Het Vlaamsche nieuws

258 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 May. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bg2h709h8k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

! ABONNEMENTSPRUZEN : iéo g'!* voor^^J ;; Voor 6 a»*»* 'a> "TiiTklchten nopen. onregelma-tig-i ,'n <ie be»telling der postabonne-bedeD «in UXÏSLUITEND te rich-®® n het BfiSTELLEND POST-;RnBEEL en mot Min het b6li<*>r yan 2ocdag 26 Mei ïgli - 4^ jaarg CSSM»- mtsmKimami**-»***-*»o<. »r^6*g^capflgrw«CT.y w» vfti ^zaHmt&titv3Sœz&»aaixs>œ&iizr*œ^yrï>!*vc7^'^xv.^ ,---w Jfcr 14I Prija S Céetiëm t e f t ! * t t Het Vlaamsche Nieuws ¥trueliijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hoofdfopsteller Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Ho«g!ceraar Mb. VAN DEN BRANDE AANKONDIGINGENi Tweede blad, deti regoi 2.S0 f Darda id. id. 1.— Vieux!* i«L id 0.50 Doodslj«riclit S.— Elk» ni*dew*rk«r i» p«w*©oniijk T«raji)tw»»t'«l»iijk roer zij» sdirijveo, an bindt ni«t a esi r*dâkti«. ttedkkîic, Kelieer ea AankOMdigiugcn : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 ANiVVEHi'EN I 1 fil—1 — *PCTT3BMW«l' 1 OFFICIEELE BERICHTEN m flUiTSCHEziJor< niIITSCH AVONDBERICHT IBerlSjo, Vrijdag 24 Mei. — Officieel : fots nieuws. duitsch legerbericht gjflijn, Zaterdag 25 Mei, — Offi-el'' Westelijk gevechtsterreia nt gevechtsbedrijvigheid der artille-,gn bleef den geheelen dag, door het jrB1. en regenachtig- weder, beperkt. [Verband met nachtelijke, plaatse-[t aanvallen van den vijand ten joiJwesten van den Kemmelberg, joorden en bewesten Albert nam ze iftijgaand groote hevigheid aan. viiandelijke aanvallen zakten over-rerliesvol ineen. Bij Hamel wierpen j den vijand door tegenaanval terug. oor 't overigç werden de stormtroe-8 reeds vôâr onze liniea ineenge-loten.De bezetting van een waamemings-stuig, luitenant Eisenmenger en bfeldwebel Gund, heeft, op 23 Mei, leenketen Engelsche gevechtsvlieg-uen er 4 ornlaag geschoten. /an de andere gevechtsterreinen »ts nieuws. U OOST, HONG. ZIJDE llTALIAANSCH GEVECHTSTERREIN ft'eenan, Vrijdag 24 Mei, — Offio-eeJ : Gisteren hebben de Italianen onze stel-gen op de Zugna Torta en in het dal a de Etsch na zwiaar geschutvuur over i breed front bij herh.aling aangevallen. ieerste twee aanvalien zakten al in het stekend vuur onzer batterijen bloedig ien. De aanvallers atroomden. naar hun Lraven. terug. Bij den derden storm-ipbrachtcnde Italianen het tôt vlak bij k stellilngen. De keizerlijke scherp-iuttars van het derde regiment spron-i uit km dekkingen te voorschijin en irpen zich met beproefde daipperheid den vijand. Het handg-emeen eindigde } een volkomen overwininiag van de œn. Een laatste Italiaansch nest werd ! in den nacht opgeruimd'. letzelfde lot wedervoer drie voor-àrtsche bewegingen, die de tegenparti'j onze «tel longe® op den Mofflf® A soif beproefda. Ook daar werd ze telkens ugfgeslagen:. Zoo i» voor de Italia,nen ook het vierde van hun oorlog, uit roofz-ucht onder-men, met ernstige tegenslagen begon-n, «il FRIRSCHE ZIJDE rESTELïJK GEVECHTSTERREIN Inrijs, Vrijdag 24 Meai. — Officieel : Een Fransch detachement is in d.e Siitschç limes ten Zuiden van Canmy» r-Matz gedrotigea em heeft de schuil-|en « opgeblazen ». Een Dultsche over— I ten Oosten van Sampigny mislukte. pigms mets te melden. US ENGELSCHE ZIJDE IESTELIJK GEVECHTSTERREIN œden, Vrijdag 24 Mei. — Ofticieel : Wor dekkuig van airtillerievuur heeft fijand vannacht bij Bucquoy een over-ksdaan. Wij missen e^kele mannen. P'rschillende deelen van tiet front heb-1 Sritsche en Fransche paitroeljes en-t gevaingenen ingeleverd. P lias ÎSâNSCHE ZIJDE ITALIAANSCH I GEVECHTSTERREIN Vnjdag 24 Mei. — Ofricieel : yP den bergrug van Salo, Noordoos-van het Ledromeer, zii.n onze pa-pljes, na de vooruitgeschoven verdedi-l^swerken van den vijand te hebbei: Prscht.eden, een deel der Unie bimnen-prongfen en hebben gevangenen en ver-peidene geweren en oorl<^fsmateriaa f® terugg-ebracht. In het gebied van d( Ppa Torta heeft die vijand het vastbe-Iden voortdriingem onzer afdeelinger 1^ een tegenaanval beantwoord, d;< F" al'geslagen en waarbij een tienta r^n*Pttên werden gemaakt. De vijan IjI overvalpogingen op de Mont» IV i ,\Ledlro-<^). de Monte Trappoli ^a,l Arsa). in de bocht van Asiago, tus u ^ Brenta en de Piave en op di ■uikt ^<>r^Ca werd©n, in on.s vuur ge pELE^RAMMEM P °NûF<RDRUKKING VAN SINN-FEI de aanstoker? ^e!- ~ Be « t)ally News * ver erdaR Dublin: % aiM vJar-e houdt zich herhaalde "f de beWpTegC^ngen over Smtlts bezig. Hi H| Znid-Airij^ geweest vaa de wegvoeriugej Het is zcker dat Snuits vrij grondig over de kwestie in Ierland heeft nagedacht^ daar hij eenige dagen geieden een rede over dit ondeiwerp heeft gehouden. Ten siotte is hij lid van het oorlogskabinet. Deze feiten wor-den tezamen gevoegd om met behulp van eenige inlichtingen van biimen uit, te be-wijzen dat de regeering aan Smuts haar in-geving (om in Ierland in te grijpen) ver-«■chuldigd is. French treft met givjotf voo't-varendheid zijn maatregelen voor den vrijwil-ligen rekruteeringsveldtocht. Hij ls oprecht opumlstisch over de resultaten gestemd. Lloyd George is persoonlijk liet plan sympa thiek gezind. Kçn vooraanstaand Amerikaansch officier, dïe veisclieiden aanvragen van jonge Ieren heeft ontvangen, welke verlangend zijn zich bij liel Ainenkaansche legei te voegen, heeft verklaard, dat hij de aangelegenheid uan de verantwoordelijke leiders der desbetreffende ministeries heeft voorgelegd. Ur heeft zich een krachtig komiteit gevormd van vertegen-woordigers van verschillende standen en po-litieke richtingèn om deze beweging te ver-gemakkelijken, zoodta zij gemaclitigd /jjr zulks te doen. In nationalistische kringen schijnt dit voorstel niet gunstig te worden ontvangen. De meening is geuit dat de Home Rule-kwestie eerst moet worden geregeld. Ben kenschetsend verhaal van vrees voor dienstplicht werd uit he^ distrikt Mayo ge-meld. Ben helastingontyanger in Swinlorn deelde formulieren uit, Uetrekking hebbende op de regjstratie van klezers ondçr de n}euwe kieswet. De bevolking beschouwde hem als een bemiddelaar, door wie de eorste fases van den dienstplicht worden bewerkstelligd en weigerde de formulieren te ontvangen. El wordt nog verteld dat het verzet om eenig dokument te onderteekenen, waarvan wordt verondersteld dat liet den dienstplicht zou kunnen steunen, algemeen is yan de West-kust en zelf? te Dublin. De belastingltlerken en andere ambtenaren moesten de burgers uitleggen dat de formulieren dienden om hun stemmen te verkrijgen en pifts met den dienstplicht hadden uit te staan. Verseheiden openbaie vereenfgingen en plaatselijke besturen hebben moties aangeno-men, waarin wordt gep;otesteerd tegen de in hechtenisneming van de Valera en anderen en waarin de onmiddellijke openbaarmaking der bewijzsn wordt verlangd. DE ZWEEDSCHE GEZANT VERLAAT TOKÏO Londen, 24 Mei. — De « Daily Express » verneemt uit Tokio van gisteren : Het ver-trek van den Zweedschen gezant VVallenberg, in gezelscl^ap \au veetlien vourname Zvveed-sche ingezetenen, heeft hier veel gissingèn gaande gemaakt. Open beweert men, dat de Zwedeu zich aan onpeutrale handelingen schuldig hebben gemaakt. Londen, 24 Mei. — Het ministerie van bui-tenlandsche zaken, zoo meldt de korrespon-dent van de « Daily Express » nog, heeit geen mededeeling gedaan, >maar het is algemeen bekend, dat de geallieerde diplomaten in den laatsten tijd geweigerd hebben, VV ailenberg te ontmoeten of bij bijeenkomsten tegen-woordig te zijn, waarop hij genoodigd wa? Geen lid van het diplomatieke korps was aar het station, toen Wallenberg vertrok. DUIKBOOT=OFFERS Berlijn, 25 Mei. — Aan de Westerkust van Engeland werden door een onzer duikbooter in den grond geboord de Engelsche stoomers « Princess Dagmar », « Dox », 1350 br. r. t., <( VVylie », 6000 br. r. t. Aile drie hadden dtezt schepen steenkool aan boord. In 't geheel werden volgens de laatste berichten 15.000 ton in den grond geboord. DE TOESTAND De Engelsche stafberichten over de in-name van het dorpje Ville-sur-Ancre en over de Fransche aanvallen, in 't gebied van den Kemmelberg, bevestigen wat we in ons vorig overzicht schreven, n.l. dat het hier op zich zelf staande, plaatselijke bewegingen. gold, zonder meer. Sinds een paar weken valt nu en dan een opflakkering op het Italjaansche front vast t£ steilen. Schijnbaar is daar het initiatief in de meeste gevallen aan generaal Diaz. Zoo bij «e laatste gevechten in Zuid-Tirol. In werkelijk-heid vertoont de toestand menige gelijkenif met dien in Frankrijk, en één daarvan is dat de Italianen blijven bij ondernemingei: tôt bemoeilijking en vertraging van een of fensief, reeds eeuigen tijd aangekondigd, èr waarvan de voorbereiding, o.a. volgens be^ richten in Engelsche b:aden, onverpoosd, al-hoewel zoo bedektelijk als 't maar kan, haai gang gaat. Door het wegvallen van de verschillend< gevechtsfronten in 't Oosten, en nadat, ten gevolge daarvan, en ook door den terugtoch: van Cadorna op den Piave, de Balkan vooi elke onderneming van de Entente uitgescha ■ keld werd, krijgt het Italjaansch front eei geheel nieuwe beteekenis. Het komt nu nau , wer tôt 't Fransche. Meer nog : ook het opper bevelhebberschap over de troepen van 't Ap penijnsch schiereiland uitgebreid — van ge ■ neraal Foch, draagt er toe bij de gevechts : linie aan den Piave en in 1 irol een organisch< . eenheid te doen worden met die in Frankrijl en Vlaanderen. De Duit^che legeraanvoèrinj zal met die nieuwe verhouding afrekenen ; zo ' zal het offensief tegen Italië loskomen ii 1 verband met dat waaraan men zich in Frank - rijk algemeen verwacht, en zal de storin > loop naar de vlakten van Venetië een dee zijn van Hindenburg's aanstaande pogmg d Entente-legers buiten strijd te stellen. Waa " men zich wel eens afvraagt wanaeer de eerst ; eigenlijk eens begint, kan dat o.i. als ee: . verk1aring reeds dienst doen. Een ander is zeker de nooit geheel rus tige, alhoewel ook wel nooit zoo op 't un eenvallen van de monarchie af — lijk aa En<e-nte-zrde zoo graag beweerd wordt -troebele Oostenfijk&che verhoudingen op h« stuk der nationaliteit^kwesties. _ Wij schreve reeds dat dit een der moeilijkheden wa( f waarmee de regeering, waar het aankwam o de uitbouwing en de verdieping van het nie - meer aan de huidige omstnndigheden aangf paste verdrag met Duitschland, zou af t - rekenen hebben. Uit verschillende interpella j ties in het Parlement, o.a. uit een van graf l Karslijn, die zich ste1de op Hongaarsc standpunt, is dat, waar gebleken. Volgens ee mededeeling van het Korr. Bureau te Weenen îsj nu een nieuwe bestuursregeling uitge-vaardigd voor het koninkrijk Bohemen, die vanaf begin 1919 in voege treden zal. Het geldt de instelling van 12 di^trikten en de benoeming van 12 distrikishohfden, die, buiten den zetel (te Praag, n.l.) van den stad-houder, in diens naam zullen besturen. De nieuwe bestuurlijke indeelingen zullen samen-vallen met de nationale taalgrenzen. Het on-getwijfeld officieuse kommentaar bij dit be-richt laat tevens vooruitzien dat dit slechts een eerste stap is om de geheele politieke toestand in Bohemen te regelen. Voor de mindèrheden die noodznkeïjkerwijze vallen binnen een distrikt van een andere nationa-liteit dan de hunne, blijft de vroegere rege-ling, die de nationale rechten op taalgebied betreft, bestaan. De Entente ziet ongetwij-feld hierdoor één kans op wat ze als de eenitre, .tegenover Oostenrijk nog te volgen taktiek heschouwt, n.l. de ophitsing der verschillende nationaliteiten, reeds voor de voe-ten weggeschoren. Ondertussçhen schrijdt Clémenceau langs Bolo'en Duval, beiden reeds ter dood veroor-deeld, met een intermezzo, gewijd aan een sergeant van het Balkan-leger, over wiens vaderlandsliefde een Fransch generaal getui-genis aflegde, naar een derde_ proefnemipg die Malvy, den vroegeren minister van bin-nenlandsche zaken, beschuldigd van hoog-verraad, — noch meer noch minder, —- en eindeîijk naar de eind-k;4astrofe die Caiilaux is toebedacht, al kon ze ook wel op het hoofd van don 76-jarigen Tijger neerkomen. En de praatjes om en over- den vred-e gaan verder hun gang. Robert Dell, korrespondent te Pari i s van de «Manchester Guardian», wordt over de grenzen gezet, omdat hij aan 't licht bracht dat Poincaré de aanknooping van vredesonderhandelingen, naar aanleiding van den brief (of... de brieven ?) van Keizer Karel aan prins Sixt van Bourbon, verhin-derde door een zuiver-imperialistischen eisrh op inbezitname van den linker Rijnoever. De debatten hieromtrent in het Lagerhuis_ ge-houden, treden daardoor ook in een nseuw licht. De worden van Balfour, al9 zou Frankrijk geen aanspraken op den linker Rijnoever hebhen gesteld, moet men slechts als van betrekkelijke waarde beschouwen : men zal immers, al ware dat dan wèl zoo, niet ge-makkelijk, \t\ de gegeven omstandigheden het tegenovergestelde uit den mond van een van de regeering deel uitmakend En'gelsch staatsman vernemen. Pie woorden zelfs klinken tan^e(ijk zwakjes : hij geloofde met, dat bet ooit voor een poos een vast bestand-deel van de buitenlandsche politiek van eenige Fransche regeering heeft uitgemaakt. De achterejeurties blijven dus open. Maar beslist juidt het: er is geen kwestie van, dat deze vergroote Elzas een oorlogsdoel der Aisance is, Beslist, omdat ai hetgene den laatsten tijd bekend geraakte in c-ngeland de vraag wel eens lion doen oprij^en waaiom men nu eigen.ijn nog ooriog voerue, ot, zonder «ekere buiueusporige veriangena van aan ue Qveizijue van het tvanaal, de ninjoenen arinen aie thans veruie(en<i werk vernenoen met retnis aan tien vvt-ueropDouw hauucn Kunnen weik-zaani zijn. .viaar wat vuuiai ïuet nageiaten zal heuoen een zeker niioiioegen te weliiten, is wet fief leu, auiaehj». j,eoici».en un ue le-rughouaende verlitarin^en van de leitien<l« Emente-staaislîeden, dat Frankrijk de zaak zûo maar op eigen nanàje Deaisse.ue. Met <ie noottige euiennsmen omKiecû ngt dat ook besioien in deze woorden van tiar our : « ue kwestie was door de fransche Kainerkom-missie onderzocht en zonder twijjei, met ' nauwkeuriger fcerims van J citai, dan tiet Huis bezai. Groot-Brittanje heeit geen instelling van den aard der fransche Kameritom-miosie. De Franschen bezitLen deze en heo-ben er vnjelijk gebruik \an geniaakt ». tiet is ondertussçhen ook gebleken dat een sa-menwerking op diplomatisch geuled, zoo eng als dat op militair gebied, moeuijk te berei-ken is, wat trouwens natuurlijk mag heeten. Dat neemt echter niet weg dat de îeiten d:e wij hier bespreken deze eenheid in de hand r zullen vve-rk«n, ze als 't ware voorwaarde ma-kend voor de blijvende hechtheid der bntente, en in 't belang van den vrede, een met te ver-smaden laktor zal wezen. De algemeene aandacht is op buitengewone vvijze gaande gemaalit door de eKonomische onderhandelingen tusschen Duitschland en Zwitserland. De gevoelige plaats in het te scheppen verdrag was de steenkool.evenng vanwege Duitschland, en het toezicht waaiop Duitschland, voor wat het verbruik dier steenkool aanging, dan ook aanspraak maak-te. Het is begrijpelijk dat dat land er tegen opziet steenkool te le venin aan fabrieken die oorlogsmateriaal vervaardigen voor de te-genpartij. Daarop kwam echter een voorstel van Frankrijk, vergezcld vun cen bedreiginj. met ekonomischen oorlog, in geval er nie! op in^egaan w-erd : Frankrijk zou 85.000 ton . steenkool per maand leveren a^an Zvvitseï^-land, indien het Duitschland de geëischu liontrool niet toestond. Volgde_ een tegenzel van Duitschland : indien de Entente inder daad de voor haar legers werkende mjver heden voorzag yan steenkool, — aldus e_er waarborg leverend dat de Duitsche levenn-gen niet tegen zijn eigen belangen in zouder worden gebruikt, — zou de kontrool gehever woiden. Zwitserland, de Bondsraad en meerderheid van de bevolking, neigden ondertussçhen meer naar Duitschland dan naai Frankrijk over : wat uit zuivere nuttigheids. gronden reeds best te begrijpen is. Ten eerst< stelde het Fransche voorstel Zwitserland me in staat zich onder aile opzichten ekonomiset los te'maken van de centralen, — en de in ' williging van Clémenceau's ver'.angen zou da 1 gevolg met zich hebben gesleept, — en ter tweede was het in 't oog vallend dat Frank rijk hier enkel een diplomatische zet on t oo; [ had, daar niet all-een de vroegere, veel min ; der behelzende verbintenissen betreffend< steenkoolleveringen onder menig opzicht on ' vervuld waren gebleven, maar ook het nieu 3 we aanbod door niet aanneembare voorwaar 1 den — o.a. betreffende het yervoer, — wa vergezeld. Het meer dan zuiver-ekonomisc! belang van de- zaak lag hierin dat C.émen oeau eenvoudig voor doel had,—-wat voor d ~ hand ligt, — die Duitschers aan hunne^ /au ^ dergrens politieke en. misschien, militair s beslommeringen te bezorgen. Want daa I Frankriik het eenige land is, om zoo te zeg gen, langswaar het Zwitsersche uit- e: invoerverkeer met de Entente- en vele net " traie landen mogelijl-: is, kon dus op de 3 Bondsraad wel druk worden uitgeoetent " Niet het minst door de van Duitsche ziid :t betoonde tegemoetkoming tegnover Zwitse: II land is tèn slotte die_ ooging eerst on ht wegnemen van de dreiging met den_ ekonc P m j schen oorlog. iater ou een wiiziging va t het verzet tegen de Duitsche kontrool, — n. -- in dien zin dat dit op geen andere expori e waren dan op oor'ogsmateriaal zal worde '■ toe^epast, waarin Duits'-h#> steenkool betroj-if i<Pn jSi — uitgeloopen. Besluit : een tamelii h magere uits'.ag voor een niet van dramatise a effekt beroofde opzet. De Broqueville te^en RenkiD Het Brusselsch dagblad « La Belgique >: (16 Mei) brengt eenige belangrijke mededee-lingen die een eigenaardig licht werpen op de verhoudingen in het Haversch kabinet, tusschen den reaktionnairen Kempischen kastee.heer de Broqueville en den meer de-mokratisch gezinden Renkin. Door een koninklijk besluit dat den 14n December in het Staatsblad verscheen werd een « Comité de Commerce tAnglo-Belge » ingesteld. Dit komiteit zou, in owreenstem-ming met het duor de Engelsche regeering te i^onden gestichte « Belgian Trade Com-mittee », de kwesties instudeeren betreffende de uitbreiding en verbetering van de ekono-mische betrekkingen met het Britsche Rijk. Beide komiteiten hebben in werkelijkheid s'echts voor opdracht, de bijzonderheden te regelen van het door de Broqueville reeds vroeger in beginsel bijgetreden verbond. Na hetgeen er uitgelekt is van vroegere besprekingen op de ekonomische konferenties te Parijs, kan men gemakkelijk gissen welke de strekking is van de tusschen de Haversche oligarchie en de imperialistische regeering van Engeland gesloten overetnkomst. De taktiek van de Engelsche Marine, onlangs voor Zeebrugge en O os tende gebruikt, zal na den oorlog, op uitgebreide schaal, ook op ekonomisth gebied tegen Duitschland worden aangewend : België wordt door Engeland gebruikt als een oud, met ciment gela-den schip, dat het vôôr een der groote uit-gangspoorten van Duitschland wil ten gronde laten gaan, om te verhinderen dat langs daar de goecleren « made in Germany » worden op de wereldmarkt gebracht. Of het Belgisch schip daarbij met man en muis moet ondergaan : wat geeft Engeland daarom ? De grootheidswaanzin van een Kempisch nobiljon, de kortzichtigheid in politiek opzicht van zijne konfraters, worden door Engeland behendig gebruikt, om uit het lijden van een weerloos volk het maximum finan-cieel voordeel te halen. Door den honger ge-dwongen-, zien onze uitgeweken diamantslij-pers zich genoodz.nakt hun kuiistambacht aan Engelschen voort te leeren en zoo wordt aan Vlaanderen een der bloeiendste takken zijner nationale nijverheid door Engeland ontsto-len. De ruwe diamant, gehaald uit de mijnen die door geweldplegmg onder Engelsche heerschappij zijn geraakt, zal voorlaan niet meer naar Antwerpen Worden verzonden, doc h als grondstof dienen voor een nieuw» nijverheid in het onbaatzuchtige Engeland tijdens den oorlog tôt stand gekomen. Dit ailes is nog niet genoeg : de Antwerp-sche haven moet ten onder gebracht worden ; heel het transito-verkeer tusschen Antwerpen en Duitschland op onze spoorwegert en vaar-ten moet wordèn stilgelegd; honderdduizen-den werklieden die aan de haven en bij dit vervoer een loonende taak vonden, moeten tôt den hongerdood worden veroordeeld : en dit alleen opdat Engeland een duchtige me-dedinger op haadelsgebied zou kunnen scha-den en zijn eigen heerschappij voorgood zou kunnen vestigen. Renkin, die als minister van Kolonien reeds vroeger heeft mogen ervaren hoe ge-vaarlijk het is in de handen le geraken van de Britsche politiekers, heeft zich blijubaar tegen deze zelfmoord-politiek van den Ha-verschen premier de Broqueville veizet. De Haversche regeering die De Clercq en Jacob broodroofde, durft ex k <^en eigen partijgenoot en ko'.lega te lijf : Renkin moet gebroken worden. Het vertrouwen van zijn kiezers wordt door geheime kuiperijen ondergraven. Naar « La Belgique » meedeelt, heeft de be-kende Pater Rutten, algemeen bestuurder der katholieke sociale wérken van het bisdom Mechelen op eene vergadering van 2 dezer eenige priesters en leden, voornamelijk pro-pagandisten gelast met de politieke werking in het arrondissement Brussel, uitgenoodigd, : waar hij hun het ordewoord van de Broqueville meedeelde « dat M. Renkin, wiens ge-dachten niet meer overeenstemden met die der i«egeering, aan kant moest gezet worden.»' De Brusselsche federatie van de krist<=nf | beroepsvereenigingen, looehende, in ecner brief aan « La Belgique », de juistheid var de aangehaalde feiten. Het Brusselsch blad, dat zeer goed ingelicht schijnt, brengt in zijr nummer van 19 dezer de namen van eenige personen die op hoogergenoemde vergaderinf aanwezig waren, waaronder benevens Patei Rutten, de priesters Belpaire, van Nijvel, se-kretaris van Pater Rutten ; Cardijn, onder pastoor te Laken ; Van Dun en Dr. Th. Var Tichelen, onderpastoors te Brussel; Vàr Assche, onderpastoor te Hal, en Van Noten onderpastoor te Vilvoorde, alsook eenige pro pagandisten gehecht aan den dienst vai Pater Rutten. Hetzelfde nummer van « La Belgique i bevat tevens een schrij\en van «un ami d-Jules Renkin », waarin l>cvestigd wordt da de kuiperijen tegen den minister van Kolo e niën reeds eenigen tijd met de meeste driest heid in Brussel worden voortgezet. In di t schrijven wordt ook meegedeeld dat Pate - Rutten,benevens de vergadering in het kathe 1 liek sekretariaat der Kogelstraat, nog zittin p gen belegde met senators en volksverteger _ woerdigers, die zouden samenkomen in d t salons der « Société Générale de Belgique ) " Van katho'.ieke zijde worden ons nopen I dp gedragslijn van Pater Rutten nog enkel _ inlichtingen verstrekt : door het overlijde n van Monseigneur Stillemnns, bisschop va £ Gent, die Pater Rutten altijd in zijne onmic dellijke nabijheid heeft gehouden, werd d aanwezigheid van den leider der Kristen Beroepsvereenigingen te Gent minder nood-zakelijk geacht. Hij werd door Kardinaal Mercier cangesteld als algemeen bestuurder der sociale werken in het bisdom Mechelen-Tevens ontving hij van Mercier de opdracht orn, in verstandhouding met de dekens, pas-toors en politieke persoonlijkheden de stich-ting voor te bereiden van een Centraal bureel voor katholieke sociale aktie te Brussel. Dit organisme zou een echt Belgisch karakter dragen. Het zou geleid worden door franskil-jonsche bankiers uit de Brusselsche financie-wereld.Tôt hier lijkt deze onderneming volkomen in den haak. Doch de katholieke Vlaamscli-gezinden, priesters en leeken, vragen zich niet zonder onrust af of <Ieze ondei ncming, onder de hoofdleiding van den anti-VIaamsch-gezinden Kardinaal Mercier, in de hand'en van zijn gedweëen luitenant Pater Rutten,die, men vergete het niet, het stoofhaircn-m'ani-fest tegen de bestuurlijke scheiding mede onderteekende, weer zou groeien tôt een antinationale onderneming, bezield met den reaktionnairen geest van anti-Vlaamsche, dus van anti-damokratische gezindheid, voor-al daar de werking van genoemde personen zich niet bepaalt tôt het gebied der sociale voorzorg. In opdracht van de Broqueville, en met goedkeuring van Kardinaal Mercier, bespreekt Pater Rutten, met de katholieke leiders in het bezette gebied, hoe men na den oorlog aan den eisch der sociaiisten nopens het algemeen stemrecht zal kunnen ont-snappen.En heel dat geheime geknoel achter de schermen wordt door al die anti-Vlaamsche patriotards « Godsvrede » genoemd ! ' ■i—.HB) iWMii j iHMWJ sa Uk'm HET NATIONALISME IN ZUIB-AFRIKÀ. — Wij viincten iin de N.R.C. (avondblad van Donderdag 23 l.'l.), twee uittriiksels-Uiit Zuid-Afrikaansche bladin, waaru'it duideiijk biijkt hoe met den dag het zu i v-er-na tional i s ti s ch bewustzijn om-hoog komt bj onze Zuid-Afrikaansche broeders-in-Groot-Nederlaad, ho.e ze de ware verhoudingen met beslistheid inzien en, wat door een oagaan Van die tegenpar-tij zolf wordt geschreven, hoe ze ginder hardnekkig en me^ de hee.rlijksta gevol-gen, werken aan de verbreiding van de Z u ad-Af r i k aansche vrij heid sged ach te. Wij laten de twee uittreksels hier volgen, het eeirste uit « Het Westen » van Potchefstroom : Seker, ons het iets t» maak met die Britsv Rijii ; namelik op dieselide manier as wat 'n "gevan^ene iets uit te staan het met die gevangems; met die gronde, die gebouvse en al die mense wat daar is om hom op te be-waak.lingeland het ons onafhankelikheid, ons vrijneid as 'n volk, van ons weg geneem en nou is Engeland ons tronkbewaarder en ons is Engeland s'n tronkvo'els. Maar waar in die wereld het jij nou ooit gehoor, dat tronkvo'els moet werk, moet op-otier, ja, in vuur en vlam moet kom om hul bewakers te help om baas te blij oor hu.l'en oor die trorik, en om altemits nog meer tronke te stig ? en, het tweede, uit « The Cape », een Engelschgezindi weekblod, im 't Afri-kaansch vertaald : Daar is geen politiek, in die ware beteekenis van die woord, m S. A. nie, behaive in die ge-lederen van die Republikeine. Roep 'n Umo-ntote-vergaderrng bijeen hier in Kaapstad en jij sal nie 300 mense van die teaters en mu-sieksale weg lok nie. Roep 'n S. A. P.-vergadering in Pretoria of Kaapstad bijeen en adverteer dat van die voornaamste sprekers in die Kabinet sal teënwoordig wees_— en jij sal nog minder weg lok. Maar roep 'n vergadering van Hertzogiete bij mekaar in enige, kleine, eensame dorpie op die veld en jij sal sien dat duisende vir mijle oor die veld sal rij. besiel met doodelijke politieke belangen en verteer deur rassehaat. (Deze terminologie aan het adres van de Nationalisten is klas-siek geworden in de Engelsth-Afrikaansche pers, en moet niet al te ernstig opgevat worden. Red. «N. Rt. Ct. ».) Die Hertzogiete is die enige werkende politieke partij in ons daë. Solang als die S. A. P. en die Unioniste, so te sê, op politieke prcllocrtjies uit is, maak die Nasionaliste, besiel met 'n verderfelike beslistheid om «huile eie » terug te krij, huile politieke masjien meer rolvas in elke gat en hoek van die veld en bouw 'n grote en verbasende organisasie wat alreeds die eien- ■ domsreg oor een wijdsirkulerende dagblad, : talrijke koffiehuise, die gerieflike sentra vir , die verspreiding van anli-Britse en Republi-^ keinse oropaganda is en grote industriele en kommersiele ondernemingen, insluit. En dit ■ ailes is gedurende die laaste drie jaar be-. werkstelliE' solang die S. A. P. en die Unio-: niste met elkaar oorhoop was oor kleine verskilpunte en terwijl huile huile verbeel dat 1 die oorlog een einde sal maak aan die Repu , biikeinse beweging in S. A. Botha, de man met de ongebreidelde eerzilcht, imperialistisch diroomer va.n een Groot-Zuid-Afrika, samen met den vroegeren boeren-generaal Smuts, werktuig * in handen van Engelsche financiers, zal eens door het Zuid-Afrikaansche volk als de slechte hero.er wx>rdien uitgesmeten, t zoodra de macht, waarcp hij steunt, ter r kneveliing van zijns volks eigenaaird, zal zijn ineengezakt en de normale verhou-~ dingen in. Afrika weer hersteld zijnde, het prestige, dat a'jn veroveringsdroomen e hem nu om t' hoofd kumnen doen, gloren als de andere, heel en ai zal zijn verduis-s terd. e Weer een; klein volk dat niet door En-n geland zal gered worden. n Vlaand.ereni, Ierland, Zuid-Afrika..., 1- misschien ook Indië... en dan al de vol-e keren varl het.verbrokkeJ.de Rusland... De ? lijst wordt lang... UU ¥®or ïaderea da g HnJULI Î302—1918 VLAANDEREN'S HOOGTIJD Vlaamsche vrienden vragen ons, en nogal « met groote bezorgciheid » of het waar is dat de Soorendag met ge-vterd zou worden, den Donderdae- I 1 juli, doch den Zondas daarop den 14n ! Hoe kunnen zij zooiets in hunnen kop kriioen ? Is Antwerpen een gehucht, dat ov een werkda- peen feest kan houden ? I? het Sporenslagleest soms voor V iaanderen « een algezette heiligdag » die den eerstvoigenden Zondag wordt gevierd ? beErriiDen onze Vlaamsche vrienden dan zoo slechf de beteekenis voor Vlaanderen van den lin Juli ? Hebben wii oo den ganschen ka^n-der een enkelen nationalen feestdag die met dezen hoogtijd kan gelijk worden gesteld ? Bêlent heeft zijiî v/isselende orins-kensdagen, die veranderen bij de troonbeklimmmg van eiken nie.uwen vorst, en t den 21 n fuli, die een 3tamhuis huldigt. Maar hoe broos is elk stamhuis en elk rijk ! Waar is het rijk van Augustus en dit van Konstantinu3 ? Waar het ri'k w n Karel den Groot? en van Keizer Karel ? Waar dit van Napoléon en dit der Tzaren ? Bossuet, meenen wij, heeft op dit ondsrwen een felle deklamatorische bladzijde geschreven ! indien Bismarck, voor 1870, het be-rucht verdrag-Benedetti met Keizer Napoléon III hadde afgesioten, ware het eedaan geweest met den naam Belqië en zouden we weer ingedeeid zijn geworden in Fransche wingewes-ten en departementen : dit der 1 wee-Nethen, der Dijle, der Schelde, der Leie, der Samber-en-Maas, enz. zoo-als in ! 794 ! Wie weet wat deze oorlog ons voor-behoudt en wat het toekemend lot van België en zelfs van dien nam zal wezen ? Maar gelijk Vlaanderen, door aile staatkundige wisselvalligheden heen, ona eerng eeuwig vaderland blijft. zoo ook is de I le luii Vlaanderen s eeuwi-pe feestdag bij uitnemendheid, omdat toen de zege werd bevochten onder den kreet van Vlaanderen die Leeul 1302 is onemdig meer dan een ge-wonnen veidslag, méér dan Austerhtz voor frankrijk. Trafaigar en Waterloo voor Engeland, Sedan voor Duitschland.Te 1302 si oeg Vlaanderen's Goeden-dag den ridder uit het zadel en gansch het leenroerifr tijdvak te gruizel. De Fransche Quatorze Juillet, de inname van de Bastilje, is op zichzelf nul en zelfs belachelijk als wapenfeit, doch^ het feit heeit een groote zmne-beeldiffe beteekenis. 't Was de bijislag die de regeerine- van koninklijke wii-lekeur verbrijzelde. Een lied van Boccacio en Petrarca; een woord van Luther te Worms hadden dezelfde beteekenis als de Fransche 14e Juli, en zij riepen werevd-stroomingen in leven die het aanschijn van het menschdom veranderden: Her-geboorte, Hervormine, Omwenteling of in de L.atiinsche talen de drie groote R's : Renaissance! Rejorrn! Revo-lutie!Zoo staat 1302 in de wereldgeschie-dems. Groetiirige slaat de feodaliteit aan spaanderen ! De ridderschap stikt in een sloot ! Dat deed de geest van den Reinaert de Vos ; dat deed onze eerste Vlaamsche Hoogeschool die besloten lag in één man : Maerlant ! Dien dag, hoe kort ook de stond, was Vlaanderen het grootste, het roem-rijkste land van de wereld, prijkte het in edeler glorie dan het oude Rome : het was Athene na Marathon en Sa-lomis.Na 1302 kon de eeuw van Artevelde en van ?an van Ruysbroeck een aan-vang nemen. Ruysbroeck, aan wiens myetiek wij de van Evcken, Memling en Rogiei van der Weyden zullen te danken hebben en die aan gansch Eurooa, in onze Dietsche taal, de ~e-heimnissen van hemel en aarde uit-le^de ! Artevelde die, hadde hij ge-leefd, een vrij Vlaanderen, een rijk der Nederlanden hadde gesticht ! Voor ons, Vlamingen, is 1302 de PTondsteen van ons bestaan. Wii kennen r?een veldslag in de wereld die voor een volk zooveel beteekenis had aïs Groeninge voor ons. Wat is daarbiî hoe achtingswaardig dan ook, de instellinc van een dvnas-tie. de troonbeklimming van een vorst, de tiideliikheid van een 21 n luli ? En we zouden den Soorerslag vieren als een « afo-ezette^ heilierdag. ! » Neen, Vlaamsche vrienden, geen mensch die daaraan denken kan. LUC,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods