Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1169 0
07 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 January. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Seen on 24 July 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/445h990x71/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Woensdag 7 Januari 1914 Frp per nummer : S eeiiiiomsn 4Sè jaar, fêum. 5 Teleiooû 804 FONDSENBLAD Teïefooa «ai jUIKOSDieilGEW : Vooï ail» aatikondigingea vrcndc men zioh teu bureele van het 'blad. KETELVEST, Nam. 1«, te CENT. YLMMSCH LAND Handel, Nijverlietd, Taal en Godsdiens VERSCHIJN€NDÇ ALJ^E WERKDAGEN VOOROP BETAALBAARt Bwjaar. »&,»« Per haJfjaar » V,1M» Per drie maandèn ' . . . a 4M»«* Voor heibersriem : St. Ir. «ï,SO ; Voor vrettude Wnden, de v=*i»»a(Kn«Bkosten tMj Te voegea BBNIGEJ TJÏTG-AVIS «MHnHHRKHMHISBBMnBSmBIRgHPnHHas G«$ - 1 S, letolwat, 18 - (kai be sanhondiglagati word«n (replaatst pet regel aan fr. 0.40. --8sJtfem«y cwttor hot stadf ! nieuw», per tegél k. S.«0. - Besrrafeattboriolrtee voor de met geabooeaeroan, k. ».•© GENT, 7 JANUARI. Qveïzfcijî De toeslaud in de Balkans. Enver Paoha wil het Turksche leger herinrichten. Enver Pacha, de nieuwe Turksche minister van oorlog heeft aan den Duitschen generaal Liman von Sanders zijn nieuw plan van herin-richting van het Turksche leger medeged^eld. De nieuwe Turksche minister van oorlog, die overgèlukkig schijnt te wezenover de snelheid waarmede hij tôt het hoogste ambt in het Je^er is opgeklommen, na eenige feiten te hebben herinnerd van het oproer ten ,|are 1C08. in i Macedonië, zegde, dat, wanneer de Sus tan hem j de portefeuille van oorlog aanbood, hij die uereedelijk aannam, ten eerste, uit gehoorzaam-heid en ten tweede, uit vaderlandsliefde. Hij voegde er ncg bij : « Ik beb vertrouwen in den goeden uitslag der zend.ng welke mij toevertrouwd is, bestaande in de herinrichting van het leger; mijn pîan is nog niet geheel en al vastgest kl voor wat de bijzonderheden betreft ; maar de groote lijnen staan vast. » Ik neem het bestuur van het leger in handen zonder de minste vooringenomenheid ; ik zal de dienstjaren van al de opperofficieren onder-zoeken, alsook hunne verdiensten; daarna zal ik ailes goed door^ronden en bestudeeren, en wanneer ik klaar zal zijn met mijn ontwerp, zal ik aan den mioisterraad het bepaald plan der legerherinrichting onderwerpen. » Dat ailes wil niet zeggen dat mijn pi ograinma oorlogszuchtig zijn zal, hoegenaamd niet, maar Turkije heeft voor plicht, in ziin eigen belang, in le richten wat m'en overeennekomen is te noemen : Den gewapenden vrede ! » Het oordeel van het offieieus Eugelsch blad : t{ Westminster Gazette Het blad schrijft het volgende :« De benoe-ming van Enver Pacha, tôt minister van oorlog, is niet van aard de gemoederen te stillen in Europa. « Welke, zachtmoedige en vredelievende inzichten men hem ook toeschrijve, — zijûe beste vrienden pogen hem voor te stellen als een vredelievend man bij uitnemendheid, — toch meenen wij, dat, «ezien de sterke legermacht van het Turksch keizerrijk, staande on der zijn toezicht en een nieuwe dreadnought te zijn er beschikking, de mogendheden voor plicht zullen hebben angstig de minste zijner bewe-gingen gade te slaan. » Het eenig- element dat zijne strijdlustige inzichten kan en moet intoomen, is het gebrek aan geld ! » Dàt is een troost, voor zooveel het er een is, wart, men vergeten niet, dat, indien Turkije het noodige geld niet zou kunnen vinden om met zijn leger aanvallend op te treden, het er desnoods toch zou moeten zoeken en er steîlig, ten koste van de grootste opofTeringen, vinden zou om te beletten dat het van de kaart van Europa vveg-' gevaagd worden.» Het Stumeenseh kabinet zou de pijp aan Marten geven. M. Majoresco heeft gisteren, aan het Rumeensch parlement gemeld dat het kabine aftreedt. Ziehierin welke bewoordingen hij zulks deed : Antwoordend op eene ondervra ing zegde het kabinetshoofd Maioresco, dat het gouvernement gevormd werd met dezelfde zending als het huidig parlement, 't is te zsggen om het vraag-stuk van den internationalen toestand van Rumenië tijdens den Bal^anknsis, op te lossen. Daar die zending voltrokken is, zal het kabinet zijn ontslag nemen, aan koning Carol doende uitschijnec, dat hetnoodig is een beroep te doen op de natie, door algemeene. parlementaire verkieziogen te doen plaats hebben op het programma der binnenlandsche politiek van Rumenie. De Dnltsohe militaire zending: in Turkije en Rusland. De Russische minister van builenlandsche zaken logenstraft tea stelligste de tijdingen welke verspreid werden aang :-ande eeDe zooge-zegde Russische-Duitsche overeenkomst of eedverbond, aangaande de zending van den Pruisischen teneraal, Liman von Sanders, en S Duitsche officieren, in Turkije. De gebeurlijkheid der onderteekening van een verdra?, waarbij generaal Liman von Sanders zou gemachtigd worden, zekere detachementen van het Ie Turksch legerkorps aan te voeren, is volgens den Russischen minister zeer twijfel-achtig ! Die verklaring komt slecht overeen met de nota der Porte, waarin, onder andere, klaar en duidelijk staat vermeld, dat de Pruiçische generaal het opper-bevel zal voeren over het eerste, Turksche legerkorps !... ïïe Franaehe militaire zending: in ©riekenland. Uit eene nota, welke de Grieksche ' militaire, algemeene staf heeft openbaar gemaakt, in ant-woord op zekere Fransche bladeo, die de werk-zaamheden aer Fransche militaire zending vei-keerd kadden voorgesteld, blijkt het volgende : Ie De algemeene staf van het Grieksche leger heeft niets te zien in de werkdngen, noch in de laak der Franschezending ; 2e De algemeene staf van het Grieksche leger houdt zich niet bezig mët de leveringen, welke moeten gedaan worden aan het leger. De leden der kommissie voor het leveren der militaire benoodigdheden zijn, gelijk vroeger, de volgende Fransche officieren : Bonnier, intendent; kolonel Tournadre en dehoofd-geneesheer Arnaud, aile drie bevoegde afdeelingsoversten in het ministerie van oorlog. Generaal Eydoux blijftlidvan de kommissie der nationale verdediging, welke in grond-beginsel over al de bestellingen beslist ; 3° Hetgezag en de bevoegdheid der Fransche officieren, zijn hoegenaamd niet ingekrompen, noch beperkt geworaen. Zij zullen, gelijk voorheen, de intendencie en de gezondheidsdiensten blijven besturen en de directie der'ruiterij en van het geschut blijven waarnemen ; 4° Het is generaal Eydoux, die den bevelheb-ber der artillerie van Salonika benocmde en ook hij die dezeh deed terugroepen ; 5° De funktie van den algemeenen staf van het Grieksch leger is uitsluitend van militairen aard ; nooit laat de algemeene legerstaf zich in met binnen- of buitenlandsche politiek. » De samenzwerlng: van Xzzet Pacha.. Uit Rome wordt geseind : Geen enkel schip met verdachte wapenlading is te Brindisi noch te Bari gesignaleerd. Niets bevestigt dus het ge* rucht, volgens hetwelk Izzet Pacha eene samen zwerlng zou op touw zetten om zich meester te maken van Albanië. Het Bulgraarsoh ministerie blijft aan het bawind. Na vruchteloo^ naar mannen gezoclit te hebben die deel wilden uifmakèn van hot nieuw kabinet, is M. Radoslavoff bij Czaar Ferdinand ?eeaan om hem beken 1 te maken met het mislukken ziinerpogingen. Vsbraleer Radoslavoff het paleis verliet, vaardigde de Cz^ar eene ukase uit waarbij al de oud minisfers in hunne bedieningén worden behouden. Dr Radoslavoff bel^udt de porlefeuille van buitenlandsche zaken. Griekenland trekt zijne troepen terue uit Zuideli]k Albanie. De GrieVsche regeering heeft D nskiga^n de mogendheden Iaten weten, dat zij be<el gegeyeri heeft de Grieksche troepen, op 18 Januari. Zuidelijk Albanie te ontruimen. Zij heeft erbii gevoegd, dat z'j geene verant\voordelijkb(?id aanneemt van de gevolgen, welke het terug-trekken der Grieksche troecen zo t kunnen hebben. Het Drlevoudig* Verbond en de ©ilanden der Sgeezee, Duitschland, Italie en Oostenriik-I-îongarië hebben beslist dat zij enkel h un antwoord in zake der eilanden van de Egeezee na 18e Januari zullen doen kennen,'t is te zeggen, na het ver-trek der Grieksche soldaten uit Albanië. Uit goedë brou wordt verzekerd dat het Drie-voudig Verbond Mytiléne aan Griekenland ^al toekennen en al de andere eilanden aan Turkije. Militaire toebereidselen in Bulgarie. De Bulgaarsche regeering heeft 200.000 ge-, weren besteld in Oostennjk, vvaarvan er reeds 80.000 geleverd zijn. Een groote hoeveelheid ammunitiën i^ besteld in de gestichten van Krupp en Erhart in Duitschland en de militaire autpriteiten hebben voor 1.500.000 fr. genees- en gezondheidsmnterieel besteld aan Duitsche firmas. Achterlijkheid en Vooruitgang. Wij hebben de vraag: gesteld aan degenen die gedurig schermen met de achleilijkheid, ruwheid en onbeholpenheid van onze be volking hoe komt, dat de Belgische nijve. heid op den allereerstsn rang staat, en de Vlaamscbe landbouw ook veruit op dei: eersten rang, niettegenstaande de achter-lijkheid der Vlaamsche boerep. Die vragen hebben zekeren heer gekitteld die ook van de partij schijnt te zijn die haar eigen volk wil vernederen. Die heer antwoordt op de eerste vraag : « Gelief onderscheid te maken tusschen » Belgische en Vlaamsche bevolking. Bel-» gische bevolking omvat ook de Waalsche » en dezelaatsteisnogeënklein t. weinigske» » min achterlijk dan de Vlaamsche. » Daaren boven,is het niet aan de Waalsche » bevolking dat wij bijna uitsluitend onzen » nationalen nijverheidsvoorspoedte danken » hebben ? » Onze briefwisselaar betwist dus niet dat de Belgische nijve; heid de eerste plaats inneemt; maar dat is te danken « bijna uitsluitend » aan het Walenland. « Bijna uitsluitend » dat moet beteekenen dat er in het Vlaamsche land geene of bijna geene nijverheid bestaat. Het dunkt ons dat we dien braven heer min ofmeer uit zijnen droom moeten helpen. We meenden dat Gent bijvoorbeeld eene nijverheidsstad was bij uitmuntendheid, da' het om zijne vlas- en katoenspinneriien en weverijen het Belgisch Manchester wordt genoemd door de Engelschen ; — we meenden dat er te Gent ook machienbouwerijen bestaan zooals die van Carels, Van de Kerchove, de Phénix, Nollet, zonder van de dozijnen minder belangrijke te gewagei< — dat er koper- en ijzergieterijen zijn en fabrieken van caoutchouc ; — we meenden ook dat er spinnerijen of weverijen zijn rondom Gent, te Evergem, Sleidinge, Waarschoot, Eekloo, Aalter, Wetteren, Laarne, Zeveneeken, verder te Lokeren, St Nikolaas, Dendermonde, Ronse, Kort-rijk, Waregem, Meulebeke, Ardooie, enz. ; — dat er belangrijke tonwslagerijen zijn te Zele, Hamme en omtrek ; — oliçslagerijen te Dendeimonde ; — garenfabrïeken (e Aalst ; — eene fabriek van grondstof voor kunstmatige zijde te Aalst ; — stekjesfabrie-ken te Ninove, Geeiaardsbergen, Neder-brakel en omtrek.; — schoenenfabrieken te Izegem, Roeselare en Thielt ; — manden-makerijen te Maldegem; — sigarenfabrieken te St-Nikolaas, Geeraardsbergen en Knesse-lare ; — suikerfabrieken te Gent, Zelzate, ICalloo ; —vellenfabrieken.te Gentbiugge en Eekloo, deze laatste hulpwerkhuiren heb-bende te Bassevelde, Ursel, Aalter en andere gemeenten ; — haarsnijderijen te Lokeren ; papierfabrieken te Gentbrugge en Gent ; — eene puntfabriek te Gentbrugge; — lintenfabrieken te Hamme en te Deinze ; — fabrieken van kinderrijtuigen ook te Deinze ; — tapijtfabrieken te St-Nikolaas, Hamme en Heusden-bij-Gent ; we meenden dat de Leie-vallei de zetel is van eene zeer belangrijke vlasnijverheid, — rooteu drogen, braken, zwingelen, enz. ; — dat er te Brugge eene zeer belangrijke ijzerfabriek bestaat — dat Gent het middenpunt is van de zeer belangrijke hofbouwnijverheid, en dat er bloemisterijen bestaan in bijna elke gemeente van 'tarroadissementGent-Eekloo; als wij wat verder gaan dan treffen wij de scheepstimmerwerveu aan van Cockerill te Hoboken, alsmede.het koperfabriek in dezelfde gemeente; het belangrijk'papier-fatriek de 'Naeyer te Wiliebroak, en het ketelfabriek van denzelfde ; papierfabrieken te Saventhem en Ruisbroek ; fabriek van elektrieke kabels te Buisingen ; menigs andere nijverheidsgestichten langs de vaar-ten van Charleroi en Willebroek ; meubel-fabrieken te Mechelen ; fabrieken van spec!-kaarten teTurnhout; poeder en dynamiet-fabriek te Caulille, afhangende van het poederfabriek van Wetteren. • We bepalen ons bij de voornaanvte, we slaan er voorzeker over, en we kennen ze niet aile, — maar dat zal genoeg zijn meenen wij, om te bewijien dat er niet enkel nijverheid is in het Walenland en dat Vlaanderen het zijne bijdraagt om aan België den eersten rang op nijverheidssrebied te verzekeren. Het waie wellicht niet slecht dat de nijverheidsaardrijkskuude Van België wat beter gekend ware. '' * ' * Wat den bloei van onzen landbouw betreft, onze briefwisselaar meent dat wij overdrijven maar neemt ons stelsel toch aan. Als hoofd oorzaak van onzen landbouw-voorspoed neemt hij aan « het kapiiaaluit-buitingstelsel. » Dus de landbouw is in Vlaanderen bloeiend omdat de landbouw uitgebuit woi dt ! ! ! Waaruit volgt : om den landbouw te doen bloeien, moet me 1 de landbouwers uit-buiten 11 ! ! 'Als dat niet pyramidaal is. ziin er heel zeker geene pyram:eden meer in Egijpte ! 't Is natuurlijk maar in Vlaanderen dat men tôt znlke ultslagen komt ! In Engeland, bijvoorbeeld, waar voor den landbouw weinig wordt gezorgd, wijken de landbouwers uit naar de groote steden of naar Amerika waar zij vrij en onverdrukt kunnen boeren en in Engeland blijft 't land « vage » hggen. Men zoekt er naar middels om dien toestand te verhelpen.Wij zullen het recept van onzen forieiwisselaar •-iqr I.oiulaa over-Sturen.Het middel is -gevonden : ze hebben de boeren maar wat meer uit te buiten ! Men weet hoe het sedert 300 jaren in Ierland is gegaan ; men heeft er de katho-lieke boeren verdrukt en die steken over, ai die kunnen, naar Amerika — ook :n Ierland zoekt men den toestand te verneipen, door het « Home Rule » of « zslfbestuur » voor Ierland in te voeren. Men ziet hoe het in Poien gaat; men verdrukt er de katholieke buitenbevolking en ook deze wijkt uit naar de Vereeriigde Staten en Kanada. Neen, heer Briefwisselaar, uwe stelling gaat niet op, ge zult iets anders moeten zoeken. i ALLERLEI. . UC1I LU Duitschland bestaat eeue beweging — onder de Drotestanren —• om de proiestantsche geloovigen af te scheuren van de protestant-sche Kerk. Die bev/eging, wordt Vooral op touw gezet door sociali?tische voo:mannen — waar-schijnlijk om te bewijzen dat deze niet tegen den Godsdienst zijn. Maar in Duitschland gaat dat niet zoo eennoudigom zich los te scheuren van zijnen Godsdienst, men moet daartoe eene verklaring afleggen voor de burgerlijke over-heden.Immers, zoolang die verklaring niet is afgelegd moet elk geloovige eene belas-ting betalen als bijdrage tôt onderhoud van tempels, dominés, enz. De socialisten be-ieveren zich nu om zooveel mogelijk derge-lijke verklaringen te doen afleggen, gelijk zij hier te Gent en in Be'gie zich beieveren om sommige ouders te doen verklaren dat zij voor hunne kinderen geen godsdiensl-onderwijs begeeren. Voornit gewaagt van die beweging te Berlijn. Hij meldt met genoegen dat de beweging der afscheuring eene groote uitbreiding neemt, en met nog meer genoegen dat socialisten de voornaamste beweirkers der beweging zijn — dat ailes nog eens om te bewiizen dat de socialisten n:et. tegen den godsdienst zijn. Vootuit meldt ook met genoegen dat de meeste vrijsinnige of liberale bladen eenen oproep tôt de « godsdienstloozen » doen om de (protestantsche) Kerk te verlaten — nog eens om te bewijzen dat hij niet tegen den Godsdienst is. Het roode blad meldt ook dat de godsdien-stigen zich beieveren voor de juitbreiding van den Godsdienst en bet godsdien6tig gevoel en dat in Berlijn niet minder dan 35 nieuwe tempels zullen gezet worden. Noper.sdatbouwen zegt Vooruit : (' De meeste dezer nieuwe kerken zullen » gezet worden in de voorsteden, in de ar-» beiderswijken. daar juist waar de bewe-ii ging^ het sterkst is, daar juist waar de be-» volking geene behoefte meer gevoelt aan » den godsdienstrommel, daar juist waar de » armsten het best ondervonden hebben dat » de Kerk de onbeschaamde vuilnismeid van » bet Kapitaal geworden is. » Godsdienstrommel ! Vuilnismeid ! Weer een bewijs, niet waar, hoe Vaoruit niet tegen den Godsdienst is ! Neemt wel acht I In geheel het artikel is ailes vermeden wat de lezers zouj kunnen nanduiden dat het hier den protestantschen Godsdienst betreft, Vooruit weet dat zijne lezers bijna allen psborene katholieken zijn, en hij wil hun doen sjikkën dat het de katholieke Kerk is die achteruitgaat te Berliin. O ! socialistische rechtschapenheid ! De Belgische Moei. — VEchn de la B iurse, een financieblad dat volstrekt onz> dig is, en wipr medewerkers voor het groolste deel liberalen zijn, schrijft het volgende : « VVat België betreft, zijn krediet in den )i vreemde wordt gesteund door eene han-» handelsbeweffi'ig die buiten aileverhou-» d'ng is met zijne bevolking en die hem » (België) in de rangen olaatst van de i> grootste en stevigste natiën. s Een land, wiens uitvoer van de niiver-» heids- en landbouwvoortbrengsels alleen » jsa'lijks de drie miljards te boven gaa i ii heeft het recht aanzien te worden als een » handelaar die in vollen voorspoed i=. L'Écho lie la Bourse voegt erbij dat men in den vreemde groot or.gehjk zou hebben politieke betwistingen in acht te nemen om zich een gedacht te maken van de stevigheid van het krediet van België. De heer Buyl die orer eenige maanden er ziin plezier in vond te doen gelooven — uit kiesbelang dat België onder geldelijk opzicht in slechte lakens zat, wordt daar gevoelig op den duim geklopt. Degenen die afkomen met de achterlijk"-heid van de Belgische bevolking, zullen n'et slecht doen met de vaststelling van L'Echo de la Bourse te ovewvegen. BîSgelooï. — Het roode geuzenblad Vooruit baalt een sfaaltje aan van bijgeloof zooals het nog in Holland heerscht. • 't Is waarlijk stichteod ! Spijtig dat het wat lang is om geheel te verhalen. 't Komt hierop neer : Een schipper uit een dorp nabij Haarlem— waar de beschaving dus dieper moet door-gedrongen zijn dan in den eenen of .den anderen uithoek — werd door de andere schippers vei dacht een tooveraar te zijnen kinderen te betooveren. De schippers wilden met hem gee-.e gemeenschap meer hebben en de man vreesde den eenen of anderen dag afge-slauï.i te worden. De schippers waren namelijk bijeengeko-men en hàddenbii middel van eenen sleu-tel en eenen bijbel eene proef genomen om te weten of de verdachte waarlijk toovenaa was of niet. D~e proet ïiad « ja 1 gezegd ; ei zou bijna een mirakel noodig geweest zijn om ze op neen te doen uitkomen. Dat was het vonnis tegen den on^eluk-kigen verdachte, die het noodig oordeelde de befeherming van den Burgemeester in te roeoen. Ziedaar hoe het staat met het bijgeloof in protestantache kiingen van Holland. Het is niet in den Vlaamschen buiten,wel-ken sommigen zoo gaarne voor achterlijk uitschelden, dat men zulké ergerlijke voor-beélden van dom bijge'oof zou aantreften, Dat er geen bijgeloof meer is, dat beweren we niet ; maar dat men hier menschen aan-ziet en vervolgt als toovenaar of toovenares-sen, dat is het geval niet meer. Veiligheid in Zee. — Volgens een Kalifornisch dagblad zou er te Vallejo een een toestel uitgevonden zijn dat de gevaren op zee veel zou verminderen. Het is een radio-photografisch toestel dat slechts des nachts zou werken, en bij mid del van eenen spiegel ailes zou weeigeven wat in eenen omtrelc van verscheidene mijlen gebeurt ; dit toestel zou kunnen aan den mast van het schip gehecht worden, en onschatbare diensten bewijzen door het voorkomen van botsingen met ij sbergetyqf met andere vaartuigen, onheiien die bij mistig weder zeer te vreezen zijn. De uitvinder van het toestel is een gewe-zen bediende van de draadlooze telegrafie in de Vereenigde Staten ; bevoegde mannen van het département van zeewezen zullen het toestel onderzoeken. Honderdste verjaring.—Het is in het begin vau 1914, honderd jaren geleden dat de eerste sigaren in de Noorderlanden werden ingevoerd. In de Zuiderstreken waren zij reeds lang in gebruik doch hier werd tôt dan toe de tabak alleen gerookt in pijpen of gebruikt onder den vorm van snuif. Âankoop van zadelpaarden voor het leger. — Methetdoel de herinnchting der ruitenj bij het leger te bevorderen, zal er in de naverme'de plaatselijkheden en op de hierna bepaalde d^gen, telkens om 10 ure voormiddag ovetgegaan woîden tôt den aankoop van zadelpaarden 6 tôt 9 jaren oud, geschikt geoordeeld voor de ruiteiij en het geschut, en die de eigenaars wel zullen willen verkoopen. De kommissie met deze aankoopen gelast zal zetelen te Antwerpen den 5 Januari; te Brugge den 6 Februari; te Doornijk deri 17 Januari ; te Brussel den 13 Februari ; te Bergen den 17 Februari ; te Gent den 20 Februari ; te Luik den gG Januari ; te Mechelen den 10 Februari ; te I.euven den 23 Januari; te Namen den 3 Februari ; te Wareghem den 30 Januari ; te Neufchateau den 21 Januari ; telkens in eene der kazerneu | der troepen in bovengemeldè steden garni-zoen houdende. Om aanvaard te worden moeten de paar-den aan de hand voorgesteld worden, e:i opgetuigd volgens de gewone voorwaarden van het lastenboek, luidend als volgt : A) Volharig zijn, merriën of ruinen. De witte paarden, de bonte.de gemaskerde,enz. zullen geweigerd worden. Voor de ruiterij zijn ook niet dienstig de grijze paarden, behalve de grijsgele en de halfgnjze moorkoppen. b) Goed gevormd zijn, sterk, en al de deelen in juiste verhouding, vast op de pooten staan, geen Ietsel hebben aan de ledematen, vast o£ licht gaan en draven, een platten kop hebben, viijen hais, lange schouders en braede borst, vaste en recht-staande hoeven, enz. in een wootd al de voorwaarden van een goed oorlogspaard vereenigen. De middenprijs der paardiyj zal ongeveer 1100 fr. moeten zijn, huidige middenprijs! der oorlogspaarden. De verkoopers worden verzocht hunnen naam en het getal paarden dat zij denken aan te bieden, alsook de plaatselijkheid door hen voor de voorstelling gekozen, te doen kennen aan generaal-majoor Leclercq, voorzitter der aankoopkommissie, Konink-lijke straat, 306, te Brusâel. In de Kamer. — Voor den zitfijd o£ liever voortzetting van den zittijd die aan. vang neemt is er voor de Kamerleden geen werk te kort. Zij hebben te bespreken : 1) De schoolwet ; S) Instelling ee.ner nationale maatschappij van goedkoope woningen en logementen ; 3) Beperking van de werkuren der machi-nisten der koolmijnen ; 4" Wijzigingen aan de wet van 13 Decem-ber 1889 betrekkelijk het werk der vrouwen, jongelingen en kinderen. 5" Metropolitaansche begrooting van het ministerie der koloniën, voor 1914. 6" Kongobegrooting voor 1914 a) geld-middelen ; b) gewoneuitgaven. 7» Kongobegrooting voor 1914 ; ontvang-sten en uitgaven. 8° Wijziging aan artikel 2 der wet van 17 Juli 1905 betrekkelijk de Zondagrust. 9° Andere begrootingen. De voortzetting der bespreking van de schoolwet staat natuurlijk op het voorplan. eu er is geene enkele reden, om, zooals de linkerzijde het zoû willen, de schoolwet tôt den zittijd van 1914-1915 te verdagen en het koloniaal débat zonder ver wij l aan te vangen. lu hei paleis. — Zijne Majésteit de Koning heeft kapitein Davifeuz tôt zijnen ordonuancie-officier benoemd. ' Trein Ieperen-3russei, — Door het beheer van spoorwegen werd op 1 Oktobei laatstleden ten titel van proef, een trein in gang gezet van Iepereu naar Brussel, uit eerstgenoemde stad vertrekkende den Zater-dag omlûu. 45, en uit Brussel terugkeerende den Zondag om 20 u. 54. Deze trein werd ingericht voor de soldaten der rijschool van Ieperen, die van het Zondagverlof gebruik maakten. Er is veel spiar.k geweest van dej»r> 'rein af te schafïen. daar er in eveniedigheid der kosten, weinig van de gelegenheid werd gebruik gemaakt. De minister van spoorwegen heeft echter den proeftijd vo'_r drie maanden verlengd. Teleïoon. — Om meer gemak aan de abonnenten te verschaft'en, heert het te'e-foonbeheer het gedacht opgevat in elk middenbureel een bijzondere dienst in te richten die, bij afwezigheid van de geabon-neerden. de hua bestemde mededeelingea zou opnemen. Deze d'enst, heroproepingsdienst genoemd, is in voege van 1 Januaii. De zaak is zeer eenvoud'g. M. X... moet eenige uien afwez'g zijn. Hij verwittigt hiervan de telefoonjufler die den heroproepingsdienst op hare beurtonderricht.waarop het nummer van M. X... met gezegden dienst wordt verbonden. Al de persouen die nu naar M. X..., tele-foneeren zullen in verbinding komen met eene bediende van het telefoonbureel, die hen zal verzoelcen, indien zij het verlangen, haar de boodschap voor M. X... over te maken. Wanneer M. X... thuis komt, en de tele* foon ter hand neemt, is hij ook in verbinding met den heroproepingsdienst, van waar hij mededeeling krijgt van al de bood-schappen, gedurende zijne afwezigheid voor hem in het telefoonbureel opgenomen. waarna de regelmatige verbinding wordt hersteld. Eene geringe vergoeding wordt jaarlijks betaald. Vergeten wij niet te zeggen dat het in Frankrijk is dat deze nieuwigheid werd ingevoerd die nochtans reeds sedert ruimen tijd in Oostenrijk en Noorwegen bestaat. Faardenhandei. — Nieuwe onder-richtingen zullen te rekenen van 15 Januari eerstkomende, toegepast worden aan den uitvoer van paarden naar Duitschland, die reeds door eeue vermindering van tarief werd begunstigd. Van gezegde dagteekening zullen de uit-gei'oerde paarden een kontroolmerk moeten dragen, voor hetwelk de veearts zal verant-woordelijk zijn, met betrek op de echte Belgische herkomst van het paard. Aan den hais van het paard zal een 'ooden bandje bevestigd worden d'agende de naam en woonplaats van den veearts. Eene bles der manen van het paard zal ook in het lood worden bevestigd ten einde aile onder-schuiving of bedrog, na de kontrool van den veearts, onmogelijk te maken. Bond der Veekweeksyndikaten VAN OOST-VLAANDEREN. Dinsdag, Driekoningendag, hield de Provinciale Bond der Veekweeksyndikaten van Oost-Vlaanderen zijne jaarlijksche algemeene vergade-ring in het providciaal hôtel te Gent. Voorzitters d* heeren baroa d dla Faille d'Huysse en Edg. de Kerchove d'Ousselghem, senators. M. De Witte. schrijver,verslag doende over de werkzaamheden van het afgeloop-n dienst jaar, btacht.hulde aan de nagedachtenfe van wijlen den Eerw. Heér Vander Schueren, pastoor vau Loolcristi, die als sekretaris de ^evichtigste diensten heeft bewezen en al te vroeg ons werd or<trukt. Uit het verslag blijkt verder dat de bloei der veekweeksyndikaten voortduiend toeneemt : er zijn 5 nieuwe syndikaten in den Bond opgenomen, en de bestaande S5'ndikaten hebben leden bijgewonnen. Een bewijs dat de landbouwers meer en meer het belang van eene beredeneerdere kweekwijze begrijpen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1871 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods