets anders van de str jdmaehten van deze artillerie,çiaar later zag ik ook, ongeveer een kiiometer verder, infanterie, die zich geheel had ingegraven. Zoolang het helder dag was bemerkte ik, be-halve de onlploffende urojektielen, niets vaa den tegenstander. Toen de schemering begon tQ vallen, werden dç vuurflitsen van het Engelscho of Frans ho geschut duideiijk zichtbaar. Do artillerie, (lie tegenover cle Duitschers stond, bopaalde er zdcii niot slechts toe de Duitsche artillerie onder vuur te nomen, maar bestookte ook de infanteric-linie hevig en met goed ge'-olg. Tallooze granaatkartetsten ont-ploften in naar nabijheid en groot was bet getal gewonde infanteristca, dat langs mij werd g«diagen dan t. ol met verbonden arm of hin-kond mij voorbijtrok. Het geluid van infanterie- on mitraillenvuur vernam ik slechts een enkel oogenblik. Of het geheel overstemd word door het donderend la-w.-ai van hét geschut, dan wel of inderdaad de gsworcp en mitrailleurs geen gelcgonheid kre-gen zich K". doen gelden, kon ik niot uitmaken. v olgens de verklaring van een licht gewonden Duits-hen infanfcerist zou mçn tôt de conklusie mooten komen, dat inderdaad do infanterie in dii période van het gevecht abscluut machteloos was. De mnn vertelde, dat hij twee dagen in de vuurlinio had gelegen, dat hij voie zijner mak-l.i r, lad rien sneuvelen,maar dat hij zelf geen vijand gezien en geen schot gelcst had. Boven bot hier en daar zwak heuvelachtig tenen zweéfden steeds vliegmachienen. Bom-[ men heb ik doer do vliegers niet zien werpon. ! Ze sehenen zich uitsluit nci te bepalen tôt den v orkenningsoienst. Eerhaaldolijk zag ik Duit-reh" batt.'i'ijon, die te stork onder het vijande-[iijk vuur lêden, van stelling verandercn, maar steeds viel^n kort daarna de projektielen woder benauwond dicht in hun iiabijhoid. To3ii ce schemering al bijna tôt volslagen dui^ternis was ovefgegaan, zag ik door vliegers seinen geven met sterk rood en wit licht. Of het Duitsche, Fransche of Engelscho vliegers I w.iren is me natuurlijk onbekend. Ik was reeds op den tcrugwcg, het artillcrie-vuur verminelerde ,maar werd volstrekt niet Lcsta'jkt ,tcen cen hovic gewcervuur, nu en dan vorgezeld van mitraillevuur losbrak. Biijk-i aa" voerde een der partijen een aanvallendo bev.eging uit. Langer clan een half uur hield dit vuur cchtsr niot aan. Dan s'oeg onze zegsman don tcrugweg naar Eoesselaero in. Een Rcodo-Kniis man vertelde hem dat in Vlaanderen vole duizenden werden gewond. PfcdiasïîaÈîes In den laatston tijd hebben mesrmalca nicdedeclingen het licht gezien, waarin op cen gewildc Onwàre, hateiijke en oprusende wijze, zoogezegje nederlagen van het Duit. Rchc leger of onjuiato beriehten over zege-pralen van de viJ&ndelifjo machten ter l'en-nis van de bevolking &oVacht v.'erd^n. Het in het llclit geven van dergelijke me-dodeelingen, die de bevo'king afschrikkeh en de openbare rust verstoren, wordt verboden Personen, die dit bevel niet nakomen, in bot bijzonder degenen die soortgelijke arù-kols opstellen, of ze op de een of andere wijze helpen verspreiden, worden met ge-vangenisstraffen, die toi vif jaar kunnen keloopen, bekeurd. Hotels en rceteuran s, evenals andere huizen van neringdoenden, waar de vorspreiding van d3rgelijko mede-deelingen plaats hebben. werden bovendi"^ geeloton. De Gouverneur. Frbr von HUEN'Ei. Eaca Twesîîe&ker Se Ss'iuggs Men meldt uit Oostburg : Vrijdag kwam e:-n E;ig3'-s:lie twecdekkef uit de richting van Brugge, blijkbaar om verkenningen te dôen omtrent de Duitsche troopenbewogingen. Het vliegtuig keerde over Knoôke enlangs de Belgiiche zeekust tferug. Boven Knocko en omgeving werden bommen geworpen welke men hier hoorde onlploficn Of de bommen schade hebben aangearicht werd niet bekend ' daar er nieur.nd uit, nocl» naar Knocko dcorgeiaten wordt. Het geschu: der Engelsche sche^en wordt in de Iaatste drie dagen niet meer g&haotd; wel zwak kanonvuur van het veldgesch-,:: uit de richting vah Oostcnde. De tramdienst Sluis-Iinocke is nu sedert Maandag gc-staakt.Us Bargea»vïEch'i vas; Srcass®; De burgerwacht van Bruss&l , heeft op ver-langen van de Duitsche regeering de volgende verklaring moeten teekenen : ik, on-dergeteekende, vcrklaar onder eede, dat ik' nooit meer tegen de Duitschers of hun bond genooten do wapenen zal opnemen. Ik zal mij elkên Woensdag voor de Duitsche ovst-heij vertoonen, om bçwijs van tegenwoor-digheid te geven en mij ter beschikking van de Duitsche overhoid te stellen. Qs S'Ira? vzn Brsassel De «Nieuwe Rotterdamsche Courant legt uit waarom cle stad Brussel eene boete van 5 mil-joen opliep : Toen een Duitseh agent in civiel il} een krantenverkooper wilde arrestecrcn, heeft een Belgische agent den Belg geholpen en is daar-voor door do Duitschers tôt vijf jaar gevango-nisstraf veroordeeld. Tevens heeft de stad Brus-sel een boete vah 5 miljoon frank gekregen, die voor 10 November, dus hoden betaald moet worden De Brusselscho gemeenteraad heeft protest aangeteekend en een mémorandum gestuurd, waarin het heet, dat het Duitseh bestuui verzekerd hoeft geen ngenten in civiel te B'-ussel te hobben en dris de Brusselscho agent niet wist, dat hij tegen eên officiel Duitseh, pevsoon optrècù Ook is de stad niet vcra^tivoç£'c!0!iik,c,n is het gehoeg, als do agent gestraft is. Ondanks dit protest is het echter

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De nieuwe gazet belonging to the category Liberale pers, published in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods