De werkman

963 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 02 April. De werkman. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xg9f47j116/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

jâj$ m « &, 'M. ^wWmk. M,r Vriendeliik Verzoek , dees Nummer te willen meedeeler aan Vrienden, Geburen en Kennissen, opdat zij het Verhaal van JL îî r s V o 11 v e (î zouden kunnen volgen, waarvoor D A N K ! ■ mi» i nT-rm-im T" ,y?r7W!Vr;'7îAî j£*hS^®B23îS22SS^^<£iE^S2^S HoofdopsteIIer=Eestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordig Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. ■1 _•**\wrr> sjrwr:/.* Paaschbloe m ven, die begraven worden, dooden, altijd doodkisten, altijd be-gravingen ! Is 't de moeite hier te leven ? Pater Didon. P<)tci'hhlnpm In'tgraf lag de verdrukte *1«l 51/ il U I t)c 111 Onschuld, de vermoorde Rechtvaardigheid ; den Zondag morgend, ze verrijst, en brengt VREDE aan, met een nieuw LEVEN. c> rïT I" 5 S S « § ^ § * 0/3 — 3*^ a «v Cl,> Go 5" fro g £ « S. Soldatengeld Het betert, bijna overal,veelGemeenten doen Leeningen om d'achterstellen te kunnen beta-len, Aalst blijft 5 wekcn ten achter, de Leening van 5 honderd duizendfr. heeft veel tablatturen aan, op die Leening is reeds Geld verschoten ; zoodra de Goedkeuring geteekend, worden al d'Achterstellen gezuiverd; M. Moeyersoen was diinsdag wederom naar Brussel ; vrijdag en 8 dagen dus. - WELLE heeft d'ander week 8 dagen op voorbanc betaald. tcrste klas van Wel — HAALTERT heeft voiuiî betaald, aan de Klas 14 ook. - SCHOONAARDE betaalt regelmatig clken Zondag, de Gemeente heefj: te Gent een Leening gedaan. — Over WlhZfc, wordt niet geboft... Sprekende van Wieze, de Vrouw van MOORSEL, is ze nu betaald ? nog 7 à 9 weken moest zij hebben van Moorsel, îk gaî haar een brief, de Burgemeester smeet in gramschap den brief weg : Nu krijgt ge niets : en tôt beter gevoelens koniende, zegde hij : DeChampetter zal u de 4 (!??!) weken naar huis brengen... Wat zullen ze iater Spijt hebben en Knaging de enkele Burgemeesters, lui en zorgeloos voor 't Soldatengeid, of amper en bot tegen de Moeders en Vrouwen, die een ZEER EERBÏEDIG MEDELIJDEN verdienen. Daarbij, ailes blijft aangeteekend. Gceden Vrijdag Pater Didon, de Pater Lacoi daire van onzen i Tijd, schreef den 18 Mei 188O, op het Eiland I waar hii gebannen en gevangen zat : Een enkele oogslag op Kristus die daar in doodstrijd hangt en sterît, is leerzamer dan het welsprekendste van aile Sermoenen... Ik, die meer aîzie dan lemand kanuit-denken, (met goedkeuring van den Paus preekte hij te Pariis in Noire-Dame, in ander grooteSteden van Frank-riik e'r was grooten toeloop van geleerde Jongelingen, eensklaps zijn Overste roept hem naar Rome, en zeg hem daar, den 8 april 1880 : Pater Didon, gij bekeert *iet, gij miskeert, ge zijt op 'ne slechte weg;in plaats van Apos+el ge zijt Opruier, ge zult in ons Klooster Corbora «aan, op?tEilandCorsika, orner te bidden en testuderen. En zônderte mogen naar Parijs terugkeeren, zonder Vaar-wel te mogen zeggen aan zijne ziekelijke Moeder, Pater Didon ging naar zijn Ballingschap);.. Wat mijaangaat, schreef hii daar, het aanschouwen van den Gekruisten j Kristus is mijn leven ; het is Hij die mij moet geeft in het | Liiden onderwerping in de Beproevingen, die mij sterkt 3 door een eeuwige Hoop. Zelfs met mijn Geloof begrijp ik j het vreeslijk geheim niet der algemeene Droefheid, maar ik aanbid ze. 1k heb betrouwen in Kristus, die den bitte-ren kelk geledigd heeft, voor ons, om ons goed te doen Dit maakt mij zoetaardig ; dit verdooft in mijn bloed miine verontweerdigheden, mijne gramschappen, mijne zuchten naar herstelling. In ons lijden is een oneindige zoetheid, als wij ons lijden vereenigen met het lijden Kristi. Pater D.don. ♦ Paschen « Het Mvsterie der Verrijzenis van Christus wordt ge-vierd op den Feestdag van Paschen en aangezien dit Mvsterie de grondslag is van ons Geloof en de bevesti ging onzer Verlossing, overtréft deze Feestdag aile an-dere in weeriigheid en in eer (Bisschop L?[!Tlbr®ch,t\ « Het is om getuigen's te »even van de Waarheid der Verrijzenis, dat al de Ap--f els hun bloed en hun leven hebben geofferd; en na d'.'ipostelen ontelbare Martelaars e« Martelaressen. » (Bisschop Lambrecht). De Voorstellen der Kristene Demotirateiî I Het wacht zooiang vanGemeenteraad te zijn; | de Gemeente-Sekretaris was deze week on pas- s selijk, en de Begrooting van Onderwijs blijft te \ Brussel: kost wat kost, Rekeningen en Begroo- \ tingen moeten onderzocht en gestemd ; ooK de \ Ontvangsten en Uitgaven van het Afgestorven ; Voedings-Komiteit. Zeerveel Katholieken keuren de cijffers van ons vorig Nummer goed ; elk zou grouwelen, moest éen enkele Rijke-Mensch in dezen droe-ven tijd Geld durven oprapen dat hem niet toe-komt,'t ware inderdaad krapulo schandalum. De Demokraten stellen nog voor : Gelijkheid van Lasten en Voordeelen : Den dag van heden 't is nog altijd: ailes voor de Vrienden of te Kozijntjes-Winkel. Ze vragen ook dat : Al ivie in Stadsdienst is, door zijn Ambt zou kunnen leven, vol gens slaat en rang ; De Sekretaris heeft 5,560 fr en de Stad stort voor zijn Pensioen. Meer mag hij niet vragen. DeOntvanger had in 1912 desom van 25oo fr. in 1913 verhoogd tôt 3360 fr. 't Is treffelijk. Maar veelanderBedienden hebben te weinig, daarom is onsVoorstel, niet in dees Begrooting maar in de volgende: Twee honderd fr. meer aan al wie in Stads -aienst min dan 2ooo fr. trekt. Voor wat de ZIEKENFONDSEN aangaat, voor 1913 is nu betaald, als ik die zaak opwierp in een Zittingvan Februa, Schepen Moyersoen sprak op snamperigen azijntoon : Waarom zijt ge dat geld niet komen halen ?... Daags nadien Voorzitter Jan DeNeve was in 2 stappen bij den Ontvanger en ontving daar de Piasters... ja, de Loon verzoet den Arbeid... Maar 1914, 1914, mag Vriend Jan om't Geld komen?... Voor 191b zal een grootere Som gevraagd worden, mitsgaders, ingezien en aangezien de Zieken- fonden niets ontjangen en veel moeten betalen. — + — — Ik vraag verschooning, geliefde Lezers, zoo ik U nogmaals over de zaak Plips iets neerschrijf. Den heer Plips scbrijft in Vooruit, dat het zijne fout niet is dat ik slecht zijn artîkel las. Dat ik nu geen letterkundige ben, dat bekennen we gaarne, en al de woorden welke de heer Flips schrijft, die zelfs in 't volJedig woordenboek der Nederlandsche Taal niet voorkojnen, niet goed versta, denk ik niet dat hi] mij, den afatammeling van eenen stadswerkman die in zijn leven 540 fr. s jaars won, niet begrijp, dat zal hij mij, hij als Socialist, geloof ik niet ten kwade dutden. Immers de oudste zijnde van 't huishouden had men spoedig de hulp noodig van dezen die nochtans WEETGIERIG was. Vooruit g^at dus voort met liegen tegen den heer Daens en tegen mii, immers zij zeggen met Voltaire liegt maar voort en er zal toch iets van overblijven, datkan misschien 't geval zijn in eene afgelegene streek waar zij onze partij niet kennen. En den heer Plips kan of zàl niet betwisten, dat wij niet letterlijk 'tverslagder Voedings-Commissie, opgemaakt door den heer Boel, niet in zijn geheel hebben geschreven, en waar de heer Plips nooit heeft tegen geprotesteerd; en indien hij 'tverslag.het welk op elke zittingaanwe-zig was, niet nagezien heeft, 't is omdat hij wel over-tuigd was van de eerlijkheid en 't voile vertrouwen dat den heer Boel rerdiende, dat hij dan niet afkome met te zeggen dat hij nooit een verslag gezien heeft . of de andere oude léden van 't Comiteit zullen het : daarover eer.s zijn met mij dat 't verslag op elke zitting ! ter inzage was. Doch daarmede is 't nu pontom. Jan De Neve. Bij de kleine Burgerij Het behoeft niet gezegd te worder dat de Oorlog zich pijnlijk doet gevoelen bij de kleine Burgerij, 8 maanden oorlog, 8 maanden zonder vergoeding voor den Bureel-bediende, Reiziger en allerhande Bedienden; 8 maanden zonder of met kleinen verkoop voor den Winkelier ; geen bestelling voor den Ambachtsman, niets t'ontvangen van rtkeningen, hun kliënter; zijn in het Buitenland. Bedroevend moet de toestand zijn der Burgerij : Bitter ongekenden honger wordt er door hun geleden en weinig bekommert men zich met hen. Zij hebben een voorkomen door hun kleederen aïs niet behoeftig, ze dragen col en hoed, gouden ring, en soms slecht hemd, de Winkelier en Herbergier wordt verplicht huishuur te betalen, hij kan niet weigeren, want voor den Oorlog won hij er zijn brood,en hij zou het er gaarne naar den Oorlog nog winnen. Men moet onder de kleine Burgers leven om de voile waarheid te kennen over hun toestand, en die is ellendig. Alswanneer er ziekten komen, dan zullen zij hun oor-sprong hebben bij de Burgerij, die hun lichaam moeten te kort doen aan het noodige voedsel om gezond te blij- « ven. Men heeft wel te zeggen aan die menschen, vraag om onderstand, gij zijt de oorzaak niet van uw lijden, gij hebt het recht niet te z^ ijgen over uwen toestand, gij blijft te kort aan uwen plicht als Vader, die u oplegt voor voedsel te zorgen; niets te doen! Het is meer dan tijd dat er voor deze menschen ook iets gedaan worde. Dat men een Commissie instelle, die den toestand on^ derzoeke, dat men een Comiteit inrichte voor den be-schaamde arme, niet samengesteld door rijke menschen, maar door kleine Burgers, die ons zullen begrijpen. Dat men bij de heeren, die over de gelden van het Spaansch Amerikaansch Comiteit beschikken, aandrin-gen, tôt aankoop van onderstand in natura, dat zij deze bij de meest behoeftige Burgers doen. Men zou ook kunnen onderzoeken of het mogelijk is bij de kleine handelaars aankoopen te doen aan factuur-prijs, zoo zouden dezen die een stok koopwaren in huis hebben en geen verkoop hebben, inkomen hebben ora voort te leven. Zien of het mogelijk is om het te goed vinden v?n de Stielmannen of Leveraars.aan de rijke Menschen te doen ontvangen Zien of het mogelijk is voetstappen te doen voor de kleine Burgers met kinderen die naar een betaalde school gaan, dat ze ter school kunnen blijven gaan.met tusschen te komen in het betalen der schoolgelden. Nog veel manieren van hulp te bieden aan de kleine burgerij, zonder hem te kwetsen, zou ik kunnen oprsoe-men; dat men daar medebegint. Dat men dus een Commissie samenstelle in het Voe-dings-Comiteit, van kleine Burgers, die hun leven mede leven, en dus zullen weten waar het ons niipt, en ik ben verzekerd dat het wel zal bijdragen om de kleine Burgerij boven water te houden. Rechtaf. —♦ : — P'Il'Ioîl» * Vriend Perdaens schri ft uit Holland : " * kamp Zust barak 19, is in goede ge- zondheid en vraagt naar het adres van FRANZ. Helaas ! Niete, wij weten niets, niets !?? Wat mag dat zijn ? Toch blijf ik met Hoqp en Betrouwen. ledermaal dat de lucht pekzwert is, kome* woorden en voorbeelden, die recht houden en opbeuren. —• N. te E. het wordt onderzocht. — S. te L. ja, vrijdag te Brussel. — Vrienden te Ninove, dijnsdag en 8 dagen, in Vrije Klok. —• B. te S.,dank en groet, naar eenige dagen eenzame rust,ik snak, Aan eene opene tafel. — Zout, mijne heeren, zout is eene specerij welke de spijzen btdei ; als ze er niet inge-daan wordt. | Tekoop op ons Bureel, BEEN. OUWERS-PAPIER. -laarg-aiig:. 2 April N0 M05. - mil Il» I I II m ■■■■IIII— — I III'MI III hWI'lll'M in» «MUNI» ■ III » I|H I I I 'Mil' I I I un II Il Mil II I 'Il il I il I I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De werkman belonging to the category Christendemocratische pers, published in Aalst from 1872 to 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods