Het Vlaamsche nieuws

923 0
17 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 17 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 12 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zp3vt1jk6v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

jiîderdag 17 Februari 191:6. Tweede Jaaig. fer 48 Frljgi 5 Centiemen .geheei Beigiê Het Vlaamsche Nieuws T Het foesfc ingelicht eo meest verspreid & ieuwsblad van België. » Verschijnfc 7 maai per week tABONNEMBNTSPRIJZEN : Fer week 0.35 Fer 3 maaaden 3.75 pgr maand 1.25 Par 6 maaoden ...., 7.50 Per jaar 14.— 3BMEHBHMK9GK&nB0iWttUâ ^jâanMKKWansMttii ;4KcszxansHiHWBM9EiEaaBBHMBM>i . AFGEVAAR0IGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS, Aïb. VAN DEN BRANBE met vaste medevverkiEg van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel.,19GÔ ■ifiHiÉ¥i*iiri¥irtfn airi nnr iiir * ê nruriiMirni ■ inmWTiTKr» ~ im . i ■ AANKONDIÛÏNGEN : Twesde bladz., per régal 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde Aadz., id. I.— Doodsbericht 5.— Voor aile airaoncen, wende bj«h ïich : ROODESTRAAT, 41. DE OORLOG De Toestand ■ bcrichteii over het vorderen van ^fcpmarsch der Centralen en Bulga-Hjn Albanië blijven aanhouden. Wij Hi daarom dén toestand en vooruit-op dit gedeelte van het Balkan-^■îbondig trachten saam te vatten : -Hér een paar dagen werd de bezet-'^■gemeld van Tirana, een plaats op ^■inkeroever van de Ischmi gelegen ; ^ftin het Noorden ligt Preza of Pre-Htc:i West en waarvan de Oostenrij-opgerukt in de richting van de ^■die ze dan ook in de omstreken iBjuba zouden bereikt hebben. Juba ,'HL; den Ar. onstroom en namelijk ^■den van diens uilmonding in de ^Ktdie zee. Dit beteekent dat de ^Brjijkers tôt op een tiental kilome-de door de Italianen bezette ^■Durazzo genaderd zijn ; een be-K jk korte maar onregelmatige K ; scheidt hen nog alleen van die '■ftoestand van Walona begint ook Ht in te boezemen. Het agentschap • H seint uit Athene de bezetting iHjdc Bulgaren van het plaatsje Fieri, K kilometer ten Noorden van Wa-^Hcu 65 ten Zuiden van Durazzo ge- H:t ailes is voor den toestand der ^Hncn in Albanië weinig geruststel-B:en we wcten nog niet cens of ze ^Bhn zijn zieh daar ernstig voor de ^Bdiging van heit door hen bezette . Bu il de we.er te stellen dan wel er . ^Bcsitics op te geven. Lang weifelen die twee uitkomsten zal in . ^Hgeval niet meer mogelijk zijn. ^Ht den toestand in Macedonië aan-^■daarover krijgen we geen berich- ■ een offensiei van 't zij geiijk ^■c zijde laten voorzien. Zou die ^Hzeï van het Engelsche weekblad ' ^■ Nation » dan toeh waarheid kun-^■pevatten, dat de omtscheepte Eu- : ^fcroepen te Saloniki niemand an- ' ^■yasthouden dan zieh zelf? ' het Westelijk gevechtsterrein H>: de jongst ingetreden ongemeene B|vigheid zonder onderbreking H' tegenaanvallen van de Fran- i ' ^■î om het hun ontnomen terrein te | ^■veren, nieuwe aanvallen^ van Duit-1 B zijde om hunne veroveringen uit ! Hffiden. Het laatste offieieele leger-uit Berlijn meldt de vermeeste- ! ^■van ongeveer 800 meter Engelsche ï H ten Zuiden van Ieperen. Verder s ^fctreert de strijd zieh in Champa- c ^■cn met name langs den weg van f H1'': naar Somme-Py. Overal wordt 1 Bi artilkvievtiur onderhouden en c H(V' gevechten in de lucht aa,n de -v den dag ; dit ailes echter ver- j oes, met het oog op de geringe ■ ^^B'caten, in de meening dat we hier z B':s met toebereidselen eu schijnbe- s ^P'gen te doen hebben ; het is zelfs c ^■duidelijk op welk front er een of- c H1 te gebeuren staat, het weder 1: H'J>. voor grootscheepsche onderue- 1' weinig gesehikt zijnde. Russische front is in den toe- t ^Bgeen verandering van beteekenis g ^R^len, zoomin als in Italië. De ge- li H?1 vaii Briand's bezoek te Rome en z ■^iltaliaansehe front worden voor- g m deze weinig duidelijke woor- g ^■°fflschreven : innigere samenwer- k H met de Entente. Te venuelden k HVo® Italie een dubbele aanval van n ^B®»jke vliegers op verschillende I ^P11. Monza, Milaan, Turo, Greco, w B'a, Bergamo en Treviglio. ■Ei'geland is het koninklijk besluit ÎBhtnen, waarbij de ongehuwde [ p onder de wapens geroepen wor-'-armçe is de onlangs gestemde Pichtwet tôt uitvoering gekomen. h Engelsche bîokkade Nen, ly Februari. — « Morning ^ J1 en « Daily Mail » betuigen na-1 ' van heelcr harte hun instem- : ^,mct hetgeen er op de vergadering ' *n"OÛ Street Hôtel gezegd en be- j ^ Bj 'le « l imes » keert in een hoofd- ^ V over die vergadering tôt de denk- ^ ■(i ' lc ?-ij vôôr Grey's rede voor- a ■' cruS' Indien, zegt het blad, met j ^ ' -'oordige poli'.iek van schik-. Sl ■L CU °P"rantsoen-stelling niet te | v Il 1S ^at Duitschland in zijn in- ' ^ I, ' em:!1.fd werd — ja, indien zij 1 & ■ * geiijk maakt, dat het groote \v » neuen grondstoffen voor Krupp's ; Binsenm^rt' -Zal .het 1?nd er..°P: ■ «> > clat er tn die politiek wijzi-: o; ging koint. Dan zou men tôt een anderc politiek over moeten gaan meTc een blok-keering van de geheele Duitsche kusl en de lijst van contrabande-goederer moeten verlengen, door b.v. magneet-ijzererts voor Krupp erop te zetten, en de leer van de voortgezeitte reis uit te breiden van goederen met- verdachte be-s'emming tôt goederen met verdachtc herkomst. De liberale leranten slaan een heel an-der en toon aan. De « Daily Chronicle >: sest : De legeude nopens het voeden van Duitschland is door Grey's rede in het parlement zoo goed als vemietigd. De-;enen die er nog mee werkèn, hebben alleen nog maar een weinig indruk ma-kenden boeman tôt hun besehiklting, daar de kweslie van ijzererts het corrige nieuwe punt is, dat de sprekers naar v'orcn hebben gebracht. De verklaring van den invoer van ijzererts is heel een-voudig. Het erts wordit in kleine sche-pen vervoerd, die lanss de kust aanhouden en vrijwel de ^eheele reis in territoriale wateren afleeeen, waar de En.sfel->che vloo': hen niet kan aanhouden. Dat men den invoer niet' kan onderschep-pen, heeft niets uitstaande met het be-leid van het ministefie van buitenland-;che zàken en ook niets met de N. O. P.. aan welke dat erts niet geconsi-gneèrd is. De vloot blijft in gebreke dat /ervoer te verhinderen Niet de vloot is daarvoor echter te laken, maar de îardri;kskundige ligging belct de vloot Dm te h an de! en i De toestand staat ongeveer geiijk met het bestaan van een Dinncnlandschen watefweg over de ge-aeele roufe. Als de ertsbocten hun ;chuilpkats verla'en, cloet de vloot haar >est om op hen aan te vliegeri en in wer-celijkheid is de hoeveelheid erts, clie :hans Nederland bereikt, hoewel zij ;cer jçroct lijkt, maar een klein gedeelte /an de hoeveelheid, die voor den oorlog >ver Rotterdam werd vervoerd. De « Daily News » gewaagt met min-ich^ing van den aan de regeering vijan-ligen toon van de vergadering. Zij zegt lat men het anmogelijk al te ernstig ïan opneme-n, dat de namen van As-prith en Grey door de vrienden van Devonport en Gibson Bowles zijn uit-;efloten.Verdediging van de lucht in Engeland Londen, 15 Februari. — De « Daily tfail » meldt, dat de regeering heeft be-loten geen afzonderlijken minister van le lucht te benoemen, maar een nie'uw ilan heeft goedgekeurd, waarbij de vol-îdige verantwoorde';jkheid voor de ver-lediging van de lucht op Lord French vordt gelegd. Londen, 15 Februari. — Lord French al het bevel voeren over aile luchtge-chut en luchtvaartuigen voor de verde-iging, behalve de watervliegtuigen, die nder de admiraliteit blijven, aangezien un voornaamste taak is tegen vijande-jke oorlogsschepen op te treden. Onder Lord French zal er in White-all (het département van oorlog) een root centraal département voor de rchtverdediging worden ingericht. Het al door afzonderlijke telefoongeleidin-en verbonden zijn met de luchtverdedi-ingsposten aan de kust, aile berichten rijgen over de nadering van vijandelij-e luchtvaartuigen en de algemeene îaatregelen van verweer voorschrijven. >e kustposten en vliegtuigposten zullen 7 Or den versterkt. Er zullen duidelijke oorschriften worden gegeven, wat er in eval van nood moet geschieden. )e verliezen op de Arethusa Londen, r5 Februari. — De verliezen ij 't zinken van den kruiser « Arethusa» i j n 12 man vermist en 8 gewond. )e Vereenigde Staten en de duikbootoorlog Londen, 15 Februari. — De « Morning ost » verneemt uit Washington : Wilson is gisteren oehtend terugge-eerd. Er zijn sterke aanwijzingen dat e regeering het Duitsche standpunt zal anvaarden, in welk geval zij niet alleen s uitklaring van gewapende passagiers-;hepcn uit Amerikaansche havens zal srbieden, maar ook aan Amerikanen, ie van plan zijn om zulke schepen te ebruiken, paspoorten zal weigeren te srstrekken. Zie vervslg « OorlogstelegramtQen » 3 de 2dg bladzifde. | Baron Beyens m de ["Bangerds «oor den Dood,, j De Belgische hh. vluchtelingen, in het : buitenland, die niet scherp genoeg hunne landgenooten, welke liever in hun lan<! : bleven, kunnen doorhalen, worden eens . goed onder handen genomen door iemand, dien men niet van partijdigheid . kan beschuldigen, en die niemand anders : is dan baron Beyens, minister van buiten-landsche zaken. i- iehier hoe hij zieh over hen, in een interview welk door den heer Willy Benedictus aan de « Echo Belg-e r te Amsterdam gestuurd werd, uitlaat. Men moet opmerken dat de heer Beyens geheel Frankrijk bezocht heeft, de klein-ste plaatsjes achtereenvolgens doorloo-pende, waar Belgische vluchtelingen zieh ophouden, en dat hij zijn interview ver oorloofd heeft om zijne verklaringen be-kend te maken : « Ik geloof dat mijn reis, welke niets officieels had, mij daarom in staat ge-steld heeft eene zi.jde van den toestand te zien, welke den Belgischcn autoritei-ten geheel en al ontsnapt als zij ck vluchtelingen gaan bezOeken. Zij worden door een prefekt ontvangen, die België ophemelt : "! oast, fanfares, feestmaal, offieieele gllmlachjes, eene kleine uitgewe-kene in het wit, die een driekleurigen ruiker aanbiedt, terwijl zij een compliment opzegt. Om kort te gaan, het is al-lerliefst, doch de werkelijkheid is geheel anders ! » Ik was waarlijk bedroefd te moeten zien, hoe in steden jongelieden, van 25 tôt 30 jaar, in goede gezondheid, het hocige woord voeren, iedere gclegenheivi te baat namen om de Franschen aan den dienst te herinneren welke België hun he-vvezen had en terende op dit glorierijk verleden, absoluut- niets doen dan kaart-spelen, dom flane;eren, flirten (en nog' er-ger) en den geldelijken onderstand van vluchtelingen ontvangen. Weet wel, dat men in Frankrijk, aannemelijk, goed be-taald vverk aan al de uitgewekenen aar geboden heeft. Er waren handen te kort in al de takken van nijverheid, doch de jongelieden, opgeblazen van trots over de behaalde overwinningen hunner land-; genooten, waren zoo pretentieus dat men ; ze niet kon gebruiken ; of, als zij het werk ; aannamen, deden zij het zoo' onwillig, met zulk een air van « vervallen groot-. heid », en maakten zieh over de geringste opmerk'ng zoo verschrikkelijk boos, dat : men ze niet hou den kon. Heden zijn de toestanden veranderd, en het is een Belg, zelfs die goede wil heeft, bijna onmoge-lijk om in Frankrijk werk te vinden. En dan de Belgen, die vôôr den oorlog zoo werkzaam, zoo vlijtig, waren, dat men ze overal op prijs stelde, worden thans niet meer door de werkgevers gezocht. Een dezer zeide mij zeer ernstig, aat, als hij de keuze had, hij ieder ander maar geen Belg in dienst zou nemen. De jonge snce-vers en luie praalhalzen hebben, sedert een jaar, België, of ten minste de Belgen, in de oogen der Franschen antipa-thiek gemaakt. Zij herhalen in de koffie-huizen, restauraties, winkels : « Gij be-hoeft niet zoo trotsch te zijn, wat zou er van U geworden zijn zonder ons », enz., enz. En de Franschen, die zeer prikkel-baar zijn, eindigen met er genoeg van te hebben. » Laten wij niet vergeten dat Frankrijk op dit oogenblik wel het recht heeft zeer egoïstisch te zijn. Het ergste is dat onze jongelieden het niet begrijpen en dat zij doorgaan met in de kleine, treurende steden hunne opgeblazenheid, hunne po-cherij en hunne groote Belgische kokar-den tentoon te spreiderr. » Ik heb in Engeland bij zekere vluchtelingen, manuen pf vrouwen, diezelfde wekelijkheid, diezelfde onverschilligheid, datzelfde gebrek aan fermheid, dat zelfde verlangen 6m zooveel mogelijk bevoor-recht te worden wegens de dapperheid van ons leger, waargenomen. Eenigen, elie in België eerlijk hun brood verdien-den, doen geen moeite om in Engeland te werken. Zij laten zieh « hospitalisee-ren », volgens de schoone gebruikelijke uitdrukking, dat is, zij laten zieh door rijke Engelschen onderhouden. Dat geeft die moreelc verzwakking in het karakter ;aan, welke reeds door den heer Dumont-Wilden in de « Matin », een jaar geleden, aangegeven werd, als gaande onvermij-; delijk met balLngschap te zaam. » Ha«ers fBgen Vlaendsr^n Ee^e simpele Kantteekening — Gij zijt eersl en vooral Belg, sprak de licer minister. — NeenJ Vlaming, antwoordde ik, en tals dusdanig Belg. Dit punt ivcu ik verder ontwikkelen in den zin van mijn artikel : « Eerst Vlaming, daarna Belg»; doch de heer 1 minister wees er op, dat discussie tus- schen de bevoegde overheid en eenvou- 1 : dige ambtenaren niet gebruikelijk is. 1 3. — Mijnheer, bemint u de waarheid ? 1 — Ja zeker, de Waarheid is de grond- , |vest van... (de goedwillige lezer vulle . aan met wat hij wil ; om 't even.) j — Mijnheer, houdt u hoog op het recht ? f — Ja zeker, u begrijpt, als minister ' i moet ik imnier het Recht voorstaan... < Het Recht is de hoeksteen van... (als ^ bovçn.) ! — Mijnheer de minister, er wordt mij ; onrecht aangedaan... Het Recht is langs J | mijne zijde... ; — Dat is wat anders... Ik kan geene j j discussie met u dulden. U begrijpt tus- , ' se' en de bevoegde overheid eu eenvou- j ! diçe ambtenaren... — Mijnheer de minister, in belang | van de Waarheid... _ i \ •— Geene discussie... " t \ — Mijnheer de minister, laat mij er £ : te bùiten, maar mijn volk heeft recht... 1 ! — G eene discussie... c \ En de man, die stond gewapend met c Waarheid en Recht, die meer dan een J minister zijn volk vertegenwoordigt £ m:dat hij de mond is van de ziel van 1 ziin volk... de man, vecl hooger in be- ^ d'odciis dan een minister... werd ver- c ■ plicht tôt zwijgen, werd striemend ge- < ikrenkt in zijne onschatbare mensche- ' lijke waardigheid... mocht noch hem, c nr>ch zijne taal, noch zijn volk verde-digen... werd gesteld voor het « kniel icjr en aanbid», want ik, die met u spreek, bon... de bevoegde overheid... c Ja, z66 luidt het ! G. I \ DAGELIJKSCH NIEUWS 1 TE RU G NAAR HET LATIJN? — Onder de v.'le nieuwe. dingen, die van , den oorlog het gevolg zouden knnnen ^ worden, is het herstel van het latijn als i de wereldtaal voor internationaal ver-: keer, en dat niet enkel op het veld der : wctenschap, doch ook op het terrein van handeï en nijverheid. In een Engelsch wetenschappelijk 7 . tijdschrift bepleit sir Lauder Brunton j het herstel van het Latijn als internatio- ' naal médium. Hij schrijft onder meer : > « De behoefte aan een algemeene taal ; als middel van gedachtenwisseling tus- £ schen verschillende landen, heeft zieh j de laatste jaren steeds sterker doen ge- r voelen. c )> Ten einde in dit gebrek te voorzien s zijn vc-rscheidene. pogingen gedaan om \ een internationale taal te maken, bijv. t Vola'puk en Espéranto. Ofschoon van j beide wordt beweerd dat daarmee een 2 zekere mate van succès is bereikt, heeft v geen van de twee ook maar in de verte ^ het karakter van een algemeene taal weten te winnen. z » Vergeleken bij de Nederlanders en v de Duitschers — en vooral bij de Rus- r sen — zijn de Engelschen in het alge- î( rneen zeer slechte talenkenners ; en ik ( geloof dat het voor een deel het gevolg < daarvan is dat de Duitsche handel vôôr ï den oorlog in verscheiden landen sucaes ( heeft gehad ten koste van den Engelschen.» Hoe zal — tenzij aile Engelschen, ^ Fransch, Italiaansch en Russisch leeren c| — de noodzakelijke toenadering worden in stand gehouden? Fransch en Italiaansch zijn betrekkelijk gemakkelijk, ^ maar Russisch is heel moeilijk, en die ^ taal zou toch de noodzakelijkste van aile " kunnen blijken. Latijn moge thans in 1 Russische scholen niet zoo algemeen n worden onderwezen als in de Engelsche, f doch indien het Latijn door de Engel- ' sche, Fransche, Italiaansche en Russi- z sche regeeringen als het erkende médium v van onderling verkeer werd aanvaard, ï zou er weinig twijfel kunnen bestaan, of binnen korten tijd zou het Latijn zijn ' plaats bervatten als de taal die in de f beschaafde wereld algemeen in gebruik 1 is. » r Zieelaar een veronderstelling die onze Franskiljons met verontwaardiging van T de hand zullen wijzen. Was voor hen in- v derdaad het Fransch niet « de » wereld- d taal, zonder dewelke van geen ontwik- h keliup- spraak kan zijn? is « ANTWERPEN BOVEN ». — Het t( Febrnari-nnmmer van dit kranig veer- tiendaagsch Vlaamschgezind strijdblad " is gisteren verschenen en mag wel een " der flinkste nummers genoemd worden die totnogtoe het licht zagen. I5 In een roereud artikel, herdenkt 7 A ntzve-rpen Boven den zoo-betreurden ri Vlaamschen toonkundige Edward Keur- 11 vels, « wiens ideaal was dat der hoogste ' schoonheid ». De brief van de hand van Edward Keurvels aan een jong lid z< , -rr ! 3«r Vlaamsche Wacht, die aan dit opstel wordt toegevoegd, wordt terecht een ( Vlaamsch-kunst-testament » genoemd, îd werpt een helder licht op de taak van len nederigen afgestorven werker. Op de weede bladzijde vonden we van de hand /an den flinken Vlaamschen dichter en lamingant Raf Verhulst een opstel ter îagedachtenis van Constant Stoffels, den jetreurden Vlaamschgezinden redenaar :n criticus. Een mooie studie over Slove-îië, een flinke tooneelbespreking, een ,Terslag over de voordracht van Pater 5tracke, een b^knopt oorlogsoverzicht, /erzen en rake moppen over «Ezels.en ïzelarijen in Vlaanderen », ziedaar den /erdereu inhoud van het jongste num-ner van Antwerpen Boven, dat tevens net een zestal prachtig-geslaagde illus-raties wordt opgeluisterd, en hetwelk vij bij aile flamingantes wann aanbeve-eu.EEN BELGISCH RECHTSGE» )ING TE OLD BAïLEY. — De rech-er Rentoul van Old Bailev heeft de uit-praak in het geding van Emile Fernand Dansaert verdaagd, een Belgisch onder-laan, oud 27 jaar, makelaar in effekten, lie zieh schuldig erkende van voor eigen februik vreemde papieren, welke Bel-;ische uitgewekenen hem toevertrouwd ladden, aangewend te hebben. Dansaert •erklaarde ; ich bereid om de verduister-le papieren terug te geven. Hij zeide ■en aanzienlijke som in eene bank in 3elgië gedeponeerd te heb!x;n, en voeg-le crbij, dat zijne vrouw er eveneens -en som van 50 à 75 duizend frank had :n dat zijne persoonlijke waar den een om van 75 tôt 100 duizend frank be-Iroegen.BESCHÏKBAARSTELLING VAN iTJIKER VOOR HET PUBLIER. — .len deelt ons het volgende mede : Voor le maand Februari heeft de « Zucker-•erteilungsstelle » eene belangfjjl-e hoe-•celheid suiker ter beschikking der Sui-erraffinaderijen gesteld Deze suiker nag slechts uitsluitend aan het publiek 'erkoeh' worden voor huiselijk ge-iruik, tegen de vastgesleldè hoogste-irijzen en ma? in geen geval verkocht vorden aan fabrikanten van producten vanrin suiker voorkomt. Men gelooft . !at deze inaatregel zal toela'en in de erste behoeften der bevolking te voor-ien.DE MUSEUMKWESTIE TE LON-)EN. — « Moeten de inusea gesloten vorden ? » Stellig, zegt de « Indépendance Bel- : ^e », als men denkt dat de meesterwer- ! :en, welke zij bevatten, in gevaar zijn, naar niet uit bezuiniging. Aldus oor- 1 leelen in nieuwsbladen lieden die vol- : trekt niet vitachtig aangelegd zijn. De ' leer Frank Brangwyn, een der meest ] ^ekende schilders uit Engeland, komt ' ieftig, doch met logiek, er tegen op, en ( egt, dat als Engeland dien weg op : vil, het al de squares, openbare tuinen, 1 taleizen, enz. sluiten moet. ;1 Het is zeker dat aldus een groote be- 1 uiniging zou gemaakt worden, doch ' ,'ellicht ten koste van de openba- ' e gezondheid. De nieuwsbladen ha- ( ;n ontmoedigende cijfers aan om-rent het aantal bezoekers der musea. c )p het British Muséum werden er ' .200.000 bezoekers, op het National lallery 300.000, in één jaar, geboekt. Die beroemde galerijen sluiten, zou 1 degenen treffen wezen, welke zij on-errichten, het zou de nationale opvoe- '■ ing schaden. j Stellig, deze argumenten ! zijn niet an waarheid ontbloot, vooral die van , en heer Frank Brangwyn, en het is ze- ^ er dat die op de bedoelingen der Regee- ; ing invloed zullen uitoefenen, of deze îoest in dezen maatregel, zonder het te j eggen, een voorzc.rg zien, welke de j latste raids over Parijs, — en men | eide dat de hoofdstad van Frankrijk oor aile luchtaanvallen beveiligd was — c erklaren en ten voile zouden billijken. )aarom zou het beter zijn het waar mo- , ef aan te geven, om een einde te maken , an een begrijpelijken weerstand en om . et genomen of te te nemen besluit te ] îchtvaardigen. T EETBAAR VET UIT HOUT GE- ' ROKKEN ! — De Houtvestersbond ^ an Kanada heeft een intéressante me- edeeling omtrent een bij-produkt van t outpulp ontvangen, welk men van plan r in den handel te brengen, om het spek c : vervangen. Het produkt in kwestie zou een eet- ' aar vet wezen, van een zuiverder sa- j icnstelling dan spek en veeî beter, welk aabij het voordeel heeft van goedkoo- c Dr te zijn. Deze mededeeling heeft ten : erste de handelslui iut Kanada geïnte- y îsseerd, die daarin een middel zien om ieuwe bronnen van geldelijk profijt ^ it de reeds belangrijke exploitatie te r ekken, welke de bosschen in Kanada x> rijkelijk aanbieden. £ j lels voor idered dag Na den oorlog — wat dan? . Een vraag om aan 't mijmeren te gaan en om meer domheden en dwaze onderstellingen te doen maken dan er in één nummer van çen gazet kunnen ! Hoe zal er Europa uitzien ? Hoe de samenleving ? Hoe de handelsbetrekkin-gen? Hoe het verkeer tusschen volke-ren?Als de hartstocht aan 't woord is, zoudt ge moeten gelooven dat na den oorlog de eene helft van Europa zal moeten dansen naar de pijpeu van de andere.. De overwonnen landen worden onmondigen onder voogdij en opperheerschappij der overwinnaars ! Er zullen nog heerschers-staten en sl aven-s ta ten zijn en de wille-keur van den sterkste zal het recht zijn van den verslagene ! Oorlogswaanzin en dolle praat van driftkoppen ! Er zullen geen overwinnaars zijil, doch slechts overwonnen na-tiën de. elkander zullen moeten heelen en ste'unen, die er allcn belang zullen bij hebben te vergeveh, te vergeten, dee-moedig beke.nnend dat geweld het on-inachtigste en domste aller middelen is. Oorlog is een zwaard waarvan in den huidigen tijd niemand het gevest in handen heeft, want het is een zwaard met twee spitsen. Met zijn bloote borst duwt de een het in de b1oote borst van zijn tegenstrever, doch een scherpe punt dringt ook in zijn Digen vleesch. Indien de volkeren ge.heugen hebben — eilaas ! waar is in de geschiedenis het geheugen en het geweten der volkeren? — indien zij vatbaar zijn voor wijzen overleg en klaar begrip van eigenbelang, dan zullen wij de laatste getuigen ge-vveest zijn van een oorlog onder be-chaa.xle E'Tope.esche landen. Maar 't is niet om eigen overwegin-gen, beséhouwingen en bespiegelingen te maken dat we neerschreven : Na den xirlog, wat dan? We hebben weer een nieuw brok van Bernard Shaw, en 't is of die goochelaar net paradoksen, boutade.n, drogrede-icn en spotternijen, doch eigenlijk de ?enige is die het gezond verstand, de >ezadigde redeneering en zin voor werkelijkheid in pacht schijnt te hebben. Shaw schrijft in de Continental Times : « Wat nu Duitschland aangaat, wen-iclien wij na den oorlog een sterk of een en gronde nedergéveld Duitschland? Vij mogen voor het Duitschland van na len oorlog schrik hebben maar wen-;ehen wij een Russische suprématie na Wij wenschen waarschijn-ijlc Duitschland te verpletteren — wij lebben daar waarschijnîijk redenen toe, loch het is me tofegelaten er op te wij-:en, dat het totnutoe voor ons nog niet ■echt duidelijk is. Wij moeten de on-vaardige driestheid ter zijde stellen, vaaraan wij in den laatsten tijd te veel >nderhcvig waren, die Engeland voor-ite-lt als een soort van Kinema-heldin lie verraden werd. » ... Het heeft geen zin te beweren lat wij nooit van plan waren noch er îaar streefden Duitschland in te sluiten. Tet blijft een feit dat wij het deden, en >p dit oogenblik zijn wij er blij om dat vij het deden. Dnjf de zegepraal zoover en we Irijven wellicht Duitschland en Amerika n elkanders armen, en om zulken kern mnnen een schoon getal kleinere staten ieh aansluiten. Vooreerst al Zweden. lit schrik voor Rusland. Als wij dit land olledig minachten, sturen wij het in de; irmen van Duitschland. » Er bestaat nog een andere mogelijk-îeid. Laten wij eens veronderstellen dat iet_ volgende bondgenootschap tusschen Duitschland en Rusland zou wezen ! » Het beste bondgenootschap dat ik teeds heb voorgestaan was een verbond 1er Westelijke beschaving, van het Rots-rebergte tôt aan de Karpaten, op de-nokratische grondvesteïi. Die landen noeten Frankrijk beschermen tegen 2n gel and en Rusland, enz. Ik geloof iiet dat er ergens vrede kan heerschen n de wereld, voôraleer er vrede zij tus-ehen Engeland, Frankrijk en Duitsch-nnd. Wij moeten een verbond stichten "sschen Amerika, Frankrijk, Engeland n Duitschland, waarbij zieh dan België n die andere staten aan sluiten kunnen.» Is dat niet klaar gezien van Shaw : •vTergens in de wereld vrede mogelijk als lie groote Staten in latente vijandschap ilijven leven? Shaw wijst onrechtstreeks op den mo-x'iijken inval van Slavische volksstam-nen, ^och spreekt dan nog niet eens van i"t «réel gevaar dat b:nnen overzienba-pn t'jd, van Janatf en China uit, de ^7estor=^he bnscha^nsf nT7e«telii1--Enro->a en Noord-Amerika) kan bedreigen. 't Zal, naar ons meening, geen tien aar aanloopen of Bernard Shaw. nu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods