Het volk: christen werkmansblad

1172 0
07 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 14 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cf9j38ms64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vier-cn-Twinligsfe Jaar» - N. 5 Godsalsost—Mssezia—Eiaeniaa ïïoeusdag, 7 .fannaiï 1914 Aile brîefwissellngen mchtvrîj te Eenden aan A. Van Iseghem, ui'gevçr Veor de naainl. maatsch. « Drukkerij Uet-Volk», Meersteeg, i(j, Geai. Pureel van West-Ylaaiideren: Gaston Sessuyt, Gilde der Arabaeh* icn, Korlrijt. utireei van Antwerpen, Tir.ibant en Limburg: Vik'or Kuyl, Minderliroe-ae;strau, 21, Leuven. iiureei vonr l'ransch-Noorden: Ç& Vérin, Uuç 4'Angleterre, i5, Mils. HET VOLK Kîesa schrijff sm Op aile po'sîkatrforeii aan 10 fr. peï jaar. Zes maande'n tr. S,00. Drie maaa« dên fr. 2,50, „ ' ftâBkâwsligjtigon s Pfiis volgens îariei". Von.-' >, te be» lalen. RechterHjke herstelling, 2 franS per regel. Onseteekende brieven wordsn g®» weigerrî 1 TELËFOOri N' 137, Geat, VerseMjnt 0 maal pep Week CHRISTEN WERKMANSBLAD g CElîTiEBftESB HET BUHMHER 3 CENTS E-EVi EN ES ET Blj^OfSSEL EENE VOORTREFFEL BEWEGING. ■ WtSid A XLtlJWA il Voor wien de levensgang der mensch-h id ter harte gaat, is elke geboorte eene tewichtige gebeurtenis. Voor wie zijne persoonlijke zending in dien algemeenen levensgang beseft engewe-tensvol wil volbrengen, kan die gebeurtenis met niet te veel zorgen omringd zijn. Helaas, het verslappcn van 't zedelijk bewustzijn, de kommerloosheid en het gebrek aan plichtbesef, de onkunde van iedersmaatschappelijke roi en bestemming, zijn maar al te dikwijls oorzaak gewor-den dat het bij menige geboorte aan die noodige zorgen mangelt ; in sommige middens is het zelfs zoo ver gekomen, dat ds misdaad loert op de komst van de onschuldige levensspruit, indien zij niet zelfs die komst tracht te verijdelen. V.len zagen de kwaal en het gruwelijke kwaad ; velen zochten naar middels om er tegen in te gaan, docli altijd bleef men machteloos tegenover cen monster dat sieur en gemakzucht involgt. Mannen van wetenschap hebben ook de hand aan 't werk geslagen en, volgens we heden mogen vaststellen, hebben zij eene beweging verwekt die ons stliijnt veel-belovend te wezen voor de naaste toe-komst.Die beweging, aangelegd door den heer Professor D1' DAELS, te Gent, heeft ten doel eerlijke v.oedvrouwen te sterken door bekwaamheid en door waardig leven. opdat het ontluikend wichtje indekennis, het gevoel en 't plichtbesef zulker vrouw aile levenswaarborg moge ontmoeten. Deze beweging heeft iich thans over ver-schillende provinciôn van ons land uitge-brei en geniet den steun van aile genees-kundigen, die wat voelen voor eer en plicht. In 1912, zegt het Vroedvrouweniijd-s h ijl, ontstond de vroedvrouwenbewe-£ing. In 913 werden de provinciale vereenigingen bijna overal gcsticlit en het inriclitingswerk overal doorgedreven. In den loop van dit jaar hebben wij dric blijde gebeurtenissen beleefd : het mach-tig verspreiden van de fransclie uitgave van 't Vrocdvrouwentijdschrift, het cerstc bclgisch Vroedvrouwenkongres, en het sticlilcn en de wetlig erkenning van lief Algcmce Verbond. Op aanvraag van de Beroepsvere:ni-ging van Brab. lit versclieen de franschv uitgave van 't tijdschrift ; het cerste nu ni mer in Jnnuari 1913. In eenige maan-den tijd klom het cijfer der abonnementen tôt rondom de 600, bijna zooveel als de vlaamsche inschrijfsters. Dezen uitslag noemen wij schitterend, te meer daar liij bewees bij de waalsche m dezusters, haa \ iirig ve langen steôds op de hoogte van den vooruiigang te blijven, het leven der vlaamsche beroepsvereenigingen te willen kennen, haren wil, met de medezusters van 't gansche land eensgezind te werken. Vroeger reeds hadden de vlaamsche Vereeni ingen insgelijks den wensch uit-gedr kt met hare medezusters van he' waalsche land nauwere vriendenbanden te slaiten. Het was dus een merkwaardig feit den vooruitgang der twee uitgaven van 'het Vroedvrouwenlijdschrijt gade te slaan en te begroeten als een nauwere band tus-schen medezusters, als de aankondiging van ailes wat der vroedvrouw kan aanbe-langen binnen en buiten 't land, als het innig verbond tusschen de vereenigingen van 't gansche rijk, als de verzekering vân onderling onderwijs, onderlinge steun en verstandliouding. Het was vooral de voorbereiding van een tweede merkwaardig feit : Het moge-lijk maken van een algemeen belgis-h kongres, dat aile verwachting overtrof. H,et was het doors'aande bewijs van het mogelijk sàmenwerken van goede in- zichten en goede g'edachten ; het was eene groote betooging van wederzijdsch ver-trouwen en achting, van hoop op beterc toekomst. Voor de eerste maal waren vroedvrouwen uit aile provincièn samen-gescliaard en 400 in gelai, hadden zij de zaak liarer verheffhïg in handen ge-nomen,Uit het kongres sproot nu de volko-komene inrichting van het Vroedvrouwen-Verbond. Met fierheid mag het Tijdschrift roemen dat het sedert zijn ont-staan, het algemeen Verbond met midden-bureel immer heeft aangeprezen, dat het Algemeen Verbond nu negen Vereenigingen ineensmelt op de 13 bestaande : namelijk Oost-Vlaanderçn, West-Vlaan-deren, Antwerpen, Limburg, Vlaamsch en Waalsch Brabant, Aarlen-Virton, Iienegouw, Namen. Het verhoopt groote-lijks dat aile Vereenigingen van 't land het zich ten plicht zullen rekenen, door de maclit van 't Algemeen Verbond, haar beroep te bevoordeeligcn. Het Verbond is buiten aile polilick en personentwist, want vergeten wij het niet, in den strijd voor de verheffing kan geen plaats zijn voor onderscheid tusschen vlaamsche of waalsche medezuster , hier is geen spraak van ras, taal of politiek gedacht : elk verbond spreekt zijne taal, elke medezuster denkt naar goeddunken, maar de vroedvrouwenbeweging staat bo-ven alletwisten, boven aile persoonlijk ge-schil. De Landsbesturen en de openbare macliten zullen niet liet gedacht van de een of andere inwinnen, niet van eene enkele Yereenig'ng maar het gedacht van aile, van het gansche beroep, welks verlan-gens, wenschen en strekkingen door het Algemeen Verbond zullen verdedigd, welks plicliten en rechten zullen herin-nerd en voorgehouden worden. Het Algemeen Verbond, de tolk en weerkaatsing der eerlijke vroedvrouw bezield met den vasten wil aan haar volk en haar land nuttig te zijn, drijft den strijd voor verheffing op wctenschappe-lijk, maatschappelijk en zedelijk gebied, het drijft ten strijd tegen kindersterfte, tegen vrijwillige vruchtafdrijvingen, tegen neo-malthusianism. Niet enkel deze gewichtige uitslagen mogen wij aanhalen, ook nog de eerste pogingen aangewend voor wetenschappe-lijke verheffing : VoordraclUen en leer-gangen; voor maatschappelijke verheffing ; verhooging van eereloon, stichten van pensioenkassen, van inlichtjngs-bureelen ; voor zedelijke verheffing : het bekampen der oneerlijke medezusters. Op dit gansche gebied werden woorwaar voortreffelijke uitslagen bereikt. Nog eene uitstraling van de werk-zaamheid van 't Verbond : het ontstaan van het Moederkensblad, dat door de vroedvrouw bij de kraamvrouw wordt ingebracht opdat het haar een blijvende leergang van kundige moederzorg voor haar kind wezen zou. Ja, die beweging noemen wij voortref-fclijk ; zij strekt ter eere van lia e aanleg-gers, prof. DAELS en zijne bevoegde en ieverige medewerkers. Zij is geroepen om veel onnoemelijk kwaad te beletten en onschatbaar goed aait de menschheid te bewijzen. Zedelijke en maatschappelijke belan-gen, ziel en lichaam der samenleviug hebben er ailes bij te winnen. Zij strekt om te worden de schutsengel van de eer 1 en de gezondheid der moeder, alsmede ivoor het leven van 't kind, dat de voort-zetting is van het leven der geheele mênschlieid. Zulke beweging verdient ons aller lof en dank en den steun van al wie, tôt steun in staat, eerlijk denkt en gevoelt. SCHIPSRAMPEN. New-York, 5 Januari. — De spaansch "stoomer Calvo ontmoette op 40 mijlei ten zuiden van Sandy Hock een petrol stoomer, in nood verkeerende. Hij vaard Iiem ter hulp. Een boot,, bemand met den eerstei officier en zes matrozen van den Calvo werd in zee gelaten, doch kapsijscle gelukkiglijk kon men de mannen op pikken. De Calvo gelukte er nochtans in dei petrolstoomer op sleeptouw te nemen maar hij begon op ongeveer 15 mijlen tei oosten van Sandy Hock te zinken. Het is de petrolstoomer Oklahama Hij werd zinkend aangetrofïen door dei duitschen stoomer Bcierea, die den kapi versctieidene ofîicicren en een zeke H ai1" m\ i ■ i getal matrozen opnam. Een twintigtal 3 leden der bemanning verdronken. 1 * 1 * * Havanger, 5 Januari. — De noorweeg-3 sche stoomer Espana, op weg van Stettin naar Bergen, is gezonken. Acht leden i der bemanning kwamen om. DE KOUDE IN FRANK RIJK. J I Aurillac, 5 Januari. — De thermometer is 20° onder zéro gcdaald. Al de rivieren î zijn vervrozen. , Nabij Buimes heeft men het lijk van î een jong meisje gevonden, aan koude Ibezweken. De brievendrager Valentin, van Tr.izac, verrast door het témpeest, viel nabij het dorp en Werd stervend op-genomen. Men spreekt nog van andere l'l slachtofîers. Buitenlandsche Politiek DE ONGEVALLEN VAN ZABERN. Kolonel von Reutter, bevelhebber vai het 99e duitsc'he infanterie, waarvan lui tenant von Forstner zulke droeve moei lijkheden met de Elzassers verwekte ti Zabern, is maandag voor het krijgsgerech verschenen. Hij is beschuldigd, zich onwettelijk di uitvoerende macht aangematigd te hebbei te Zabern, in de tweede helft van Novem ber laatst, — zonder wettig gezag vrij< burgers te hebben doen opsluiten, — aan slag tegen de persoonlijke vrijheid ge pleegd te hebben. De kolonel steunt zich op ccn pruisiscl dekreet van 1820. Hij heeft door luitenan Schadt en zijne mannen betoogers doei aanhouden in de straten, waar een lion derdtal mannen samcngeschoold waren Er was geeji burgerlijk gezag, walit di voorzitter van den departementsraad t Straatsburg en de burgemeester van Za bern waren zic-k. Den vrijdag werden 28 personen aan gehouden, waaronder de rechter en di prokureur. Hij deed lien in den Pandoren kelder opsluiten, omdat de burgerlijki overheid hen zou vrij gelaten liebben Desnoods zou hij zijne soldaten bevolei liebben van huniie wapens gebruik t1 maken. Koloilel von Reutter eischt aile verant woordelijkheid voor zich zelven, zijm ofïicierpn hebben slechts zijne bevelen uit gevoerd. Moest.het.geval zich nog voor doen, hij zou îjog handelen gelijk te Za bern. M. Mahl, arrondissementsbestuurder ti Zabern en vertegenwoordiger der be voegde overheid, zegt dat de kolonel zicl niet tôt hem gewend heeft, wat hij als een beleediging aanziet. Aile maatregels warei genomen om de-militaire eer te vrijwaren Ware von Forstner niet uitdagend in d' straten verschenen, er zouden geen be toogingen geweest zijn. De provincial stadhouder keurde de handelwijze vai M. Malil volkomen goed. Een gendarni 'is dan kohien bevestigei dat, wanneer de troepeiï handelend op getreden zijn om aarihouclTngen te doen de zoogenaamde betoogers volkomen kaln waren en slechts eenige kinders wat pre maakten. Zekere M. Grossmann kwam dan noi verklaren, kolonel von Reutter te hebbei liooren wenschen dat de soldaten vai hunne wapens gebruik maakten. Volgens den Lokal Anzeiger zou d policieprefekt M. von Jag'ow, van Berlijn die tegen de biirgers van Zabern optrad eene hooge onderscheiding vanwege dei Keizer. bekomen hebben. De Elsacsse voegt er bij, dat de Kroonprins den sabel gekken kolonel von Reutter geluk ge wenscht lieeft. HET DRIEVERBOND. Er is aangekondigd, dat M. di Sai Giuliano, namens de italiaansche rcgeering een bezoek gaat brengen aan de oosten rijksche hoofdstad Weenen. Dit nieuw wordt door de italiaansche drukpers zee gunstig onthaald. Sinds een tijdje reeds, doen di italiaansche dagbladen over 't algemeei liun uiterste best om de volkomene ei nauwe verstandliouding der mogendhedei van het Drieverbond (Duitschland-Oosten rijk-Italië) te doen uitschijnen. Ailes wat die verstandliouding zoi kunnen schaden, wordt zorgvuldig achter wege gelaten, zoowcl door de italiaansclu diplomatie als door de drukpers. RUSLAND EN DUITSCHLAND. De Novoie Vrernia overschouwt Rus lands toestand van 1813 tôt 1913 en wijS' op de gevaren ccner insluiting vanwegi Duitschland voor Ruslands economiscln uitwegen. Tegenover de germaansche, moeten wi de slavisclic 'verbreiding stellen, het i: hoog tijd, zegt het russisch blad. Wi moeten het verbroken balkanisch verbonc ziefi te herstellen en in betrekking" lever met de slavische Staten, welke dat Ver bond uitmaaktèn. Het hoogste doel van Ruslands politiel moet zijn, deit germaanschen kring t( verbreken die hbt insluit en Riisland en a de slavische Volkeren met rîoodlottige ge volgen bedreigfe. <■ l« Il11 ■ "l'VHL III II—mi WHl 1LLES WHT. VOOR DE BRIEVENTRIEERDERS — Die nultige postbcdienden hebben cent Zware vei'antwoordelijkheid, vooral in di postkantoren der groote steden. De minstï verstrooidheid kan voor gevolg hebben da1 weerdcvolle stukkcn verloren gaan. D( minister van posterijen wil dan ook d< diensten belooncn van de brieventrieer ('ers, en heeft -daaroni besloten liun iedei iaav eene vergoeding te verlcencn, VOOR DEN BLAUWENBUYL. — We lezen in den niet-katholieken Echo de la ' Bourse : « Het krediet van België is in den vreemde gevestigd door eene handels-1 beweging buiten aile verhouding met zijne bevolking en die het plaatst op den [ rang der grootste en stevigste rtatiën. » Een land, waarvan alleen de uitvoer L van liandels- en nijverheidsvoorbreng-sels, gronsdtoffen en gefabrikeerde waren omvattend, jaarlijks drie milliard frank 1 overtreft, heeft het recht aanzien te wor-[ den als een handelaar in vollen voorspoed, en men zou in den vreemde groot onge-lijk hebben, nopens de volstrekte en on-betwist bare zekerheid - onzer belgische publieke fondsen, PARTIJTWISTEN, J keukenruzies ernstig op te nemen, die in L 't Parlement ZEKERE VEROORLOOF-1 DE GRENZEN NIET ZOUDEN MOGEN ■ TE BUITEN GAAN, OVERDREVEN • OF VALSCHE scliattingen, welke uit-; sluitend aan ELLENDIGE KIESBERE- I KEN INGEN te wijten zijn. » De "pàrtijtwisten moeten zwijgen tegenover twee kwestiën : de nationale ^ verdediging en 's lands krediet in den vreemde. [ » Men heeft het recht en soins den 3 plicht het belieer eener regeering te be-; knibbelen, men heeft het recht te zeggen J dat belastingen en sociale wetten den 3 nijverheidsvoorspocd verzwakken, maar ] f men heeft het recht niet te doen twijfelen aan 's lands krediet, dat op de stevigste grondslagen gevestigd is. » TEGEN HET ALKOOLISM. — Het Zweedsche parlement heeft eene wet ge-stemd op de werkmanspensioenen waarin de volgende bepaling voorkomt : Het recht op liet pensioen vervalt wanneer door het « misbruik van alkool de gopension-neerde gewoonlijk in staat van dronken-schap verkeert ». De bclanghebbende verliest dan aile recht op de bijdrage van den Staat. Hij verliest ook dit recht tijdens zijne straf, in geval van veroordeeling Lot meer dan eene maaiid gevangenis. DE MILLIOENEN DER ARMEN. — (Zie het artikel : De fanieuze Hospicc-raad van Brussel.) Dienaangaahde lezen we nog in de Déjense médicale : Hët verslag Velîut is een jaar oiul en die h'eerèn, welke reeds hunne-fabelaclitige onbekwaamheid bewust waren, wisteh toen dat zij het oorspronkelijk bestek voor het gasthuis Brugmann met 5 mil-lioen oversclïrèden haciu^h. Tijdens het procès dat dit modelbestuur aangedaan is, zal yastgestëld worden dat het vol-trokkeïi gasthuis ten minste 18 millioen zal kôsten, 't zij DERTIEN MILLIOEN MEÈR dan het bezet Brugmann bedroeg. Arbeidersbeweging. ; ARTIKEL 310. — 57 BETICHTEN. Den 9 Februari aanstaande verscliijnei i vôôr de rechtbank van Antwerpen, 57 zee ; lieden, beticlit, tijdens de laatste zeelieden v staking van aanslag op de vrijheid van dei . arbeid. Deze zaak werd destijds veel be ; sproken. De socialisten oefenden toei - zulke ongehoorde dwingelandij uit oj î andersdenkende werklieden, dat het par i ket het noodig oordeelde krachtig op ti treden en zelfs cen aantal der vooraaamsti i opjp.gers achter 't slot te zetten. - NOG EENE DREIGENDE UITSLUÏTING TE LONDEN ' _Allo.cn in Londen worden ongevee 150.000 werklieden in 't bouWvak ge bezigd. Zooals in meestal de andere vak ■' ken was er gedurende de twee laatst 1 jaren eene geweldige werking ontstaâi 1 tegen de onvcreenigden. Op menig werl werd cten arbeid gestaakt, en dit zoolaiij 3 tôt de onvereenigden bij de vakvereeni ' ging aansloten of het werk verlieten. ' De ondernemers lieten dat nogal gaan 1 doch nu dat 't slap seizoen is ingetreden r stellen zij eveneens hunne eischen. Deze zijn : 1° De nog voortdurende sta king moet onmiddellijk eindigen : 2° D vereenigingen nemen de schriftelijke ver bintenis al de leden te stratïen die de be palfngen van het werkkontrakt verbreken 3° Op de werken zal geen kontrool mee ' geschieden om te weten of de werkliedei vereenigd of niet vereenigd zijn. ' Wordt dit niet aangenomen, nog dez ' week is het bal-op. De bazen leggen ail s werken stil. De vakvereenigingen scliijnei ' zeer gerust. Ze staan kloek vereenigd ei bescliikken over veel centen. Wat cr gebeuren zal moet de toekoms uitwijzeri. Ondertusschen kunnen wij voor de zoo veelste maal vaststellen dat Engeland eei geweldigen economischen strijd te door [ worstelen heeft. En in plaats van naa ' îniddflen te zoeken 0111 tusschen arbeid verstand en kapitaal meer overeenkoms te bewerken, daar ze elkander toch nie mi'ssen kunnen, ziet men langs beide zijdei : der baricade de bewapening versterkei ; met de dwaze bedoeling elkander te ver ; pletteren. Meer rechtveerdigheidsgevoel, meer : liefde, .dat is er noodig. ; IN DE MIJNEN VAN ZUID-AFRIKA. i Uit Natal komen eenigszins gunstige: I berichten. De meeste mijnbesturen schij 1 nen reeds tôt eene schikking te zijn ge - komen met de Europeesche mijnwerkers zoodat men wel verwacht dat een alge meene staking zal worden vermeden. En 1 in de Investie der Indiers zijn de onder-. handelingen van den heer Ghaudi met de . regeering nog wel niet geëindigd, maar is 1 de toestand toch veel verbeterd. DE STRIJD TE DUBLIJN. ^ Alhier moest onder stakers en uitge-slotenen eene geheime stemming gehouden [ worden, met de vraag, volliouden of terug < 1 aan het werk gaan. I11 Engeland wordt 1111 verteld dat de Dublijnsche leiders deze stemming niet hieldcn, omdat ze vreezen dat de over-• groote meérdérheid verlangt, aan welke r voorwaarden ook, den arbeid te hernemen. " DE STRIJD GEWCNNEN. 2 De werkstàking der zeelieden in Itali(5 ! heeft 1 y2 maand geduurd en de uitslag - was eene volledige overwinning voor de i strijders : 100 tôt 120 frank per maand mi-I nimumloon, 8 uren werkdag, aanstelling van scheidsgerecht, verlof en geregelde f loonsverhooging. De vaartmaatschappij Dociéta Italianna zal elk jaar een liait millioen meer aan loon moeten betalen. - DE STAKING DER GEMEENTEWERK-5 LIEDEN. te Leeds, in Engeland, is er nog verre, van " af een einde te nemen. Een aanbod om ' hunne vragen te veranderen werd afge-wezen met het besluit den strijd voort. tc zetten. Ook te Blackburn staakten 40G 3 gemeentewerklieden den arbeid en te l Wolverhampton dreigen zij insgelijks de J trams in de dépôts te laten. ' Het werkt dus aantrekkelijk, het voor- beeld van Leeds. , Uit eene latere bron wordt gemeld dat de 1200 stakers te Leeds op 100 man na door werkwillige werklieden vervangen ^ zijn, zoodat ze nog enkel als slachtoffers hunner staking kunnen aanzien worden. " Nog la ter ontvangen wij dit nieuws : Met toestemmiiig hunner ouders lieb-' ben een groot getal schoolkinders aan het schoolgaan verzaakt. En deze die voorl-gaan worden met sïagen bedreigd. De j schoolstaking moet zijn een betoog ten voordeele der stakende stadswerklieder. en een protest tegen den algemeenen 011-derwijsvertegenwoordiger M. James Gra- Îliam, die in de kommissie waar werklieden en vertegenwoordigers der stad, de oor-zaken der staking onderzochten, tegen de werks.takers positif nam, :■ Een gedeelte der ijzerenwegbedlenden - van Leeds weigercn de waren te laden ol , te lossôn in bestemming voor het gémeen- - tebestuur van Leeds. 1 De fameuze Hospicieraad van Bruss Maandagar-hternoen heeft de gemeeni raad van Brussel zitting gehouden om 2/ voorloopige ]cre<lieten tei- beschikking cl hospicen te stellen. De radico-socialisten v, don. gemeenteraad hebben van de gelegc . heid gebruik gemaakt om te tempeesten t g.'ii degenen. die de verkwistingen en smiilpartijen der ïnxtioo-socialistjsehe mec deiheid van den hospieeraad aan 't lie brachten. Citoyen C. HUYSMANS oordeelt dat een klerikaal ailes valsch is. (Iïij heeft blij baar zijne eigene valsche rot in de beruch werkstàking van Turnliout vergeten.) Wat de doctrinaire ri (liberalen) betreft, : leveren kopij aaii de ktcrikale drukpers. . M. JACQMAIN (lachend). — 't Is ontre-61. loofiijk ! Citoyens HUYSMANS en PLADLT gaao e- aan 't huilen. 12 Burgemeester MAX. — Aïs ge u zoo voort er blijft gedrâgèn gelijk slecht-opgevoede kin--m dors, zal ik de zitting schorsen. — n- Citoyen HUYSMANS, sprekende over be-;e- noemingen van dokters. — Boven 51. Délié court hebben wij Dokter N.., een kafcholiekf ■r- ' verkozen. lit _ VANDRVELDE. — Verschooning ! hij is liberaal ! (Gelach, rechts.) in RAD1CO BA UWiïNS. — Men had hem k- ons vooi'gesteld als kathoiiek. (N.ieuw a'cl tch). te CITOYEN HUYSMANS; — Dr Thôcleii, medewerker aan den XX" Sicrls... -Jj -M. BRASSINE. — Weeszekordathq hoj niet is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods