Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

726 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1911, 01 March. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1z41r6nm1d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandschrilt tegen Jiet <1 ranlzxnisbraik: OPSTEL EN BESTUUR : BRT7GGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels .... i.oo frank Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. STAATSMINISTER LEJEUNE. ,Een man van karahter, een man van de daad, is aan de drankbestfijding dntvallen. Sedert weken reeds werd zijn afsterven verwacht, en toch, als de tijding toekwam, dat Staalsminister LEJEUNE het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had, dan voel-den aile drankbestrijders zich diep getroffen ; zij wisten immers dat de man die heengegaan was een van die was, die men moeilijk vervangt. Op weinigen mag met zooveel waarlieid de spreuk toegepast wor-den, al weldoende is hij voorbijgegaan. Lejeune was de goedheid zelf, hij wilde aan allen en ailes wel; hij kende slechts een vijand en die vijand was deze dien 00k wij be-strijden, den alcool. Wij zullen ons wel wachten te trachten al ware 't 00k maar eene t korte levensschets van den goeden edelen man te geven; ons geheele blad zou daartoe ontoereikend zijn. Wij moeten ons noodzakplijker-wijze bepalen bij zijn arbeid op het gebied der bestrijding van den eenigen vijand dien hij gekend heeft en, die arbeid was veel. Hij was het die te Brussel kracht-dadig medehielp om den Vader-landschen Bond tôt bestrijding van het alcoolisme tôt het leven te roe-pen ; en welke drankbestrijder weet niet wat al goed die Bond heeft gesticht en nog sticht. De wetgeving, betreffende den alcool in ons vaderland, is zijn * werk, en zijn de uitslagen niet altijd geweest zooals hij die verwacht had, zijn bedoeling was edel en menschlievend, ,en hij spaarde zich g,eene moeite om de noodig gebleken wijzigingen, die altijd verbeteringen waren, door te drijven. Men heeft wel eens met hem den spot gedreven om zijn ijver voor de drankbestrij-ding; hoe kon een zoo talentvol advokaat, een oud-minister, een Staatsminister zich met zulke vodderijen bezig houden! Daaraan stoorde hij zich echter niet en altijd vond men hem gereed om voor die zoo zeer geminachte drankbeslrijding in de bres te springen. In de drankbestrijding immers zag hij met reden een krachtig middel tôt opbeuring en verheffing van het Belgische volk en die opbeuring, die verheffing, was immers zijn levensdoel geweest. Verleden jaar nog stapte de grijze strijder • aan 't hoofd van duizenden congressisten, fier door de straten van Brussel; ja, fier was hij, omdat hij zag wat een uitbreiding den zoo nederig begonnen strijd genomen had. En wij op onze beurt, wij waren fier, omdat wij met zoo een man ten strijde mochten mede irekken. Helaas! nu is hij er niet meer; maar was hij sterfelijk, zijn werk is dat niet; het over-leeft hem en zijn geest zal de gebleven strij-ders sterken in den strijd; zijn voorbeeld zal liun een wapen en een pantser zijn : een pant-ser waarop de schichten van spot en klein-eering afschampen, een v/apen dat immer scherp snijdend, den vijand meedoogenloos tôt in zijn meest verborgen schuilhoeken op-zoekt. {De Vijand-.) EIGEN WEERDE. In gansch de schepping is de mensch het eenige wezen dat besef kan hebben van zij ne weerdigheid; omdat het beseffen ervan slechts begrepen kan worden door het verstand, en de mensch het eenig geschapen wezen is dat verstandig kan redeneeren. Dat deze dan 00k begrip heeft van zij ne weerdigheid kan men gemakkelijk ondervinden aan geheel zijne doening. Ten bewijze : —.. .. Brengt iemand iets toe wat slecht is, en deze is er onschuldig aan, aanstonds zal men bemerken dat hij er door zal gekrenkt zijn; omdat hij meent in zijne eigenweerde gekwetst te wezen. Zulks zal men ondervinden tôt zelfs bij de kleinste standen der maatschappij. En indien de eigenweerde slechts bestond in het gekrenkt zijn van een zeker eergevoel welke de men-schen zich toeeigenen, voorzeker ware deze gemakkelijk in sfand te houden. Doch zij is iets meer. Daar de mensch het eenige verstandig wezen is der schepping, en daardoor aile weerdigheid boven de andere schepsels toekomt, is het onredelijk zich door zijne handeling zoodanig te verlagen dat men de andere schepsels, de niet verstan-dige wezens, tôt voorbeeld nemen 7?; moet- Zulks doet hem in weerdigheid beneden deze schepsels dalen, en mist aile gebrek van een verstandig wezen. Dus 00k aile gebrek van eigenweerde. Dat men nu schoon of leelijk gekleed zij, dat men rijk of arm z^j, dat men door het drinken van Champagne of genever daartoe ge-komen is, dat doet er niets toe. In zulke omstandigheden is den rijke ' den arme weerd, en eergevoel en eigenweerde is ten voile verdwenen bij dezen die zich aldus door drinken verlagen. Meer eerbied en meer waardeering komt toe aan den eerlijken werkman die besef zijner eigenweerde heeft, en zich aan het drinken niet verslaven wil, dan aan den edelsten edel-man die zich verlaagt tôt dronkaard. Eigenweerde is geen titel die behoort aan zekere standen, maar aan aile standen. Zelfs aan de nederigste. Ja, zelfs de nederigste standen, de armste werkman kan en moet eigenweerde bezitten; hij, even als gelijk wie, is immers een verstandig wezen, en moet beseffen dat hij weer-diger is dan aile andere schepselen. Hij moet beseffen dat hij weerdig is van te leven, en van te kunnen leven door zijn eigen en voor zijn eigen. En « door zijn eigen » moet hij verstaan dat zijne vrouw en kinders hem zoo nauw moeten zijn als zijn eigen. N° 3. MAART 191L 19e Jaargang

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond belonging to the category Katholieke pers, published in Brugge from 1892 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods