Het Vlaamsche nieuws

1986 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 August. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 21 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1r6n01151x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Dinsûag 3 Augustus 19Ï5. Herste jaai| JMr. 200 Prijs : 5 Centiemen door geheel België If IJ ^ —WWB8HM—I Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nseuwsblad van België. - Verschjjnt 7 rriaaJ per week AJONNËMHNTSFRIJZEN Zti wsei .« S.«8 . Per 3 m*and«M «,— jnat *. j .S# j Fer S t»crad«a 7.0* ïttî Jïbî !«.— AFGE VAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. im -.«w,-.^.WV*iàMVKNRMUK4SC>QMEaBi AAN KONlHfiiN 4ï BK Twiiiât btiâ*., per rfgrJ 2.l§ : Vlerde blfeds,, per regfS . i il Oeïâe blad., id. f,™ j DcodibericSt t/rwv- s H* infirme** w*«r1e me» aiîôk : SOODESTRAAÏ, 44 DE TOESTAND 9 NA ÊÈN JAAR 3 OOGST 1914—3 OOGST 1915 V De groote veldheeren zijn niet op lie! Horlogsveld. Ze zijn noch Joffre nocl reiI^Jrcncli, noch Hindenburg noch Macken-dm. Zij zetelen in de redaktiebureeler ■ al de dagbladen van de wereld. . H Daar worden de plannen beraamd, de 1 ''■oorspellingen gedaan. Er is misschier ;-jH : plaats waar z'er n6g meer van we ■ ; dat is de herbevg, ze heette dan bai' ^^Bieip, café of weinstube. Met een groote He>'uld« stekskenpot en een natte tafé H. uni iiieren ,rivieren en zeeboezems t( ivrHrtieeldeu — is de strategische kaar Bcorhanden en ge moet nooit gardeciviel Beweest zijn om niet de stoutste veld Hchten en roemrijkste slagen te winnen ■ De werkelijkheid is echter huivering Bekkend. Tweemaal daags, in avond- er , ^Bchtenblad, brengen de kranten ons de Koorderijen van den dag : Westelijl Hont, Oostelijk front, Italiaansche gren: Hri Dardanellen ! fil Aan 't Westelijk front, se hij tien de le vastgegroeid in den grond. infl Van de Noordzee tôt aan Zwitserland 23^B»pt in een reusachtig net van loopgra ^Ben, en onder den grond, nacht en daj "^Behageld door vuur en staal, wonen mil ç^Hoenen met deze eenige gedachte : nie "^Baar zooveel mogelijk dooden. Begrijpe | JHne kan, rnaar zôô is het I "^BEen Fransch priester, sterrekundige Hin naam, hoewel die naam ons nu ont | Hiapt, zei onïangs dat ailes de schuld i: Ha,, de zon. De vlekken van de zor ■erdwazen het menschdom, beweerde ■j. Ze lachten ermee en ze hielden dei _Mun schier voor gek. Ons dunkt dat he' eenige goede uitleg is die gegeven kat gu^Hoe in Vlaanderen beruchte en spreek Hoordelijke Dood van Ieperen troont il nt-BJar ^e')'c<^- En de uitslag? In d'Argonnen Een boom gewonnen ! l'erschoven een paal S» Aan het IJzerkanaal! I Doet ge een stap verder, Zwitserlanc ^Hoor, dan zijt ge weer in den ijselijkster Horlog : Izonzo ! Hoogvlakte van Dober :er.Hoi... Er wordt gesproken van 150,(XX laiiH0^611 en gekwetsten in den laatstei ?attB't<|aa§sc^en veldslag, waarvan ze ni jn-Hf lijken aan 't begraven zijn en de ge ne.Bon|îen bij tienduizenden aan 't vervoe ■ Uitslag: De Italianen veroverden he teuBfe-ii van Cappucio ; wat betwist word ^H001 de Oostenrijkers, die zeggen: « Gap rk,»cio bestaat niet ! Ge znlt het ook oj enkele kaart vinden ! ! » >96 ■ Een eind verder hebben we de Darda ^.■ellen. Dag-in, dag-uit, een vreeselijke -■en^henslachting. Uitslag : Niemendal Bulgarije en Roemenië er zicl H>ee bemoeien, kan het daar nog lanj c 't Oostelijk front is er sinds 't be- ?c' ■ van den oorlog altijd beweging ge [M®': gelijk aan de zee, ebbe en vloed eel B'1 's ^et weer eb en een van belang in-H^ Russische mededeelingen uitge ag,H®^ worden. Volgens die berichten zot velH8' ^ussische leger een algemeenen te-er- ondernemen, heel Polen met d< H^Mstad Warschau prijsgeven om zicl: Bk™ D'eUWe ver<iedigingslijn terug t< j,. Se een rechte lijn trekt van Rigï ■ aan de Oostenrijksche grens — juisi inBen Lemberg uitkomend — dan hebi K' zceT zonderling, bijna juist op die al de nieuwe stellingen : Riga. 111 M TV ^r°dn°> Brest-I,itowsk, Choln : g- ■ wubeschow. (Van Kowno tôt Gru- teiiWiov, is het de Njemen.Boeglinie.; Ussen willen ons doen verstaan dai K ':cnTj'<r']gslist is om de Centralen die-er' ■ ^and te trekken, gelijk ze Na-,'C-r 'n 1812 naar Moskou hebben ge-an ,' s nu de Centralen intusschen var ■ niSslist maar niets vernemen.wanl ie- Hr> V" z°uden ze wel naïef zijn in dei: al, K t€gaanvallen! in Waar dat Xenophon zich beroemd :fli HL ^einaàkt door zijn Anabasis of Te-K ieht der Tien-Duizend. Htaai fU'zen^ ' ^an ^ le&er van den ■H. anders ; dat cijfert met mil- K ,î;'aci. dat er misschien verstand K, ■ vraagt zich af hoe die terug-K, |( I'1 *r ongelukken voor het Rus-■Hkktt, ; ' gaat Scbeuren, want terug-Htr,, ,an ^veel en meer gevaar op- |^iuiit:vooruit rukken' « « Intusschen môge het groote Russi » sche leger op het papier reeds ondei : « de beseherming van de veilige forten » liuie zijn aangeland, in werkelijkheic » staat 't nog aan den Weichsel en Zuid » waarts tôt aan den Dnjester. De kuns . » zal nu wezen, deze ontzaglijke troe » penmassa's met hun krijgsmateriaal er » hun trein zonder al te groote verbe-» zen daarheen te leiden met den ster-» ken en van aile hulpmiddelen der oor-» logskunst goed voorzienen vijand o] » hun liielen. | )> Inzonderheid zal het ontruinien vai ; » het voorterrein van Warschau en hei ; )> vc-ilig overbrengen van de troepen er ; » het materiaal naar den rechter Weich-;• » seloever moeite opleveren. Een voor-». deel is dat de stad Warschau een ves » ting is, en een bij verrassing binnen-» dringen van den vijand dus zoo goec » als uitgesloten mag heeten, zoodat kar 1 » aangenomen worden, dat de Russer : » tôt het laatste oogenblik toe de voile ■ » beschikking behouden over de brug ' » gen, die Warschau met de voorstac » Praga op den anderen oever verbin- ■ !* den. » In dien bloeeligen waanziii elie Euro , pa heeft aangegrepeu, rijst nu de tenge- ■ re figuur van den Paus. ; Zijn zvvakke stem voelt ge stamelei . van aandoeuing en zieleleed. Hij smeekt om vrede, hij bezweert de i keizers, de kohingen en de naties zijr bede te verhooren... Hij spreekt drei ; gend van de verantwoordelijkheicl vooi . God... Hij zegt en gebiedt : 5 « Het oogenblik is gekomen over vre-, » de te spreken en aile ware vredes-; » vrienden moeten daarvejor ijveren ! » ( Hij zegent, met pauselijke hand, de - vredebode, die den olijftak tusschen de , oorlogvoerenden werpt. Grootsch, heilig schouwspel, dat he Pausdom als de Ark van vrede bover t den oceaan van bloed doet rijzen ! En toch wie weet? Als de lioofden m eens luisterden naar zijn stem? Zou dai geen vergelijk te treffen zijn?... Is da nog mogelijk v66r den Winter? Wij ho peu, wij denken het ! Indien de Paus het aanzien van he pausdom in de weegschaal heeft gewor t pen moet hij, ondanks ailes, de voorken i nis en wetensehap hebben gehad dat ziji - stem niet zou wezen de Vox clavians h ) deserto, een stem in de woestijn, en dat i na het Geweld, nu het woord zou gege i ven worden aan Recht en Rode. Zou België, dat zoo roemrijk zijr ■ plicht betrachtte, er iets bij verliezei indien de volkeren naar Benediktus luis : terden? Wij zijn zeker van neen. Moch t het dan maar spoedig gebeuren ! finza Littirknndifra prijsleamp SERVAAS DAEMS 1S3S-1903 Kanunnik Daems was de eer en eei beetje roem en fierheid van de vermaar , de Abelij van Tongerloo. Al de dichteri ■ van Vlaanderen brachten den braven.ge i moedelijken en geestigen Witheer eer ■ bezoek ; op hun zwerftochten door de : Kempen1 was zoo'n klooster met zulker i monnik hun steeels een zoete pleister-: plaats. Bij dergelijk bezoek gewis, bezong i Prosper van Longendonck — nog eer stem die reeds lange jaren zwijgt — de eeuwenoude dreef, grootsch voorportaa en gotische looverbeuk toi de abdij lei-dend.i Kanunnik Daems was de boekwaardei • van zijn klooster, en gedurig met de vin-geren in de ruime snuifdoos, vorschte hi; : met kennersblik, Latijnsche en oud-Vlaamsche oorkonden uit. Wie kende het oud-Dietsch zooals hij ? Hij was er zoo mede vertrouwd dat hi; zijn allerzoetste, zijn alleiinnigste liede-ren zong in de taal van Maerlant, mei den diepen godsdienstzin van Jan var Ruysbroeck. Het waren zijn Suverlikc liedekens, geen geknutsel, geen gekun-stel ; neen, middeleeuwsch is de vonn en devotelijk als de elichter die Beatrijs zong, is zijn bezieling. Van hem is ook : Deugd en Vreugd, en Luit en Fluit, twee uiterst verdienste-lijke dichtbundels. Men Men leze van hem, onder onze « Bloemlezing » : Tot dat oude Dietsc en 0, Keer dine oghen, twee zijner schoon-ste zuiverlijke liedekens. Servaas Daems werd geboren op 4 Ju-ni 1838 eri stierf te Tongerloo in 1909 OP DEN BÂLKAN •J De oorlogsoperaties Het krijgsbedrijf van Serviërs en Montenegrijnen is niet gericht tegen de • Donaumonarchie, waarmede men in e>or-' log is, maar tegen Albanië, en daarmede • middellijk tegen Italië, hoewel zich dit l nu heeft aangesloten bij de groep der ■ oorlogvoerenden tôt welke de Servische : staten nog behooren. Wat den 14den Juni als waarschijnlijk i aanstaande aangekondigd werd,is sedert- ■ dien inderdaad gebeurd. Om den vijand aan den overkant van den Donau en de Save, of over de Drin, de Tara en de i Piva in Bosuië en in Herzegowina schijnt men zich te Nisj en te Cettinje ^ al even weinig meer te bekommeren als : deze er aan denkt om opnieuw iets tegen i de Servische staten te ondernemen. Daarentegen volgt men te Weenen en in de Oostenrijksche en Duitsche hex>fd-. kwartieren met blijkbaar welgevallen . het binnentrekken der Serviërs en Mon-[ tenegrijnen in Albanië en hun zich daar ! vastzetten ; ja, het kan nu wel als vast-i staand worden aangenomen, dat de ka- > tholieke Albanische geestelijkheid, die . hoofdzakelijk van uit Weenen werd [ onderhouden, en mitsdien de zaak . van de monarchie trouw was te>ege- daan en hare werkzaamste en beste pro-. ; pagaudiste was, nu tôt richtsnoer gekre-. gen heeft : beter en liever Serviscli dan Italiaansch, en dat de Oostenrijksche i konsulaire en andere agenten, die nog in Albanië vèrblijven," in denzelfden zin : raden en werken. i Met de te hunner beschikking gestel-. de sovereigns, roebels en louis d'ors is - van Servische zij de praktisch en handig onder de stamlioofden.gewerkt, een mid-. dei dat-onder de Skipetaren nog altijd . onfeilbaar blijft ; en zoo wonen we nu het merkwaardige schouwspel bij, dat ; Servie en Monténégro in waarheid met î de instemming en de sympathie van vriend en vijand in Albanië den strijd : hebben aangebonden tegen... Italië, i welks al te groote gulzi^heid ook Lon-den en Parijs, en vooral St. Petersburg , niet aanstaat. , Tegenstand van eenige beteekenis t hebben uit dien hoofde noch de Serviërs, . noch de Montenegrijnen bij hun voort-dringen in Albanië ondervonden. De h Serviërs zijn met een expeditiekorps van ^ ongeveer 25,000 man van de verschillen-de wapens, uitstekend uitgerust voor aile t gevallen die zouden kunnen voe>rkomen, van het meer van Ochrida opgerukt, eerst naar Elbassan, in het hartje van ' Albanië gelegen, en vandaar naar Tirana, de uit de belegering van Durazzo bekende vlek, drie uur vandaar, waar 1 toenmaals het révolutionnaire bewind ze-1 telde. " In Durazzo staat op het oogenblik Es-u sad pasja aan het hoofd. Essad, tegen videns bestuur zoo ongeveer aile andere Albanische grejoten in verzet waren gekomen, was na het vertrek van den Ita-liaanschen gezant Alliotti, even vex>r de oorlogsverklaring van Italië, en na de afvaart vàn het Italiaansche oorlogs-schip dat op de reede lag, in een zeer netelige positie gekomen. Hij heeft toen maar weer zijn voor zulke gevallen ge-liefde politiek te baat genomen, zich ge-wend tôt de nieuw opkomende zon en 1 zijn diensten den aanrukkenden Serviërs ■ aangeboden, met wie hij trouwens altijd > op de een of andere wijze verbindingen ■ heeft onderhouden. De Serviërs hebben i zijn hulp voorloopig aanvaard en daar-; om niet Durazzo bezet, maar zich be-i paald tôt het bezetten van de Rasboel- ■ hœgten, vlak v<x>r de stad, van waar zij Durazzo en de reede met hun geschut ; volkomen beheerscheu. Essad blijft als : hun stedehouder voorloopig heer over de ; stad, over welke ook de Albaneesche . vlag blijft waaien. Deze regeling is ge-kozen om geen van de ejorlogvoerende mogendheden een voorwendse! te geven • iets tegen Durazzo als Servische stad te . ondernemen en zich tevens het feitelijk bezit er van eenigszins te waarborgen. Tegelijkertijd dat de Serviërs de grens . van Albanië in het Zuidoosten overschre-den, trokken de Monteneerrijnen met een vijfduizend man langs de Bozana naar de Tarabosjbergen en bezetten die zonder slag of stoot, en hadden daardoor de heele stad Skoetari en hare omgeving in hun macht. Men herinnert zich hoe bloe-dig zij om het bezit der twee op de hoogste tormen gelegen versterkingen in 1912 en 1913 hebben moeten kampen, on hoe zij, nadat Skcetari, na een beletre-ring van nagenoeg vijf maanden, die het Montenegrijnsche leger bijna een vijfde van ziin effektief heeft gekost, eindelijk in April 1913 in hun handen was gevallen, de stad in Juni weer hebben moeten opgeven. Dit geschiedde als gevolg van de drukking op Monténégro uitgeoefend door de mogendheden, die daartoe waren aangezet door de onverzoenl'jke honding van Oostenrijk-Hongarije, dat nu juist j de Montenegrijnen als het ware er weer t in gehaald heeft. Maandag, den 21en Juni, bijna twee jaren daarna, ziet Ko-ning Nikolaas zijn levensdoel nogmaals verwezenlijkt : wederom is de Montenegrijnsche Adelaar op de citadel _ van Skoetari gelieschen, is Skadar weer Mon-tenegrijnsch ! Of het zulks nu blijven zal? Daarover zal natuurlijk ook het groote kongres, dat na het einde van de reuzenworsteling de nieuwe kaart van Europa zal vaststel-len, beslissen. Zooals de zaken nu staan, kan men, naar de meening van in deze tôt ex>rdeelen bevoegde per^oonlijkhe-den, wel reeds aannemen dat wie <x>k de winnende partij zal wezen, de Montenegrijnen hun Skadar ditmaal zullen mogen hou den en dat de Serviërs, zooal niet Durazzo — waarop ze trouwens niet zoo erg gesteld zijn — dan toch de ver-langde en voor hen noodiare \rije haven aan de Adriatische Zee zullen verkrij-gen.Lie moraal van Bondgenouten Een te Shanghai uitkomend Chi-neesch blad schrijft o. m. : Wanneer Ja-pan zich neden van Engeland losmaakt, dan mag het heel vreemd klinken, maar verbazen zal het niemand, die den Ja-panschen gedachtengang bezit. Want Japan's houding steunt op de volgende overwegingen : 1° Zoolang Engeland en Rusland op slechten voet met elkaar stonden, zorbt Japan aansluiting bij Engeland, om met Engeland's hulp Rusland's voortdrin-gen naar het Oosten tegen te houden. Na den gelukkigen oorlog van 190-1 staan Rusland en Japan thans naast elkaar en Japan is niet meer op Engeland aange wezen. 2° Na een Russisch-Japanschen oorlog liet Japan, uit vrees vex>r Rusland's vvraak zich er aan gelegen liggen, zijn bondgenootschap met Engeland verder uit te breiden, ten einde, met Engeland's hulp, Rusland in toom te houden. Ook dit is voorbij, nadat Rusland en Japan geruimen tijd tôt een entente ge-komer zijn. 3° Zoolang Japan nog niet in staat was, in Oost-Azië als meester op te tre-den, was Engeland's hulp hem dienstig, om het z. g. evenwicht te herstellen. Japan zou ook zijn bord soep uit den grooten ketel ontvangen. Heden is Japan niet meer de bescheiden gast maar heer des huizes. Heel Azië begeert hij I' ve>or zich. Het beginsel van evenwicht met Engeland is onhoudbaar geworden. 4° Heden is Rusland alleen niet sterk genoeg, Azië aan zich te brengen. Zocht Japan aansluiting bij Rusland, dan kan het zich van Rusland's kracht bedienen en beschermt het zich tegelijk tegen een botsing met dat rijk. Daarom is Rusland voor Japan noodig, Engeland echter niet. 5° Een bondgenootschap met Rusland zou Duitschland binnen ele perken houden, want keizer Wilhelm zou dan, trots al zijn macht, niet gemakkelijk het ver-val van Tsingtau kunnen weer goed ma-ken. Ook hiervoor kan Japan alleen Rusland, niet Engeland gebruiken. 6° Gelukt echtei; een bondgenootschap met Rusland niet, dan kan Japan zich met Duitschland verbinden, om Rusland in toom te houden, want Japan gelooft. dat het meer waareî is, zich bij Duitschland geliefd te maken, om dan zijn wraakgedachten te doen vergeten dan een verbond met Engeland, waarbij Duitschland's haat blijft bestaan. 7° Na het sluiten van den vrede, zal de politieke konstellatie tusschen Rusland, Duitschland, Engeland en Frank-rijk veranderen. Men spreekt van een toenadering van Rusland tôt Duitschland ; ex>k ontbreken niet verwijzingen voor een breuk tusschen Engeland en Rusland. Tîehalve Frankrijk zal Engeland geen staat vinden, elie zich met hem zal willen verbinden. Daardoor zouden de bondsplichten voor Japan te zwaar worden. Het zou voor Japan te bedenkelijk zijn, zware lasten voor anderen op zich te laden. 8° Wanneer Japan in de toekomst de Zuidzee aan zich trekt, Indië vermees-teren en zijn groot-Japansche politiek doorzetten wil, zullen Rusland en Engeland hem niet tegenwerken, wanneer het bij deze staten toenadering gezocht en gevonden heeft. Ja, ze zouden Japan daarbij zelfs behulpzaam zijn. 9° Na den oorlog zal een bewapenings-wedijver tusschen aile staten beginnen. Een verbond met Rusland of Duitschland zou Japan ontheffen van de nood-zakelijkheid zijn landleger aanzienlijk te versterken. Japan zou zich dan heele-maal aan vlootbouw kunnen wijden. De « Ostasiat Lloyd », waaraan we deze bijzonderheden ontleenen, voegt er bii. dat de uitingen van het blad zeer juist de Japansehe gevoelens weergeven. - . ri-' Ingezondeo Geachte Heer Hoofdopsteller, j Met veel genoegen heb ik het ai;tike' f « Ons Wapen » in uw krachtig strijdenc (blad Het Vlaamsche Niewws gelezen, er ' moet met U, even als met aile strijdendc f Vlamingen, betreuren de jTranschdol-j heid welke nog in de openbare bestu-i ren heerscht. î Ziehier nog een staaltje van de moed-* willige wetsverkrachtmg vanvvege hel Antwerpsch bestuur der Havenwerken. Aile overeenkomsten van dit bestuut zijn, op enkele na, gansch in 't Fransch alleen, opgesteld. De hoofding luidt als i volgt : f VILLE D'ANVERS Direction des travaux maritimes Objet (ofwel) Contrai : Hieronder volgt dan één of rneer blad-zijden Fransche uitleg of voorwaarden en is dan geteekend : L'Ingénieur en chef, directeur des travaux maritimes. Dus ailes tegen recht, wet en de ge-zonde reden in. Kan men dit anders dan inoedwilTig noemen ? Eu daar Mr de Ingénieur en Chef en aile andere chefs toch maar stadsbedienden zijn, welke met Vlaamsche centen betaald worden, zou het ex>k pa.-sen deze heeren stadsbedienden eens op hunne teenen te trap-pen en hun te doen voelen dat het volk en de lastenbetalers niet voor hen, inaai zii voor het volk aangesteld zijn en in geenen deele het recht hebben 's volks taal te vertrappen, want <e viens brooa men eet, diens inoord men spreekt, » wordt door die heeren bedienden gansch vergeten. Zie, hierbijgevôegd, een gansch Fran-schen stempel van Mr den Ingénieur en chef van het Vlaamsche Antwerpen, en luidend als volgt : Ville d'Anvers — Ingénieur en chef, Directeur des travaux maritimes. Aanvaard, geachte Heer Hoofdopsteller, de verzekering mijner uit het hart komende Vlaatnsche groeten. Harop. ^aeMawsgeaaigaHgag^ssaKjagaiaggp^taMUAJWBiFrgiiinnn1 iwii OAGELlJfCSCH NIEUWS « ANTWERPEN BOVEN ». — Zoo-even verscheen het nummer van de maand Oogst. Een nummer gewijd aan w-etenswaardigheden die veel belangstel-ling verdienen. « A. B. » gaat voort met het publiceeren van brieven door in Duitschland krijgsgevangen Vlaamsch-gezinden naar hunne strijdgenooten in België gezonden. Ze spreken een verheu-gende taal, die ons tejelaat de toekomst met betro-uwen tegemoet te zien ; want 't blijkt duidelijker met iederen dag^, overal waar Vlamingen vertoeven, herleeft het stamgevoel dat onder het eerste oorlogs-gebrul wat versuft scheen. Bij oni:e soldaten op het front, bij onze uitgeweken vrienden in Nederland, bij onze krijgsgevangenen in Duitschland ! We hebben het recht niet z;vartgallig ge-stemd te zijn ! Het nieuwe nunvmer bevat de portret-ten van De Cort en Mercator, met een passeneie levensbeschrijving en overzichl van hun werk. Vooral opgemerkt een paar gedichten. We veroorloven ons de opmerking of ele reeks hybridische artikelen : « Als ik minister was » wel degelijk in de kolommen van h<-t blad tehuis hoort? POTSIERLIJKE EFFEKTEN VAN TWEETALIGE OPVOEDING. — Hei einde van een brief verzonden door eene Antwerpsche « corsetière » : « Et je dit souvent si ça voulais seulement être fini, mais c'est toujours iden-tiquej un mètre en avant aujourd'hui, un metre de reculer demain. Enfin courage. Agnès lisait toujours une gazette quelle recevais du jardinier, mais maintenant elle ne nous lis plus rien, il y a aussi plus rien que les sâles gazettes flamandes que tout le monde dit ici quelles sont vendu. » * * * Uit een brief je geknipt, waarmede, bij zekeren Antwerpschen handelaar, een piscijntje besteld wordt. De besteller of i bestelster schrijft : « Monsieur, » Ce n'est pas une pissijn comme-ça, niais questeequon peut mettre dans un coin, donc pas plat derrière (winkelhaak). Un bien soigné, s'il vous pl lit, car sur l'autre il y a déjà de la laque partie.» * * * In een Cinéma komt eene zeer diklij-vige dame binnen en naar een onbezetten ; stoel wijzend, vraagt ze aan den kellner: « S'il y a quelqu'un sur cette chaise? » Als ge dat vraagske op een dag tien keeren hex>ren wilt, 't hangt maar van u af ; ga naar een druk bezochte spektakel-zaal en wacht even tôt er een persoon (bij vex>rkeur eene dame) binnen komt die naar eene zitplaats uitkijkt. * * * Een haarkapper in de Carnotstraat ver-kex>pt : « Calot en cheveux naturelle pour se coiffé soi-même. » * * * Nabetrachting. — Gebed : Heilige Lutgardis, patronesse van hel Vlaamsche volk, genees ons arm land van dien verplettenaen kanker en maak lejch dat eindelijk de zonen en dochters vail Vlaanderen deelachtig worden aan de weldaden der moderne beschaving ! lmprimi non protest. (Antwerpen Boven.) GRASBRANDEN. — Zondag hadden op de yesting der omheinmg en op de gronden rond net tortje (het ee Hall-maantje »), zex>als het volk het ne>emt, verscnillende grasbranden plaats. Ge-neeie graspleinen werden door brand vermeid en de Duitscne solelaten konden door om te spitten den brand omschrij-vcn. liet gras dat door de hevige hitte vejdroogd was, was door een onvoor-zichtige, die er een lucilertje had mge-worpen in brand geraakt. DIERENTUIN. — Zondag 8 en Maandag 15 Augustus : Publieke te>e-gang. Algemeen înkoomprijs: 25 centie-rnen per persoon. NAAR DEN BUITEN. — Zondag, ter gelegenheid van het buitengewoon vvarme vveder, was om zoo te zeggen geiieel de stad naar den buiten getrok-iten.TalrijLe scharen vaders en moeders met geheel hun kroost, ontvluchtten de stad, die een waar fornuis geleek, en gingen Daar den buiten eene lucht in-ademen, die somwijlen ailes behalve iriscb was. Het Nachtegalenpark, dat tiog steeds de gelieikoosde wandeling van onze bevolking is, werd druk be-zocht en verder naar Elsdonck en Oude-God trokken geheele karavanen heen. Reeds was de duisternis lang gevallen eer de wandelaars eraan dachten huis-vvaarts te keeren. I)E TRAMS. — - Eenieder zal met genoegen bestatiga heHaben dat van af Zondag de tramrijtuigen de>or de ver- • schillende stadspex>rten rijden en men niet meer verplicht is over te stappen. MENSCH LIE VEND HEID. — Het Bestuur van het Liberaal Jongensge-aootschap 8e wijk heeft nog van de tirma's « Chocolaterie Meurisse » en « Pâtisserie Van de Laer » verschillende prachtige giften ontvangen voor de prijsuitdeeling van 8 Oogst. Danlc aan de medewerking van ver-schillënde groote handel- en nijverheids-huizen bevindt het Besturend komiteit van gemelde instelling zich in de moge-lijkheid dit jaar zex>veel te doen als bij v'orige gelegenheden. Het betuigt zijnen innigen dank aan dû edele weldoeners, die zoo ruim deze •nenschlieve nde instelling steunden en 3telt hen tôt voorbeeld aan de andere handelshuizen. DE NEDERLANDSCHE LAND-5TORMWET. — De wet t'ot nadere litbîeiding van den landstorm enz. is gisteren door H. M. de Koningin be-vrachtigd.De zitting van de keuringsraden in de verschillende provinciën vex>r de land-stormplichtigen van de jaarklasse 1915 is zoodanig geregeld, dat de keuringen ongeveer half Augustus zijn afgeloopen. Het ligt in het voornemen om die land-îtonnplichtigen, vex>r zoover zij niet worden afgekeurd, in de 2e helft van Augustus onder de wapenen te doen komen. EEN VLEIENDE MEENING. — Frans Diilberg besluit een brief, uit den Haacr. over «Hollandsche steniniingen») n de « Vossische Zeitung » van Vrij-dagochtend : « De hervorming van leger en vloot, il zal zij nog verscheidcn jaren in be-slag nemen, kan Nederland, dat, de begaafde bevolking der Maleischc ko-lonies er bij gerekend, op een aantal inwoners van over de 40 millioen komt °n als taalgebied met inbegrip van Vlaanderen en Zuid-Afrika als een volk van 12 millioen is te schattett, vexiral bii zi;n prachtige ligging aan zee een ontwikkeling brengen, die ziin groot-sten tijd waardig is... Voor ons Duit-schers behoort er sreen overmaat van nolitieke wijsheid toe om te erkennen, dat alleen een Nederland. dat ons in zelfstandi? eekozen, vrijwilbVe vriend-schap bestaat, voor ons waarde heeft. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods