Het Vlaamsche nieuws

2317 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 25 June. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t727942k8h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

j Vrijdag 25 Juni 1915. Eerste Jaarg. tmuiumâm mi hii iii miniiiiBiii, m m r<W^~'û *?v£.IM y. - v-' 1 -rr • - Iir--■" 1-1 1 f MTi Nr. 162 HTMiiwmr—If I fcinafflf a 'ii?w Prijs : 5 Centiemen door geheel Beîgië *-w>a <$>*&»{■ ^ '<Wr Vlaamsche Nieuws Hat best ingelicht en meesl vmpraid^ieuwsblad ?am Beigpê* - Varschijnt 7 maai pat week -' '^ua^en'm 2 ww»*w*oanG«r*i * 4B0NNEMENTSPRIJZEN : Ph week 8.S8 i Per 3 maanden *.— Per maand I .M j Per S maanden 7.81 Per jaar i*.— &ESTUURDER: ALFONS BAEYENS BUREELEN : ROODESTRAÀT, 44, ANTWÊRPEN. Tel. im AANK0N0KÏIN4ESÎ i i'weede bladî., pet regel 2.56 j Vierde bïatLs,, per regei 4.M Derds bladî., id, I. j Bcodabaricfct . ... S,-— Voor allé aimoacen, wende aien sich : RC0P3STR A AT, 44. DROOGSTOPPEL OVER STIJN STREUVELS 't Wordt een liefhébberij zich aan Stijn Streuvels en zijn dagbotken van den oorlog te vergrijpen. Op de menigvuldige artikelen die in het buitenland, vooral in Nederlund, een woest krijgsgeschreeuw aanhieven over de bewuste boeken, werd reeds bij gele-genheid uitvoerig geantwoord. De kwade trouw der aan, aller», hun inzickt aan een groot Vlaarasch sclirij-ver afbreuk te doen, door zijn bedoelin-gen verkeerd uit te leggen, zijn duide-lijk genoeg aangetoond, zoodat het over-bodig is er hier op terug te komen. De deelen uit Streuvels werk, die op 't eerste zicht en het oogenbiik vaarnp ze versehenen in acht genomen, voor' opge-hitsten aanstoot zouden kunnen geven, werden uit het geheel waarin ze hooren, weggenomen en met ton valscne draag-kracht voorgesteld. Op die wijze is men er toe geraakt, met instemming van al vvat den Vlamingtn vijandig is, Streuvels te betiehten van gevoelloosheid voor het leed van zijn volk, van gebrek aan vaderlandsliefde en vooral... van duitsch-gezindhcid.Dat laatste verwijt is van dagelijksche toepassing geworden : degene die het waagt met zekeren lof over de tucht van het Duitsche leger te spreken, over den inrichtingsgeest der besturen enz. wordt thans van duitschgezindheid beschul-digd. We raden ook niemand aan de in-ueming van Metz, Oostende en dergelij-ke in twijfel te trekken, want hij zou zich aan onaangename kwalifikaties blootstellen. 't Ware in dat op;.icht niet slecht, dat wij van tijd tôt tijd een paar Engelsche bladeu te lezen kregen, die er niet voor terugschrikken de zaken te noemen ge-lijk ze zijn, zonder omwegen of verdraai-ingen. Aldus kwara er wellicht wat meer bezadigdheid onder 't volk en bleven wij dan ook niet van die drieste aanvallen tegen Streuvels verschoond, ze zouden dan ten minste hun heillooze uitwer-king missen. Er wordt op dit oogenblik zoo wat overal een reeks brochuren verspreid, naar trant en inhoud te oordeelen, voor het volk bestemd, en waarin iemand, hoogst waarschijnlijk een Vlaming, die zich Droogstoppel noemt, een en ander .net betrekking tôt den oorlog schrijft. Uit die eerste werkjes, welke zich vooral door toomelooze geestdrift en rammelen-de vervloekingen onderscheiden, neme leder volgens zijn aard wat hem past : de eigenaardige uitdrukking van zijn vaderlandsliefde zal hem wel niemand kwalijk nemen. Alleen, in zijn laatste brochuur : « Bloemlezing uit Stijn Streuvels' Oor-logsboeken », waagt hij een plompen, onbesuisden aanval op iemand, die de Vlamingen niet goedschiks en onrecht-vaardig laten lasteren, en dien ze in hun midden als een drager hunner kultuur tegen îedereen verdedigen en behouden willen ! In 't voorbijgaan gezegd, men zal al dadelijk opmerken dat aan Streuvels drie zonden verweten worden, waarvoor geen vergiffenis te bekomen is : 1* hij was vroeger bakker ; 2* hij werd later ridder der Leopolds-orde benoemd, en heeft na de oorlogs-verklaring de vergetelheid niet in het buitenland gezocht ; 31 hij heeft er geen bezwaar in gevon-den op het hachelijkst oogenblik van België's geschiedenis, waarheden te zeg-gen die ieder oprecht Belgisch hart diep bedroeven. Zonder het 1° en 2° ware het pamflet bij gebrek aan stof zeker nooit tôt stand gekomen. Maar luistert nu en... ziet eens met wat een genot het koffie-tnakelaartje uit de Lauriergracht 37, de groote persoonlijkheid van onzen besten novellist belachelijk denkt te maken : « Stijn Streuvels was eertijds bakker te Kortrijk, begon latex boeken te schrij-ven, trof op zijnen weg officieele en niet-officieele kruiwagens aan die hem naar de hoogte voerden, en werd zelfs Ridder der Leopoldsorde benoemd. Sedert jaren heeft Streuvels trog en ander bak-kersgerief voor de liefhebbers gelaten en bewoont thans de villa « Lijsrernest » te Ingoyghem... » Door zoo'n prachtigen aanhef op dreef gebracht geeft Droogstoppel aan Streuvels de voile laag, omdat deze laatste wel een en ander op de degelijkheid, ge- ■ vechtswaarde en leiding van het Belgisch leger weet aan te merken. Kort voor den oorlog zijn die punten in het parlement ter sprake gekomen, en wie met belangstelling en een kalmen geest de debatten over de inrichting van Waalsche en Vlaamsche regimenten ge-volgd heeft, de interpellatie van volks- j vertegenwoordiger Devèze enz. zal de beweringen van Streuvels misschien | pijnlijk mogen noemen., maar zeker niet heeleinaal onwaar. Droogstoppel haalt daar echter heel andere gevolgtrekkingen uit : « In aile gevai zou iemand die boeken schrijft, toch moeten weten, dat het altijd slechte vogels zijn die hun eigen nest bevuilen....» (iets in dien aard heeft ook Cyriel Buysse ter gelegenheid van zijn viering moeten hooren) en#nu het verbluffende van heel de geschiedenis, waar geen mensch aan gedacht heeft : « Fantaseeren is goed als men idylien schrijft, maar laat, om de liefde Gods, uwe beschouwingen over het Belgisch leger achterwege, want ge slaat er op los als een blinde naar het ei. En niaak. vooral uw eigen ras niet klein om de Duilschers genoegen te doen. » Op dien toon er met denzelfden zin voor waarheidsliefde gaat het heele stuk-je voort. Hier heet het dat Streuvels in bewondering staat voor het Duitsche leger, daar draagt bij het bewustzijn in zich, dat er aan de Duitschers niet mag geraakt worden. Droogstoppel weet er wel een verklaring voor te vinden : « Streuvels kan misschien een goed bakker geweest zijn, maar een goed menschenkenner is hij nog-niet geworden. » Op een andere plaats heet het « dat hij gek van ijdelheid is, een pot garsten te veel drinkt », ,en, wat de kroon op het werk stelt : « dat wij hier te doen hebben met een ridder, gefabrikeerd uit spikela-tie, die beter doen zou zoo spoedig mo-gelijk Ingoyghem te verlaten en een on-derkomen over den Rijn te zoeken, waar hij maar juist op zijn plaats zou zijn....)) Ziedaar, dat zal hem leeren Stijn-ezelsche insinuaties (die uitdrukking staat er, hoort ge) te doen ! Dat is nu de verdi en de straf voor iemand die aan geen moedwillig leugennet meeweven wil en zich geen sympathieën laat op-dringen. Wee ook degenen die met Streuvels durven ontkennen dat de hui-dige oorlog een straf van God is. Droogstoppel, de dorre Droogstoppel, bij wic-n aile idylien aangebrand moeten rieken, zal hun op het lijf vallen en ze over de grenzen jagen. Hij zal, ruimschoots ge-bruik inakend van een gastvrije neutra-liteit, en belust op goedkoop succès, de afvalligen geeselen, die als Stijn Streuvels durven neerschrijven : « Wanneer zullen we er eens toe komen éen sterk verbond te krijgen van mannen die weigeren te dooden, zonder dat het hun als een lafheid wordt aange-rekend?...»Ook die uitlating is hem kwalijk genomen geworden, hoe edel en goed be-dœld ze dan ook zij. Maar het abnormale is nu eenmaal aan de orde van den dag. Wie geen In dianen-beschamende oorlogskreten aan-heft, wordt als een verrader gebrand-merkt. Laat dat als dilletautisme nog een tijdje duren, maar gaan de Vlamingen zich, omwille van zulke taktiek, dan al hun schoon- en grootheid stuk voor stuk in lijdzaam toezien laten ontnemen? M. De An>erika's voor de Àmerikaneo Gedurende de laatste weken is er te Washington een konferentie van de z. g. Pan American Union geweest, welke als de meest belangrijke bijeenkomst wordt beschouwd, die deze vereeniging van re-publieken der Nieuwe Wereld sedert haar oprichting in 1889 heeft gehouden. Als hoofddoel der besprekingen werden on-derlinge financieele regelingen aange-merkt; maar feitelijk heeft deze samen-komst de meeste beteekenis ontleend aan het betoon van verwantschap tusschen de zuster-republieken, waartoe de stoot werd gegeven door een ontboezeming- van dr. Triana, den afgevaardigde der republiek G>lumbië. Onder de leuze « De Amerika's voor de Amerikanen ! » heeft hij een lans ge-broken voor het denkbeeld een Pan-Ame-rikaanschen bond te vormen tôt handha-ving van den vrede en tôt verdediging der rechten van de onzijdigen. In treffen-de tegenstefiing, met hetgeen zieh in Europa voordoet, hebben de vertegen-woordigers van negentien republieken van het Westelijk Halfrond (1) zich een-parig uitgesproken tegen den oorlog en aile hieruit voortvloeiende barbaarschhe-den.De geestdrift waarmede de Colurnbi-sche afgevaardigde optrad, werkte bezie-lend op de vergadering en ontnam hier-aan het ietwat taaie, waartoe financieele verhandelingen zoo licht kunnen leiden. Président Wilson sprak in zijn openings-rede tôt de vergaderden de hoop uit, dat, door niet alleen handelswaren maar ook geestesontwikkeling- in de onderlin-ge uitwisseling te begrijpen, er toe zal kunnen worden medegewerkt om de wereld den weg te wijzen tôt vrede. Volgens sommige bladen is deze konferentie de aanleiding geworden tôt président Wilson's hernieuwd voorstel om Oom Sam een handelsmarîne te verschaf-fen, bestaande uit stoomschepen, welke zullen worden gebouwd of aangekocht door de regeering der Vereenigde Sta-ten. Enkele maanden geleden toen een daartoe strekkend wetsontwerp op hel Kapitool te Washington aan de or^t was gekomen kon daarvoor geen meer-derheid worden gevonden. Van ver-schillende zijden wordt de verwachting geuit, dat veranderde inzichten thans aar een nieuw voorstel in dezelfde richting welslagen verzekeren. Persorganen, die zich van den aanvang sterk hebben verzel tegen dezen vorm van regeeringsbe-moeiing achten dat hernieuwde strever het eenige verwerpelijke gevolg dei bijeenkomst van de Pan American Union. Wat de zakelijke uitkomsten dezer laatste betreft, voorziet men algemeen, naar The N. Y. Sun het uitdrukt, een be-leggingszegetocht voor Broeder Jona-than's dollar, welke zich over bijna gànsch Romaansch Amerika zal uitstrek-ken, nu daar aan het voordeelig optre-den van het pond sterling, den rijksmark en de frank vooreerst een einde is gekomen. Voordat de oorlog was uitgebro-ken, beschikte men in Europa nagenoeg over een monopche met betrekking tôt den handel op Zuid-Amerika, omdat het financiewezen in de Romaansch-Ameri-kaansche republiek nagenoeg geheel van uit Europa werd beheerscht. Toen niet alleen haar regeeringen, maar ook aller-lei bijzondere ondernemingen tengevolge Van den oorlog de Europeesche geld-markten niet langer open vonden, richtte men in de zuidelijke helft van het Westelijk Halfrond vol verlangen den blik naar het noorden. Niet zoo spoedig maar ten slotte zooveel te krachtiger kwam men toen hier tôt het besef, dat de financiën het geheim omvatten van Europa's over-wicht in Zuid-Amerika's handelsverkeer. In de groote republiek begreep men toen er op te kunnen rekenen dat Europa's plaats zou kunnen worden ingenomen in even sterke mate als men hier bereid en in staat zou blijken om voor de zuider-buren als bankier en als uitwisselingscn-derneming op te treden. Immers veroor-zaakten de nog onvolkomen ontwikkelde toestanden in de zusterrepublieken een tusschenkomst van buitenlandsche zijde. Sedert hier te lande is voorgegaan tôt een nieuwe regeling van het geld- en bankwezen op den grondslag van het z.g. Fédéral Reserve System is hier betere gelegenheid geopend tôt het verleenen van diskontogriefelijkheden als waaraan de handel op het zuiden van dit werelddeel meestal behoefte heeft. Bij de betrekke-lijke bankwet werd voorzien in de moge-lijkheid tôt het openen van bijbanken in het buitenland. De National City Bank alhier is reeds voorgegaan met het openen van een bijbank te Buenos-Ayres. Meer dan ooit wordt men tîians in Zuid-Amerika herinnerd aan président Wilson's opwekking tôt het toehalen der banden tusschen aile republieken der Nieuwe Wereld, in 1913 te Mobile (Ala-bama) uitgesproken. Hij wordt tegen-woordig bij uitstek beschouwd als de kampioen voor de rechten der onzijdigen, welke van even groot belang mogen worden geacht ten zuiden van de Panama-landengte als ten noorden daarvan. Overeenkomstig kortelings openbaar gemaakte gegevens van het département van koophandel te Washington blijken de uitvoeren der Vereenigde Staten naar aile andere gewesten van het Westelijk Halfrond over het 1 Juli 1914 geëindigde dienstjaar een waarde te hebben verte-genwordigd van circa doll. 652,000,000. ' Hiervan was circa doll. 528,000,000 be l stemd voor Noord-Amerika en circa doll. 124,000,000 voor het overige van het werelddeel. Kanada was de grootste afnemer tôt een bedrag van circa doll. 345,000,000. Daarna volgde Cuba met circa doll. 69,000,000, Argentinië met circa doll. 45,000,000, Mexico met circa doll. 39,000,000, Brazilië met circa doll. 30,000,000, Panama met circa doll. 23 miljoen, Chili met cirCa doll. 17,000,000, enz. (1) Mexico en Haïti waren niet verte-g-enwoordigd.; r.rjvviaKSûCL' z&xz rjtrs'aiiEssuoau'îafcs.. Hel vervoer vais groeatem en fruit Sedert 1 Juni zijn op de Belgische spoorlijnen, nieuwe, belangrijk vérinin-derde vrachtprijzen voor groenten en fruit in werking getreden. Daar het schijnt dat deze nieuwe ta-rieven nog niet genoegzaara door de belanghebbenden gekend zijn, niette-genstaande de desbetreffende aanplak-biljetten in de staties en op bepaalde plaatsen in de vcrschillende gemeenten, worden zij opnieuw in herinnering gebracht in een rondschrijven van den gouverneur-generaal. Voor de verzènding van groenten of vruchten, in verpakking, bedraagt de vrachtprijs per 1000 kilogram en per ki-lometer 12 of 14 centiemen, volgens de sp<cificatie. Voor de losse zendingen per waggonlading is het tarief per 1000 kilogram en per kilometer vastgesteld op ? centiemen voor fijne en gewone groenten, op 4 of 3 centiemen voor kool of aardappelen, en op 9 centiemen voor fruit. De laagste tarieven worden toege-past op ailes wat dienen moet tôt de verpakking of de bewaring der groenten en vruchten. nta . Kostbare boeken I Robert Dodd, een expert op het gebied van bibliografie, heeft onlangs een lijstje opgesteld van de meest kostbare boek-werken, die op de gansche wereld in om-loop zijn. Het staatje werd geopend met den Gutenberg-bijbel, de eerste uitgave, vvaarop de uitvinding der boekdrukkunst was toegepast ,en die te Mainz het licht zag. De waarde van dit werk in geld uit te drukken is zeer moeilijk ; den laatsten tijd is er geen exemplaar verkocht. In 1884 bracht een Guttenberg-bijbel te Londen nog 47,000 gulden op ; en in 1897 werd het Ashburnham-exemplaar voor 48,000 gulden verkocht. Op het oogenblik zouden deze boekwerken intus-schen minstens 250,000 fr. opbrengen. Nummer twee op de lijst is het Psalm-boek van 1457, het eerste gedateerde boekwerk. De waarde is op een kleine 240,000 îr. te schatten. Het derde boek is « Het verhaal van Troje », de eerste Engelsche boekuitgave van 1496. Slechts weinig van deze exemplaren zijn bekend, en volledig.Vervolgens zien wij in de lijst opgenomen « Canterbury Taies », dat in het jaar 1478 gedrukt werd. « Mort d'Arthur » door Thomas Malary, gedateerd van 1485 is de eerste folio-uitgave van de werken van Shakespeare. Een exemplaar van de eerste Shakespeare-editie, nu in bezit van een Amerikaan werd jaren gele-den niet minder dan 90,000 fr. betaald. Een zeer groote waarde bezit het eerste wetboek van den Amerikaanschen staat Massachusetts. Hiervan is totnogtoe slechts één exemplaar voor den dag gekomen. Het werd in een partikuliere bi-bliotheef: te Brooklijn gevonden. Het werk vertegenwoordigd een waarde van eventjes 120,000 fr. en werd in 1648 te Cambridge (Massachusetts) gedrukt. Acht jaar vroeger werd in dat land het eerste boek gedrukt : het Bay-Psalmboek. Het werd eveneens te Cambridge uitgegeven. Van dit werk zijn on-geveer 10 exemplaren bekend. De waarde van deze werken is moeilijk vast te stellen ; er is in langen tijd geen verkocht en is nu ongetwijfeld. wel tien maal zooveel waard. In deze lijst hoort ten slotte nog thuis het eerst gedrukte werk van Shakespeare « Venus en Adonis ». DAGELIJKSCH NIEUWS STERFTE IN ONS LAND. — De j insfëiling « Les Petites Abeilles » reeds eenige jaren geleaen tôt stand ge-braent met het doel tehuizen voor kin-deren onder de drie jaar op te richten, <=u gepiaatst onder de Uooge bescnermiug van K.oningin iilisabetn en ir"rinses Aia-ne-jobé, iieett aan duizenden kinderen van de Brusselscne oniscnrij vmg en van de provmcie het ieven gered. in de 4U reeds bestaande inrichtingen wordt ei dagehjks aan meer dan io.uUO kinderen beueden de 6 jaar, sinds het uitbarsten van den oorlog, voedmg en verzorgmg v'erstrekt. Op lô heuruari had deze in-stelling reeds 1.060.000 rantsoenen uit-gedeeid, en sedert de uitbreiding van den werkkring door de opricliting van de « Petites Abeilles au V îiiage » is dit aantai rantsoenen de twee en half miljoen ver te boven gegaan. Elk dage-UjXvsch rantaoen bestaat uit : voor kinderen beneden de 3 maanden, 1/2 liter melk ; van 3 tôt i maanden, 1 liter melk en 1/2 liter pnosphatine; van b tôt 14 maanden, 1 liter pnosphatuie; van 14 tôt 24 maanden, 1 liter cacao phosphaté ai :i0Û graniincn biood en Konutuur; van 'M tôt 66 maanden, 1 liter bij zonder voor kinderen bereide soep en 200 gr. orood en konfituur. AAN ÛE KOFFIEHUIZEN. — Nu dat we wederom voor enkele maanden van eene goede temperatuur zullen kunnen genieten hebben de koflienuizen de toeiating gekregen hunne terrassen terug te plaatsen. Hier en daar in net centruni der stad ziet men talrijke verbruikers welke onder het drinken van een lekker glas bier plaats hebben genomen op het terras van een kofliehuis. Nochtans is de « terrasseziekte » niet algemeen en zulks is wel te verstaan door den schier volledigen stilstand der nandelszaken. PUBLIEKE TOEÛANu IN DEN DIEKENTUiN. — Aan de bevolking van Antwerpen en omstreken kunne wij het bhjde nieuws mede deelen dat de Die-rentuin op Zondag 27 Juni a.s. open zal zijn tegen den prijs van 0.25 fr. De groote toeloop van volk die er bij ' zulken publieken toegang met Paschen en Sinksen plaats greep, deed het be-stuur van den Dierentuin tôt dien goeden, maatregel besluiten. EEN ORDEDIENST DOOR BIJEN ! NOODIG GEMaAKT. — De zon bescheen eene elektrische booglamp aan den ingang van het station van den « Métropolitain » in de Rue Lafayette, toen opeens eene beweging in de lucht ontstond, welke op een gouden wolk ge-leek, en men zag dat een zwerm bijen rond den schitterenden bol vloog. De voorbijgangers stonden stil, verbaasd over dit voor Parijs zoo ongewoon schouwspel. « Zij zijn door de kanonscho-ten uit harc korven verjaagd » zegde men. Maar het gebeurde dat eenigo bijen de nieuwsgierige gezichten op onrustba-rende wijze naderden, en men hoorde ge-van verschrikte vrouwen. Wanorde ontstond onder de toeschouwers en de politie moest tusschenbeide komen om het volk op eerbiedigen afstand van den gonzenden bijenzwerm te houden. Een ordedienst ter wille van de bijen, ziedaar wat men niet dikwijls te Parijs te t zien krijgt. HEROPBOUWEN. — V'oortdurend worden er nog steeds in onze goede stad huizen welke geheel of gedeeltelijk ver-nield werden door de beschieting, herop-gebouwd. Zoo zagen we in de Karel Oomsstraat een reusachtig kasteel, dat men opnieuw aan het optrekken is. Vele menschen zullen alzoo wederom den ar-: beid kunnen hervatten, hetgeenç een hoogst verheugend feit is. EEN TENTOONSTELLINU TEGEN DE VL1EGEN. — Den 13en Mei is in Regent's Park, te Londen, de anti- ; fly-exhibition geopend, waarvan het doel is, de bevolking in te prenten welke ge-, varen de vliegen, ook de huisvliegen, opleveren voor de gezondheid. Aan den ingang is op reusachtige schaal een huis-1 vlieg afgebeeld ; de groote haren aan de pooten maken het duidelijk, hoeveel vuil die dieren overal kunnen opdoen. Ver-der is afgebeeld hoe zij ons voedsel be-zoeken en bezoedelen met hun pooten en door hun onzindelijke gewoonteu, j vvaardoor allerlei ziektekiemen — op de platen 1500 maal vergroot — in ons li-chaam kunnen geraken. Dan wordt ver-der afgel>eeld, hoe wij kunnen voorko-1 men dat vliegen in onze nabijheid eieren leggen. Aile afval moet worden ver-brand of begraven Meti kan een mest- hoop gebruiken als vliegeuval door rond-om droog stroo te leggen. Daar kruipen weldra de larven in oin te verpoppen, en dat stroo wordt dan verbrand. Aile vuil kan men niet begraven, maar dan moet het met een insektendoodend middel be-handeld worden. Veel van zulke midde-len worden vertoond in hun werking, ook veel middelen en toestellen om de diertjes levend of dood te vangen. Een doelmatig middel is ruwe petroleum, waarvan met groene zeep en water een emuls wordt gemaakt, waarmede men, door ze in de huid te wrijven of ze in de kleederen te laten indrogen, ook andere insekten kan afweren. EENE FOOR. — Er wordt ons van welingelichte bron verzekerd dat er in 't kort aân het Zwemdok eene foor zal iugericht worden. Voor waar zulks is wederom eene goede gelegenheid om de zoo diep beproefde klas der neringdoeners toe te laten iets te verdienen. EENE NIEUWE RUIT A. U. B. — Aan den ingang van Jongensschool 17 (Balansstraat) bevindt zich, zooals aan aile scholen, eene ingekaderde lijst d« verschiliende onderwijsgestichten onzer stad vermeldende. Nochtans is sedert geruimen tijd het glas dat er voor is aan stukken, bij toe val of door een kwaadwillig® hand gebro-ken.We vragen dat men voor eene nieuwe ruit zôu zorgen, zulk nietig stukje glas : zal toeh zoo geena groote uitgave ver-jgen?EEN ZELDZAÀM NATUURVER-SCilïJNSEL. — Zondagnamiddag tus-: schen halftwca en twee uur vielen te Go-; rinchem over de gehecle stad en zoover | het 00g reikte, op de rivier, pijltjes en I soms ook kleine vlokjes hooi. Het kwam ; hoog uit de lucht en langzaam, lood-| recht nederdalen. De vele Zoindagwandelaars staarden ! dat half uur in de lucht of er een zonsver-duistering was. Aan den Arkelschen dijk, een paar km. van de stad, was al het pas gewonnen hooi, dat aan hoopen op een uiterwaard stond, door een windhoos opgenomen en met zeer kalmen Noord-Oosten wind hoog door de lucht stadswaarts gedre-ven.Merwaardig is dit verschijnsel, omdat 't gedurende den geheelen dag prachtig weer en ook in den omtrek waar de windhoos woedde, bijna windstil was. GOETHE'S «FAUST» TE WAR» SCîiAU. — Evenmin als de Duitschers, schijnen de Russen door den wilden oorlog van de meesterwerken hunner t«-genstanders beroofd te zijn. Men bericht inderdaad dat in de» schouwburg t« Warschau tegenwoordig « Faust » van Goethe opgevoerd wordt. Het stuk is onafscheidelijk van het re-pertorium en trekt iederen avond, sedert het aangekondigd werd, voile zalen, al-lus zeggen de Poolsche nieuwsbiaden. DE KOLONÏALE TROEPEN DER ROMEINEN. — Te Kônigshofes, in den Elzas, werden eenige Romeinsche grafsteden ontdekt. De konservator van het ethnologische muséum te Straats-burg, dokter Forrer, heeft eene belang-wekkende ontdeking gedaan bij het on-derzoeken dier graven. Hij werd getrof-fen door het feit dat de tegels van een graf het stempel van een legicen droe-gen, dat nog nooit in de Romeinsche ge-vechten aan den Rijn was aangehaald geworden « Duodecima victrix ». De sche-del welke in dit graf gevonden werd, is bepaald van een karakteristiek ooster-schen vorm. Het blijkt uit eene grondige studie dat di.t twaalfde legioen overeenkomt met het « legio fulminata^», dat in de derde en vierde eeuw aan den Euphraat in garni-zoen lag en onder de volkeren van die landstreek geworven werd. Het heeft dus betrekking op Aziatische koloniale troepen welke Rome onder het keizerrijk tegen de Germanen afgezon-den had. HOE DE KOZAKKEN HUNNE GE-WONDEN VERPLEGEN. — Een Rus-sisch geneesheer, Dr. Paschkow, die bijna zijn geheele leven onder de Kozak-ken heeft doorgebracht, beveelt hunne wijze aan om gewonden te verplegen. Zij bedekken de wonden met een dikke laag asch welke verkregen wordt door een stuk kateen of linnen te verbranden ; dan drukken zij de randen der wonden toe door middel van een sterk verband. Volgens de waarnemingen van Dr. Pasckoff zoude naldus van de 28 gewonden er 26 spoedig genezen zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods