Het Vlaamsche nieuws

586 0
14 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 December. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f76639mx7q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand 1.75 Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand 10.— Voor één jaar 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen : 44, ROODESTKAAT, 44 ANTWERPEN Vrijdag 14 Dec. 1917 - 3de Jaarg. Nr 345 Prijs 6 Centiem voor België | AANKOND1GINUEN Twesde blad, den regel 2.50 | Dwde id i«i. 1.- - "} Vie.d* id. id. 0.50 5 Doodsbericht 5.— I 3 Elke medewerkor is p&raooniijk g veraatwjxwxlàlijk voor zijn scbrijvon, | tn bindt niet lieei de Redaktie. HET VLAAMSCHE NIEUWS S.3MS® cm xsra uam ara afe M m «m -y&r m SBMi W» WT SE «Û3 VSRSCHÏJNT 7 M 4 AL !N DE WEEK Or apstelraad : Raf VERfiULST, Dr. Aug. BOUMS, Alb. VAN DEN BRÀNDE; met vaste medewerking van Hoogleeraar Doctor Antoon JACOB BELANGRIJK BERICHT AL WIE EEN ABONNEMENT NEEMT OP « HET VLAAMSC1 NIEUWS » VOOR TEN MINSTE DRIE MAAND, ONTVANGT H BLAD KOSTELOOS VAN DEiv 15n DEZEK TOT HET EINDE V, het jaar. DEN ln JANUARI BEGINNEN WIJ DE AFKONDIGING VAN E: prachtio NIEUW mengelwerk, WAAROF WIJ EERSTDAA TERUGKOMEN. Officieele berichten VAN DUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVÔNDBERICHT Berljn, Woensdag- 12 December. -Officieel : Van geen der oorlogsterreinen iet nieuws. VAN 00ST.¥ÛNG. ZIJDE Weenen, Woeasûag' 12 December. -Officieel : RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTS'IERKbIN De wapens rusten. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Tusschen de lireat^ en de Piave het ben wij in plaatselijke gevechten vooi deelen behaald. VAN TURKSCHE ZIJOE TURKSCHEFRONTEN Konstani inopel, Dinsdag 11 Decem ber. — Officieel : Aan het front van Sinaï (Palestina niets belangrijks. In Irak vervolgen onze troepen de vijand, die over de rivieren Edliem e: Diala terugtrekt. VAN FRANSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIIN Parij s, Woensdag 12 December. - Officieel : Tamelijk groote bedrîjvigheid van he geschut over en weer in de vakken va Chavignon en Courteeon in Champagn in de streek der bergen en. op den rech teroever van de M a as. Een Duitsche overval lin de richtin: van Courcy is doodgeloopen. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERRE^ Londen, Woensdag 12 December. -Officieel : In den afgeloopen nacht hebben w: een geslaagden overval gedaan in d buurt van Pontruef ten Noordwesten va Sint-Kwintijn, Wij namcn vijanden g€ vangen en bemachtigden machinegewe ren. Een plaatselijke aanval gistermiddaj door den vijand tegen onze stellingen be noorden La Vaquerie gedaan, werd ge stuit VAN ITAUâANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 12 December. -Officieel : In den loop van den dag van gistere; is tusschen Brenta en Piave verbitten gevochten. Talrijke Oostenrijksche troe pen vielen de onze in de streek van de: Col Beretta aan en terw-ijl andore afdee ling-en. zich naar den Col dell' Orso wend den, vielen sterke Duitsche eenheden de; Monte Spinuccia en de verdedigingswer ken bij Calino in het Oosten aân. D strijd duurde heel den dag en de tegen partij zette ailes op haren en snaren, ter wijl zij tal van kanonnen van aile kali ber? df aktie deed steunen. Onze batte rijen vertraagden de aandrift des v.'.jands De infanterie weerstond dapper da schok en eenige Stellingen, die wij aan vankelijk wegens het vernietigingsvuu hadden moeten. prijsgeven, werden bijn geheel in op elkaar volgende tegenaan vallen opnJeuw bezet. Tegen den a von beperkte dei vijand wegens den halsstar rigen tegenstand onzer troepen en zij hoogst ernstige verllezen, zijn aktie to geschutvuur, dat 's nachts weer tôt he gewone peil zonk. Engelsche vliegers hebben twee vijan deliike toestellen geveiû. TELEGRAMMEN DE DUIKBOOT. EN MIJNOORLOG Berlijn, 12 December. — Officiel : Een van onze duikbccten heeft in den Atlar tischen Oceaan onlangs drie stoomschepen e een zeilachip vernietigd. n.l. het Engelscb stoomschip « Elaine » met haver. de Engelsch schoener « Conovinm » met mijnhout en twe groote bewapende stoomschepen. EEN ENGELSCH LUCHTSCHIP VERNIEL1 Berlijn, 19. December. — Officieel : Een onser marine-vliegtu'igen onder bestun van eerste-l ui tenant ter zee Cristia-r.sen heeft o een verkenningsvlucht in Pe Hoofden in de ochtend van den llden December het Engelsch luchtschip C. 27 vernield. Het luchtschip tu xnelde brandend in zee. DE REVOLUTIE IN PORTUGAL Lissa bon, 10 December. — De président repuDiiek is in hechtenis genomen, daar liij h geweigerd ai te treden. DE GEVECHTEN IN HET WESTEN Iyonden, 12 December. — De «Times», komen vertrouwen in Haig betuigend, vn jiietteinin een nauwgezet onderzoek naar oorzaken van den tegenslag op het Briu front, waaronitrent de waarlïeid langzi door de verhalen der oorlogskorrespondei over den betoonden beldenmoed doorlekt. Het blad betoogt dat elke aanvoerder gfbve niisslagen lieeft begaan, nioet woi ontslagen'en zegt dat Haig's zwakheid bes in zijn voorliefde voor hen die hem het lai hebben gediend. Een Havasbericht meldt, dat sinds en' dagen de militaire medewerkers der bla op een krachtig offensief, van den vijand spelen. Gewezen wordt op de bedrijvig] der vijandelijke artillerie, de voortdure verkenningen, de komst van talrijke stt vliegafdeelmgen en van versterkingen, vo in België. Het vervoer van. troepen uit 1 land duurt voort. De «Echo de Paris» venv; een tegenoffensief tegen den Chemin Dames. Keulen, 12 December. — Vol gens de a K Ztg. » schrijft «Le Pays», het nieuwe radil blad, ire verband met den wapenstilstanc • Rusland, dat de angstige dagen van Augus Septeniber 1914 teruggekeerd zijn. Men s weer aan een keerpunt, slechts met dit on scheid, dat Frankrijk met zijn Westel bondgenooten, tengevolge van deu Russi Roemeenschen wapenstilstand, alleen tes over den aanval van de geheele vijandel macht staat. Wie zal in dit misschien krit ste uur de teugels van den wagen der Ent< grijpen, die den afgrond tegemoet rent? Volgens de « Ziircher Tageanzeiger » zor positie van maarschalk Plaig tengevolge de tegenslag bij Kamerijk geschokt zijn. zijn opvolger moet generaal Allenby, de perbevelhebber in Palestina bestemd zijn. 0e Gebeurtenissen in Rusla De maximalisten aan de kczakken St-Petersburg, 11 December — De ni malisten hebben vandaag bevolen aile au op te vorderen. De roode garden hebben nu hun a genen staf ». De kommissarissen richttn een manifest de « broeders kozakken », waarin ze hen een nieuw, vrijer en gelukkiger leven op pen. Ze verzekeren den kozakken, da.t de neraals niet meer rechten dan de soldaten 1 ben en sporen hen met nadruk aan, zich de nieuwe « orde » des volks aan te sluitec eigen raden met kozakken-afgevaardigdei vormen. Het manifest wijst er op, dat v< hunner maar vier of vijf dessiatins land 1 ben en dat de sowiet eraan hecht om hun grond der bezitters over te dragen. Vei wordt den kozakken gevraagd om te kie tusschen ICornilof en Kaledin aan den eei de sowiet aan den anderen kant. Het mani ontrolt een beeld van den ophanden zij wapenstilstand en vrede, op het Russis front, dank zij den moeiten der kommissî sen, Lii spoort. hen eindelijk aan 0111 Kale Kornilof, Doecof, Karanlof, alsmede hun deplichtigen en handlangers gevangen te men en uit te leveren aan het gezag van sowiet. die hen openlijk in een voor ieder gankelijk revolutionair hof zal berechten. De Konstituante St-Petersburg, 12 December. —, De ver zingen aan het Noordelijk front voor de 1 stituante zijn geëindigd. De menjeviki 1 ben ongeveer 1 pet. van ie uitgebrachte st men gekregen, de sociaal-revolutionairen geveer 1/3, de bolsjewiki meer dan de helf Niet meer dan 15 pet. heeft zich van st ming onthouden. Londen, 12 December. — De « Dailv C nicle» verneemt d.d. Maandagavond uit £ Petersburg : Er heerscht vanavond een on tig gevoel in de stad, in het vooruitzicht de op morgen bepaalde opening van de koi tueerende vergadering. Het is nog zeer vraag, of de vergadering inderdaad mor bijeen zal komen. Er zijn geen maatreg< getroffen voor het openen van de zitting. kommissie voor de verkiezingen, die die m regelen had moeten voltooien, zit gevan in'het Smolny-instituut. Er zijn niet meer 100 leden te St-Petersburg aangekomen en dusver is het total eaantal, die als gekc gemeld zijn, ongeveer 150, van wie de m derheid sociaal-revolutionairen zijn, tegen geveer 40 bolsjewiki en 12 tôt 15 kadetten De gemeenteraad heeft besloten, de < ning van de vergadering door een optocht muziek te vieren, maar er zal weinig we: lijke vreugde bij dit feestbedrijf zijn. Vandaag hebben de bolsjewiki tien le •van den raad van het ministerie voor lev< middelvoorziening in hechtenis genomen. desorganisatie gaat Fteeds verder en met berekenende methode, die heelemaal n Russisch heeft. St-Petersburg, 10 December. — Lenin Trotzky hbben bekend gemaakt dat de kor tuante bijeen zal komen, zoodra er meer 400 leden in de hoofdstad zijn aangekome; Het militaire revolutionaire komitee^ m de werklieden op morgen een betooging houden onder de leuzen : 0 Weg met de ka ten, Kaledin en Kornilof, de vijanden volks, weg met de bourgeoisie, lang lever Sowiëts ! Het land, de ïiuizen, banken en brieken moeten aan het volk komen ! » Groepjes roode garden bewegen zich c de straten en vatten blijkbaar post op aangewezen punten. Plet ziet er voor mor bedenkelijk uit. , Trotsky heeft in een openbare rede mei deeld dat de raad van volkskommissariî voornemens is rechtbnnken in te stellen w in soldaten, inatrozen, arbeiders en arbeids zitting hebben. De « Prawda », het maximalistisch orgi meldt een .eerste treffen van maximalistische troepen met 3 à 4000 man van Kornilof. Zij raakten slangs bij het station Tamanofka, ' 28 werst van Bielgorod. De maximalistisch» kommissaris op de ËT Zwarte Zeevloot seint, dat hij vlootafdcelingen tegen Kaledin heeft uitgezonden, die de Zwarte Zeevloot in krasse termen hgd gewaar-schuwd zich niet met het autonome Kozakken-3N gebied tè bemoeien. GS ■ De tegenrevolutle ^v, St-Petersburg, 11 December. — De gevechten te Tamarofka schijnen geleverd te zijn tusschen aideelingen van stormbataljons, zich tegen de maximalisten verk;aard hadden, en plautselijke troepen met îpatrozen, rcode garde, infanterie en gepantserde auio's, die uit St-Petersburg waren gezonden, benevens troepen uit Charkof. Volgen.s de « Rueskoje Slowo» heeft de strijd den geheelen dag en der nacht voortgeduurd. De geleden verliezen zijn eeft zeèr zwaar. Londen, 12 December. — De « Daily Chro-nicle » \ crneeuit nog uit St-Petersburg, dat vol_ tijdens den strijd bij Bielgorod, Krylenko zelf t te Bielgorod is aangekomen. Volgens een be-ae richt van de vereeniging van spoorwegbeamb-che ^€n> werden de stormbataljons verslagen. Ver-lam Rtei"kingen van kozakken van Kaledin zijn Lten ondervveg. De stormbataljons bevestigden, dat zij, volgens de laatste bevelen die Doechonin hun versterkt had, op weg naar den Kaukasut* den Wûrer St-Petersburg, 11 December. — In heel Rus-land worden de revolutionaire reclitbanken opgericht ter bestrijding van de kontrarevo-,e^e lutie, sabotage van ambtenaren, plunderingen, den ftPekillatie en rooverijen. De leden van die zjn_ rechtbanken worden door de plaatselijke So-•eid w^ts gekozen. De leden van de reclitbanken nde z'jn vriJ ^un keus van de middelen in den ,rke strijd tegen degènen die de revolutionaire ^raL or^e schenden. De volgende straffen worden • us. voorgesteld : boeten, openbare afkeuring, ont-neming van het openbare kredict, dwangar-des vrijheidsberooving. Élk onbesproken burger heeft het recht om als verdediger of openbaar aanklager op te treden. De zaken die jln voor reclltl:)anken gebracht kunnen wor-,a^ den, komen eerst voor een kommissie van ki-" stuktic die door de Sowiëts benoemd wordt. Rusland en Japan 1er- Berlijn, 12 Decembor. — Een hier opgevan-ijkegen draadloos telegram van de Russische re* »ch- geering luidt : De Japansclie gezant heeft ver->^n- klaard, dat Japan noeh het plan heeft gehad, jke noch zal hebben, Rusland den oorlog te ver-iek- klaren. :llte Een lid van het Japansche gezantschap heeft voorts het gerucht tegengesproken, dat er tusschen Engeland en Japan een verdrag bf-de staat, volgens hetwelk Japan Rusland den van oorlog zal verklaren, als dit een afzonderlijken ^■ot vrede met Duitschland mocht sluiten op- Londen, 12 December. — De « Times » verneemt uit Washington, dat de Japansche an-nd bassade aldaar het bericht, dnt uit Tokio was ge komen, bevestigt, dat zich Japansche* troepen in Wladiwostok bevinden. In antwoord op gedane vragen, werd mee-1x1- gedeeld, dat de Japanners sinds eenigen tijd to's te Wladiwostok genietroepen hebben, om het werk aan de baven en aan het cindstation van den den Transsiberischen ' spoorweg op gang te houden. tot Nog v6or het bekend worden van wat giste-roe- ren ori(jer telegrammen over de verhouding ëe~ tusschen Rusland en Japan werd gemeld, ver-ïeb; nam de korresporident der « Vossische Ztg. » bU te Stockholm, dat Japon's konsul-generaal te en Wladiwostok, die zoodra de bolsjewiki het 1 te heft in handen hadden naar Tokio was ge-•len gaan, op een Amerikaanschen kruiser nonr ie^- zijn standplaats is teruggekeerd. Aanstonds aile deelde hii den burgeireester mee, ordracht te der hebben, Japansche afdeelingen « ter bescher-7011 ming van de niet Rusten » naar Wladiwostok ien> te onitbieden, ingeval de nieuwe verkiezingen fest voor het revolutionaire komitee daar den bols-n(le jewiki de meerderheid moesten bezorgen. che Dit geschiedde iodevdaad, maar het optre-r.*s" den van een bolsjewieksche roode garde van ini, bijna 10.000 man, ruini bewapend, schijnt hen me- bang te hebben gemaakt. Wel werd allen Ja-ne_ panners in Nodrdelijk Mandsjoerij^ dringend de geraden naar Wladiwostok of Port-Arthur te t°e_ komen. In eerstgenoemde haven werden vier groote schepen verwacht om de vluchtelingen naar hun land te brengen. Maar 00k uit Europeesch Rusland zouden [de- de daar gevësiigde Japanners op groote schaal :on- maken, dat ze*wegkomen. De Japnncrhe kolo-ieb- nie van St-Petersburr is evençens verdwenen. s m- Aldus de «Voss. Ztg.». on- t. De Tsaar ontvlucht em De Pari jsche bla den vememen dat de Ameri-kaansche konsul te Tiflis de vlucht van den iro~ ^,3aar bevestigt. De werkloozen in Ruslaad va® a Le Journal» verneemt uit Petrograd da^t LS^1- het aantal werkloozen te Petrograd en te Mos- kou ongeveer 400.000 bedraagt. gen De 'evensnii^de'eirvoorz^en'n^ *n Rusland aat- Stockholm : Volgens eene melding uit Fi ni and gen blijkt uit eene verklaring uit officieele Russisohe dan bron dat de bevoorrading van Petrograd «n van tôt- het Russisch Westelijk front reeds in zoovprre zen verzekerd is dat men binnenkort aile moeilijk- eer- heden te boven zal gekomen zijn en dat men on- zelfs graan aan Finland zal kunnen. leveren» )pe- Nog de val van 't hoofdkwartier met ■ke- De Russische opperbevelhebber, Krylenko, heeft, volgens een P. T. A.-bericht, de vol-den gen de order tôt léger en vloot gericht : :ns- Witebsk, 20 November. Ik ben. aan het De hoofd der revolutionaire troepen Mohilof bin-een nengerukt. Het van aile ziiden omsîngelde iets hoofdkwartier heeft zich zonder strijd over-gegeven. De laatste hinderpaal voor het be-reiken van den vrede is gevallen. Tk kan net en treuripe feit van den moord op den vroege' cn isti- opperbevelhebber Doechonin niet stilzwlig^nd dan voorbijgaan. De haat iH het voile is uit den 1. band gesprongen. ekt In weerwil van aile pogingen om Doer.hom'n te te redden, werd hij uit den wagen gesleept-en iet- gedood. des De vlucht van generaal Kornilof vlak v66r de den val van het hoofdkwartier, wat de oor-fa- zaak der uitspattingen. Kameraden! Ik kan niet dulden, dat het loor vaandel der revolutie wordt bezoedeld. bun Zulke daden moeten ten strengste > orden gen veroordeeld. Toont u de verworven vrijheid waardig. Bevlekt niet de macht van het revo-ige- îutionaire volk, dat, vermetel in den strijd, sen grootmoedig als overwinnaar moet zijn. sar- Kameraden! Na den val van het hoofik'wir-ters tier wint de strijd voor den vrede aan n. rcht De revolutiè en de vrijheid voeren u tôt een-lan, dracht en tucht. Van Cauweîaert contra De Broquevilie De reeds beruchte rede, welke Minis- : ter De Broquevilie op 's Koiaings naam-dag te Parijs had moeten u'tsprckeii, en, waarvan wij reeds het deel konunenteer-den dat op Historische gionden de twee-taligheidspolitiek van de Belgische Re-gcering wil verrechtvaardig< n,' heeft thans Van Cauweîaert, in « Vrij België » van 7 December, een !ang aîtikel ing.ege-ven. 't Is in hoofdzaak ce:i krachtdad'ge bekamping van de door den Belgischen Premier verdedigde stelling, dat België en- speeiaal Vlaanderen altijd eeji twee-talig land is geweest. Het Historisch argument is 00k voor Van Cauweîaert vau geringe beteekenis. Wij, Vlamingen, zijn de ware traditionalis'en, zegt hij, maar geen siaveti van het verledein. Wij erken-,nen n'ct -de onaantastbaarheid van be-stuurlijke geplogenhedau, welke over het hoofd van ons volk door vreemde ovcrheerschers werden ingevoerd ; wij erkonnen evenmin het recht van het voortbestaan van de misstanden, welke als vrucht en als voortzetting va,11 deze oude machtmisbru'ken op taalgebied in 1830 tôt stand zijn gebracht onder den dekmantel der volksvrijheid. Wij willen onze toekorqst bewerkein en erkennen geen kastevoorrechten tegenover het recht der gemeen?cliap ; van het verle-den schuddeu. wij ailes af wat onzen vooruitgang belemmert. Indien de Broquevilie, vervolgt Van Cauweîaert, in Pariis zich de moeite wil-de geveti ons een sp:egel voor te houdc-m van het verleden, dan heéft hij ons daar-in het beeld willen toonen van de toe-komst, die hij ons voorbereidt. Het is een raadsel, hoc hij op den imval is gekomen dan wanneer zooveel Vlamingen zoolang rceds hunkercn naar het bevrijdefid woord van de regeering, in haar naam de tweetaligheid te huldigcn als de kracht van 's lands eenheid, en te gaan spreken van lvet gevaar dat de Duitschers het Walenland aan den Vlaamschen invloed zouden onttrekken. Deze invloed, bewijst Van Cauweîaert, bestaat alleen in de ver-beelding van minister de Broquevilie. Maar een schrijnende werkelijkhe'd is ifitegcndeel de overheersching in Vlaanderen van de Fransche taal.wier rechten de eerste minister op zoo plechtige wijze in bescherming neemt, terwijl wij nog wachten op de eers'e daad va.n rechther-stel voor onze eigen taal. Dat is « een smartelijlce teleurstelling, bijna een be-leediging voor ons Vlaamsch eerge-voel ». De taalkwestie is nu, onmiddel-lijk gesteld, in voile kracht en heeft haar dreigende vuist reeds opgestoken. De Broquevilie treedt haar tegemoet met het lijfargument van de fransk:ljous. Daartegenover stelt Vain Cauweîaert den d'ringendcn eisch tôt het bekomen van kultureelc zelfstandigheid, eu besluit : « Onze regeering keot dé gevaren, die met de vervvaarloozing van de Vlaamsche gedachte zijn verbonden. De werken der wijsheid blijve,u echter nog offigedaan. Waarom? Door wiens schuld? Wij Lc-hoeven het niet te weten, maar wij stellen het feit vast en verkiest men het hoo-gernands het op de gebeurtonissen te la-te,n aankomen, 00k goed. Jlaar ieder denke bij tijds aan zijn veraii'.wocrdelijk-heden. Wij zelf hebben ofzen plient ver-vuld. Wij hebben gewaarschuwd en we hebbon de middelen der ovorredi-ng ten ovorvloede gebruikt, maar de roi van CussaîLdra behaagt ons niet langer en liet is, bij wijze van slotiede, dat wij ons nog di.- overweging veroorloveii, dat minis-ters, die op dit oogenbUk don i'iulruk ge-ven'dat zij de beginselcn der Belgische eenheidsstaatkunde onvcrccnigbaar ach-tciu met het beginsel van onze Vlaamsche kultureele ongesciiondenhcid eJt fenheid huns ondanks medewerkers zijn aan de bestuurlijke scheiding. » Van Cauweîaert is dus het prediken moe. Hij moet thaffls toegeven, « met SMiartclijke tcleurstell'ng «, dat al de mooic woorden, waannee hij de Fransch-gezindt regeerders van België tôt reden heeft wilkm brengen, voor. hen ijdele klinkkiaak zijn geweest. « Wie niet hoo-ren wil,"moet votlec », had hij ondor zijn ardkcl aie besluit kunnan schrijven.Maar het valt te bezien, of hij, tegenover de onk oclienbare anti-Vlaamsche gevoelens van llavere, de konsekweintie zal trekken uit zijn verzekering in 't zelfde artikel : dat hij bereid is, te ailen prijze, en bin-nen dau kortst mogelijkcn tijd, zijn volk uit de minderwaardigheid te redde", waarin de tweetaligheid het gestort heeft. 't Is niet de eerste maal, dat hij op den tweesprong staat, en telkens heeft hij zijin daadkracht alleen in de rhetoriek bewezen. Nu reeds wascht hij zijn handen in onschuld, naar aanleiding van het-geeiu de regeering door. haar houding zou kuAuen uitlokken. Er is dus reden te vol-liarden in het scepticisme dat de aktivis-ten te.n opzichte van zijiu hartstoclKelijkc ontboer.emingen steeds aan den dag heli-ben gelegd. Zij weten reeds lang op een haar na, wat zij aan Havere hebben, en juist ï>ie keanis geeft hun de gemoeds-mst en de vastberadenheid van. men-sciien die geen heil meer verwachten dan van eigen kracht en durf. Van Cauweîaert zal niet spoedig zoover gera-ken. — (V. K. B.) VlaamsGhe Wtrking Zaterdag 15 December HEMIKSEM. — Te 8 Torenuur, in de al Kinema Rubens, kostelooze kinema-/ertœningf nie,t als spreker dien heer Jan Ha'niaut. Meetings op Zondag 16 December BOOM. — Te 12 Torenuur, in het lo-kaal Het Guldenvlies, op de Groote Markt. Sprekers : hh. Karel Waternaux îrii Jan Hainaut. STABROEK. — Te 11 1/2 Torenuur, in het lokaal De Pelikaan, bij de wcd. Lion. Sprekers: hh. F: Se^hers en B. Swerts. WESTMALLE. — Te 12 Torenuur, in het lokaal De Volkslust, bij Jos. Meeu-sen. Sprekers : hh. A. Van den Brande en Lode De Leye. SINT-ANTONI US-BRECHT. — Te B 1/2 Torenuiur, in de Nieuwe Veehandel. Sprekers : de hh. A. Van den Brande en Lode Craybeckx. VLAAMSGH-HOOFD (Zwijndirecht.) — Te 4 1/2 Torenuur, in die Leeuwerik, bij de Wed. Verbrugg^en. Sprekers : hh. Breug^elmans en J. Van Looveren. KAMPENHOUT. — Om 11 Torenuur in de Zaal Marcelis, nabij de kerk. Sprekers : hh. Steven Prenau en adv. Van den Broeck. KAMPENHOUT (g-ehucht Ruisbeek). — Om o Torenuur, in de zaal De Kwis-pel, bij Ed. Van der Meiren. — Sprekers: hh. St. Prenait en ad. Van den Broeck. HALLE (gehucht Brukem). — Om 11 Torenuur, in de Witte Roos* bij J. B. Loris. Spreker : hr Richard De Cneudt. HALLE (gehucht Stroppen, Sas 144). — Te 3 Torenuur, in De Dobbelaar, bij H. Borremans. Spreker: h. Rich. De Dneudt. TERVUREN. — Om 11 Torenuur, in de Zaal Elysee. Sprekers : hh. Lam-Dttfchts en W. Benoy. LEEFDAAL. — Om 6 To>renuur, too-leelfeest in nde zaal Leefdaal-Palace, bij V^erbist. Spreker: hr Dr. A. Borms. STAD en LAND PRIESTER VAN DER MEULEN-FONDS (Sekretariaat : Prinsesstraat, 16 Antwerpen). — We vernemen dat hier ter stede een Komiteit is gesticht, onder ^oorzitlerschap van Dr. A. Claus, om, door het openen van iwschrijvingslijsten n aile Vlaamschgezinoe dag- en week-bladen heel ons volk te bewegen zijn penning te storten, als huldebetoon aan den edelen banneling niet alleen, maar x>k tôt steun voor al wie, in den heer-lijken str:jd voor ons Vlaamsch rcoht, door Havere in hun bestaansmiddelen ?ouden zijn getroffen. « Het Vlaamsche Nieuws >). dat zâcn in zijn pogingen tôt het bewerken van hetzslfde résultant in een onverhoopt sukses mocht verheugen, juichit dien stap van har'te toe, wenscht de heeren leden Vian het Komiiteit om hun doortasiendhéid geluk en zal immer bereid staan hun puike \\\irking te helpen be vorderen. LIHDERAVOND'EN VAN DE ANT-WHRPSCHE GP.OENINGERWACHT — Hede^, Vrij dag, wekelijksche her-lialing, in de zaal « Eldorado », Vani Wc-zc.nbekestraat, van 9 tôt 10 trar (T. U.). Herneming der vroeger aang'eleerde lie-deren. De toegaiig is kosteloos ein er wordt miet verbruikt. / DE BELGISCHE REGEERING EN DE BUITENLANDSCHE PERS^ AGENTSCHAPPEN. — De « Indépendance Belge », wetende hoezeer het officieele communiqué, over de militaire operaties door de Belgische soldaten ui'tr-gevoerd, haar lezers belang inboezemt, had het ministerie van oorlog- om de gunst verzocht dit communiqué recht-streeks te on^tvangen. Ziwhier echter het antwoord door het blad oin t vangen : « Havere: Het is niet mogelijk den dagbladen het Belgische officieele communiqué rechtstreeks te doen toekomen. Dit wordt door onzen dienst der communiqués den inlichtingsd'ienst van het Fransche G.Q.G. overgebracht, die voor de verspreiding zorg draagt onder dezelf-de voorwaarden als het Fransche officieele communiqué, d.w.z. door middel van de agentschappen. Het niet twij-felachtig dat U er de onmiddellijke me-dedeelingen van kun>t krijgen bij Havas Df Reuter. — Voor de minister vân oorlog : \y. Mairsily. » De « Indépendance Belge » teekent bij dit antwoord aan : « Wij. zijn te Londen maar met ons tweeën Belgische dagbladen en zond«r twijfel zouden twee telegrammen elken dag niet al te zeer de u-tg-aven van de Belgische regeering bezwaard hebben, ^fschobn — zooals eenieder weet — de Dnkosten te Havere tôt het uiterst# ber-perkt worden ! Wij zullen dus voortgaan, Dm het Belgische officieele communiqué te hebben, met de aankomst af te wachten der te Parijs gedrukte bladen, ofwel wii zullen gedwongen zijn een abonnement te nemen bij Havas of Reuter — hetgeen heel eenvoudig is, zegt de heer Marsdly. Inderdaad. Naar men weet kos-ten deze abonnement eenige duizenden frank per maand. n Iets Yoor isderen dag Jeruîalem! Het gaat Turkije niet voor den wind aan zijn Aziatische uiteinden. Erzeroem. Bagdad, Jeruzalem ! 't Zijn drie gevoelige wonden, die ook voor de Hiddelrijken smartelijk zijn. Het Turksch bcricht, dat de ontrui-ming van Jeruzalem toegeeft, doet het in Ocstersche beeldspraak, met het eu-phemism « dat de Osmaansche troepen, die Westelijk en Zuidelijk stonden van de Heilige Stad, nu Noordelijk en Oos-telijk hebben postgevat». 't Is een be-scheiden gefluister op zijn Islam'â. De Engelsche Union Jack wappert nu ook op Zion's wallen. Jeruzalem verlost van Tasso? Eilaas, neen!... Jérusalem, Cook and Son. (Limited) ! De Engelsche bladen doen dei groote zodelijke beteekenis van den val van Jeruzalem uitsehijnen. Inderdaad, 't is c-en ontzaglijke ramp, niet strategisch — dusdanig is het zonder belang — doch 't is smartelijk in kunstopzicht en ook varï uit go-lsdien-stig standpunt. Jeruzalem. gaat nu het lot ondergaan dat Egypte en Athene trof vanwege Engeland. Het British Muzeum gaat ver-rijkt worden. Eord Elgin, de brutaalste Wandaal dien de wereld oclt heeft gekend, deed de friezen en metopen uit het Parthe-non kappen_ de beeldengroepen naar be-neden smakken. en dan het puin naar Eosden overbrengen. Egj'pte is door Engeland leeggeplun-derd. Het eiland Phylae door hen on-l'cr. water gezet. Nu zal het Heilig Land onteerd, ver-kracht en geschonden worden. Dp poëzie en de heiligheid van Jeruzalem krijgt den. doodsteek De Engelsche generaal Allenby zal venvoesten wat vpor Titus onbereikbaar was. Indîen de Duitsche Kcizcr Jemzalem niet spoed g redt, zal morgen op de Ocs-telijke zijdc van het Josaphatdal, op den Olijfberg, :ecn Palace-Hotcl verrijzen, van waar een troep Engelschcn en Yankees met rijke^menschcn-oogen en rijke-mensclien-harten het panorama zal over-schouwen.Wij zulletn een Monah-Sanattrrium krijgen naast de wonderbare Oma~-Mcs-kee.De Jordaan zal ingericht worden tôt gentlemen bathroom en ladies bat' room, waar de hoogroode John Bull, de Spek-en-Hesp-konii:gen van Nieuw-York, de ladies en misses hun hygiëniische ablu-t;ën zullen nemen. Uit de vallèi van Tyropeion zullen zij doosjes Pliaranx verkoopen, den kaas waarvan Josephus spreekt. Op den Scopusheuvel, waar Alexan-der d.-. Groote stond toen de hoogepries-ter Yaddocs ham te gemoet trad, de tiaar op het hoofd, net de naam van Jahwe in gouden letters, zoodat de ver-overaar, getroffen door zooveel inajes-teit, genade schonk aan zion ; op dien. heuvel waar Titus en Godfried van Bul-joen hun ttutcn opsloegen, zal nu een ternis-, cricket- en golfplein worden ingericht.De Golgotha, met zijn vreeselijke scheur van den ontzettenden Vrijdag, zal met stukjes en brokjes verkocht worden, tôt een heilig aandenken ; het water van de Jordaan, gepasteuri-:eerd en gebotteld, zal met èen mooi? etiket The Baptism of Our Lord Christ verbeel-dend, als tafelwater, tegen one shilling six pence, Vichy en Apollinaris vervan-gen.Heere, Heere, 't is nu het oogenblik nogmaals uw zweep te rjemen ! Niet alleen de kooplieden, maar Tyrus en Si-don zelf ziitten nu in den Tempel. Het is gelukkig dat de Zaligmaker niet meer in het Graf berust, want zijn Eichaam zou naar Tussaud's Muséum worden overgebracht. Het Heilig Graf zelf — Sepulcrum cjus cril gloriosum, voorspelde Jesaja (11 : 10), Zijne Rust zal heerlijk wezen — is-nu met veiliger meer dan de metopen van het Parthenon en het juweel-tempeltje van Phylae. Wat lag Jeruzalem veilig fc de onver-«toorbare onbeweeglijkheid van den Islam ! Indien Jeruzalem niet verlost wordt, zal het spoedig een bedrijvige, nijvcrige handelsstad wezen. Naast Engelsche eu Amerikaansche gasterijen zulkn er ook fabrieken komen. m« hooge, rooke-nde schoorsteenein. De Jordaan zal elektrici-teit moeten draaiën ; de Doode Zee zal gezond worden gemaakt en een Yacht-Club zal er zeil- en roeiwedrennen in-richten. Op den Kedron, Engelsche vil-la's ! Te Bethlehem, Christmasfeesten met plumpudding, whiskey en mistletoa-gekus ! Te Jéricho, mioezik van bazui-nen, one-and-two-step ! Laat die Allenby nog Galilea ne-men en Kana zal Gretna-Green vervangen ; te Magdala zullen bars oprijzen ; tè Nazareth een meubelfabriek met inschrift op elk produkt : Made in Nazareth ; te Kanharnaum, een Arnï-rikaansche wp-reldbazar ; en op. Thabor, een kinema of een cirk ! Ja, wat was dat ailes veilig in de roer-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods