Het Vlaamsche nieuws

311 0
23 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 January. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 06 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6m3319tm18/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I^»®HHaï«aHîSf*l?ZR»a Vooï éér. aJAajjd 1.75 Voor 3 maaad • • S.— Voor 6 bhwad 18.— | yi0or éte jaar !3— i _ _ I — § jlnitpsitie, Bebeer es Aaa&ouâiginge>& : (44, ROOOESTRAA'S, 44 ANTW0RBSN" ^^s^çî3«CSaBMWœS5iEM:SSÏ^nK3a^^^:^»lVWH.^KtWVJ4îaK« W oe£4©dag 23 jaaoari 1918 4de Jaar g N1 22 Frijs S Centiam voor Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Verach^nt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller Raî VERHULST, Dr. Aag. BQRMS, Hoogïeeraar Alb. VAN DEN BRANDE 1 ■ ..l. , - AAHKONDÏOINfiE» s {Tweede blad, den regel ...... 2.SS Dard» W» M. ' ■ KrjWriUl sA. ià. •» ï».-®ési»8d.iii ®-— ;.---?ke œciewarker is persoonlijk r-"raœt-r«orde!ijk foee zijn ichrijven, e* fciadt aiet heel de Redaktie. OFFICIEELE BERICHTEN m OUiTSCHE ZIJDE duitsch avondbericot Berlijn, Maandag 21 Januari. — Officiel : Van de gevechtstetrreinen niets nieuws. DUITSCH ÂVONDBERICHT Berlijn, Dinsdag 22 Januari. — Offi-:ieel : Westeîijk gcvschisterreim Front gen.-veldm. Kroonpriii# Ruppr. pan Beieren : Beoosten Ieperen was de gevechtsbe-irijvigheid der artillerie 's daags en ge. iurende enkelg uren vlan den nacht le-vendig. Met kleine afdeelingen poogden ie Engelsc en tevergeefs op verschei-de"e piaatsen in Vlaandereni in onze gtvechiszone binnen h dringen. j /{an 't overige front bleef de gevechts-bedrijvighet'd beperkt. Front Du tschen Kroonprins en Hert. Albrecht van Wurtemberg : In dt Argonnen benoorden Le Four de Paris vielen Fransche kompagnieën na den. geheelen dag aanhoudende arttl-leriebedrijvigheid 's avonds onze stellin-gw aan. Ze vjerden door o^s vuur en in handgemeen afgewezen. Op den Ooste-Hjken Maas-oever en in de streek van Flirey leefde het artillerievuur bij tus-schenpoozen op. Russîsch en RosmseUscfa gevechtsterreia Niets nieuws. Balkanfront De toestand is onveranàerd. Italiaanscb get echtsterreia De toestar\d is onverandcrd. , m 00ST. H0HG. ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN WeeneD. Zondag 20 Januari. — Officiel : Niet® van belang. m BULGAARSCHE ZiJOE BALKANFRONT Sofia, Zaterdag 19 Januari. — Offi-cieel:In het dal van de boveS-Skoenfei heb-btn. onze vcrkçnners ecn vijandeiijke post vernie tigd. In de bocut van de Tsarna zijn onze troepen, na een aanvalspog ng te hebben afgeslagea, in de vijandeiijke linies door. gedrongen en zijn met Fransche gevan-genen teruggekeerd. In tal van vakken MtUra'trijd en patroeljegevech'ten. Vijandeiijke vliegers hebben bommen op ÏKïnerhis&u- en omgeving geworpen. Drie inwoners zijn gewond; stoffelijke seJiacle is er niet. nn TURKSCHE ZilM TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Donderda® 17 januari — Officieel : Niets van belang. Kons'antinopel, Vrijdasj 18 Januari. — Officie'el : Geen verancler^ D.g. Koustantinopal, Zaterdag 19 Januari. — Officieel : Op het front in Palcstina nadcrd" df vijand onze linies t'en Noorden van E# Tir# en bezett® ten Zuiden van E#ara ea> hoogte, vanwaar wij onze bewaking<i-troepen hadden teruggetrokken. Onze infanterie heeft daarop de hoogte a ange-™ilen en hernomen. Op het overige front zijn ail een, scher-nmtsehngen geleverd. Aan de Eufraat is een vijandelijk vliegtr.ig birincn onze linies geland. De twe? officieren die het benxanden zijn ge>-van.gen genonren. Aan de T'î?rs hebben wij een vijandfi-lijk vl'egtuig huit gemaakt. Konstan'inopcl, Zondag 20 Januari. — Officieel • Op het front in Pat es tin a, afgezien va® zwak geschutvnur, gecn gevechtsaktie. Op het schiereîland Gaîlipoji i3 tus-schen Akbasj en Kiiia een hevig lucht-ï«vecht geleverd, waarin luitenant Cron. si«) slaags rakend met vier vijandeiijke vliegtuigen, er een van heeft neergescho-Een ander vijandelijk vliegtuig b'®eft na een. vervolgingsgevecht de plaat Sepoetat. Vâa FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Maandag 21 Januari. — Officieel : In dla Argoan© heeft een overrompe-ling van de Duitsche linies bij Four-de-Paris het den Fransclien mogelijk gemaakt, e ni 15-tal gcvangenen en, drie machinegew'eiren te inemen. Vuurwisseling van het geschut op bei-de oevers van de Jvîaas en in den Eîzas in d© streek van den Suûel en derî Harl-mannswe/lerkopî. VIN ITALI1ANSCHE ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 21 J-anuari. —■ Officieel : Gisteren aanmerkelijke bîdrijvigheid van het geschut tusschen en Piava, waar het Italiaansehe vuur roffel-de en werd samengetrokken op de vijandeiijke linies zoo goed als dat der tegen-staiâders op onze stellingten. Bezuiden den Col Caprile, bewesten Seîer8 aan de Lepre, maakten de Italia-nen in een tienne overrompeling eenige gevangenen. Ten> Noordooaten van den Monts Aso-î&n» en stroomopwaarts van Posnte Priula verijdelden de Italianen pogingen van vijandeiijke patroeljes doortastend. "xriryT xq"** D£ Y RE DE S» ONDERHANDELINGEN Erest-Ivitofsk; 18 Januari. — In de heden-ochtend en middag- hervatte besprekingen ging het om de terugkter van viachtelingea ait de bezett» gtbleden. Von Kuhlmann verkiaarde dat de middelrij-ken in beginsel met het denkbeeld van dezen terugkeer instemmen, en dat het praktiscke teu uitvoer brengen van deie terugkeer uaar het vaderland hec beste'aan de komnnssie kau worden overgedragen, dij zich met de uitwia-s^ling der burgergevangenen bezighoudt. Op d,e vraag van aen heer von Kahimann of het ue Rubsische regeering moge.ijk zal z.jn den iu aanmerking nomenden emigranten bewij-zen te verschaffen dat de orereejkomiten in de desbetreffende gebieden zullen worden na-gekomen, antv\oordde de heer Trotzky dat de^e vluehtelingen en gedeporteerden deitijds in Rusiand in verschiLende distrikten zijn g»-koncentreerd, welker centrale organeu ouge-twijfeîd^de mogelijkheid beJtten dit bevvij* te lereren. Baaraa ging de konimiajie orer tôt de be-gpreking van. de itaaikiiîsdige toekoaist <î«r gebieden weike RuslaEd het 7. c 1E 'j e a w mnii n g i r e c h £ testent. Van Duitsche zijde werd verklaard, dat het jr.ister zou wezen de vertegenwcordigende li-chamen, die in de in aaumerking komende gebieden bestaan, door verkie,;ingen op breeden grondslag dermate uit te breiden en aan te vullen, dat zij inderdaad ais vertegenwoordi-ging van de geheele.bevolking kunuen wordes beôchouwd. Hierop antwoordde Trotzky, dat de Rnssi Bche dfclegaiie p.aa haar yooratei vasthoiid: dat slechts een référendum over de staatkun-dige toekomst dezer landen dient te beslissen. In verband liiermee raakte de Toorzitter dei Ooetenrijksch-Hongaarsche delegatie de kwea-tie van de ioor Oostearijk-Hongaïije bczette gebieien aan. Moeten de desbetreffende onderhandelin gen met de regeering te St-Petersburg of, ge-Ujk de Oe!;raiusche vertegenwoordiginj wenscht, slechts met deze worden gevoerd ? voerd ? Hierop antwoordde Trotzky, dat aan d< Oekratn, che afvaardiging een eenzijdige et zelfstandige behandeling van deze kwestie nie kan worden toegestaan. Graaf Czernin behielc zich verdere behandeling van dit punt tôt nt de binnenkort te verwachten oplossing van d( bevoegdheidskwestie tusschen de Russischs en de Cekrainsche delegatie voor. In d^-i îoop der bespreking in den ochtenc verzocht K . 'ilmann. om opheldering over de verh.. ;:diijg vas den Kau'iiasus tôt de Fetersbarger regeering. Hierop verstrekte de heer Trotzky de vol-gende inlichting : Het Kauka us-leger staat ir zijn vollen omvang onder bevel van aanvoer-ders, die den raad van volkskommissarisseE onvoorwpardelijk aanhangen. Voor ongeveei trwee vveken geleden werd dit bevestigd op he1 algemecne kongres van gedelegeerden ran hel Ksukasische front. De volgende vraag van. y. Kuhlmann had de ÂlaHdseilattdcn tôt onder werp. De heer von Kuhlmann verkiaarde daarbij »Het Alandsvraagstuk is voor Duitschland, als jjfei der mede-onderteekenaars van het oude verilrag, van gewicht. Àllereerst dient d« vraag te worden opgelost, of het Alandpro-bleem nog op dezelfde wijze als vroeger dooi de regeering te Petersburg wordt behandeld of dat thans de door verbcheiden mogeudhe-den erkende Finsche republiek internationaal als tôt vertegenwoordigiog van de Alands-eilanden betreffende vragen gerechtigd moet worden beschouwd. Nadat de heer Trotzky had verklaard, da1 de uitroepmg van de staatkundige onafhanke- arag m ïtrijd zijnde versterkmg der enanaei gedurende den oorlog en de door de huidig< regeering onthulde poging van de tsaristisch regeering, oA aan deze met het verdrag il «trijd zijnde vtrsterking een duurzaam rech te verschaffen, op eenige wijze het in stani houden van de harmonie onder de aan d< Oost'.ee wonende yolker^n mogelijk kan ma ken. De wensch der Duitschers is, dat bij d1 vernieuwmg der desbetreffende verdragsbe palingen, de aan de Oostzee wonende vo'ktren en in het bijzonder het wegens zijn geografi sche ligging bij uitstek bij de zaak geïnteres seerde Zweden, ter mede-beraadsiaging ei niede-onderteekening zullen worden uitgenoo digd. Z.ieden is weliswaar bij de tegenwoordig< beraadslagingen niet vertegenwoordigd, maa: hij heeft grond om te onderstellen, dat d( tvenschen van het Zweedsche volk in dez< richting gaan. Trotzky behield zich zijn antwoord op dez< ▼oorstellen voor later roor. DUIKBOOT-OFFERS Da Engaischs direktour voor levensimiddelen-bezuiniging deelfc het, volgende medo ; « Dezer dagen zijn drie Britsehe t-orpedo-jagers verloren gegaan, terwijl zij boter»chepen ait Nederland begeleidden. Laat dit wrefede feit ons er voortdurend aan herinnerern : 1» Terwijl wij mopperen, om,dat wij geen boter ®n marga rine kunnen krijgon of oradat v/ij queue moeten maken, om ze te krijgen, de manschappein van de vloot zonder morren hun leven laten, om ze on» te brengen ; 2° Daarom worden geïmporteer-de boter en margarine en aile anders geïmpor teerde leven »m idd e! e ni, waarom wij plukliaren, zeer dikwijl» gekoeht met het bîoed van onj eiçen men*chen ; 3° Hoe minder voedsol wij — elke klatse van heit poiblieV. — tracht-en te krijgen, ihetzij in qu*uo» of hoteï» en reitauronts, fioe minder wij het, leven van anderen wagen Dit moet een atsrke prikkel tôt voedselbezui-niging aaijn. Denkt «a'aan: Die mannen hebben hun leven gegevan voor onze boter. Wat het der-de punt betreft — de gegoeden die in hôtel» en restauraties etèn, 'oehoeven niefc in boter-queuen te wachten. Laten zij bodenken, dat, zelfs aL» zij zich nauwegezet aam de rantsoenen houden, hun tniddelen hen daarvoor vrijwaren, en dat hoa meer zij op hun boterranUoen bezuinigen, hoc tneer boter er zal zijn voor de winkela, waar d« armen in, de koude op staan t« wachten ». Berjijn,, 18 Januari. (Vertraagd.) — Officieel ; Een van onze duikbooten, )onder kommando ran ka.pitein-luitenant Deckmann, vernielùe gewapende atoomschepen, met te zamen 32.000 ton-, o.a. cm groot atoomaohip vstn hel Airic-type. Het meeirendeel r«.n de «chepen werd in d« lersebe Zee. ten deeie alleen, ten deele in aterk bescherrade konvooien in deen grond geboord. Een andere duikboot vernielde aan de We«t-ku»t van, Engeland vier stoomschepen, een Franech bewakingavaartuig, e»n zeiiachip on ee» visschersvaartuig. Parijs, 20 Januari. — Het Sp«an»ohe «toom-schip « Donanora » dat onder Spaaniche vla^ voer met de nationale kleuren op de boovder geachiiderd is den 15den dezer 'i midda-g» iiti het Westen v*n de Middellandsche Ze« doi« een duikboot getorpedeerd. Het «chip kon Daw een haven wordein gealeept. Berlijn, !?2 Januari. — Officiel : Nienwe duikbootresultaten in het NooTdeliji apergebied : 2800 br. reg. ton. Onder de in der grond geboorde «oliepen, waarvan d« mee»l< zwaar geladen en bewapend waren, kon dî Fransche stoomer «Magellan», 6255 ton, me1 sal peter van Chili naa.r Frankrijk, herkend wor den. Ond.^r de overige schepen bevond«n «ici twee groote Engedsche stoomera. GRAAF CZERNIN TE WEENEN Weenen, 21 Januari. — Do miniater van bui tenlandsclie zaken, graaf Czernin, is hedem avont uit Brest-Liiofsk hier «angekomen. F.F.N FIWRCH T.F.fiF.W De i Neue Zûrkher Zeitung » verneemt u;i . Rusaiscdie 'oron dat de Finsche partij evenals d< : Landdag beraadslagen over de opnchting vai ■ oen nationaai leger, en heeft op het oog het on midd-eliijk heratel dei' Finsche weeirmacht even^ ails de oprichting eener volksmiiitie. Aanvanke lijk zouden 5000 vrijwiiligers aangevvorven wor den, die de instrukteur# en het kader voor d< niouwe inilitie zouden leveren. Aile burger» il «taat de wapens te dragen zuiîen ingelijid wo" • don bij de militie. EEN ENGELSCH VLIEGÏUIG BOVEN NEDERLANI • Volgens de « Nordd. Allg. Ztg. » zijn op eei neergeschoten viiegtuig, dat een aanva-i had ge . daan op het Rijoscti-Vv'estfaalsche industrie gebied, gevonden , een staîkaart, waarop di vi'egwegen waren aangegeven, &sl een op kartoi , geteekende kaart van de te volgen weg. Uit di< k s. ai'ten zou zijn gebleken, dat de Engelschi viieger op de heenreis da Nederl«nd3che onzij [ digheid niet had geëerbiedigd, en van plan ge , weest zou zijn, dit ovenmin t# doem op de terug DE OEKRÂINE EN DE CENTRALE» Brest-Litofsk, 20 Januari. — De onderlian delingen, die cr tôt dusver tusschen de afvaar digingen van de centrale inogendheden ecner zijds en de Ockrainische volksrepubliek ander zijds gevoerd zijn, hebben tôt het resultaa geleid, dat er over de grondslagen van het a ' te sluiten vredesverdrag eensgezindheid ver kregen is. De oorlogstoestand zal als geëin digd verklaard worden en het besluit der par tijen voortaan in vrede en vriendschap me elkaar te leven zal bekrachtigd worden. Di aan het front tegenover elkaar staande troepei zullen bi] het sluiten van den vrede terugge trokken worden. Aile betrokkenen zijn he er over eens, dat het vredesverdrag voorzorgs , maatregelen zal moeten treffen, opdat het ge . regelde ekonomische en gerechtelijke verkee terstond hersteld wordt. Ook de diplomatie^ eu konsulaire betrekkingen moeten spoedij hervat worden. Met de vaststelling van di voornaamste grondtrekken van het vredesver drag zijn de onderhandelingen op een pun aangekomen, waarop het de plicht der afvaar digingen is met de veiantwoordelijke groepei in°eigen land in voeling te treden. Een dee der gevolmachtigde vertegenwoordigers zie zich genoodzaakt deze gro^pen persoonlijl over den gang der onderhandedngen mededee l ¥kandcren breekt » djn boeîen [ 1>Ï5 îNDRUKWEKSENDE VOLKSBETOOGINQ ÏE BRUSSE! ; (Vervolg en slot) Nad«t de toejuichingen welke de rede va , Dr. À. Borms begroetten, uitgestorveu warer - werd het woord verleend aan ProJ. Lambriciitô 1 die de volgende korte, doch kranige rede uii sprak : « Onafzienbaar is reeds de Vlaamsche volks massa welke achter onze leeuv\ enbanier oj; stapt. Wanueer wij een jaar teiugb.ikken, e tha^s de onteibare menigte oveischouwer s welke met ons sireven instemt, dan zijn wi niet tevreeàd voor de toekomst... Cister ware het slechts enkele tientallen durvers, die onze: Btrijd ineestreden, — vandaag staat reeds ee: groot gedeelte van het Vlaamsche volk achte ons, — morgen zal het in zijn geheel toejui chen wat we voor zijn heil tôt stand brachten De daad welke we thans doen is een reve lutionaire daad, — zij beteekent dat wij vooi taan niets gemeens meer wi-len hebben me de Belgische Regeering uit den Haver... Aile is tusschen ons en, haar uit, — uit voor altijd (Toejuich.) Wij worden thans door de Belgische regeer ders van Havere bedreigd met 20 jaar dwang arbeid, met 12 kogels, enz., — zij hebbei priester Van der Meulen verbannen, en tref fen eenieder, die ze kunnen, wanneer hi Vlaamschgezind is... Welnu, wij stellen daar tegenover dat ze in Vlaanderen nooit meer eei voet zullen zetten, — zoo ze daartoe niet oot môîdig de toeîating komen vragen aan. dei Raad van Vlaanderen. (Toej.) De Havere-boemannen hebben tijdens dei oorlog miljarden geleend voor een doei, waar mede ons volk niet initemt, — welnu wij zul len zien in hoïver wij die sschulden kunnei erkennen. Het is reeus meer dan genoeg da onze jongens zich laten doodbloeden hejbei voor iets dat niet hun belang, noch het be lang van hun volk was. (Ovatie.) Wij zullen ons niet laten terugsehrikkei door gevoels-argumenten... immers uit d<> g# schiedenis der volkeren blijkt duideiijk ge noeg dat het gevocl g-en roi mag sp.lcn il politieke aangLlegcnheden. lingeland ei Frankrijk zijn altijd eeuwenonde vijandei ge \eest, — thans kampen ze schouder aai schouder. Men beschuldige ons van pro-dit of pro-dat — het gaat er bij ons enkel en alleen om di redding van Vlaanderen te bewerksîelligen Het verwijt wordt ons toegeslingerd dat wi het Duiische Ulang dienen, omdat wij di éénige gelegenheid om ons volk te reddeu nie laten voorbijgaan. Indien een voik zicli zulk-g legenheid laat ontglippen, dan pleegt he «clfmoord ! Had in de Belgische regeering één man me gezond verstand gezeten, wclliclit hadden wi nooit verplicht geweest den weg in te slaa: welke we thans opgegaan zijn. Wij worden gescholden voor verraders, -maai; de werkehjke verraders zijn zij, die doo hun onbezonnîn eenzijdig-transkiljonsche po liti k, < ns volk in de huidige bloedige slach , ting hebben gedreven. Wij laten on» door niets meer weerhouden Vandaag_ onderhandelen wij met de Duit achers, gelijk we, indien ons belang het moes jneebrengen, zouden onderhandelin met d îkigelschen, die nochtans op hun ge»vete: , hebben den Boerenoorlog, — de koncentratir ( kampen, — de uitmeording van 25.0 0 vrou wen en kinderen. Wij zijn op de baan de daden, — wij zullen die baan blijven vo'gen (Toejuich.) De Staat Vlaanderen is vandaag geboren., JBvenals de geboorte van een kind niet ka: gaan zonder barenssmarten voor de nioedei — zoo ook gaat de geboorte van den Staa Vlaanderen, niet zonder pijnen. Er voor t t zorgen dat hij sterk en machtig wordt is in d éérste plaats ùwe taak. Dààrom moet gij va: nu al allen appstels worden voor onze zaak. _ Ailes toont aan dat Vlaanderen een lieei lijke toekomst te gemoet gaat. Het is uit me , arm Vlaanderen, — het wordt terug rijk e: , greott» (Donderende toej.) L Daarna neemt Dr. A. Borms nog het woor . cm namens de vergadering aan den t Raa . van Vlaanderen» te vragenj dat zoo rap mog< . lijk het noodige norde gedaan om eerherste; . ling te verkrijgen voor Coucke en Goethals i , het herboren Vlaanderen. Dit voorstel word | op luid applaus onthaald. Na het zmgen. van k De Vlaamsche Leeuw tvard de plechtige zitting geheven. DEMOS. STAÛ es LAND ' DEBAT-AVOND. — Op Woensdag , 2S Januari 1918, te 9 uur (T. U.), in d : zaai « Van Wesenbeke », Van Wesenbe > kestraat, 7-9, zal de heer A. PERE ; MANS, van Brussel, als debat-inleide optredcin. Het behandelde on der werp « Waaror thans ? » zal niet naîaten veel volk op dej debat-avond aanwezig te doen zijn. Het woord is v.nij. Tegenspraak word gewenscht. ■ DE ALGEMEENE VERGADERINî ] Van het Vlaamsch Verbond van Antwer . peu, geliouden aldaar op 6 Januari 1918 t m de zaal Van Wesenbeke ; gehoord d f bespreking in zake Kempfeehe koolmij | nen, spreekt den wensch uit : 1) Dat de Raad van Vlaanderen, ii t zijn midden, met toevoeging van deskun 5 dige krachten, een kommissie aanstelle ' die zal gemachtigd worden om : t a) een onderzoek te doen naar de best - wijze om, bij de liquidatie der koolmij - nen van Winteirslag, Limbourg-Meus [ en Beeringen, de Fransche belangen t r naasten ten bate van Vlaanderland ; s b) de financieele zijde na te gaan e; ' op te lossen ; ' e) zich in verbinding te stellen met he ! Generaal Gouvernement' om langs dei 1 kortsten weg tôt het voorgestelde doel t t komeni. ; 2) Dat de Raad va" Vlaanderen eei l VriTr.rr.i«:çip iiKtpltp nm • aile hem ten die>nste staande middelen zal inwerken tegeni elk mijnbestuur ol mijnbeheer, dat cpenlijk of onderduims zal ijveren voor de verfransching van hei Vlaamsche L'mburg. DE DOOD ON2ER DIAMANTNIJ-YERHE1D I — Sinds eenigen tijd reeJ-a yerontrustén zich de Antwerpsehe, eyen. !'' als v'erschiikjnde in het buitenjand ver schijnende Belgische dagbiaden, over d>: oeigingen, d^e zicli in Kngeland vertoo-nen, om de zoo wmstgevende diamantnij. verheid, welke sedert lang'een bton var welvaart vormt voor duizencle diamant-bewerkers, naar dit land te doen verhui-j zen. Onlangs uitte de «Socia.iste Belge », 1 orgaan van Kamiel Huysmans, zi,cU in j bittere woorden over Êngeland, dat vi"j r egoïstiscli partij trekt van den tegen- - woordigen toestand om zich van de Bel-1 gische diamantnij verheid meester te ma. " ken. De Engelschen schijnen zich om t deze verwijten niet te btkommeron, en s hun plannen zijn reeds op goeden wej 1 van uitvoeriug, volgens hetgeeh men kan Iezen in de « Fmancial News» van 31 . December 1.1. Volgens dit blad is er reeds i een leeratelier* voor diamantbewerkers, : gepatroneerd door den heer B. Oppenhei-[ mer en gesubsidieet d door de machtige i Debeers Co Ltd. en het « Diamond Syn- - cucate », te Brighton in voile w'-rking, 1 waar 50 oorlogsinvali'cden itigewijd wor-j den in de kunst van het diamantslijpeh. Daar de leerlingen snelle vorderiugen - maken, lieeft de heer Oppenlieimer be-î sloten een groot aantal nieuwe leerliageu j aan te neir,en. Met dit doel heeft de Dc- - beers een groot terrein te Brighton aan-gekocht, waarop twee fabr'-eken zullen 1 verrijzen. Het eerste gedeelte van de eerste dezar fabrieken is reeds af en zal i 112 moîens kunnen bevatten, terwijl er i 400 zullen geïnstalleerd worden in het 1 tweede gedeelte." De tweede fabriek za' ' insge'.ijks in twee gedcelten gebouwd , worden, elk plaats bièdende aan 400 nio. : lens. In 't geheel zullen 1850 aibeidsfs aan 't werk kunnen gezet worden, eens ! de iustaliatie beëindigd. t « Financial News » verheugt z'ch er î over dat het initiatief van don heer Op-' penheimer het land zal begiftigen met t een belangrijke en winstgevend'e nijver-j heid, zonder, wel te ve-rstaa-'i, er bij te 1 voegen dat dit zal geschieden tc-n koste van de Belgische diamântnijverheid... r ïiOE DE BLLliïàCiiÊ SOLDATEN IN VERLOE GAAN JNAAtt EiNuJb- - LAND.— lien Belgisch soldaat lieeft het I in de volgende termen aan een korres--. pondent van de « Indépendance Belge, * t verhaald : : « Zoo-ara wij ons verlof hebben, dal 1 on» zonder voorafgaande kennisgeving - overhandigd wordt en waar wij steeds r lange maanden, zooniet sedert jaren — ' of sinds 't begin van d<>n oorlog: — oi wachten, hetgeen het geval is voor de i genen onder ons die zonder familie ol > vrienden zijn om ons onder dak te bren-e gen gedurende de tien Oagen van on; e verlof, vertrekken wij meestal Zondej a eten. De afstand van ons front tôt aar het punt van vertrek van den trein iî j gem~ddeld tien kilometer, welke wij t< a voet afleggen. De trein doet er vier uui over om ons naar Calais te voeren, waai ^ wij in den avond aankomen, zonder dal wij den geheelen dag iets te eten hebber gehad. i « liij het verlaten van den trein wor-t den wij naar militaire tehuizen geleid „ waar wij soms een shilling moeten beta-len voor het slapen, een sandwich en eer kop koitie, en zoo- w j gratis mogen sla pen, moeten wij toch steeds voor de sandwich en de koihe twee penee betalen.Dei volgenden dag schepen wij ons in zonder eten, wanneer wij de middelen nie > bezittea onze « gargantua » van den vo - ngen dag te hernieuwen, want onze mili-" taire bezoldiging van 41/2 d. per dag " srelt ons niet in staat veel over te hou-r den. Wij vertrekken, zoodra de vloed op gekomen is, met een boot, waarop wi 1 niet de minste beschutting vinden tegei 1 de zee en de lucht en soms, dikwijls zelfs komen wij doornat te Folkestone aan, m een langen overtocht van drie uur, juis , in tijds voor den trein, die ons aan he 1 station wacht. Daar deelen Engelsche da mes een kop koffie onder ons uit, of thei ' en eçn satidwiich, soins twee, maar da " slechts aan hen die ziek zijn en de treii vertrekt naar Victoria, waar wij aanko ^ men na een trajekt van 2 uur, hetgeer zes-en-dertig uur reizens maakt ! » DE WEGRUIMING VAN HET ' STRAAÏVUIL. — De wegru'ming des » wmters van de sneeuw en van het straat- 1 slijk te allen tijde, is in onze dagen ééi 2 der eerste plichten der geme^ntebesiuren I Zou men gelooven, dat niet veel langui dan een eeuw geleden de gemeenîeraac T van Cent, den 18den Januan 1815, vooi het tftrs't besloot « de niodder te doen t wc.gruimeni gedurende den Winter en oj 1 regenaclitigie dagen van den Zomer er E aile acht dagen tôt de reiniging der stra-ten te doen overgaan ». Men moet mei ! uit het oog verliezen dat, te d'en tijde, aile huis- en straatvuil, thans iederer Jais vm&fm Lsags Hjnen van vcrwezcnlijking - ' Vlaanderen heeft zijn zelfstandigheid, , dat is den Staat Vlaanderen, uitgeroepen. , De eerste stap. Nu moeten wij trachten erkend ta : worden door de mogendheden. D e erkenning geschicdt altijd traps-gewijze, mogendheid na mogendheid, volgens dezer belangen of gevoelens den rlîeuwen staat gunstig of ongunstig ge-stemd zijn, hem willen steunen of dwars-boonicn. Eerst in 18§0 érkënde^.v. Rolland den Staat België, uit een muiterij, met steun van het Fransch leger, geboren.Polen, Fmland, Oekreene, werden eerst erkend door de Middelrijken, daarna door het Russîsch bew'nd en door onzij dige landen, eindelijk door de En-tente-landen. Nog steeds laten erkennin-gen op zich wachten. Zij zullen komen, geleid.elijk, gewiliig of tegenstribbelend. Zoo zal liet gaan met den Staat Vlaanderen.Wij moeten dus geduld oefenen, doch het zaad dat in liet voorjaar geworpen wordt is in den Herfst de irijke oogst in de schuren. 't Is ook goed dat eenieder de verre dracht beseffe van de daad waartoe de Raad van Vlaanderen, na rijp overleg en langdurig^ gr on dige besprekingen, is overgegaan. Niet langer dan gisteren ontmoetten wij een Antwerpenaar, di'e gansch zijn leven aan de grootheid van zijn inceder-stad heeft gewijd en een weikdadig en zeetr g,ewaardperd deel nam aan Antwer-X)en's uitbreiding. — Ik verheug mij ten zeerste, sprak hij, over den nieuwcn staatkundigen toestand. Ik wensch den Raad van Vlaanderen geluk met zijn doorzicht ^ .i zijn durf. Dit boezemt mij betrouwen in en 'k ge-loof dat gij, dat wij het pleit zullen winneti.' Ja, ik zeg wij want ik sta voortaan op u^ve zijde en wachtte slechts op dadeu, of ton minste op praktische voortcekenen om me te scharen waar onbetwistbaar îdealistisch het recht lag", docli waar ik niet veel reaal-^olitiek meende te on dekken. Van een lôfwaar-dige gevoelskwestie, die u in azuren o«-melen liet zweven, zijt ge nu uw eerste stappen op v.asten bodem aan 't zetten. Mocht gi j - stage n ! — Twijfelt ge nog? — Neen, ik begin er moed in te krijgen en licht door te zien. Ik herhaal î mocht ge sîagen, want ook het lot va« : Antwerpen ligt in uwe liand. Antwfcrpeii werd steeds door de Belgische regeeringén stiefmoederlijk be- ■ handeld. Brussel was het troeielkind. ■ Antwerpen verkreeg zelfs nooit goede • vtrbmd ngen met de Vlaanderen's, met ' Lmiburg en Luik. Ailes moest zooveei ■ mogelijic langs Brussel om. Brussel waa ; de viawtenéc van België, om eens het ■ geiiste bastaardwoord van de Holland-l sche taal te gebruiken, en Antwerpen i was de broodwinner. Werd er een kre-' diet gestemd voor Antwerpen, dan • eclireeuwden de W aleu : Toujours tout ■ pour An-vers! maar ze vergaten dat Ant-: weipen de welvaart moest brengen aan . 't gansche land, dat het gestemde kre- diet eigeiilijk voor henzelt was. Het Ro- ■ meinscn parabcl van cie niaag, die inderdaad het voedsel krijgt, waartegeu de ■ andere lichaamsdeeleu opkvvameii, doch i die heel het lichaam moet voedtn Al- ■ leen met dit versch-i : 't was er verre ■ van dat Antwerpen ailes kreeg ; haar i deel integendeel werd schamei toegeme-. ten ! 1k hoop dat ook dat veranderen zal. — Antwerpen is de maag, maar ook het hart en liet hoofd van Viaanderen. — Zoo is 't ! Dat zoudt ge meer moeten herhalen, want ik vrees dat het ver-franschte Brussel nog laiig een belem- j mering gaat wezen voor uw welgeluk-i ken. Brussel is de struikelblok ; Brus-, sel is de burcht van het franskiljonism. t Heel 't land is Vlaamsch of is Waalsch. t Brussel alleen. is Belgisch, dat is eng-t geestig, moedwillig, kwaadaardig fraiis- - k-ljonsch. 't Volk is er Vlaamsch, doch : 't heeft allen vorm verloren, 't is een t amorphe ma^sa, die eerst na vijftig jaar i stelselmatige vervlaamsching en ontfran. - schinV, vooral door zijn scholen, weer i de stad kan worden van Ruysbroeck en Zuster Hadewijch. Pas op dat ge uw 1 krachten niet te veel in eens samentrekt i op Brussel en dat ge Antwerpen. de ste-. vige vaste burcht van de Vlaamschge<-t zindheiel. verwaarloost. Nu ik er aan deiik, waarom wordt de Staat Vlaande- • ren plechtig te Brussel uitgeroepen en ook net te Antwerpen? — Wees gerust. Dat komt. -Zondag acht dagen, en de grootsche plechtigheid , zal hier wezen. — Best. Nu de Vlamfngen Vlaanderen in handen krijgen, moeten, ze Antwerpen koesteren. Weet ge wat uw, wat ons groot Antwerpsch werk zou moeten zijn?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods