Het Vlaamsche nieuws

248 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 10 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 15 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7659c6w72c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Lderdag 10 Mei 1917. Derde Jaargang Nr. 130 Prijs : © Centiem voor geheel Belgîë Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week ■ ^KKEMEKTSPtlJZEMa «Uiktle, Btkeir «i Aaik»i4!ftif«s t ■ il.gîtai f-W W^è. »- BOOBESTRAAT. B K|riO< " ,#i— AiawBKPH Kiiii'w * * I,'~ — ts _ 68 CPITILtAAB l Si! VEBWULSf, Ut, Ae£, BOKMS, Aik. VAN DEN BRANDE Mit A» Tiitt aedewtrkiag tu liMgJeerair Doctar Aatooa JACOB AANKONDIGINGEN ; Elke medewerktT it periooulijk y«r* Tweed« bkd, de» rtgti i il antwoordelijk voor idjn tchriivtn, es Derde id. id. il.— bindt ai«t ît«l de Redftktie* Vwrd* id. Jd. Ml Dood«berich.t I.— OFFICIEELE BERICHTEN pBUlTKne ZliDE IjjUlTSCH AVONDBERICHT ■..{jn Dinsdag 8 Mei. — Officieel : K'donker, regenachtig weer is de gc-H-iactie vandaag zoo wel bij Atrecht K^de Aisne aanmerkelijk verflainvd. ■ Woensdag 9 Mei. - Offi- ■stelijk GEVECHTSTERREIN Kjt veldiu. kroonprins Ruppreclit ttgevolge van ongunstige weerge-hy was het artillerievuur slechts kinigc pnnten levendig. bc-ersdi-Bliisck regimeniteu, die gistermor-Hfresnoy met groote kranigheid stor-rtrm genomen hadden, behielden ■jjjt5 tegen. nieuwe vijandelijke aan-en brachten opnieuw 100 gevan-Bx'aan. Gedeeltelijke aanvallen der ■dschtii bij Rœux en Bullecourit zijn Rnfvau den Duitsclien krooiiprins : ■sdien deu Winterberg en de baan bfty—Berry-au-Bac gingen versch in Hiiir gebrachte Fransche strijdkrach-h i avoixls tôt den aanval over. In ■m striid werd de vijand, deels in Khten op dichten afstand, deels in Kaanval, teruggeworpen. Voor het r® was ook aan het Aisne- ç-n Cham-He-front de gevechtsbedrijvigheid, Blced door het slechte weder, gerin- ■ in.vorige dagen, HSCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Bsoorden Kirli-Baba en bezuiden de HiputM-baan zijn aanvallen van Rus-Hekompagnieën gemakkelijk afgesla- BALKANFRONT H Macsdoiiische front was gisteren Btooneel van verbitterde gevechten. Brachtige geschutvoorbereiding voer-Heoeraal Sarra.il 2ijn verbonden troe- ■ isschen de Prespa- en Doiran-meren Hkijke punten ten aanval. Bijzonder Hlerd werd in de bocht van de Tser-Htvochteii, waar bij dag en nacht her-Hce vijanaelijke stormloopen met B'ite verliezen voor den vijand vôôr Hîtellingen geheel in elkaar zaltten. H'tlfdc lot: ondergingen iganvallent van ■ujandbij Gradiesnica, aan de Wardar B'wsten het I)oiran=meer. Duitsche B%aarsche divisjles hebben den vijand ■Rare nederlaag tœgebracht. liMST. HONG. ZiJOE l'de oostenrijksch* HONGAARSCHE FRONTEN H«cn, Dinsdag 8 Mei. — Officieel : Balle fronten is de toestand onveran- K TURKSCHE ZIJOE ■ TURKSCHE FRONTEN BiKtantinopel, Maandag 7 SIei. — Bfeopotamië is een vijandelijk vlieg-■ïteronze linies neergeschoten. Sakimanie zijn in patroeljegevech-■î Russeii gedoqd en 2 gevaogen ge- Wn Kaukasisch front groote bedrij-van patroeljes en verkenningen, ■ ;l! fte den vijand1 op \'erscheidene ■'i Hrliezen hebben toegebracht. |« framsghe zijde ■SÎHL1,IK GEVEC HTSTER REIN Dinsdag 8 Mei. — Officieel : H?/*°ord-Oosten van Soissons en op H C|||in des Dames heeft de Duitsche ■'er^ yandaag niets ondernomen. H mtsche geschut, hevig beant- ■ het onze, heeft het vak Cerny- I0"1 Van ^raonne llf>" |l ENGELSCHE ZiJOE ■ 'THi-UK GEVECHTSTERREIN ■ ' Dinsdag 8 Mei. — Officieel : Ht, , 'ieeft vanochitend vroeg" kras-^■;v|d'lnVa"en S^daan op onze stellin- e "lljrt vsrî Fresnoj, Hij slaagde qzz er eerst. in voet te krijgen in onze schan-sen ten Noord-Oosten van het dorp, rriaar kort daarop hernamen wij het verloren terrein door een tegenaanval. Later in den ochtend volgde een tweede aanval, uitgevoerd door 2 vcrsche Duitsche divisies, ten Ooste'n van Fresnoy, •Aan den rechterkant van dit aanvals-front sloegen wij do v.ijandelijke troeper met zware verliezen af en handhaafder onze stellingen. Op den linkervleugel werden onze troe-pen na een vinnigen tegenstand gedwon-gen, het dorp Fresnoy en het bosch daar bij te ontruimen. . VAN BUSSISCHE ZIJDE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN St. Petersburg, Dinsdag 8 Mei. — Officieel : In de richting van Swentziany ter Xoord-Oosten van Godoetsisjki heeft de vijand onze stelling^ri met kracht bescho-ten,In verschillende sectoren van het from hebben troepjes vijanden met witte vlag gen onze schansen probeeren te naderen doch onze artillerie heeft ze uiteenge-jaagd.Ten Noord-W'esten van Sktventin "i-: werst bezuiden Brzezaiiv hebben wij doel treffend een floddermijn afgeschoten, on den vijand te dwingen, zijn ondermij. ningswerk te staken. Op de rest van het front het gewone go-weermur en verkenningen. VAS ITAKAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 8 Mei. — Officieel : Het slechte weer heeft 00k gisteren ck werkzaamheid van het geschut op fiel Trentino-front belemmerd. In het Vallarsa heeft een sterke vijan-delijke afdeeling met steun van het vuui van een klein-kaliberkanon een Italiaan-sehen voorpost op de Oostelijke hellingei: van den Zligna trachten te bestoken. NIej ge\ oelige verliezen is ze teruggejaagd. Metzclfde lot onderging een andere aanval van een vijandelijke afdeeling te-geti onze stelliningen op den Vodil (ten Noordwesten van Tolmein). In de streek van Gôrz en op den Kars< de gewone bedrijvig-eid van het vijandelijke geschut, die tegen den avond teg-en onze \erdedigingsstellingen op den Dos-so Faiti aanwakkerde. De krach tige wij-/e, waai'op de Italiaansche batterijen zicl: lieten gelden, die een munitiestapel in de vijandelijke linies bij Bosco Malo « op bliezen », heeft daaraan een einde ge-maakt.TELEGRAMMEN DE HOUDING VAN CHINA « Le Matin » verzekevt aan de hanc van een bericht uit Peking dot de Chinee-sche ministerpresident verklaard hèefi het Parlement te zullen ontbinden wan-neer het het besluit niet aanneemt die de oorlogsverklaring aan Duitschland vooi het einde der week moet na ztch slepen. BIJEENROEPING VAN HET ROEMEENSCHE PARLEMEN1 Men meldt uir Bern dat het Roemeen-sche parlement tegen 17 Mei bijeenge-roepen is geworden om eene beslissing te nemen over de voorgehomen fjrondwets-hérziening.DE LEVENSMIDDELENVOORZIE NING DER NEUTRALEN EN DE VEREENIGDE STATEN Amsterdam : De « Daily Mail » ver neemt uit New-York dat de door de re-geering' getroffen maatregelen om der toevoer van levensmiddelen naar Duitsch land te verhinderen, een grooten invloec zullen uitoefenen op de neutralen. Binnen-kort zullen Zweden, Denemarken en Ne-derland venvittigd worden dat zij de ir Amerika aangekochto levensmiddtler zelf moeten verschepen. De levering za. slechts plaats hebben op voorwaarde dal de staten, die Amerikaansche levensmiddelen invoeren zich verbinden niets naai Duitschland te sturen. Men wijst er op dat Nederland niet moet verwachten zijne schepen in zekerheid te houden in zijne havens, terwijl schepen va n andere lander de noodige levensmiddelen zouden 'aan-voeren Ailes moet in Brussel Vlaamsch worden Onder deze hoofding lazen wij in het dagelijksch nieawe uit Brussel, verschc-nen in het « Vlaam-che Xienws » van 2 Mei 1.1. : Wij houden cr van onze lezers bekend te maken, dat bijna aile drukwerk in Brussel een Vlaamschen tekst moet dragen : ofwel Fransch . eu Vlaamsch of uitsluitend Vlaamsch. Zoo deze maatregel niet stipt gevolgd wordt vra-gen wij onze lezers eventueel de klachten te willeil irtdieneu aan den heer Voorzitter van de Groeningerwacht, 16, Groote Markt, Brus- ■ sel, vereeniging die zicli met het inzamelen ■ daarvan onledig houdt. Van liarte en geestdriftig juichen wij deze werking van ele c Groeningerwacht » toe, en hopen nu dat de Vlamingén dei hoofdstad breed en gui van die gelegen-heid gebruik zullen maken, om het on- ■ kruid, dat zoo weelderig tiert in de stra-ten onzer hoofd^tad, te keei; te gaan. Brussel is als Vlaamsche. stad officieel nitgCroepen : we zijn er verre van af ons ■ hier vrij en vrank in Vlaamsche atmos-feer, op Vlaamschen bodem te kunuen bewegen. We voelen thans zelfs niets • nieer van het kosniopolitische midden , dat de hoofdstad voôr den oorlog ver- ■ toonde ; wanneer aile nationaliteiten hier broederlijk vertoefden en aile talen l op onze wandelpaden weerklonken. De ■ al te varre-gaande, kwaad-begrepeii pa-i triotische ijver heeft de liefde tôt liet ■ vaderland gekeerd in een blinde ver-eering tôt het door ons geredde Frank- ■ rijk, en angstvallig, hoopvol tevens zijn al de bfikken gewend over onze Zuider-grens, waar een dapper, inaar onkrach-tig volk zich aan 't doodbloeden is, en vanwaar onze Entente paladijnen alléeti redding en zaligheid verwachten. Openhaar op de straat wordt thans veel Vlaamsch gesproken ; verre weg uit het droef geclenken zijn de eerste; oor-logsdagen, waarop men zelfs zijn moe-derspraak niet nieer mocht spreken, uit vrees voor « 'nen dosj »' te worden geno-. men en als dnsdanig te worden... afge-rammekl ! Fdoch, wanneer die Vlaamschspre-kenden zich tôt een openbaar bestuur of een gewoon trambediende moeten wen-den, gebèurt het meestal in het Fransch ! Vooral op de bureelen der Voeding en in de Bev oorradingslokalen kan zulks elken dag honderden malen worden aangestipt, Er is dus bij'onze Vlaamschgezinden een eerste plicht, willen zij hunne stad Brussel waarlijk etn Vlaamsch karakter eu uitzicht geven : zij gebruiken en spreken huti taal oveml en ten allen tijdc, zooals een Franschman in Parijs of een Duitscher in Berlijn er niet aan den-ken zullen hun toevlùcht te nemen tôt een ^ndere spraak dan de hunne om zich te doen verstaan. Wordt hun geen recht gedaan, of zelfs geschiedt het op wat al te onwillige wijze, dan wende men zich gerust met voile aanduiding en uitleg tôt de « Groeningerwacht », die aïs Grie-vènkomiteit de zaak zal onderzoeken en tôt het rechte eind zal weten te^ bren-. gen. Zij zal bij de bevoegde overheid stappen aanwenden om znlke ergerlijke ■ gevallen in de toekomst te voorkomen, : en desnoods straffen eischen tegen be- dienden die wat al te tergend tegen ons Vlaamsch Recht voortdurend en in her-valling zouden optreden. Wij kennen geen medelijden meer en offeren het belang van ons volk niet langer op aan het stoffelijk bestaan van een onwilligen beambte. Vol geduld en . toegevendheid hebben wij jaren lang , aangedrongen op de kennis en de ge-lijkstelling der twee landstalen. Door een officieel besluit h thans uitgevaar-. digd dat de eenige officieele taal voor ; Brussel de Vlaamsche taal is : op ons, Vlamingén, rust de dure plicht er op te . waken dat dit stipt worde nageleefd. Want we zijn er nog verre af : in soin-1 mige; gemeenten van Groot-Brussel, die tôt de Vlaamsche omschrijving behoo-ren, durft men nog onbeschaamd'éénta-lig-Fransche berichten uithangen ; de Burgerstand wordt uitsluitend in het Fransch gehouden ; de be'dienden vul-len stelselmatig de tweetalige druk-els langs de Fransche zijde in, enz. Men schijnt daar dus heel wat den brui te geven om de officieele verordenimgen omtrent htt gebruik der talen, en het is . maar best dat een of ander organism,zooals de Groeningerwacht, nu eens door-tastend optrede om wat reinheid en ver-luchting te brengen in dezen Augias' stal. Het ware daarbij niet kwalijk kon-de men ruchtbaarheid geve^ aan de maatregelen die werden genomen tegen onwillige bedienden, gelijk thans wordt gedaan met de bloedzuigers en vergifti-ges van hun volk, de «accapareurs». Dat men de zaak doordrijve en ze niet, na een paar maanden, late schieteii, zoo-als voor de Brusselsclle trams, waar ailes weer even driest en overmoedig, — op enkele uitzonderingen 11a, — uitsluitend in het Fransch gebeurt ! Ken woord nu 00k aan de bezettende macht, van wie de officieele verklaring « Brussel Vlaamsdi » uitging. Wij we-t>.n genoeg, en ondervonden het reeds bij de vleet, lioe men in de hooge bureelen tegenover de Vlaamsche taal en de Vlaatnsche Beweging ten beste gestemd is. Plet weze ons echter toegelateii er op te duiden clat jammerlijk hetzelfde niet mag worden getuigd van de mindere bedienden , juist die welke het meest met het publiek in aanraking komen en met voorliefde P'ransch spreken, zelfs in het Fransch antwoorden op in het Duitseh gestelde vragen. Zeldzaam zijn zij met wie men zich in deugclelijk Vlaamsich kan onder houden,. Wellicht verkeeren die hier in elen waan. die 00k de Hollan. ders in het hoofd stak, dat men in België Fransch moet spreken : het weze dan de hobgece overheid een dure plicht hen op het verkeerde dezex veronderstelling te wijzen en er op te drukken dat zij in Vlaanderen in de eerste plaats recht en eei*e moeten laten wedervaren aan de officieele taal van dit land, en geenszins voîdoen aan het snobism van eenigen, die met vreemde pluimen willen prijken. Ook in de bureelen der Duitsche open-bare besturen komt men veelal ééntalig-Fransche opschriften tegen, zooals : « Fermez la porte, s.v.p. », enz. Men schelele ons nu niet uit voo.r haar-klievers : geen feit is te klein of te ge-ring wanneer het een vernedering is, e;, -,vij hopen dat hier ook de Groeningerwacht al de overtredingen aan de bevoegde, gunstig-gestemde overheid zal aanklagen. En ten slotte, men late niet meer toe dat in vertalingen van handelsdrukwer-ken, berichten, opschriften, enz., onze schoone Vlaamsche taal zoo deerlijk worde verknoeid eu vol ergerlijke fou ten neergesekreven. Een bizonder toezicht hoefde daarover ingesteld ; desnoods kon een bureel gevormd, waar, op koSten van den onwillenden en Vlaamsch-verwrin-genden « kliënt », eene degelijke verta-ling worde geleverel. Kortom, de ramen dienden wijd open geworpen. Men hebbe geen schrik er duchtig langs te schrobben. Waar het kwaad er diep inzit, moet het mes van elen heelmeester het diep aclitema. Tôt den wortel toe client het uitgeroeid,willen we, bij den keer der gebeurtenissen,daar staan met een gansch zuiver, gansch. ge-zond lichaam, dat door de ziekte, die men dreigt ons weder op te jagen, niet licht meer zal zijn neer te krijgen. En vooral, geen gevoelszaak, geen sen-timentaliteit. Want zelfs nu, in deze tij-deu van Vlaamsche opstanding, vinden de franskiljons middelen genoeg om den Vlaming zedèlijk en stoffelijk te treffen. 0. S. STAD en LAND TENTOONSTELLING VAN BLOE= MEN, PLANTEN EN POPPEN, 41, MEIRPLAATS. — Ons bezoek aan die tentoonstelling, ingericht ten voordeele va nliet jnenschlievend werk « Ons Inva-liedtenhiws » heeft onze verwachting niet teleurgesteld. Bij den eersten aanblik waanden wij ons in een paradijs van bloe-men, gratis door het huis C. en J. Ruys broeders, geleverd. Op Donderdag 10 Mei zullen er ook bloemen aangebeiden worden. De keurige prachtpoppen staan daar in bonté mengeling dooreen. Deze tentoonstelling is aile dagen vrij toegan-kelijk van 12 tôt 8 u. T. U. tôt 31 Mei. Er wordt dus aan de bloemenliefhebbcrs eene eenige gelegenheid geboden van ge-durende de Meimaand de zeldzaamste soorten te bewonderen. Wij wenschen dat de opofferingeni van de « Liefdadige Vrouwen van Ons Invaliedenhuis » welke daar ailes beriddelen, rijkelijk mogen beloond worden ten bâte van het edel doel. r NOG DE BERUCHTE DRIE VRA> GEN. —Wij heriuneren aan ons artikel van eei'g;'stei*en over de vragen die de Be!gische komiteiten in Nederlandl ge-iricht hadden aan de aldaar verblijvende Belgi&che kamerleden. De heeren Van Raemdonck, Terwa-gno, Arthur Buysse, Huysmans en Van Cauwelaert genoten de uitzonderlijke eer door die komiteiten te worden ofteler-vraagd.Wij hebben hun respektieve antwoor-deii medegedeeld en besproken. Ook de « Echo Belge » vindt het de nioeite waard ze mede te deelen, en er de vol-gende beschouwingen aan toe te voegen, die van de onze natuurlijk een beetje versch lien : « Nous serons brefs de commentaires, — zegt de «Echo» — Nos lecteurs auront remarqué la belle attitude du député Van Raemdonck, la franchise die Modes t Terwagne, la réponse patriotique d'Arthur Buysse. Mais Caanilîe Huysmans joue la fille de l'air, comme on dit -à Bruxelles, tandis que Van Cauwelaert fait preuve d'une grossièreté indigne d'un député belgeL Pour employer une locution familière, mous dirons qu'il envoie promener ses correspondants occasionnels. Que Van Cauwelaert réponde ou non, son attitude est connue. Il y a peu de patriotes pour l'approuver. Un point, c'est tout. » Zoo deelen die majiuen van de «Echo» de bnevetten van vadcrlands1.icfde uit. De Belgiîsche komiteiten hebben geen succès gehad met hun ka^echismus met vragen en antwoorden. Degene-11 wier oordcel ze op prijs stelden glijden hun door de vingers, met het ongelukkig ge-volg dat hun liouding, indien het, naar de meening van de « Echo Belge » nog geeni landverraad ife, er dan toch erg be-/gint op te trekken. Frans zal 't een dezer dagen wel weer goed1 maken met eens flink op de aktie-ven af te geven, op hun stamboom, of die hunner vrouw, of huniier moeder. ALLE MIDDELEN GOED. — « Vrij België » gebruikt als argumentatie tegen de akt.even deze verbazingwekkende bewer-ng dat de vroegeve ai^cnieeiie i>e-stuuraer van net mi<ieteibaar oncteavijs, de heer Ktampeis, een « overïU'gd iia-mui'gant 11s, die steeds voor zijne over-tuigrng besnst is opgeiredèn. » iedereen cbe den neer Kiompers kent weet hoe het met de V1 aamschgezmd-heid. van dien heer gesteld is. Een woord Vlaamsch hoorden wij nooit tut z.jnen înond. De heer van Cauwelaert weet wel be-ter dan hij in zijn b ad laat drukken, en dat steit heel de zaak der Vlaamsche pas-sieven weer zoo jammerljjk i.n het dag-licht,UÛ BEVOORRADING VAN BEL-GIE EN NOORD-FRANKRIJK. — «La Liberté » verneemt uit den Haver dat de regeering der Vereenigde-Staten 450 mil-lioen. frank beschikbaar heeft gesteld voor do bevoorrading van België en 300 mil-lioen voor die van Noord-F-rankrijk. Hier-mede is de bevoorrading dezér streken verzekerd. RECHTS HOUDEN. — Eenige jaren geleden werdl eene proef genomen' in de Carnotstraat om de menschen rechts te doen gaan. De uitnooeligingbordjes « Rechts houden. Tenir la droite » zijn heden ter dage nog aanwczig in genoem-de straat, juist gelijk op de brug te Lu-xemburg, waar élit verzoek in het Fransch en in het Duitseh bengelt. Het was een. heerlijk voomitzicht om n'-emand meer tegen het lijf tç loopen of te moeten laveeren oui door dichte drom-meti lieani te geraken, hetgeen hier ter s'ede den algemeenen regel was bij het minste feestje. De meeste Antwerjxsche bladen van dien tijd konden het niet verkroppen en met « Le Matin » aan het hoofd namen zij het hooge woord, schrcven de dom-stc artikelen die ooit ter pets gingen en... de verordening werdi inge'rokken. De genomen niaa'regel vonden wij zoo slecht niet, daar te Eehternach, bij een bezoek om de dansende processie te zien, wij ons uiterst op ons gomak vonden tusschen de 30 à 40.000 nieuwsgie-rigen, enkel en a'ieen ter oorzake van de inachtsprcuk : « Voetgangers lioudt rechts ». Eene enkele opmerking liebben wij on s vcroorloofd bij de Antwerpsche proefneming en deze is : Daar die rijtui-gen rechts moeten houden ware het veel beter de voetgangers lùnks te doen gaan, dan ten minste hebben zij het gevaar der straat immer'onder de oogen. i Wii hoorden destijds eenige ver-franschite Vlamingén in voornoemde straat z'ch aldus uitdrukken : « Quoi ! On vent nous germaniser ! C'est une honte ! Aussi cela ne prendra pas ! » Wa<- dtnVen die klenpers nu van « germaniser »? Hebhe-111 zij nu niet heel wat 'andere verordeninoen na te leven? Jam-mT " is het dat « Le Matin » Si Co er nu n et ziin om al die srermaansebe verorde-ningen te doen iutrekken. Iôts voor iederen dag Aïs de vos... Zoo wij een dezer dagen vernemen dat hoofdminister de Broqueville aftreedt, moeten de Vlamingén er volstrekt niet om jubelen. Niet dat die man on» een goal hart toe-draagt ; élit zij verre ! Niemand vôôr noch gedurende den oorlog heeft ons hardnekkiger bestreden. Doch vôôr dén oorlog deed hij het sluw en tamelijk be-liendig, met de manieren van een groot heerschap, dat van zijn boden volledige toewijding en t'ouwe enderhoorigheid eischt, en een oordje kan geven of het een gouden muntstuk was. De volksjongen Frans van Camve-laert, door ele hooghartige, genadige vriendschap van den nobiljon vereerd ; gepaaiel misschien door den raad, die een fata morgana was, van ministrabel zien te blijvcn, liet zich, gelijk eens Gapone, jammerlijk van zijn apostelmantel beroo-ven, behield wel zijn mooien zwarten baard, zijn bezielenden blik eu zijn gloed-vol woord, doch was niets anders meer dan,onder velen van dat slag,de advokaat-politicus die schipperen kan, voor God en den duivel zal pleiten naar .standpunt en belang en werd de steun van den doortrapten franskiljonschen nobiljon. Zoo werd elcor van Cauwelaert de School-wet en de Légerwet gestemd, het groot-ste en slimste bedrog waarmede het Vlaamsche volk sinds '30 om den tuin werd geleid. Nu toont van Cauwelaeit zich met elen dag meer en meer verbel-gischt.Sinds den oorlog, en niet opgewassen voor de ontzettende taak die hem door ele gebeurtenissen op de sehouders werd gelegd, is de Broqueville de noexllot-tige man voor België geworden. Indien onzoKonïng onder den invloed liad kun-nen staan van de oud-miniiters Woeste en van den Peereboom en indien deze beiden het gezag hadden in handen ge-liad, de stroom .die ons verzwelgen moest, zou een bedding gevonden en de geachiedenis een anderen loop genomen hebben. 't Is misschien beter zôô voor het lot van Vlaanderen in de komende eeuwen, hoewel dit allerminst in de berekeningen en bedoelingen kon Hggen van den Franschman de Broqueville. Deze heeft België met huid eu haac, en zoneler dat België nog iets anders is dan een afgerukte twijg in den orkaan, aan de Entente overgeleverd. Hooghartiger en onbehendiger élan de anders zoo verwaande en dwaze Klaas die op deu troon van Rusland zat, heeft hij niet cens aan Vlaanderen willen toezeg-gen wat aan Finnen en Polen werd ge-schonken.In stecle van brood heeft hij ons een steen gegeven, om een Evangelische uitdrukking te gebruiken ; in stede van recht nieuw onrecht ; van beloften, be-dreigingen. In dwraasheden heeft hij Ossa op Pelion gestapeld, en zijn laatste besluit-wet — 20 iaa,; dwangarbeid voor de Vlamingén die meer van hun land en hun volk houden dan van Havere — heeft klaar doen zien aan degenen die nog twijfelden. Wij zullen later eens vertellen hoe deze onzinnige maatregel hinderpalen uit den weg heeft geruimd, aarzelingen over-wonnen, en moeilijkheden opgelost die 110g veel bezorgdheid en belemmering konden verwekken. Een onbeliendige vijand is werkelijk de beste bondgenoot. Is het nu waar dat de Brocqueville de spoorwegen van België aan Amerika aan 't verpanden is om er miljatrden op te leenien? Gaat hij geheel België versja-cheren en zal hij ons verspelen gelijk Athos van de Drie Musketiers, die ten lange laat -te 0111 zijn knecht dobbelde? Als 't begon te regenen sprong Gribouille in 't water om niet nat te worden. De Broqueville springt voor den Duit-schen regen te ontkomen in den vloed van de Entente ! De Broqueville ! Nomen atque omen ! In de namen lig't een voorbeschikking. Met een van de woordspelingen, waarvan onze voorouders zooveel liielden, goede oif slechte, wat zelfs een zwak was van den grooten Vondel, zal de geschiedenis misschien eens zeggen : 't was door dien onbeholpen staatsman dat het land in Brokken-viel! De Aktivisten zijn het eerst klaar gaan zien. Hoe er nu een ommekeer is in de gees-ten komt, moet wel tôt Havere doorelrin-gen. Eerstdaags zal de houding van de Vlamingén dit nog duidelijker maken en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods