Het Vlaamsche nieuws

550 0
14 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 November. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 28 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tm71v5dc5r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Woensdag 14 Nov. 1917 3de Jaarg. Nr 30$" Prijs 6 Centiem vocr EelgK IABONNEiMENTSPRIJZEN: „ Voor één maand 1 -7B Voor 3 maand 6.— Voor 6 maaild 10.— Voor één jaar 18.— Redaktle, Beheer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 antwerpen HET VLAAMSCHE NIEUWS ,| AANKONDIGINGEN : Tweede blad, d«n regel I.Sâ Derde id. id L— Vierde id. id 0.50 Doodsbericht 6.— Elke inedewerker is persoonlijk verantwoordelijk. voor zijn achrijven, en bindt niet heel de Redaktie. versch?jnt 7 maal ïn de week De Opstelraad : Raf VERHULST, Dr. Aug. BOUMS, Alb. VAN DEN BRANDE; met de vaste medewerking van Hoogleeraaj Doctor Antoon JACOB De Russische Regeering doet vredesvoorstellen get St-Petersibuirgsch telegxaaf-agentscha] * Hot kooigres der axbeiders- en saldakenradec heeft de voorwaardeai voor een vredesvoorste ,-oodgekeurd. Het kongres verklaaxt : De door <1 rêvohiiie van 7 dezer gevormde regeering van aa [aidera en boeren, die op den arbedders- e>n sol datenraad steunt, stelt aile regeeringen dea* ooi ;0noerenden onverwijld voor, met besprekinge: over een recht-vaardigen, demolcratischen vxed tebeginnen. pe regeering is van meening, dat/ de reent raardige demokratische vrede, die door de meej derheid der arbeidersklassen van aile oorlogvxx rende landen, welke door den oorlog uitgepu tn geruïneerd zijn, wordt aiagesta'eefd, een vred moot zijn, zooala dien de Russische arbeiders & c-c^ren na den val der monarchie eischten : ee .œniddeliijken vrede zonder annexaties, d. w. : icnder gewelddadige toeëigening van vxeem jobied en zonder gewelddadige verovering va vreemde nationaliteiten en een vrede zondc ^hadeloosstellingen. De Ruasische regeering atelt aan allé oorlog voerenden voor een dergelijken vrede te sluiter terwijl zij zich bereid verkLaren, onverwijld aL] krachtdadige etappen te doen tôt definitie\ gœdkeuring vaai aile voorwaarden van deze vrede door gevolmachtigden van aile landen e aile naties. De regeering is van meendng, dat voortzettin van den oorlog, met het doel de zwakke ove wonnen nationaliteiten onder de rijke machti^ naties te deelen, een groote misdaad is tegen c raenschelijkheid. _ Daarom verkondiigt de regeering plechtig hai bealuit een vrede te onderteekenen, wlke ondi de genoemde voor aile nationaliteiten rechtvaa dige voorwaarden aan dezen oorlog een ein< zal maken. Tegelijkertijd verklaart de regeering dat g noemde voorwaarden niet ails beslissend b œhouwd moeten worden, dit. wil zej gen, de regeering is bereid aile andere vrede voorwaarden te onderzoeken, waarbij zij slech den eisch stelt, dat deze voorwaardeai zoo spo dig. mogelijk door de oorlogvoerenden wordt voorgelegd en dat, deze voarwaaxden volkom< helder, zonder de minste dubbelzinnighedd t zonder geheim karakter zijn. Harerzijds onderdrukt de regeering elke g ) heime diplomatie en bekrachtigt haar vast be. sluit de vrodesbesprekingen openllijk voor de î geheele wereLd voort te zetten en dat zij tôt pu- I blikatie zal oveirgaan van aile geheime 3 vea'dragen, welke. door de regeering, de - landheeren en de kapitadisten sedert Februari tôt - 7 November 1917 goedgekeuird of gesloten zijn. De regeering verklaart al deze verdragen nul î en van geener waarde, in zooverre zij, gelijk dit e voor het meerendeel het geval is, alilerlei soort begunstigingen en voorrechteni aan de lamdhee- - ren en kapitalisten pogen toe te staan, terwijl zij ■, door de groot-Russen gemaakte annexaties hand- - haven of vergrooten. t Terwijil de regeering aLle volkeren uitnoodigt e dadelijk de wedespreliminairen te beginnen, i verklaart zij zich harerzijds bereid deze onder-m handelingen door echriftoiijke ôf telegrafische mededeei ngen, alsmede door "besprekingen tus-d schen verte gen wooa'd igers van de verschillende n landen of door een konferentie dezer veftegén-r woordiigers te verwezenlijken. Om deze voorloopige onderhandelingen te ver- - gemakkelijken zal de regeering gevolmachtigden ;, in nei^ralo landen benoemen. e De regeering stelt aan de regeeringen van aile e oorlogvoerenden voor onmiddellijk een wapen- II stilstand te sluiten. Zij meenit liai'erzijds, dat n déze wapeaist ilstand voor davie maanden gesloten moet worden, welke tijdruimte voldoende zal g zijn om de onderhandelingen, tôt een. goed einde te brengem. Zij stelt verder voor, dat vertegen-ô woœ-dLgers van aile nationaliteiten of naties, die 6 in den oorlog betrokken zijn of hem hebben moeten ondergaan, aan de ya*ede©onderhaaidelingen ■lT zullen deelnemen en dat eén konferentie van ver--r tegenwoordigers van aille naties der wereld tôt een definitieve goedkeuiring van de opgestelde 6 vatedesvoorwaaa'den bijeengetroepen zal woiden. 3. N. B. — Bij dit voorstel merkt de N. R. C., in 't bij zonder over een wapenstilstand, het vol-r_ geoide aan : j- c N u is van de zijde der Genjtraleoi reeds meer-•jS malen betoogd, dat zij alleen dan onderhandelin-î- geai kunnen beginnen, indien overeengekomeai n wordt, dat het krijgsbedrijf tijdena het vredes-n kongres voortd'unrt. Immers s'juiten zij een wa-n penstilstand met de Entente, dan rakeai zij met iederen dag achteruit, daar zij van de zeeën af-a- gesloten zijn..» OFFICIEELE BERICHTEN VÂN OUIISCHE ZIJDE t DUITSCH AVONDBERICHT f Berlijn, Maandagf 12 November. — Officieel : In het dal van de Cordevole bewesten Bellimo zijn 4000 Italian^n g-evangen genomen. In het Westen,^ Oosten en Macedonië geen strijd van beteekenis. ^ Vhh OOST. HÛNG. ZIJDE ; HALIAANSCH j GEVECHTSTERREIN 1 Weenen, Maandag 12 November. — Officieel : Aan de beneden Piave hebben Duitsche troepen het op den Oostelijken oever aan- ' gelegde bruggehoofd Vidor g-enomen. De bij Longarone van BeJluno stroomaf-waarts oprukkende divisies naderen f Feltre. Bij Longarone ten Noordjoosten van Belluno werd door de wel-overlegde ^ samenwerking; onzer aanvoerders en ^oepen een ltaliaansche strijdgroep ter t sterkte van een divisie afgesnedein. Een c generaal en zoowat 10-000 man alsmede 1 v'eel kanonnen en ander oorlogstuig vie- ( , 'en in onze handen. c Bijzondere vermelding verdienden r weer de verrichtingen der met Duiitsche îfdeelingen versterkte 22ste divisie \ ^herpschutters. 1 De strijdkrachten van veldmaarschalk t Coarad drongen den vijand over Castel g Tesino en Gryno in het Suganadal terug. Aan de andere fronten geen wijzig-ing. h c M BULQAftBSCHE ZiJOE ' hoemeensch GEVECHTSTERREIN Sofia. Maandag- 12 November. — Officieel : ( In de Dobroedsja werd een vijandelij-ke groep, die door middel van sloepen ^er> rechteroever van den Donau bij Prislava poogde te naderen, door oiis ^ vuur verdreven. BALKANFRONT ^ Sofia, Maandag 12 November. — Officieel : In de bocht van de Tserna levendig c ?eschutvuur. Beoosten de Vardar ver- j. ^heiden roffelvuren. In de streek van u ^oglena werd een vijandelijke verken- s n'ngsafdeeling terugfgedreven. vu» TURKSCHE ZIJOE ' TURKSCHE FRONTEN s, » 0 Konstantinopel, Zaterdag- 10 Novem- v er- — Officieel: • t ,0p het front in Palestina is de vijand v S'ster niet tôt den aanval overg-eg-aan. <Iag- was rustig. I * het Kaukasisch front heeft onze llnkervieugel een overval afg-eslag-en, c ^"'ge geweren en bommen buitgemaakt t ^ vier gewonden gevang-en genomen. I Konstantinopel, Zondag" 11 Novem-er, — Officieel : Niets van belang- van de verschillende ronten te melden. VAN .FRANSCHE ZiJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Maandag- 12 Novembar. — Of-icieel : Nog al verwoede artillerie-akties ia d« treek benoorden den Chemin des 0a. mes, tusschen de Miette en de Aisne er n hiet vak van het Bois de Chaume. D( nfanterie kwami niet in het geweer. VÂN ITALiiâNSCHË ZIJDE TALIAANSCH GEVECHTSTERRE^ Rome, Maandag 12 November. — Of-icieel : Van de Stelvio tôt de Astico heeft zich nsteren niets opmerkelijks voorg-edaan. Op de hoogvlàkte van Asiago deed dt egenpartij 's middag;s weer een aanva ►p onze Unies in het vak Gailio=Mont< iongara-hoogte 1674 van Maletta d iallio. De vijandelijke beweging ging ii ►ns geschut- en geweervuur ten eenei riale te niet. Aan1 het uiterste Noorden van het aan-alsfront, waar d;e infanterie g.isterer ardnekkig- vocht, deden de onzen eer egenaanval. Ze wisten daarbij eenig< ;evangenen te maken. Aan het overig-e berg-front beperktc otsingen met voorhoeden der tegenstan. ers. ltaliaansche voorhoeden boden al-ïrwege dappër verzet. In de vlakte over de Piave'heen vuur-/erkzaamheid bij Ggaz (?) en Gallenga. TELEGRÂMMEM îEHEIME ZITTINGEN^ DER FRANSCHE KAMER Volgens een telegram uit Geneve zou et mogelijk zijn dat de.Fransche Kamer ivee of drie geheime zLtting-en hield. OOR DE VLUCHTELINGEN UIT FRIOUL De Paus komt den bisschop van yi-enza een som van vijfduiizend lTre toe ; zenden, bestemd om de vluchteling-en it het overweldigende gebied te onder-teunen.OMBARDIJE IN DE OPERATIEZONE Volgens eene melding" van het Zwit-ersch konsulaat te Milaan, is Lombar-ije in de oorlogszone opgenomen ge-.'orden. Deze maatregel heeft nieuwc eperking-en voor de vreemde onderdaner oor gevolg. Œ ENTENTETROEPEN IN ITALIE Men meldt ,uit Geneve dat de in Italie ipereerende fententetroepen onder he1 evel staan van den Franschen généra a' ''ayolle. voor dein gouden keik en tie£ Van der Meulen-fonds d liende lijat la elke staa, dorp tu gehucht van e Vlaanderen moet er geweriit worden om \ net v an uer Mcul»ii=iroii(iS te doen sia- s gtfii. c ug opbreûigst m#ct zéô indrukwekkend \ zijn, diu aet «veriti, v*orai le iiavere, e cvju iiaiiwijiiiî* wez© van wafc Viaandereu i wu, koe «et wii woràtu eu \ >ns mi ai wiô om zijn r v gôiTOiïe» wordt. c Met taai «n aiuispo- i ringtfm rc£ô®rin£«ii hun voik ; uaat oârlogsie&niiigt;* teekenen. Ons fe&iaag u ev*n gr«*dt est groot is ] vyfflife oli^rvaarisgâifiiû. Uuiz«flûen Via- ( iiLt««kfra*a voor deze irai- i tic c-a â«z«A strijAp«iiLXiag. < Cools, ÎVlauri|ts, Duffel 6?— Sempels, Maudis, Thildonck 2-50 Van der Ven, Jan, Brussel 2*50 'lots, Brussel 2-50 Dufour, Maurits, Brussel 2.50 . Delbecque, Brussel 2-50 Hendriks, Brussel 2-50 A. .D. Heygere, Mechelen 2-50 Rag^aert, Schaarbeek 2-50 Jozef Bleukx, Schaarb,eek 2-— I^eo Scholtz, Schaarbeek 2-— R. De Ruyuer, Elsene 1-25 L. De Broeck, Brussel 1.25 L. Dewellens, Leuven 1.25 J. F. W. Mees, Antweirpen 1-25 Armand Simoens, Peuti 5-— Sol. Heffinck, Molenbeek 2-50 V. 'Mertens, Schaarbeek 5-— J. Jochmans, Letiven 5.— Ambtenjaar, Brussel 20-— Van Herck, J., Bierbeek 1.25 De Graewe, jeroom, Etterbeek 1.25 Th. Ickx, Kessel-Lco 1-25 Lodewijk Detiège, Park-Heverlee 1.25 A. De Jong-her, Ukkel 5-— G. Denteneer, Mechelen 1*25 "P. Hulsen, Anderlecht 1-25 B. Luops, Vil voor de 1-2.5 F. Jacobs, Leuven 1-25 V. Corme, Anderlecht 0-50 Neyskens, J., St-Gilleis 1-25 Jozef Rottie, Leuven ~ 1-25 Edm. Dewint, Etterbeek 1-25 Van Hc ven, «Schaarbeek 2-50 Reinhard, Maurits, Molenbeek 2-50 Ceercktein, Buissiagen 1-— Van Cauwenberg-, Ganshoren 1-25 Jul. Bogaerts, T'enen 1-25 Van Impe, Sylvain, Laken 1-25 H. Van Wallen, Antwerpen . 1-25 Pôl Jasquemijns, Drogenbosch 1-25 , M. De Boeck, Drogenbosch 1-25 Jef Vatlet 1-25 Houben, Frans, Brussel 1.25 , Jan Koninckx, Antwerpen 1-25 Van Camp, Elsene 1-25 ; Jul. Bruyland , H al 0-50 Jozef Daens, Brussel 0.7-5 Jul. De Vreiese,-Brussel 2-50 Karel \7an Acken, Brussel 5-— Jan Dewever, Brussel 1.25 P. Nafteux, Etterbeek 0-25 Aug. Van den Houwe, Brussel 0-50 A. Vereerwagt 1-25 Errata : Lager Personeel van 't Ministerie van Binnenlandsche zaken 65-— H. Kayenberg, Brussel 5.— Stemmen van achter de frontlinie De bezorgdheid onzer regeering Het is niet misplaatst van hare « be-L zorgdheid » te spreken. Wellicht nemen sommige lezers, na de pracliitig geslaagde meeting van verleden Zondag, het ons kwalijk dat wij van « onze » regeering spreken, een feit is het dat zij zich voort-" durend met ons bezighoudt. De groote beslommeringen die de staatsgreep der maximaiisten in Rusland en de katastro-fale gebeurtenissen in Italie voor de Entente en dus ook voor het Belgisch ministerie medebrengen, beletten lûet dat de regeering zich het lot der Vlamingen aantrekt. Iedereen herinnert zich nog haar aandoenlijke bezorgdheid om faet lot van dichter René de Clercq en Dr. A. Jacob en de moederlijke liefde waarmede zij prie s ter- aa 1 moezen ier Van der Meulen heeft behandeld. Overal waar eevn Vlaam-sche plant teeken van leven geeft is zij er bij om ze in Haar wasdom oplettend gade te slaan. Het is aan d|ie gevoelens dat de aktivisten de bedreiging melt dwangarbeid, kogels, broodroof en andere koninklijke besluiten te danken hebben, zonder te spreken van de dekoraties en lintjes die aan Gentsche professoren en Vlaam sche ambtenaars werd'en on t no-men.Ook Dr. Borms is aan dte beuirt géra akt. Hij heeft langen tijd uitgezien, maar te vergeefs, maar zijn afstelling en ontridderi'ng. Dit laatsite is dan loch ge-komen. De bijzondere korrespondent van de « Nieuwe Rotterdamsche Courant » i seint het nieuws over die belangrijke laatste oorlogsdaad der Belgische regeering- in de volgende bewoordingen : « Uit Havre : Havre, 10 Nov. (Part.) — Bij koninklijk besluit is den heer Borms,, leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen, wegens onwa.ardig gedrag, zijn onderscheiding in ée Leopoldsorde onitnomen. » De redaktie van de « N. R. C.» voegt i r als verondersteldJe verklaring aan toe : ; « De Heer Borms maakt deel uit van en z.g. Raad van Vlaanderen. » Dit nieuwe ministerieel offensief heeft atuurlijk niet de minste beteekenis. De ktivistische stellingen worden er alleen en beetje door verstevigd. Het is echter /el de moeiite waard een regeering die teeds de heiligste rechten van ons volk ■pzettelijk veronachtzaamd ein miskend iceft, die tijdens den oorlog,— hoezeer r ook door het vriendelijke passivisme oe aangezct — nog niet de gelegenheid ond om één beloite aan het zich opoffe-end V laanderen te doen, over « onwaar-liig georag )> te hoorcn spreken. Wan-ieer er iemand na den oorlog rekeming :àl te geven hebben, dan is het de plicht-/ergeten Belgische regeering, dio een îeel voik ten onder wil brengen, en ni,et le man die sedert jaren, en vooral gedu-ende dezen dubbel harden oorlogstijd, ille eigen- en familiebelang opzij zettend, jeheel zichzelven geeft voor de redding /an het zieltogend Vlaandere,n. De belachelijke maatregel van Havere van alleen de liefde vergrooten waaranee lier te lande de persoon van Dr. Borms door aile ware nationalisten. wordt om-ingd:,* * * Sansculottism Wij nemen he^ woord niet iin de beteekenis die Thomas Garlyle er aan hecht m zijn « Sartor Resariius », neen het Sansculottism waar wij het over hebben is van andere soort. De « Indépendance Belge », die te Londen verschijnï, meldt m haar mum-mer van 30 Oktober 1.1. dat' de « Kruis-afdoening », het meestêrwerk van Ru-bens, dait de pracht onzer Antwerpsche kathedraal verhoogt, weggehaald is ge-worden, door de Duitschers natuurlijk, ^n naar Duitschland gevoerd. « C'est la [aufce à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. » Onze franskiljons zijn er zoo aan ge-woon zich aan Fransche voorbeelden te spiegelen, dat ze zich nog maar alleen in Franschen geest en Fransche mentali-teit kunnen indenken. Kwaînen zij ooit als overwinnaars in een vreemd land, ze zouden, net als « onze verlossers » uit den tijd der Fransche revolutie, steien en brandschatten en de kunstwerken weghalen dat het een aard had. Waar ze die njieuwe leugen vandaan halen weet niemand; een feit is 't dat thans niemand van de weinige lezers der « Indépendance » te Londen er aan twij-felt of onze musea en kerken worden door de « boches » leeggeplunderd. Op die wiij'ze kan men zich eenigszins een denkbeeld vorrnen over de vele andere « geruchten » die aangaande het op-treden der bezetters met zooveel veront-vvaardigingssucces de reis om de wereld hebben gedaan. M. ■SfikD ea _ ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND (A. T.). — At'deeiing Hoo-gor Onderwijs voor het Volk. — De v-er-de tes van Dr. E. Peetermans, over: « O^tleedkuinde », on waarin zal gehan-dcld wordeu over het verterings- en Let ademhalingsslelsel, heeft plaats op Woeusd'ag, 14 November a.s., te 10 uui (T. U.), 's avondSj in de Feestzaal van het Koninklijk Athenaeum (Gemeente-plaats).DE MARTELDOOD VAN ST-UE-VEN (12 November). — Mea kent het befaauide schildenj van het Brusse:schc Muséum, waarop Rubens den marteldood afgebeeld heeft van Sint-Iyievcn, of lievei het voorspel van dien marteldood, wairt het doek gpeft slechts de eerste épisode te zien van het verhaal der legen'deschrij-vers. En hert ia belangwekkend1, in deze dagen, dat de Kerk den heilige heidoakt (12 November) dit verhaal weer te geven aan Sint-Bonifacius, aartsbisschop van Maint, toegeschreven, maar reeds i» de XVIIe eeuw betwist. door den bollan-dist Papebroeek. Eieven was de zoon van een hertog van Schotla»d. Aartsbisschop van dit land gewordeu, was hij in Vlîamderen gekomen om onze streken te evangelisee-ren en woonde te Hautem bij eem god-vitichtige virouw, Crafahilde geheeten. Op zelteren dag, kwamen de barbaren, wier goden hij besltreed, hem overvallen ; één hunnet", gePaamd Walbert, stak hem een nijptang in den mond, rukte hem de tong «it (wat men op het schilderij ziet) en stond op het puiat hem voor de hon-den te werpen, toen God een vlam deed vcrschijnen die al deze mannen verteer-de.Ueven stond op : hij was gezond <» wel ; de Heer had hem zijn tong tdaigge-gevein en hij kon zijne prediking vodrt-zelten. Eerst la;ter, den 12 November 656, viel Lieven te Essche, een naburig dorp, onder de slagen van andere fana-tiekc heidenen, die hem doodden door hem het hoofd van het lichaam te schei-den. Zijn gastvrouw, Crafahilde, wastoe-geloopen, haar jongste kind op den arm dragende, dait de heilige kort te voren ge-doopt had onder den naam van Brice; de moordenaa's, geprikkeld door haar jam-mereu, kliefden haar den schedel1 met een bijlslag en sneden het lichaam van den kleineii Brice i.n drieën. De drie martela-ren werden te Hautem begraven door de liscipeleu van Ijieven, voor wie de enge-en zelf eera graf gereed hadden gemaakt n deze plaats. Bcin volkstraditie in het la^d van Aalst tvil, dat de heilige zelf naar dit graf liep, net zijn hoofd tusschen zijn handen; en îoowel te Essche als te Hautem, toont tnen heden inog dwarsweegjes, g^tiaamd :( paden van St-Lieven », langs welke bij jing, zegt men... v LIEDERAVONDEN VAN DE ANT- B WERPSCRE GRGENINGERWACHT Z1 — Aanstaainden Vrijdag wordt met deze jj l ederavonden aanvang- genomen. I/'iders (_ zijin de heeren Jef Van Hoof en Reuaat n Veremans. De Liederavonden zullen ge. j houden worden elken Vrijdag van 0 tôt 10 uur (T. U.), in de zaal « E'-dorado », t Van Wezenbekestraat. Er 'zal niet vér- g bruikt worden en iedereen — joug en e oud, àfm en rijk van beider kunne — v 's welkom ! Wie houdt vam zingeti, wie g houdt van gezonde_ liederen wooat de 5 liederavonden van de Antwerpsche j, Groeningerwacht bij ! ,, VOOR DE POSTZEGELVERZAMELAARS. . — Sed'ert 1 Oktober heoft Finkuid ndouwe post-zegrls ; voar het œgenblik zij.n deze'lve slechte g€-l-:lig voor hot biimeni^ndache poatverkeer van n het grrboi.hertogdom, maar te l'ekenen '.ari 1 Ja- ~ ilua'ri 1918 auilcii zij ook itoegeAateii zijn in het , vei-keer met Rusland en het buiteniand. Ooze ri!L-iiw€(n postzegel vertoont in een mas- V sleven wnilijsting, een ovaai tôt achterga-ond die- n uendo van den z(-e.r gestyleerden Finschen'lceuw. v De tek&t van dfen postzegel di'aagt geen enikeile Russisclie lettefr : het opscînùft m in de Latijn-sehe taail 0[vge»teki ; bovenaam leest men bet woo(rd a Suomi b en onderaan het woord « Pi y - h land n. De waaxde ia aanged-uid in de twee on- € dea'ete hoeken: voor de v; aard en in pfenningen, in cijfera aiUeen, voor de waarden vain inarken, ^ iji ciijîetrs waarondea- eene a M » gedrukt is. 1' IN DE VOEDINGSKOMITEITEN. t — Het opzian, verwekt door de vastsfcel- c' ling der « tekorten » en der « lekkages » ^ n de :ekeningeai van sommige voedings- 11 komiteiten vain Groot-Brussel, is «og t steeds zeer levendig in de.officieele krin- i gen. Advies ?s gevraagd geworden aan s specia'.isten in zake boekhouding, wamt É men is in 't alg'emeen Van meening dat, t zoo men ook al miet het materieele feit van onvoorzienan en brutalen diefstal kan i ontwijken, het toch mogelijk moet zijn nalatigheid, schuldig of n'et, bedrog en ( verduisteringen te voorkomen. Zou eene 1 degelijke boekhouding, iin overeensteni- c ming met de operaties deT verschillende s d:ensten der voeding, niet — in tijds — s deze onregelmatigheden kuinnen doen ' oaitdekkeu en de verantwoordelijkheid ' vaststellen ? Deze vraag moet bevestigond Ijeantwoord worden, wamt oordeelkundig \ gehouden boeken, doelmatige rekeningen ' zijit de proventieve middelen, te gebrui- " kon om het pubKeke bela®g te bescher-men tegen de schuldige nalatigheid en handelwijze van gewetenlooze personen. In de rechterlijke kringeit, ziet men er geeji moe lijkheid in een goed gevoerde boekh^id'ing te hebben voor al de verschillende diensten der openbare voe-dlCig. Bovondien wordt er op gewezen, dat veel dezer dieinsten, samenwerkende maatschappijen zijn eti als zoodanig on-derworpen aain aile wettelijke vei"plich-tingen, evenals de kooplieden en de han. de'svennootschappçn. Vain dit princiep uitgaande, zou de boekhouding der voeditigsdiensten moeten a'ngericht worden op de basis der « warenboekhouding » of « magazijn. boekhoudiing », d.w.z. te werk gaan ten opzichte van de waren van allen aard, zooals men te werk gaat te«i opzichte van het geld. Goederen, zoowel als geld, zijn waarden, wier bewegiingen uit dfe boeken moeten blijken.Welnu, het schijnt na het ondeirzoek door het Parket geopend, dat slechts het kaskonto op rationeele wijze gehouden wordt. ' De warettrekening wordt gevoerd in strijd met hot gezond verstaind. Inderdaad, men bepaalt zich erbij op de « debet »-zijde dezer rekening aile i^koopen in te schrijvon, waarvaii men, na aflcop van eefl zekeren tijd, de waarde van den stock aftrebt, terwijl als-dain het verschil stilzwijgend aatigeno-men woidt als verkocht zijnde ! Deze ver-koop, aldus bepaald, is zuiver theoretisch en verkregen in strijd met de ratioineele wijze van boekhouding. Wanneer in het « debet » der goederenrekening, de in-koopen verschtjnem, moeten in liet « kre-dit » van dezelfde rekening de verkoopen noodzakelijkerwijze ingeschreven worden cm dat tegen den inkoopprijs. Het verschil tusschen de twee kolom-men zal steeds den aanwezigen voorraad aang-even en op deze wijze zal men de « permafflente inventaris » verkrijgen, zooals de lx»ekhouders zeggen. De stock aldus bepaald door de boeken, wordt als-dan vergeleken met die, verkregen door. het opnemem der goederon, Theoretisch moeten-de twee resultaten gelijk zijin ; in de praktijk, às dit niet Aogelijk, maar er wordt dan rekening gehoud<?n met een lekkage, vastgesteld in percenten. Indien dit percent in abnormale verhoudingen overschreden wordt, zoo is er iete niet in den haak. Da» verifieert men., kontro-leert, onderzoekt en ontdekt men den in gebreke zijnde of schuldigen agent. Eetti zoodanige boeldioud'ing is ee - ma-theinatisch gereedschap, gevoelig als sen apothekersbalans. Dît is het iinsti-umè- j: dat men, naar het schijnt, gaat o«ganisce-ren. De kosten, daaruit voortspruitende, zullen ver beneden de tegwiwoordige ver-liezen blijven, die, zooals men weet, voor een onkel trimes'tei-, meer dam vierhon-derd duizend frank bedragen alleei1 in de Brusselsche agglomeratie. Z'edaar wat zou ver-oorlooven den broodprijs te verminderein... lets ygof iederen dag BRIEVEN UIT ZW1TSERLAND De Docdelzakpijpsr van Bcrn Bern, D onder dag 8 November 1917. Als ge te Bern komt, Waarde Lezer of rtendelijke Lezeres, en ge zoudt in ristol-Hotel afstappen — onlangs, v6ôr jn nieuwerwetsche verbouwing, heette et nog schilderachtig Storcken, In de" 'oie-tizar — vraag dan kamer nr. 90, ten linste zoo ge houdt van 't spektakel in e straat. 't Is in het overgebleven ge-eelte van de vroegere aispannmg en Nee oude. voor dien tijd înime ven^ters, even uit op de bedrijvige Spitalgasse, en straat die^van de Hoofdspoorhalle ertrekt, met de verleng ng van lUarfct-asse, Kramgasse en Gerecktiglieitsiras-e, naar de bekende Berner Berenkuilen x>pt, en aldus den hoofdweg vormt, relke de oude stad juist niiddendoor in aar gansche lengte in twee snijdt. Ge zijt overal tegelijk — want. Bern is îaar schilderachtig, karaktervol, doch iet groot en telt slechts een 75.000. zie-ïà ; —- ge zijt nabij de Kleine Schans, an waar ge zicht hebt op de Alpenketea iet de befaamde sp-tsen en kimmen . chreckhorn en Finsteraarhorn, Eiger, tônch, Jungfrau, Ebenefluh, Mittag-orn, Breithorn, allen kerels van bij of oven de vierduizend meter en met de euwige snieeuw op hun kruin. Ge zijt abij het Bondspaleis of Zwitsersch parjurent ; nabij het centrale Beren-plein of iroote Markt ; de Kirchenfeld-biug en e Komhaus-bnig, die beide een s erlij-en en stouten sprong maken, vijftig veter boven de Aare-r-itfier, een snelvlie-;nde en groenkleurige bergstroom, die i het enge diepe U-vonnig dal voort-poedt, zoodat het landschap met de hoo-e bruggen even herinnert aan de Alzette > Luxemburg, Doch er is een bijzondere reden dat u amer 90 wordt aanbevolen. Van uit uw vensters kijkt ge dan juist, >p den oudsten en befaamdstein burger ■anj Bern, den. gemoedelijken, ool.jken n leutigen Doedelzakpijper3 die op een lanke, bontgekleurde en bebeeldhouwda ,uil prijkt en zijn naam geeft 'aan een ontein, of nauwkeuriger uitgedrukt, aan :en bron. Bronnen en fonteinen zijn goedkoop 'n nienigvuldig lin de bergianden. Heel îwitserland, steden. en do'rpen, heirbanen ;n wegeltjes, ailes zingt en ruiîcht er van Liet water. 't Is de levende wieelde en het :aterende lied van de bergstreken. Een iied dat nooà't eentonig wordt, zoonnn als 't ruischien van 't loover en 't bruise" rari de zee. Het doedelzakventje is het geestigste en gezelligste kereltjes dat ge verdeniten kunt. Hij is gekleed geh]K een minne-zangtr ; hij leunt tegen een boomstam, wat hem een rustig en onaansiieilerig uit-zicht geeft ; zijn roode muts, waaronder de lokken.uitkrullen, zit op zajn rechter-oor ; zijn ledige buidel hangt open achter hem ; hij is de patroon van de dichter» en doedelt en horlepijpt tôt eigen voldoe-ning en aan zijn beenen kijkt een gans> met open bek, niedekakelend en snugger, naar hem op. Ik zal hem nooit beu zij» te zien en 's morgends is mijn eerste bwk voor hem. Hij speelt al wat ge wilt, want het ruischend, water vertolkt uw-gedaehten : 't is een opgewekt of. heimweeig deuntje ; een lied vroolijk, treurig, snaaksch, spot-tend, innig-, maar altijd opbeurend. Dezen m&rgen droeg hij een hermelij-nen muts en kraag, want het sneeuwde, doch eer het middag was had hij zijn niaagdelijk bout afgeiegd en stond hij te lachen in de zon. Van de Kleine Schanze moest het schouwspel verrukkelijk zijn ! Gauw er naar toe. Inderdaad een praeht ! Boven de heuvelen en tôt aan de Alpen één schittering van zon en sneeuw. Stralen-buudfls licht uit azuren kolken ; strepen. bundels sneeuw, hagel of regen uit don-kerblauwe wolken. Uen strijd van Zomer en Winter, van blijhe-d en blankheid, van glinstering en donkerte. Is het mogelijk dat de menschen, dio zulke aarde kregen, zich ginder, achter de Alpen, en ginder achter den Jura, nu met honderdduizendeii aan 't vermoorden en 't verminken zijn,, en dat er heeren zitten in paleizen die trotsch en koelbloe-dig de plechtige verklaring afleggen : Wij (bewooder en leg den kleintoon op wij) : ... Wij -vechten voortl Een Fransch soldaat, in zijn licht blauwgrijs pak, staat naast mij, in droo-men vei'zonken, het schouwspel in de lucht aan te kijken... met één oog, want als hij zich naar mij wendt, zie ik dat het andere werd uitgeschoten, uitgeploft, warat een diepe holte gaapt noosèlijk in 't bekkemeel, onder 't bleeke voorhoofd ! Moeder, de geliefde zullen toch nog hun jongen terugkrijgen, maar de heeren van wij vechten voort hebben er hon-derdduizenden veel erger verminkt, hebben er honderdduizenden, met heelder ■"elederen. met heelder legera en heir-Si. -aren zielloos. voor eeuwig weg v66r hun tijd, in donkere groeven, van het een® eind van Europa naar het andere, uitgestrekt en opgestapeld ! Toen wij terug voor onze schrijftafel zaten, peep het Doedelzakventje een weemoedig liedeken. Mocht Bern, met zijn Vredeskongres,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods