Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

243 0
25 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 20 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4q7qn5zx11/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dard© jaargang « 658 • Oiatiemeai Zondag 2J5 ea M^anda <j 26 Febru&ri 1917 ONS VADERLAND %iwfcfe«p-IJifi&ti9Ver : & Tli&P'Ëftf.-IBUYtJI l3u:;nfecr'ifc«9«a»l 82, SE MME (Batasia) Franfcrijk > U, m» ti *>t. CALAIS OPBTtl » J BAECKEI. ASCT, rue RsHU, I?, CMJUfe HECHT DOOa VRM ÊN VRANK ♦ * -*• ♦ VOOR QOD £fcj VOUt EN LANO StlflMt 3.3B p. per- rsmmtsS «•00 lr ■ pce lPiR«sl«r abommememtsn Franfcrijlt I.BC fi>. p«t nt»M 6eP0 fr. p»p iriaieilH Kngataita en M R 70 «r. ppc RMBri R,0® ?r. p»p %rim 4«fc vrfcrlî*: ta: S*«*t ( i -fttttiyt î£ btrt Tt9jt\x. CfO- f c» biï «J > $Ti _ M»N«nt«l*i. In Capite Jejunii Na de vi«r gebedac, de Pmster kô-«proside de a»eh met wijwater, bewie-rookte ze eveneen» driemaal en wanaeei de asch over zijn boold «g.s uitgestrooid daalde hij du trappen van het altaar af en gin g naar het voix dat naderblj was ge-kemen en taekendehet zwarte asch«ruiA je op ieder voorhoofd onder de woorden: « Ctedenk, o manseh dat gij stof zijt ex tôt stof mit waderk&eren. En ondertusschen zoag het koor de : klacht van Joil « T«rvaogen wij ons ! kleedsel door zak en asch, laten wij vas-ten eD weenea voor den iieer, vsant oa ïe ttod is overvloadig aaa barmhartigheid, om onze zondente vergeven. -- Tuaschen het voorportaai en het altaar zullen de priasters ««enec, de dienaren des Hee-ren en zij zullen zeggen : Spaar, o Heer, spaar uw volk en sluit de» aiand niet van hen die u leven. Târ^ijl de g^laovigeu o id«r de hellige mis dia op dszes ceremonièa volgde nog de woordsn «vervogeoctGedenk omensch dat gij stof zijt en tôt stof zult wederkee-ren » bai de priester aan het altaar : vérités H«er«an u»e geleovigen aezan h*»ili-genvsstsotijd met «aardigen godsdienst-ziu Ubegisuen en met ongestoorde gods-vrucht te veltrekken De v#ertigdaag«che vasten *as dus b.e-gonQnen, de tijd van boete en gebed en tiiepe overwsgen van hat bitter lijden en sterven van onzen goddenlijken ïaligma-ker.Weliswaar was de ware geest die de geioovigsn bezielen moest zoo levendig en vurig niet meer als in vroeger tijden maar nog kwam veel volk ter kerke, den heiligen uruisweg doen en luistsren naar het vsrhaal dsr Passif O.H J.C. Dan **as hé?t ri®g in dsn hsilig^n tijd vaa vred'i, nu zijn het earlogsdagei'. Ea ^ijl ailes door dea gaest van op-stand bœisld wordt, wijl de volkan zoe-Eea elkaar te varni»l»n, '«sijl de zondige wereid iederen dag langs hoa meer zi^l-ellsnde biart, he/'nieu < t toeh de Kerk iedaren dag haar seu'ïenoud leven en isdsr tijdstipen ieder jaargetijde scheukt aan de christese zisl levensz^etheid «a eeuwige hoop. Wij b<tleven het darde oorlogsjaar, dat dss laaiste bloedig» botsiijg zal m^ebren-gsn....We wachten m«t moed den beslisssa-den siag. Groot «as de beproevirig dis wij door-stonàea «n ons lijden was dikwijls ge-weldig taah schijnt van dit ailes het einde nabij en was onza hoop ep verios-sing nooit zoo groot ais nu, toch ver-maaat Deze die aile l«v«n gesft en weg-Môôiaat, deze die d« toekemst der volke-ren rif.ht en besiist. onte Hesr «n onze fiod, Hij vermaaat ons zeggende door do woorden van den ftenisis: Gedenk mensch dat gij stof zijt en tôt stof zult wederkee-ren, gedenk dat ge allen niatigheid zijt en alten vergaan zult, gedenk dat a'ie gewrocht uwer handen lijk gij zelve zijt, niadgaeid is en dat de ver *ezenlijking van ailes wat geberaamten ontwerptvoor de toekoœst, afhacgt van deze die weet, ofge zelf morgtsn nog bestaan zult, daar-om bfgint hiermede : u*en God te be~ tainnen, klaag «n v«een over 't dom b«-dreven k«aad, doa boete en bid. Ea de kerk, als middelaarster tussch^n God en het zondiga menschdom Kleedt zich in 't paarsche passiegewaad.... ze wendt zich tôt da wereld en roept : « Dit zegt de Heer : bekeert u tôt mij met ge-heel uw bart in rasten en in ««eenen en in ^eeklachten, want goedertieren en barmhartig is Hij ! wie weet of Hij niet veranderde en vergeving schenke en achter zish late eea zegen. (Joël C II) Boste ! boete en Gi>d zal om uwe boet-vaardigheid aile onheil afkeeren en u overvloedig zegenen. If a deze vermaning is de stem der kerk eene kla«ht tôt den Heer maar eene klaeht "aarin boop en bstrou'-ven aaa-houdend stijgt tôt dat de Verrijzenis plot-sftlings daar is enuit de borste» de lang-verwachte jubelkreet uitrukt Alléluia! Leven ! Verlossing en ?ege. Boete en gebed zal onzen God be^e-gen « 0 Heer, vergeldons niât aaar onze zoaden die wij bedreven hebben en niet naar onze Gagerechtij heden. Help ons God, onze Redder en om de eer van uwen naam, bevrijd ons en wees genadig voor, onze zoaden «m «411e vanuwe» naam. » Boete is de antithese van de sebrikbre ver-vilderiog die de ooriog in da zielen baarde. Weliswaar baneveas de verdier-lijking die woedt is er bij val n in krach-tiga reactie eene opvleugeliag ontstaari naar mysticisme, maar dat zijn sleshts de uitverfiorenen, 't is de algemeeïie geest van 't oude a ware en eehte chris-tsn mensch zijn », die zi&k is en ne|-k'vijat omdat het geweten te openbAar an te uitspattand ge^orden is; boete m gebed ho«ft de redplank te zija der t lendeiielen, waarvan zij /.ich zullen vast-klampen om te drijven naar den veilan oever van « leven in en met God ». Boete en gebed hoaft het hoogste mid-del ta zija dat wijehristene soldaten moe-ten gebruiksn om de verzekferiog van den zege onzer wapsnen te bewerken en zoo de ellende en de aanhoudende rampen die ons Yaderland iederen dag diaper ia den afgrond stooten, te keeren in *en machtigen triomf en het weer ontbloeiea van een n©g schooner, neg voorspeedi-ger aaar »og meer ehristen Belgie. î. A.. G. DE TIJD TOT DEN OOGST IS LANG EN MOEILIJK Yerklariug vau Mi iisUr Uelfferich Amsterdam, 20 Ftbr. — De Bultsake dagbladei gevea da redeveertsg van M. HelKericb voor d< Baltsche laudbouscemmissle. Ma verMaard te hebben dat de Engelsahe blekkade aan het ftultsct volk klaar heeft doen begrijpsn dat het lasd enka! kan gered worden door den laiâbouw, voegd< H. Selfferlch erbtj, dst dit prineitf vaertaai toepasseiljk 1» ap Sngeland ten gefolge van de dulsbooten blokkada. • Halfferlch den ;,t dat diïigalschsn het onmo-gelijke zullen doen om den teeitand te verhelpeis maar dat zij er nist zullen toe komen. Yîat den onder erlraerlag aa&gaat, zegde hij, ■»ij hebban de kwestie zorgvuldlg overwagen en tiurmi wageo; =»1; zijn van dea $eede^. ai slaei zûker vri| uiien niet teela en ca; iemani ons dit wapen ontruit. Na aan de landbiuwrs e&ne sienne kraebtin-spaaning gevraag» te hebbea tiEdlgde blj met de volgeada waordeu : Ba wej is nog lang ea lasiig tôt aan dei aogst en de beste plaoaen voar het tee-komende jaar, het rustalues ^erfeen, de apotferln-ringen vao onze landlleden met het ooi? op den oogst »an dit jaar, kunnen ?oor ons i'i a#od?aise-I jkheid nJet wegnemen waari wij zijn, vaa ons te vergnnoeteen met hetgeen «aor de eeDl.t;e ma»n-dsn aog voorhanden is. V rklariog vaa eea Beierscben minister Zurich, £• Pekr. — ®raaf lartllag, de eersta Boierscha minister, heeft aaa da « Museser Seu-esta Wachrichten » de volgende verklarlng gedaan: Ons oagpunt is dat de ooriog ten aile» prijraen doar aile miidels moat geeiadigd worden. Hlndacbirg heeft varklaard dat de aarlog $h §-risah oneindlg kan duren daar onze verilezsn min-der zijn dan de nieuwe troepan ap volgent.ljk «n-der de wapeng gerespen, maar de aoriog kan dia ook ln het oneindlge gstrokken werdea door oaze vijanden, aangezien zij hen langs de ree kunnen bevoorraden. Bijgerolg Indien wij met den ocrlog willen gedaan ma»en, mo ten wij deze bevowra-ding doen eindiaen. Het mîddel wordt ods ver-sch>fi door onze onderz- eer oatiog. DE KRACHTINSPANING DER ENGELSCHEN Colonel Gaedie overloopt in de « Tor^aerts » den mtlitairen toestand op het Westelijk front hij toont het echte karaitter van de B'igel-abe kracbtinspanniBg en answoordt op de bewering van zekere Duitsche kritieters die wliien doen ge-looren dat de uitbreidlng -'m het Engelsch front bewijst, dat de Fraaschen ver/.wakken : De Engelschea hebben in de sactors die zij be-zetten, opvolgerd hunne aanvallen uitgebreld. Deze hebben ri et alieen voor doel aan het bevel-bebbergcbap nieuwe inlichtingen te verstr«'ften maar ook hun steliingen ten anzea nadeele te ver-beteren en altijd maar dieper te dringen. Zij rich-ten vooral, mat kopptgheid hunne pogingen op den «itersten Noordensector van de Somme, op beide oevers van den Ancre en dit ^aarschijnlfjk met het doel hun toekomstig aaavalsftont uit te breiden. 0ok op andere punten, oeder andere vooir At-i reeht en Tperen, >allen zij aan zonder dat het , eahtar voer den oegenbilk aiogelijk is hua iaziaht • te deorgrendeB. Elndelijk ziio wij thaos ?tîker dat zij voorîgaan belanjsrijke sectors vau het frauscb front oyer te aemsn en dat zij onlangs eea niftuwen seetor ten Z. «an ds Somme overgenomen hebben. H^t ware .gevandtjk daarin eeu bewijs te wliles zoeken van vsrzwaksia^ der Fraasaàe troepen, 't is een-voudlg een bewijs dat de Mngelsehe bulpbronnea toeganomen zijn en dat deze aan de Fianscten toalaten hunne troepen op andere punten samen te trekken. Het zou aor ons eeu missiag wezen te deuiea dat de Franschen de aanvalskracht hun-ner troepen vernlDderen. Drle Belgen deor den krijgsraaë ter dued veroerdeeld De Beigische knjgsraad, ^oorgezeîen door; Majoor Bouten, na hei 2 jagers te voet, heeft i docdârdtg drie Beige», beschuidigd ran voor ; dea vijand aan de beTelea bunner Oiersten te j hebben geweigerd. ter dood yeroordeeld. De ee;sî« b«tichte, Frans Verstappets, vrij- j willigar van het 5a lmi#refiment, was in de : *erbetetinjseonipagnk »*n de IVe L. d. Op 24Jusii9ié werd hij door den krijgsraad ▼o«r vijf jaren in de sirafcampsgnif ingeiiifd om zij -en post ïerlatea te hebben voor den viîacd. 0 ft Dsc., vaa de loopgraven terug gskeerd, kreeg hij cp 10 Dec, bevel opnieuw Maar de loopuravea te gaan. Dit be/ei werd hem daseiijks vernieuwd toi op den oogenbiik *an het verirek »a*r meni nog eens ai) ne af-wezigheid bestatigde. Op 9 Januari werd hij aangehouden te Attaques (P.-de-C ). De andere beriebtei?, Geiardi Kaphaéi, milicien van 1914 bij het la licieregimsnt, shafeompagnie 5e 1. d. ea Weyens Theopaiel, Trijwiliiger, ook vau het le linieregiment, siralconipagnie van de 5e 1, d. Zij haaders d«Z*>lfde bsveien in âezeifde voorwiiarden oiitvangen op 7 Jan. ea volgecde dfgea. Bij het v«jtrek wîrc.n zij vardwenen. Op 19 Jaa. werdos zij aacgêhouden te farijs. Bîidoa «ajeB op 8 JuJi JÎ15 tôt 5 jutes tucht-huifstraf vcscord«ald ge^esst. Ni ondervragiag der batieBiep werdnn door deu kiijgsraad de lut en*' t»r, Coisoul en ©limant gehoord, âia bavestii>deïï' dat eenise aren voor het veitrek het be*el n«gr ds loop-gravea te vertrekken Te;nicuwd Wsrd. Ôra i3 area werden de diie bsdehten ver oordeeld toi de doodstraf door de w^pens, Da betiahten rertJaarden eene gasadevraag aat! den koniag te wiilen voorleggen. Na eene beraadslagiEg heeft do krijgsraad beslotea deze vrsaa1 niet t<3 onderâteunen. HET BESLiSSEND TlJDSTIP VÂl DEN VELDTOGHT NADERT Londec, SI F«br. — M. , Nevil;e Ghamberlin, bsstuarder »art des nationalen burgerlijken dieiist spreseade veer deleden vao de Stock Ecebange heeft belaagrijke v-rkiariages afgelesd : Ik riebt mij, zegde bii, tôt de Stock Exclusse om hare medeirer ing ta bekomen voor de oplos-sing van het vraagstut waarmede iï gelast ben. Wij naiereo sael het beslisseud oof:enbllk van den veldtceht. Wij geiooven dat wij het dezen Zo-mer ullen bereineo. Wij hebben oor last nieu»e mannen aan te werven om den ze«enpraal te behalen Wij rl n ze* er te overwinne , op voorwaara'e dat »ij al om°, krachten voor het.zelfde doel ver-eenigea. De 'Rochester'en de 'NewOrleans' op weg > De « New York Herald » — Sien is thans ?eker dat de « Rochesttr » en de « Na«-Orleans » ,op op 10 Febr. eaar Europa getrokken zijn. | De « Rochester » is ba.'olea door kapitain Ko- 1 Kritz; de «.Ifew-Orleans n door kapltein Laurence 5 Er zija «en groot getal Amarikaren a*n boord. Beide sehepen zijn twaalf dagen op weg, Mea | weetDietof die ingezeîschap naren m»ar tneo I denkt het niet daar de Rochester veel snellervaart | dan d« New ôrleacs. Het eerste dezer sehepen - zal blnnen 48 u. in de verdoden zeestreek zijn, i [ Het lot *an beide sehepen is z' ker zegt de Duitsche pers Londen 28 Febr. — Uit Amsterdam Volgens de « Volksgazet » van Keulen is men \ algeaaeen van oordeel dat de Rtchester en de 0r* leaes ia dea grand zullen gebeord worden. De Fransche paketboot " Athos " in den grond geboord i .450 perstnei zijn gered Pjrijs aj Feb. — Qificieel. De paketboot c Aîhos », courrier »an Cbin* met Sanegaleezen en weraers aaa boord viefi in de Midd iiandsohe Z?e door een vijaadige onàeizeeèr in den grond gtboo d. Dé p&ietbooî w*s »6rgezcld "door den tor-pedoweerJer « Mamelaek », * L'Basaigne Henri » die, geholpsn door ds Fransche kanonieerboot, 1 450 personeu gered hebben. un maa aet)Kt flat aexe senepen verirox^eu zijn met de geedkturlng van de Amenkaansobn regee-ring die altoo wil tracbtente bewljzen datDuitsch-land de maatregelen tagenover Amerika niet sal durven uitvoeren. Het blad herinnert dat Dultaebland verscheldene mal en herhaald heeft dat het zijne kesltssing nie zal wijzlgen. Indien de « Rochester s en de « ôrlears » voor da torpadowerpers van een Duitschen onderzeeer varen is over hun lot besiist; het doet er weintg aan of die sehepen al of niet oortaxicoctrefeande vervoeren Het ware ouvertlaarbaar mo' sten wij oes al ware het maar voor eens, verontrusten over een mogelljk ^eschil met Amerika. DE "ORLEiNS" NADERT FRMKRIJK Parijs, a) Febr. Men seint uit Bordeaux, dat de Àmsrik<ansche paket"r»3t «Orléans» suel de Fiatsche tusteis nadert. la den ioop ?an den dag kaa hij buiten ge-vaar zijn. gaande vsagen geec voidoend antwoord beko-men badden. Dt; nota steit seer: titdstip voor de invrijneidsteiling. (Meu had reeds gemeld dat Buitsebland besioteo ma de bamanr ingj *an da « Tarrowdals * in »rijheid te stelien. Zij willeo den onderzeeëroorlog nog he>ig©r doordrijven Kopenhagen 2i Feb. —Volgens de Duitscha bladen bereidt men in Dui:»chland een ont-werp om den ondeizceïroorlog nog moerd-dadiger te m*ken. Meu steit voor dat ieder baiangrijke Duitsche stad een oad«rz«eëc met bewanniog *ou aaa-neme?, de 0 derhoudskeaten van het sebip en de bemantâog zou betalen, en kleeding stukken en voorraad ssou a&nsohsffen en een pensioen zou verleenen aan de weduwen der matrozeo. De burgemeestersen militaire over-heden van Lucheu, in Siiezie, hebben dit ônt-Werp den minister van zeaweztn vjorgeleid | en hem teeds fo dsen ©yesfeandigd, voorstel-; lend dit ontwerp als voorbeetf tôt savolging I te geven aan de andere Duitsche steden. fie afbraak d r betrekkingen met Oostenrijk OBveraiij'ielijk Zurich 22 Feb. — De «Fraakfurter Zeitung» ! geeft de voigende officieuse vota : De nota van M. Witson kat geenen twijfel I dat ook de betrekkingen tuaschen Oostenrijk en Amerika zuùen îfgcbroken worden. Het antwoord van Weei.ên is van aa af reeds te ^oorzien. M Wilson zal sr ait besluitex- en afbreken. Ds Oosiecrijkscbe dagbladea ^er-bergeo al eer s bun alechte iuim aiet meer. Yerscbtidesie bladen beweren dat men i& de pelitieke œiditens deukt dat de betrekkingen salie» afgebrokeu worden. Rond den oorlog i Het Raemeeusch ieger heriagerieht Rome 20 Feb. — Man s«int aaa de « Idea Nszionale» dat de militai:e toestand mevkelij's verbetftrd is in Roem«riie. Het Roetneensch isifer werd scht»r de. R ssisciie iijeen voiledig heringericht order de teiding van Fransche en Ruîsisclie cffictarea. De kaders werden voliedig h^rvorend Bonige hoogere onbekwa-me officieren werdsn nletîegeastaanae de hoogirs ondersteunisg ran kant gezet. De uitrustieg vaa het leget werd veinietiwd. De artillerie werd versterkt door rieuwe ka-cooneu van ails kaiiber uit Frankrijk en Enge-larEH«i morsal dsr troepen is zeer gestegen pn in 't korte zal het Rsemeensch leger in uit-munteade voorwisrder op d# eerste lijn aan de ïijde de» Russt-c den strijd hernemcc. Met i Mssisrh lepi* uitmautestd nilgemt Zuîicb 2o Feb. — De Russische militaire kritiekers schrijven dat h<st leger opnieuw op de hoogte is om ia de leste een offessiefte nemen en dat de Duifschers waarschij lijkdan een grooten k,- ak zullen krijgen. De muniùî en kïnonneevoojraad is in z«er hooge mate gestegen Brieven uit Holland V itn Een der grooîste aastrekkelijkheden van | Nederiand zija de oude Meisere stadies, die : veel merkv/aardigs en frasis vertoonen, wan-neer mec het er maar zoeken wil, en niet in de eersle plaats voor îlju reisiss verla::gt sebiiteraede boiels mist ee» portier die aile talen spreikt, maru's alsee:s boekdeai en ailes wai daarbij komt en k'omee kaa. Wie het voer lief reemt op reis zich te voeden, zooals hij het tihuis doet, kan in Nsâeriand veibazsnd vael moois zien, c aidas hier, i« dit land met zija lang verîeden, cassî veel modéras, ontzag-lijk veei. uit dea oudeu. tijd zich heeft gehand-baafd, eo ziob taai *erdeàisrt tegen denieuwere mani"ren. Ik b hoef u siecbts te hermaeren aao d» fraaie nationaiî cosiuums van de pro-inci Zaeland, waar bif a in iôdere geuieente At v oaw«n e^n eigen plaatsel?jke kieeding en muts hebben, zood*t men zich moeil jk een bonter en aantrekkelijker beeld tan weeschen DUITSCHLAND EN AMERIKA Hftg altijd U « Varrowdate » De Ver S aten hebben maar «a<? met de bem'ddaltrg <»n den Spa? scher grzaat te Berlijn aan Duitsc^laed eene • ieuw: eota Oferhsndigd, ds Invri heidstellmg ^isahende dor besnanning van de « Yatrowdale » Deze nota werd gestuutd omdat de *oor- | Le Havre, 28 Fe.br. — Niett te seinen op het Ba/J/scfo front. Parij», 23 Febr . IS m. I Twee enzer overroœpalin(en de eertte ten Z.-W. van het bcsch van Malincourt, 1 de andere ten O. van Uaully heeft ons toetelatan een twinîigfà] rgtren te remet i Kalme ntcht op het o 'omgs van het front. Fsspi}#, 23 Feb*"., 23 u, f Artilleriestrijd in Lorreir.en en don Elzas. [ In Champagne stichttsn wij brard nabij den heuvel van Mesnil. s Én»«l«eh i«^«rb*ri«lit t Lorden 23 F*br. 20 u. 80 — In den nacht verb^Urdon wij onze steliingen ten N ivan Qjùudecourt en vero'-ërdon eene Icopgrncht met esn tranchéemorti$r. Wij mieken ook vooruitgang ta* Z. van Pe i\-Mirsumert, Vijandige aanvallen werden zfgeslager, ten Z. van Armentiers. D$ vljandige artHh-rie was bidrijvig nabij de Somma en tan Z. van Arrat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods