Het Vlaamsche nieuws

584 0
18 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 18 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v11vd6qz82/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

iFfijdâg 18 Fd^ruàrLi&ié. Tweede Jà&rg. /v-1 49 Frijis- .■ 5 Cetftii&ffieiÀ d©&r geheei bei^iè Het Vlaamsche Nieuws Het besl iagelickl en meest ver^preid Meuwsblad va» België. - Verschijnt 7 maai par week ABQMNEMENTSPRiJZEN : per week 8.35 Per 3 niaanden 3.76 Per m»and i .26 Par 6 maaaden 7.59 P**r ia»i !4.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medewerkiBg van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGINGEN : Tweede bladz., per regel 2,50 Yierde bladz., per regel.. 0.50 Berde bîadi., i<L I.— Ssoodsbericfet B.— Voor eiie atmaaeac, weads man : ROODKSTRAAT, 44. rfBmaaaapwBMCfcgfe: >&NRX s. MflHatx gv^g^ggBMasQrssaeM^ DE OORLOG iuchtsanvalîen in Itaiië 15 Februari. — Oostcnrijksche scBuig'en hebben vanochtend o<m 4 uur . M 0p Rimini geworpen. Zij w-erden [e^Bliet snelvuurgeschut verdreven. De e^Brichte schade ôs gering, twee bur- Hl|ijn, 16 Februari. — De « Voss. '■3Hil verneemt uit Lugano bijzonderhe-î^Bover den Oostenrijksch-FIongaar-~^B vliegeraanval op Milaan. Volgens 1\^Batste courantenberichten werden 12 ^^Kers gedood en 40 gewond. De Ita-pers is een weerspiegeling van ^^■jegens Oostenrijk-Hongarije en '^■chlànd. Als eerste gevolg van de ^Bicting uit de lucht vergaderde het -^Bclijk bestuur onder voorzitterschap plaats-kommandarrt. Besloten bij herhaling van vliegeraanval-J^Hi inwoners hiervan kennis te gever ^Banonscho-ten te lossen en de stad in ^Hmis te wikkelen. Ht het 1 ritsche Rijk *^ftpstad, 16 Februari. — Het parl e->^Bder Z. A. Unie heeft een wetsont-Hcp het drijven van handel met den '"^Bo in behandeling van gelûijke strek-^^■als de Engelsche wet. [ vredesonderhandeiingen ^B.rc, 16 Februari.— Te Havre is een i-^^Knkomst g-eteekend tusschen de ver-^Rvoordigers van Rusland, Engeland, Ë^Hriik en België, waarbij aan België vvordt verzekerd van deelne-■ Br aan de vredesonderhandeiingen, Hij het dezelfde rechten zal hebben ■ groote mogendheden. Uit Saloniki ^B(niki, 16 Februari. — Het eerste Hu» Gr'cksclie ruiterij, aangevoerd ^■prins Andrew, is vanochtend ver-| ^B op Kcg naar Athëne. ■ife scheepsramp te Brooklijn ^B'-Vork, 16 Februari. — De stooim-Wn « Bolton Castle » en « Pacific », I ^Brende tôt de Castle-lijn, een twin-^Hkleine stoomschepen zijn ongeveer i van den havendam te Brookl'jn i ^B1' dcx>r een brand, die naar , ^Bsnkt is gesticht. De brand brak uit kade, waar de stoomschepen ge-^B lagen en goederen, voor Wladiwo-t ^Vstemd, laadden. ^■snelheid, waarmee de brand zich ^Beidde en de ontploffing der ketels, I ^Baa^'e een honderd mannen van ^^Hte springen ; 25 opvarenden van de Castle » worden vermist. De wordt op meer dan een milliœn « Bolton Castle» mat 5286 ton; » komt in Lloyds register on-t ^Ve schepen van de Castlelijn niet zijn vijf schepen van dezen 16 Februaiv. — Lloyds meldt II l^Bp'genaars van de « Bolton Castle » Pacific » bericht hebben ontvan-ù^H;i hun schepen gered zijn, doch ^■nad« inzicht gelooft men niet dat )t is gesticht. n!®duikboot- en mijroorlog Februari. — Blijkens een ito^V jericht is het stoomschip « Ter-jZ^K" ^'j de Oostkust van Engeland bemanniing is gered. al B," '^rgestea » mat 4308 ton en was , 1 Se'sche admiraliteit gerequi- 'm ■ "00r den oorlog stond het schip ezi i 3'1,1 Van de Soc. Anon. di Nav. a ■' L. Premuda te Triest.) te j verlies van den Âretbusa ' ^ K'" Kort hoofdartikeltje verklaart • pi li.1 !es,)- <^a': verlies van de 1 PUSi»> vermoedelijk in Engeland ■i ■ iiiri leedwezen zal veroorzaken ' i ■|1.,vcrgaan van een linie-schip. J BlC vo^ vertegenwoordigde de [an : " iCn ^aar kommandant en 1 ■ ^ j'en ouden avontuurlijken ■ ■1 . e koninklijke marine en K ■ re tradities van honderd jaar K„ ! ",1zcer bijzondere mate te beli-bei ' c j crce.ns in de Noordzee )l Hin 1 '''TC'' was « Arethusa » NL if hc^. van den strijd. Drie iaar mdienststelling vocht zij verwoed in den slag in de bocht van Helgolaud. Al hare kanonne,n op een 11a werden ontredderd en zij trok zich uit de linie terug, maar na verloop van een uur vocht zij met de « Mainz ». Overdelet met wonden en met roem werd zij naar Engeland teruggesleept. De « Times » somt da,n de verdere ver-richtingen van de a Arethusa » op en besluit met te zeggen, dat Engeland niet zoo vele kruisers met een snelheid van 30 knoop heeft, dat het het verlies van de « Arethusa » wel kan lijden. De verscherpte duikbootoorlog Londen, 16 Februari. — De «Daily Te-legraph » heeft telegrammen uit New-York en Washington, welke hierin over-eenstemmen, dat de Amerikaansche re-geering zich niet zal verzetten tegen hei lïjeuwe dreigement van Duitschland be-treffende de gewapende schepen va;: stooimvaartlijnen. Men beweert, dat de Amerikaansclu regeering zich heeft laten overtuigen dooi marine-deskundigen, die van oordeel zijn. dat de Unie met haar uitgestrekte kust-lijn in de toekomst in zeer hooge matt zal moeten vertrouwen op den duikboo-tenoorlog. Daa.rom is elke polit'ek, dit strekt tôt het neutraliseeren van de doel-treffendheid der onderzeebooten, niet ir het belang van de nationale veiligheid. De Soemeensche onzijdigheid De verstandhouding tussche,n de Roe-meensche regeering en de conservatieve partij (wier leider Marghiloman is), die sedert de verklaringcn van Bratianu in November van het vorige jaar in kamer en senaat de regeering steunde, is den laatste,n tijd gespannen geworden. De conservatieven" verwijten het kabinet, dat het de politiek van onzijdigheid, die het in November heeft aangekondigd, niet streng doorvoert. Het orgaan van Marghiloman, de « Stcagul », zinspeelt nu op een te ver-wachten breuk met de regeering, « die door het sluiten van de overeenkomst met Engeland nopens den verkoop van graan een politieke daad heeft gedaan, ' welke het haar otimogelijk maakt, voor-taan de roi van hoèdster eener oprechte | on ijdigheid te spelen ». I De luchtdienst in Engeland j In een hoofdartikel stelt de « Daily Mail » vast dat er bij de opening van het parlement nog altijd gecn drastische maatre.çelen tôt verbetering van den . luchtdienst zijn aangekondigd. De eeni-tc verandering is, dat veldmaarschalk French is toep-evoegd aan het aantal voortreffclijke ma,nnen, bij wie de ver-? antwoordelijkhdd berust. Deze wordt dan nu gedeeld door Balfour, eerste lord der Admirali'eit, schout-bij-nacht Vau-j ghan Eee, directeur van den marine-I luchtdienst, French, opperbevelhebber ! der troepen in Engeland, en generaal-| majoor Henderson, directeur-generaal j van den militairen luchtdienst. Hierbij | is geen enkel man van praktische erva-) rinsr op luchtvaarts:ebied. French zal ; stellig zijn best doen, maar hij is een i kavalerie-officier en heeft 'n werlckring, | die al zijn tijd c,fi-kracht vergt. De « Dai-j lv Mail » zon willen dat één man met de : leidinof der verdediging te.een het gevaar j ui| de lucht zou worden belast. I Offîciëele L?cterh»richteii VAN DUIÎSCKE ZIJDE Westelijk gevecktsterrein Berlijn, 17 Februari. — Officicel : j Geene gebeurtenissen van buitêngewo-ne beteekenis. Tijdens de opruimingswerken in de nieuwe stelling bij Obersept werden nog ; 8 Fransche mijnwerpers gevoadea. Russisch gevecktsterrein j Berlijn, 17 Februari. — Officieel : ' Op het Noordelijk deel van het front • levend%e artilleriebedrijvigheid. Onze j vliegers vielen Dunaburg en de staf;ion-! gebouwen van Wilejka aan. Balkanfront Berlijn, 17 Februari. — Officieel: De toestand bleef onveranderd. 7,if <'■:-;"y<?t £ « "TatPW1»» » 9> é» %&*■ W&àrr lft' LEES DE LÀATSTE INGEKO-MEN TELEGRAMMEN ONDER DE RUFRÏEK « LAATSTE UUR ». Tweetalig Onderwijs | Vv7e trokken op deze plaats reeds nieer-j maals te velde tegen het tweetalig onderwijs dat in Vlaamsch België maar al te zeer scheriiig en inslag is. Dat in deze zaak de ouders (bijzonder te Brussel), niet het belang van hun kroost voor oogen houden, maar slechts gehoorza-men aan een gevoel van verwa-andheid, is al te klaarblijkend ; en als staving daarvan ga men maar eens het belache-liike feit 11a van moe.ders die vol bewon-dering de handen te zaam slaan wan-neer met Nieuwjaar hun meisje of jon-gen hun een Fransch nieuwjaarsbriefje voorlezeu... waarvan zijzelven geen woord begrepen ! Hoe xnenigmaal ge-beurt het 00k niet, in een gezelschap van Vlaamsche buitenlieden of werkende menschen, bij 'n feestje van Eerste Communie of zoo iets, dat moeder met fier-Sieid tôt de gasten zegt : « Onze Jef kan al wat goed Fransch, zeg ; toe, Jefke, zeg dat gedichtje nog eens op ! » En dan hakkelt het arme kind een Fransch gc.-ichtje eruit dat doorgaans noch kop noch staart heeft, en waarvan het arme ind zoomin als de meeste genoodigden . en iota begrijpen. Er is hier dus een soort misplaatste .rwaandheid in 't spel, veroorzaakt lexjr het geringe zelfbewustzijn en 00k loor den drang der ophemeling van al wat Fransch is, bij onze nicnschen.Daar-"aan is weinig te veranderen door rede-neering, evenmin als er iets te bekomen is, met redeneering bij onze vrouwen die een mode volgen willen, absoluut, hoe leelijk zij er 00k mede weze-n, alleen om.dat het... mode is ! Een enke.l middeî bcstaat er om ver;-11 dering in dien toestand te brengen, hc! radikalc middel : onze Vlaamsche spraak in eere te herstellen in Vlaanderen, en haar wettelijk de plaats te doen herkn'j-gen die haar in den lande toekomt, va.-iaag tôt hoog ; dan wordt wellicht Vlaamsch spreken nog eens de gevolgde mode. ! i fntusschen is het onze plicht de ouders te wijzen op hun,ne dwaling, en hun te bewijzen dat het in 't belang hunner kinderen niet aan te_nemen is dat men hunne hersens volpompe met ijdele volzinnen en kl an k en eener vreemde spraak vooraleer zij hun moedertaal grondig kennen. En het doet ons ge-noegen in een Fransch Brasselsch blad vcrklaringen te vinden van een deskun-dïge, die daarin zijn gedachte aangeeft over deze zaak. «De studie eener tweede taal, zegt hij, is een veel injrewikkekler zaak- dan vele ouders het zich wel inbeelden. Het is te veel van een kind verge# het terzelf-dertijd eene vreemde taal en de moeder-j taal te doen aanleeren ; de eene. of de ; mdere, en meestal beide, lijden er on-| der. Want," ofwel .sreeft men te veel be-' lang aan de vreemde taal en dan wordt ; de moedersprnak verwaarloosd, ofwel j ^ebeurt het tegenovergestelde en dan ' 'lebbcn de overis-e notitiën der vreemde =T)ra°k schier geen waarde meer. Maar n beide gevallcn lijdt de verstandelijke 1 ontwikkeling van het kind er onder. » Stel u wel voor dat de drie vierden der woorden uit zijn moedertaal voor let kind geen beteekenis hebben. Er hun de beteekenis van ieeren, is hun leeren i_adenken,en is zulks niet dringender dan zijn geheugen te overlasten met woorden die zijn denkvermogen niet helpen ; ontwikkelen ? » Bij de opmerking van den dagblad-schrijver dat het kind 00k in de vreemde taal le.ert nadenken antwoordde de ; ieskundige in kwestie : ; « Dat is niet zoo ; het kind denkt in zijne taal. Het leert in de vreemde taal ; een zeker aantal zinnen, maar zoo ge van den gedachtenkring dier zinnen af-; wijkt, indien het kind verplicht is een ; nieuwen zin te vonnen, dan denkt het in j zijn moedertaal en omkleedt zijne ge-5 daehten met vreemde woorden ; he.t ver-| taalt, en wat erger is, het vertaalt ; slecht. » ; Zulks is inderdaad de toestand te S Brussel, waar de kinde.ren, door het ; tweetalig stelsel, er toe komen, of h'ever gekomen zijn, in 't Vlaamsch te denken en in 't Fransch te spreken, zoodat zij geen Vlaamsch kennen en geen goed I'- Fransch kunnen spreken. :< De kinderen, vervolgt onze deskun-dige in het Brusselsch bla<3, die de talen ■ in hunne familie leeren van den eersten den besten leeraar zijn zelden goede lecr-lingen. >Soms hebben zij weliswaar eene ?oede uitspraak, en drukkeji zich met een zeker gemak uit ; zij geven de be-goocheling iets te kennen ; maar onder-vraag ze eens, en gij znlt zien dat hunne kennis zeer ormc-rvlakkig is. Zij zijn gewoon aan allerlei fouten en ver-i waarloozing die later niet meer te verbe-\ teren zijn. Ik heb een Zuid-Ameri-i kaansch knaapje gekend dat op 10-ja-I rigep ouderdor» drie talan sprak ; zijn vader was Braziliaan, zijn moeder eene Fransche, e,n van de wieg af had het kind eene Engelsche opvoedster. Het : kind radbraakte het Fransch, het ver-neukte het Engelseh en martelde het Spansch en, alhoewel verstandig, was het knaapje onbekwaam zijn geest op iets vast te zetten of op logische wijze ' 11a te denken : het was de verwarring . der talen en gedachten in één brein. » Wij zijn van oorde.el dat de man ons : als vooibceld, geen Zuid-Amerikaansch kind moest aanhalen ; hij kijke te Brussel zehe maar eens rond, en het onbe-nullige onzer Beulemansen, h.et gebrck aan klare uitdrukking der gedachten bij het Brusselsch kind zal hem stellig , o 'ertuieen dat de voorbeelden van het , verkeerde van het tweetalig onderwiis-stelcel rond hem maar voor 't grabbelen rondloopen. Toch doet het ons genoegen een man van 't vak zoo klaar en duidelijk te'hoo-ren uitleggen het verkeerde van het tweetalig onderwijs, dat wij sedert zoo-lnnT al bekamnen uit a'ie kracht, in het belang onzer Vlaamsche kinde.ren. En wij <?even de ouders zijn beslirt in over-weg-ing, waarbij wij ons ten voile aan-sluiten : « Geloof mij, zoo eindigt de taalkun-ditre, wacht om nwe kinderen vreemde talen aan te leeren tôt zij goed hunne oedertaal kennen en hun geest een weinig ontwikkeld zij. En dan zullen "'î, door een goede methode, in weinia;c naanden meer leeren dan door de pape-Tan;en-inethode in v-rschi1lende jaren. v We geve.n dit besluit van een taalge-îoerde in overweging niet alleen aan de Vlaamsche ouders, doch 00k aan de ver-lichte bollen van het Brusselsch ge-meentebestuur die het onderwijs in Brus-s-1 in handen hebl>en en gebruiken om dçn sreest onzer kinderen te verknoeien. •-? 1 rhasteren om- hunne Franschdol-beîd te vol doen. Jef HEREMANS. Havere teien Vlaanderen Het geweter ...dat aile bmrgers gelijk zàjn vôôr d« wet... (R. d. C.) Kreon, — waarde lezer, ik weet niet precies wie Kreon is, — maar deze, mijn Kreon, was archont van... om 't even welke stad in Grieke.nland. In die hoe-danigheid had hij eenmaal eene wet af-gekondigd, waarbij : gezien eenheid en eensgezindheid fac-toren zijn van hooge waarde, wijl in het stadswapen prijkte de spreuk : Uit een-dracht macht ; gezien de bewoners van ééne sta-d ééne eenheid vormen moeten e.n verbannen aile verscheidenheid ; gezien de eenheid, omdat ze macht is (macht geeft aan die al wat macht hebben? — dit is van me) bevordert den bloei van de stede en de welvaart van zijne bewoners : gezien cle eenheid in hooge mate be-vorderlijk is voor het ge.zag ; hij, Kreon, archont van ... verbiedt aan aile bewoneren anders te voelen, te denken, te spreken, te schrijven dan de heeren gezaghebberen...(stijl in overeenkomst met de hooge waardigheid van den persoon). De menschen van de stad, waar Kreon bnrgemeester was, lazen bij hare afkon-diedng, de nieuwe wet; en, die nimmer badden gevoeld noch ?edacht, gineen huiswaarts toe, voorhands bere.id om te gehoorzamen, net als ze waren voorhands eereed om te roepen : « Leve archont Kreon ! » niet omdat hiî beter was dan zijne voorgangers noch de waardig--l'an de stede, maar daarom alleen, wijl hij archont was. En anderen, °"ewoon aan 'e denken, edimlarhten ; ^aar zweçren en groetten zeer beleefde-lijk Kreon, als hij door de straten ging ; en weer anderen, — ze waren klein in aantal ! — die gewoon waren aan \ oc-1en n denken , von den het laag van Kreon, en zij zegden : — Zijn niet aile, burgers gelijk v66r de wet, 00k de archonten, en staat er niet geschreven : « het geweten is vrij », dus 00k het woord om te verkondigen wat heeft gevonden het geweten, want de eene vrijheid is niet zonder de an-dere?De jonge Amunias, — och arme ! de stakker... een dichter was hij, — dorst het aan in Kreon's stad anders te denken dan Kreon-zelf ! Hij had eenmaal en prijzeke behaald bij eene Olympiade en sedert dan„.. arme stakkeH... Hij geloofde in Waarhe.id en Recht en hij ''ad lief de Schoonheid. Kreon liet Amunias roepen en sprak : — Gij kent de wet? , — Ta, archont. i — Gij hebt haar wetens en willen» ovsrtreden? 9 — De Waarheid... — Gaat me niet aan... de eenheid! — Het Recht... — Gaat me niet aan... de Eenheid ! — De Schoonheid... — Weg er mee!... De Eenheid!... Amunias ,ge zult hangen... En Amunias werd gehangen... En toen hij hing, dacht Kreon na... — Amunias, bepeinsde hij, had gelijk... Mijn wet maakt lc-ugenaars, hui-chelaars c,n veinzers. Zij zwijgen, niet voor de eenheid (en is die wel. moge-lijk?), maar uit schrik voor de straf... Zij zwijgen, wijl zij niet als Amunias durven te dienen het vrije geweten, de Waarheid, het Recht, de Schoonheid ; zij zwijgen en laten verkrachten de oude wet der vaderen. En zijn geweten openbaarde hem hoe hij was een archont niet van schoone, vrije menschen ; maar van slaven met kromoeeroeide rueg-en en bange oogen... En Kreon weende, toen het te laat was... GEO. DAGELIJKSCH NIEUWS ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND. — Afdeeiing Hooger Onderwijs voor hei Volk. — Als gewoon-lijk was 00k voor de 5e les van Dr. Pee-ters, een scheikundige les over het vuur, een zeer talrijk pubïiek opgekomen. De groote zaal van de Sint-Lutgardisschool was nagenoeg geheel gevuld. Dr. Peeters wist dan o'ok nu weer een schiinbaar on-belangrijk onderwerp op een boeiende wijze te behandelen. Eerst gaf hij cen ovemeht van de ver-îchillende theoricën die in den loop der tijden over den aarcl van het vuur zijn opgeworpen. Na eerst als een godheid te zijn beschouwd, vervolgens aïs een stof die in al de bestaande stoffen vervat is, de zoogc-naamde plogistiek, kennen wij het thans als een kracht die haar bron ontleent aan de zon. De algemeene roi van het vuur bestaat in het verwarmen van andere natuur- i krachten en laat zich beurtelings her-: kennen als mekanische, elektrische en scheikundige kracht. Dr. Peeters heeft zich voornamelijk bepaald bij een bespreking van het vuur als scheiku,ndige kracht. Met behulp van cen groot aantal proefnemingen zette hij ' de verschillende verschijnselen uiteen \ die zich op scheiknndig gebied bij de" verbranding voordoen, daarbij gerui-men tijd stilstaande bij de vorming van I kooldioxyde en koolmonoxyde, de eigen- \ scliapp-en dezer gassen en de gevaren die zij opleveren. Tôt slot werd de vorming van hooge temperaturen eveneens met ] behulp van belangrijke proeven verdui-i deliikt, die aile met de grootste aan-j dacht door het pubïiek werden gevolgd. ] De zesde en laatste les van Dr. Peeters ' zal gewijd . ijn aan het gas. HET VERTREK VAN DEN HEER EDWARD DERU NAAR AMERIKA. — Wij vernemen dat de beroemde Bel-gische vioolspeler Edward Deru binnen-kort naar Amerika zal vertrekken. Hij is voomemens een reeks koncerten te ge- ' ven in de Vereenigde Staten. De hcer Deru en echtgenoote zullen ! den 21n dezer aan boord van de «Rotter- ' dam » de reis aanvaarden en denken a. s. Juli in Londen terug te zijn. FLORENCE NIGHTINGALE. — j fn allen eenvoud is Maandagmiddag in | de kathedraal van St. Paul te Londen het gedenkteeken van Florence Night- i i.ngale door de koningin van Engeland \ onthuld. De aartsbisschop van Canter- : bury hield er een korte rede bij, waarin hij de bijzondere verdiensten schetste van haar, die zooveel lijden verzacht ! heeft en de voorgangster is geweest in de : zorg voor de gewonde strijders. Hij tee- ' kemde haar niet enkel als een zelfopof- j ferende en heldhaftige persoonlijkheid, maar tevens als de vrouw van inzicht en regelend talent, waardoor haar werk duurzaam is geworden. Het gedenkteeken bestaat uit een Car-rarisch marmeren paneel, waarop, in basrelief, twee figuren, voorstellende Florence Nightingale, die een beker reikt aan een gewond soldaat. Boven de figuren staat in gouden lc-ters het bijbel-woord : « Zalig zijn de barmhartigen », er onder haar naam met het geboortejaar 1820 en het sterfjaar 1910. Het gedenkteeken bevindt zich i,n de onmiddelliike nabijheid van de .graftomben van Nelson en Wellington. DE BELGISCHE GEINTERNEER-DEN IN NEDERLAND. — De « Nieuwe Rotterdamsche Courant » meldt : Vandaag zullen 30 à 35 geïnterneerde Belgische soldaten aan 't werk gaan in de sigarenfabriek « De Huifkar » van den Heer A. Hamers te Oi.stcrwijk. ï Iets voor iederen ilag Ten propeoste van vier vaten zoete=lies Die zich aan bespiegelingen van hoo-geren aard verwachten, zullen reeds door den titel afgeschrikt zijn. Best ! Zij hoeven nie.t ver der te lezen ; want 00k het onderwerp dat behandeld wordt is niet verkwikkend. Zij nemen dan liever maar dadelijk de mooie para-bel ter hand Het Geweten, door Geo. Die toch een vluchtigen blik op dit artikeltje wenschten te werpen, zullen in zwc-efval met ons nederdalen in de Ant-werpsche kwetterwei, van steegjes en achterbuurten en 00k van onze burger-luidjes aan den nat'cen herbergtoog, welke van tiid tôt tijd door den baas of de bazin me.t de vod wordt droog gevaagd. Want, zooals wij er reeds eergisteren in een klein kronijkje op wezen, de on-verantwoordelijke praatjes gaan een vreeselijken gang. De laster ronkt weer overal. Ditmaal is he.t tegen de komiteiten voor voeding en onderstand. jl Niets of niemand wordt ontzien. De eerbaarste onzer stadgenooten worden door modder en slijk getrokken. Daar straks nog, in den vroegen on-stuimigen morgend, hoorden wij toeval-lig een samenspraak op de straat. Noch een regen- en hagelbui die neerklettërde, noch een holderboldersche wind die de hoeden in zijn gierend geweld afwinte "n er mee voortjakkerde, en ze1fs ^e vrouwenmutse.n traehtte los te rukken, kon het paar klappeien beletten hun we--tenschap over den treurigen toestand van het stadsbeheer te luchten. — 't Is toch zeke.r niet waar, Madame ! Wat een mensch toch allemaal hooren moet ! — Ja, Madame en bij den voorzitter van dat komiteit (hier een naam boven aile verdenking) hebben ze, gisteren vier vaten zoeten lies uit zijn kelders ge-sleurd ! — Wat dat ge zegt ! En die mensch is toch rijk ! — Schatrijk, Madame ; ge ziet hoe meer de duivel heeft, hoe méér hij hebben wil. — Ge zegt het maar wel. — En 't ergste is, een mensch zou het nog allemaal nie.t mogen zeggen. Ge weet dat de politie moet aanhouden al wie er over reppen durft ! — Wel ! wel ! wel ! Waar gaan we naar toe ! Ja, ik heb 00k gehoord dat de eetwaren met heelder karren worden weggevoerd. — Is 't toch geen sehande? — Daar zal wel nog meer aan 't licht komen. — Als een mensch maar durfde spreken ! Want die brave menschen denken nog dat zij niet durven spreke.n ! Ze vragen zich niet eens af wat ie-tnand, die ze dan toch «schatrijk» hee-ten, met vier vaten zoeten lies, voor zijn eigen gebruik zou gaan aanvangen ! Is het om de waar te gaan versjaeheren per vierdeel of halfpond of om het op zijn eigen boterhammen te strijken? Zou die schatrijke heer aan geen boter meer ge-raken voor zijn gezin? De samenspraak, die we hier zoo trouw tnogelijk mededeelen, is niet op effekt-bejag berekejid of is hoegenaamd het on-i^erkwikkendste niet, wat er geraaskald wordt. De halve stad ligt in de loopgraven van den laster en gooit met handgrana-ten naar degeneji die ze zouden moeten achten en vereeren. Schuilt er wellicht dat leelijk dier of tnonster achter, dat ailes te bezwadde-ren durft, .niets ontziet, niets eerbie-3igt : de politiek? Wel neen, want uit de drie partijen, waar wij ingedeeld zijn, klinken er na-men en naar aile drie gaan de eerroo-vendste aantijgingen. 't Is dus l'art pour l'art, uit louter liefhebberij, uit onweerstaanbaren aan-rlrang, uit behoefte van den dag, uit de ;7iekte van lasteren en verdachtmaken, die de oorlog heeft doen opflakkeren en oplaaien met een totnop-toe onbekend geweld, met een driestheid en giftigheid die onvcrklaarbaar zijn. Of er onregelmatigheden gebeurden, weten wij niet. Zoo ze werkelijk bestaan za\ er wel paal en perk aan gesteld worden door de eerlijke menschen, vol opof-fering, toewijding en bevoegdheid die het goed van den nooddraft te beheeren hebben. Doch dit is stellig : Van al hetgene er verteld en gepraat wordt is niets waar, clàt zeker is allemaal valsch. Wij zijn allen, integendeel dankbaar-heid en erkenning verschnkb'gd aan de vveldadigheid en de steun-inrichtingen die onze Stad heeft zien opbloeiea «n die, ondanks de ontzettende tijden die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods