De volksstem: dagblad

399 0
06 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 November. De volksstem: dagblad. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4f1mg7gz7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^wlntigste fsasFi|®iîi|| r 3 CSNTlEf^EN H£T NU^fViER ifriû&g S □ 8QI4 DE VOLKSSTEM ABONNEMENT EN » 556» manndôo 4 fraaken — Een jaar 8 franken. l«®ehry?ïfîg in «lie postbureelen van Iiet land. rweMF, 4 11, 's svcrnls 0 2° UTfiÂtf, 7 u. 's avonds |$e IPe^T tout© la publicité oomaiercîtlle et financière du tournai, e'ftdresîep e^çfctaivement & l'Agence Réoteme Godts, 2, Piace de la Bouraa, Brmtelloa, X> J&. C3- iS H. A. BUREELEN: TE EHUSSEL j TE HHLST M.- G8ÏTS, Beucsniaats, 2 | S3, sxzesrïtsfciK-sfcei*,, © Telefoon A 329;* j Telefoon 114 Besttmrder : J. Van NuffeI~De Q&ndi. AANKONDîGINGtN ? "J Kl. annk. (1 tôt 4kl. reg.) fr. 0,60 Sport (per regel) fr. I,Ôj) 3e bladz. (de regel) fr. 1,00 Gemengd nieuwsper re#el fr. 2,00 4e bladz. (de regel) fr. 0,30 Recht.herstell. (per regel) fr. 2jOD Financ.aankon.(perregel)fr. S,00 Overlijden (per regel) fr. 2,$3, Commerciale en financieele aankondigingen zich uitslaltsHjk té wendou : Agence Réclame Godts, 2, Beursplaats, Brussel. "I 11LÂMJK BEMT Het wordt herhinerd ann aile belangheb-Sénden dnt de onkosten van aile welkdanigô SOflATTTNOEN moeten verschoten worden tîoor de nanvragers zelf, zooals reeds in I>e Volksstem » aan do bevolking is mede-;g-edeeld. m Oe SîiifsiirliÈo en de oorloQ. Allioewel liet nict ton gepaslen tijde is, politiok te maken, Iieeft een socialislisch da^blad heftige aanvallen gedaan op twee katholioke volkverte-genwoordigers, gekozcnen der wer-kersklas, en besebuldigt lien de staats-werkers te misleiden. Onze ko nfrat ci" «Ilot Voîk» is M. Verhaege», een der betrokken volks-vertegenwoordigers daarover gaan qndervragon en wij geven hier het in-tervieuw weder zooals het in onzen konfrater versehenen is. M. Verhaogen lieoft versclieidene afvaar-digingen van worklieden en bodienden der verschillende diensten van Tiet spoorwegbo-lieer ont vangen. — Ewstaen die afvaariligiugen met be paalde voorstollen ? — Neen, zij kwamen ot. raad te vragon, zeggenùe dat zij zich bij voorkeur lot een vriend der belgischo regeering wendden, omd.it de betraehte randgeving zoo kiesch vas. Inderdaad, men diendo vast te stellen wat het personeel van spoorwegen, poste-l'ijon, lelegraaf en telefoon zou antwoorden, als de duitsche overiieid liet zou oprœpenn van ùeu dionsl. — DieDaangaande worpt het soeialiston-Mad een minisierieelen orazandbrieî en var-echeidono Toorwaardelijke vragi-n op... — Ken omzendbrief van den minister#van spoorwegen, gedagteekend op 18 Augustus, echreof voor. zicli vati do eouo stad naar do an dore tenig te trokken, naar gelang de be-zetting, en aan den vreemdeiing geen werk. dlcnsl te verleenen in de bezette provinciën. — Juist daarop stelt do roode gazet liare vragen. — 'k fiel) ze hior: ze zîjn cemalîkelijk namnn te vatton : Zouden ledon van het personeel. die tijdons de bijna volledige be zetling van gansch het land dienst zouden hernotnen hebben, na den oorlog niet afge-dankt wonion door den mim'ster, van wie dio om/.endbi-ief uitging ? Zouden zij geen vergrijp (egen het vaderhmd plegen, met don dienst onder vreenad bi.'«luur hier te hernemen ? Zioliier mijn antwoord : « De toestand is heel anders dan door den orri7.ondbrief be-doi.dd was. Niet enkel eenigo steden of proviuciën, maar hot land zelf is bezet. Voor Loelang ? Inîusschen moeten de werkliodon iirbeid hebben om brood te hebben. Te dieu einde i» 't onmisbaar dat liandel on nij verheid herleven. iJooli hiertoe is hot werk van epoorwegen,posterijen, telegraaf en telefoon lioodig. r Er is eene Uveede reden om den dienst te hernemen : 't is dat het personeol zelf ffioet leven. Ondanks den meesten goeden wil, geloof ik niet dat de Staat gemakkelijk do 11 millioen zou vinden, wslke maande-lijks voor de betaling van 't persemeel noo-dig zijn. Neemt de vreomdeling zelf het personeel in dienst, hij moet en zal het zelf »etalen. — Op die zeer gegrondo, stoffelijke be woegredens hebben we zelf reeds terloops gewozen. Maar de gevolgon in de verhou-ding jegens het Belgisoh bestuur ? — O, ik begrijp zeer goed waarom de af-vaardigingen van 't personeel zicli bij voor-lteur tôt een vriend der Belgische regeering \renden. Er is daar hoegenaamd geen poli-tielce gezindheid in gelegen, maar enkel eene kwestie van bestaan en van toekomat. Welrvu aie de meerderheiti van 't parsonsel het mij vraagt, wll Ik, zoo h ->t aanvaard te wsrken, echrlftalijk de vergntwoordaHjkhaid voor Zljne houding op mij nemen tagenover den mlnistor. Maar die vraag moet mij schrifte-lijk godaan wordon door de verschillende igroepeeringen. — Als antwoord is dat alloszins afdoende. Xiooh hoo potsierlijk het ook weze, het' poeifelïsteii-blâj sprak no g van den trouw-ïiMdecsd MS den Koning... — Ha je 1 Daar hebben die mensehen mij ôefe vati gospiroken. Wol, 'k heb hun ?,&- Kien hun geen eed aan deu fifti ffagen en zich zeer waaj'sehQi^ûlt »ï eene eenroudige te, gelijk dezo welke de bedienden van het geldwozen de toelating gegeven hebben te doen. « Overigens, 'k heb herhaaldelijk vor-klaard dat het pereoneel, in voile vrijheid, ?.olfs eene beslissing moet nereen. Van gansclier harte wil ik mrj le zijiier besehik-i king stellen, maar in geen geval wil ik drukking plegen op zijne beraadslagingen of beslaiten »... OMcieèle mededeeling «i* I^wilscfee brou AAf,ST, 4 Novernber. Overstroomingen zaidwaarts Nieuwpoort sluiton aile bowarking^n uit. Duitsche troo-pen zonder eenig verlies uit dit gebied lorug-getrokken.Onze aanvallen op Ieperon gaan voor-wa arts. Ten West on van Roye hevig9 gevoolilen, maar geene vorandei ing in den toesiand- Ten Oosten van Soissons bcstormden de Daitschers verseheidene vorsterkle slollin-gen. Savonne s» Soopir ingenomen. Tusschen Verdun en Touî, zooals te Mar-kich Franseho aan#allen aigowezen. In het Oosten geeno ontmoelingon. Op liet BsIpÉ sîfijdîsrrsla De hevige veidslag in den cratrek van îeperan (Uit de Ni"uwe Rotterdamsche Courant van 3 Novernber 1914) : Een oorlogscorrespondent van do Times meldt van do Fransch-Belgisclie grens, dat de bondgenooten oe:i draadloos telegram van den Duitschen keizer hadden opgevan-gen. hetwelk het bevel inhield om leperen le nemen. Vandaar de verwoede, roeke-loo'/.e aanvaiien op de Engelsciie verschan-singen ter hoogte van die plaats, bajonet-aanvallen, waarbij voor elko gevailon Duilsclier tien anderen versehenen. Het Engelsclie front is niettemiis ongebroken gebleven, al moest op enkele punton voor do overmacht worden geweken. Vooral de « Londen Scottish » hebben zich volgens dezon correspondent oudorscheiden. v ©osteede of Calais ??? Een bgiaHgrijka sîrijd Uit (le "Nieuwe Rotterdamsche Courant» : Volgens een beriditgevér van do Times in Noord-Frankrçk,is er tlians veel meer kans op dat de bondgenooten Oostende zullen berei-ken dan dat de Duitscliers te Gahiis kotnen. Indien do bondgenooten kot wiunon aan den Yser, dan moet Oostende nood/.akeli.jkerwijze valle», want het is niet veraterkt eu sleohts zwak bezet. In eon beschouwing over don tonstand zegt de Times echter dat de verhaien, als zouden de bondgenooten Oostende naderen of dat do Daitschers op den ierugtoeht zouden zijn geen geloof vordienen. De bondgenooten hou-den stand, brengen gevreldige verliezen aan de Duitschers toe en winn»n van tijd tôt ttjd een pnar niijlen vold ; doch oiets « yst er op dat de Daitschers aan liet terugtrekkeu zouden zijn, want alhoewei do Duitschore zware vorliczen lijdon, brengen zij er soins ook aan do bondgenooten toe. « Be DtilIscSiers m Ileigiè Flolkmdsche bron. AARDENBURG, 2 Novernber. — Viuchte-lingen verhaleu dat in Brtigge en o m s fera k en aile telefoontoestelien door de Duitsotiers weggenomen zijn. De bevoîkingder badplaat-sen ten noorden van Oostende iiooft boveî gekregen deze teontruimen. Zwaar kanonge-bulder hoort men hier den geheelon dag. Duitsche bron. BERLIJN, 2 Novernber. (Korr. Norden).Tot gouveraeur van West Beigie is de iuitenant-generaal Von Kramentra uit Hannover be-noemd. Hij zal te Brussel verblijvon. BeCattsefee ipMigr In vfirlof Divitsche bron. BERLIJN, 2 Novernber, (Wolff.) GeneraaJ veldmaassehaik von Moltke, de -efeet' van der .groaten geaoraien staf, sinds eenige dager ongsaleld, heeft voor volledig herstal eer verlof noodig. De keizer heeft daartoe eer kasteel te Hanil.-urg ter zijnor bescliikking gçntêld. Von Moî<1;e is den 2 dezor daarlioeTi ver trokkaa. 2ija plaatfiverv^er i* .ktiteDaat- getiêiaal Voa^aikeûiutyu, Ptoisisch màiis f«' T^& oorlog, Be epmarsc'î éi p- Oateiiers oiar Calais Dni/sche bron. In Duitsche b!ad"n, dato 25 October, treffen wij volgendn berrchten aan, nopens de op-marsch der Duitse'.mrs naar Calais. In de Kolnische Zeiticig : De groote strijd zal ongetwijfeld nog wel eenige dagen duren, vooraleer or eenebeslis-sing komt. Intussehon kan do ti.iding dat 300 Engeîschen, waaronder een kolonel en 28.an-dere ofllcieron — een heele staf — in oiwo handen gevallen zijn, ons onkel grootgenoe-gen verschafTen. Het Berliner Tugéblatt sirmokt de Duitscliers, » toch te i nthouden. dat iiigezien de overgroote massas troepon. wel ko langs boide zijden iii don stri,;d gewikkeld zijn, on de moderne oorlogsriothoden, de opmarsch der Duitsehers enkel s_tap voor stap maggaan, " In de laatste dagen hobben wij wasrlijk •reusachtige vordeiitigen gemaakt, langsheen do Belgische kust en op onzen reclitervleugel. Dozeu bijval l;on rog zelfs door de Kngolsche oorlogschepen niet verliinderd wordon. » Beschouwen wy-den toostand opjiervlak-kig of grondig, wij mogen ze'ggon dat wij langzaam, doch zeker vooruitgaan. »IIet is waar.de st'rijd voor hot bezifc dor kust, gelegen tegenover Engeland,is niet geëindigd, docli de bezetting van dit hoekje gronds. zal weldra en buiten twijfel een voltrokken feit zijn. » En het is nie aileen te Calais, maar ook nog te Londen, dit men weet., watonzeaan-wezigheid, tegenover de krjjtroisen van Do-vor zal betoekenen. » Zooals mon zie';, is het er den Duitscliers dus om te doen, ioh het bezit te verzekeren vàît'ue ?"iciiï^uiter"^ jvrdebjko kucit, it>u einde zoodoende mogolyklieid te knjgon de oorlo^s-vorriciitingsu tegen da Engelsehe kust aan te vatten. OcrlogsteisMaii De strijd in Westeliik Europa ClffisieeOs st^eaSe^ioelInsa 1 gast SMIJTSSME KSÎêiri : BERLIJN, 3 Novernber. fWolff). Het groote hoofdkwartier heeft heden middag het volgende medegedoeld : De over3lrooming ton Zuiden van Nieuw-poort maakt aile militaire eperaties in datl gebied onmogelijk. De landerijen zijn voor langen tijd waardeloos g(M»aakt. Op som-mige plaatson staat het wator moer dan-mans!;oog. De Duitsche troepen hebben zich uit het overstroomdegebied teruggetrokkon, zondor één man of paard le verliezen, en zonder kanonnen of voei tuigen prijs te geven.Onze aanvallen op Yperen vorderen. Wij heW)en ovei' • do 2300 man — voor het moorendeel Ëngelschen — krijgsgevangen gemaakt en veischeideno maciiiengewere veroverd. In het gebied Wostelijk van Roye zijn verwoede gevechten geleverd, waarbij aan bei-dekanten vele verliezen geleden zijn, maar waardoor geen wijziging is gebracjit in deu toestand te dior plaat^o. In een dorpsgevecht hebben wij een paar honderd man (aan venaisten}en twee kanon-«en verloren. Onze aanvallen aan de Aisne, Oostelijk van Soissons, hebben succès gehad. Trots den hevigen tegenstand des vijands hebben onze troepen met stormaanvallen verschoi-dene sterk versehairste stellingen genomen en Giiavonne en Soupir bezet. llierbij zijn mwer dan 1000 Franschen gevangen geno-men ; verder zijn drie kanonnen en vier machiengeweron buitgemaakt. Naast de kathedraal van Soissons brach-tan do Franschen eene batterij zwaar ge-sefeut in stelling. De aitkijk van die batterij tievond zich in den toreii van de kathedraai. Welks de gevolgen nioet»n zijn van een der-goiijke handeiwijza Mijkbaar wordt hier-: bij een vaste gedragslijn gevo-lgd — ligt , voof1 do hand. Tusîehen Verdun on Toul zijn verscheide-. ne aaiivallen van de Franscii«ji afgeslagen. . Een deei van de Fransche troepen droeg bij ■ deae geleg«nlieid Duitsche tHa.alels en hel-man.In de VogeezeB is in de brnirt van Max- ■ : ki.rsck^Sta Ma rie aux Mâ»<^ een aanval dsi y Da D*iiîstïhre troepeï ©ffï:j*@©le Bî?efS@!Ω©Sisï|| esïl BROSi PAIIIJS, 3 Novernber. (Reuter.) Ofïi-eieele kennisgeving van namiddag drie uur : Op onzrn linkervleugel schijnt de vijand den linkeroever van de Yser beneden Dix-muiden geheel te hebben ontruimd. Troepen van de bondgenooten, die op de wegen in het overstroomde gebied op ver-kenning waren uitgetrokken, hebben zonder groole bezwaren de overgangen over de Yaer weer bezet. Wij hebben aanmerlccliike vorderingen gemaakt ten Zuiden van Dixmuidan en aan den kant van Glieluvelt (ten Oosten van Yperen) in destresk ten Noorden van do Lei. Ondanks hefiigo aanvallen van aan-zienlijke vijandelijke strijdkraehten is ons front overal gehandliaafd of hersteld. Niouwe aanvallen van de Duitschers op de voorsteden van Atrecht, Lilions en Quésnoy in Santerre zijn mislukt. In ons centrum zijn enkele voordeelen be-haald in de streek van de Aiane en ten Oosten van het Aigle-bosch. Onze troepen, die zich op de hoogvlakte van de hellingen ten noorden van de dorpen Ohavonne en Soupir bsvonden, hebben in het meer Oostelijk gelegen dal moeten te-rugtrekken. Wij hebben onze stellingen aan de rivior boven Bourg en Gomin gehandliaafd.Nieuwo aanvallen der Duitschors in hot Ârgonnorwoad zijn veiijdeld, Ten Noordweelen van Pont à Mousson zijn wij biijven vooruitgaan. Op onzen rechlervl^ugel zijn langs de Seille enkele voor onze légers gunslige Os sîrijd si West-yiaaodefea Wij lozen in de Nienwe Rotterdamsche Courant van 4 Novernber. Reeds 13 dag-en wordt er nabij West Rosebeke, lOkilom. van Rousselaere hard-nekkig gestreden. Nacht en dag donderd het geschut en groot is liet acntai gevvonden derDuitschers. Alleen in het Bissclioppelijk Gollege le Rousselaere, dat met velo andere gebouwen lot verpleeghuis isingerieht, zijn in 6 dagen 5000 gewondon binnengebracht. In de stad ont-moet men telkens wagens met doodkisten voor de in de lazaretten overledenen.'Dage-lijks kruisen Duitsche, Fransche en Engelsehe vliegtuigan boven de stad ; de Duitsche vliegers ontwikkelen watmeer op hen ge-schoten wordt, door een of ander middol overgroote rookwolken, waardoor het loe-stel zelf geheel aan don blik onltrokken wordt. Rousselaere heeft door een bombardement der Duitscliers zwaar geleden. I s? K*. A Do Duiischors trekken in zeer langzaam tampo, van Dixmaiden naar Oostende torug, Groote troepenmassa's met zeor ve^l geschut worden samengetrokken aan de Zeeuwsch-Holiandschegronzen, vooral tusschen Dad-zeeîe en Zeehrugge. Het tramverkeor met Brugge van uit Sluis is gestaakt. Al de pasporten zonder eon uitzondoring zijn iiiget-rQkkon., on nir>.>Rand,. mag meer van Noord na»P West yr^fgië. Overal patroùil leert sterk de veltigfjndarmorie, Elle oogen-blik i-.unncn bolaiyvi jjko krijgsgebeurtenieser verwaclit worden. De vliegmaciiines du) goailiieerdoi^wervon lot over Brugge. . Op® OMliÉ-fissslssIia freat. Er werd geene mededôôliug gedaan, uool I vaB Snsskaba,-uojïh vau Jiaitaflke;zijde, ûp het Riissiscfe-OosîsîirIJW îrai| ©5»sfesîs»ijfesche Isipor. WEENEN, 3 Novernber. (Wol-ff.) De nerale staf deelt officieol m «de : i In" Russisch Polen zijn onze strijdkracîi*' ten, na een sterk Russisch leger tôt ontplooi-ing le hebben gedwongen, op het Lysa Gersi gel>ergte (ten oosten van Kielce) toragge-trokken, om na gevechten voor Iwangorod, de bevolen bewegingen voort te zelten. t De toestand in Galicie is onverandoi d. Uit de gevechten der laatste dagen ten Zuiden van Stary Sambor en ten Noordweslen van Turka, zijn tôt dusverre 2500 krijgsgevangen Russen aangebracht. Gisteren morgend hebben huïareikbij Ryb* nik, in het dal van de Stryj een vijandelijke munitie-kolonne overvallen en veel wagens met artillerie-munitie buitgemaakt. — ❖ Oe ÏDrkscii-Ryssissfaa osrlGQ ^ B&sitsclse Ssï'OJÎ. Tûrksohe ministers yeven hun onlslag BERLLJN, 6 Novernber. (Korr. Norden.) Te Konstantinopel is heden officieel beken4 gemaakt dat de ministers Oskan e/fendi (vai) posterijen en telegrafle), Machmoed pasja (van openbare werken) en Soeleiman el lîoestani eftendi (van handel en landbouw) zijn afgolreden. DeTurksche regeering heeft in verband met de omstandigheden de gezanten te St. Pelersburg en Londen teruggeroepen. Nog over het beginnen der Russisch-Turkschs vijandsfijkheden U i ' Duitsche bron : WEENEN, 3 Novernber. (Wolff) De New. Freie Presse verneemt van gezagheb— bende Turkeciie zijdo het volgende : Volgens de van bel Tnrksche mioistario ontvangen berichten was het zoegeveoht in de Zwarte Zee veel ernstiger dan de eerst© tijdingen lieten vermoede^i. Een deel van de Tnrksche vloot, dat op een oefentocht in de Zwarte Zee was, werd door de Russi.sche oorlogsscliepcn waarge-nomen en daarop vervolgd. De Russisciie scliepen gingen spoedig tôt den aanval over. In de gevochten tegen de Russisehe vloot heeft zich vooral het linieschip Torgoed Reiss onderschetden. De door do Turksche vloot reeds verkre-gen resultot zijn : 5 Russisehe oorlogssche-[ien en 19 transportechepen in den grond geboord. Op deze laatste bevonden zich niet minder dan 1700 mijnen, die in de Zwarte Zee moesten worden gelegd. Reeds dit feit bewijst de vijandelijke bedoelingen van ùj Russisehe vloot. Bij de beschieting van de havens zijn S5 opslagj)lciats8n met petroleum en graan ver-nield en wol 50 te Sebastopel en Nowo Rossisk en 5 te Odessa. Ile staat yan beleg la Egypte EKGELSCHE GAIRO, 3 Novernber. (Reuter.) De Engelsehe generaal Maxwell heoft het militair bestuur over het land op zich genomen en da slaat van beleg afgekondigd. + 03 Eiîplsîlss en Fransche ïloîen cok aan 't wsrk rsafl fis Tnrkschs kus'.en LONDEN, 3 N^ovember. (Reuter.) Do se-cretaris der admiraliteit deelt mode, dat da Engelsehe kruiser Minerva bij aankomst te Akaba (Schiereiland Sinai), nabij doTurksch-Egyptisehe grens, deze stad bezet vond door soldaten, waarvan een er als een Duitsch otiieier uitzag, en door gewapende inlandora. De Minkrva. begon daarop het fort en da troepon te besehieten. Toen de stad door de bozetting was ontiuimd, werd eene afdeeling aan land ge/.et die hot fort, do kazerneti, hot postkantoor en de dépôts vernielde. De vijand heeft eenige verliezen geleden, aan Engelv schezijde zijn geen veiTiozen. FRANKFORT a/d MAIN, 3 Novernber.' (Woltl) De Frankfurter Zeitung verneemt uit Konstantinopel, dat liede-morgen na 1 zonsopgang een Engolsoh Fransch eskader, bostaande uit nehen scliepen, op 15 kilomo-ters afstand een bombardement is begounmj aan do forton van de DarUaneîlen. De Turk» sehe forton hebben het vuur beantwoord t dat 20 minuten geduurd heeft «n niât dft minste achade heeft aangerioht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De volksstem: dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel / Aalst from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods