t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

399 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 30 August. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000001616/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Oyci* den cliristen Runslzin vaa Rubens. (Ver.olg m Slot.) Men zegt, dat de kunstgedachte van Rumens hier bectoelde de macht en weelde der Konimgen in tegenstelling te plaatsen met de teederheid, de zwakheid en de armoede van de Moeder en liet Kind. Die staan er wezenlijlt uitgedrukt; maar wij zien er nog veel meer iii t wij zien er de aardsche groot-heid overwormen en ter ne-1? gedrukt door hofc zwakke handje van het Ooddelijk Kind! Indertlaad, op het doek vanBrussel, legt liet Wichtje zijn poileken op het kale Voorhoofd vanden ootrttoedigknielenrten Jîrooten onder-Iirtg ; op het doek Van Mec.helen, speelt de lieve kleine met de goudstukken, hem aange-boden, aldua wel te kenn&n gevende, dat het konrnklijk gond en de wereldsche kostbaar-heden voor hem enkel de waarde hebben van Jouter spccltuigen; op het doek van Bros sel, ftewaardigthet kind zijn-e sluimering te onder-breken cm stich eventjes om te keeren naar d:en Wirye, die, met den wierook, hem de OofMelfjke huldo poogt toe te brengen. En die wondere gebenrtenissen boheerscht de Heflige Moeder Gods, bijzonder op het Antwerpsche taîereel, met glanzemde ko--ninkîiike waardigheid en bij dit zicht voelen wij uit ons hwt den kreet opwellen : Regina coeli et terras, laetare ! Zullen wij hier nog van de schildersbijzon-Senteden (détails) handeleti? Zeggen wij alleen dat ze overal en in ailes den Meester îvaardig blijven. Zitllen witzeggen welke kin-àeren, alhier verbeeld, do wezenstrekken van Sset- kroo&t des s eh il dora wedergeven? Of ïwlîen wij het Rubens al3 euvel aanduiden, Jfrt Tnen in zijn Jladona de beeltenis van Eîelene BoiflSHeat, 7,ijn wettelijke liuis-vrouw wedervimît? Alsof Bien het. zou mo-jçen kwalijk openva, dat een kunstenaar, îsetjfeeû hij het liefste en het schoonste op aarde bezît, gebmikt om de Moeder Gods te verheerlijtkers,! Is dit niet hondertlduteendmaal treffe-lîjker en christeîijker dan de aîbeelding eener farnarirta welke men op iedere zoogezegd godsclienstige schildering van Raphaël aan-treft?Een k'eine historische aanteekening op do afkona.sfc van deze date meesteTStukken zal frrer niet mis-piaa.tst zijn, denken wij : De Aanbidding der 3 K. van het Muséum «an BiusïoI werd gtschilderd voor de Ca-pucicnenkerk van Doornik; deze van Me-chelcn is het midden.;iuk van een drieluik dienende tert de verafioring van de Sint Jans-kerk deze* stad en bervrst er heden nog; het meestorstnk van het Muséum van Ant-werpen werd geschilderd voor de kerk van de St Micbielsftbflïj derzelfde stad. Het is voor om niet doenîijk, Rubens na te :,r>euren m al zijn sclieppingen waar de H. M. M. voorkomt; het getal dozer ge-wrochten is waarlijk to groot en onze be-voegdheld onzeggolijk veel te ldein daartoe. Wij zullen dus handelen zooals het de bijtjes doen, die, op een uitgestrekten tuin met aflerhande bloemen, deze uitkiezen, welke irtm den besten honig aanbieden. Rubens heeft raeermaals «De Heilige Familie » tôt onderwerp verkoren; zoo heeft men « De !T. E. met den Papegaai » van Aiitwrpen, verder deze « met do Appelen », v? n Weenen, aidas genoemd om, door eene typisehe bijzonderlieid, de doeken te onder-sebeiden. Op al deze sehilderijen, bekomt het ka-rakter der konmklijke waardigheid den voorrang. Een andere reeks meestorstukken drukt rneor de gedachte Mater amabilis, Beminne-lijke Moeder, uit. Wij noemen slechts de volgende. De II ffina Angelorum, berustende in den Louvre (Parijs), stelt de H. Maria voor met het Kind, te midden een kring apolende Engtîkens, ailes door de wolken gedragen. De blijdsehap en de liefde stralen uit het wezen der Moeder, terwijl zij in vervoering haren Lieveling in de armen drukt. Hetzelfde gevoel kan men waarnemen in « De Moeder Gods ondor den Rozenstruik », der Pinoeotheek van Munchen. Iets gewijaigd, is het karakter van de overprachtige « H. Maagd met het Kind », van het Ermitagemuseum van Petrograd. Terwijl de Bcminnelijke Kleine zijne Moeder omhelst, is doze nadenkend, alsof zij het voorgezicbt had van al het leed, waarmede de menschen de weldaden van den Gebe-nedijden Zoon zouden betaald zotten : be-nevens de lieftalligheid, bemerkt men hier dus een lichten zweem van droefheid. Onder do devotiën tôt de H. M, M., is zeker geene dieper iii het Vlaamsche volks-leven doorgedrongen dan deze der Pieta, dit ia : de H. Maria die het lichaam van haren gefolterden Zoon, voor de laatste îr.aal, in bare armon zal sluiten. )• De Koning der VlaamHche schilders, de jnationale inborst getrouw, moest in deze jhoogst dramatische gebeurtenis de stof jputten van het meeaterstuk zijner meester-werken. Dit onderwerp was vôôr hem reeds ^.onderde mal en met het penseel en den fbeitel behandeld geworden. De eerste pri-'mitieven vertoonden de Pieta met wozens-[trekken, door de onuitaprekelijke droefheid ,tot grimmen of grijnzing vertrokken; latere 'meesters lieten de Moeder der Smarten, door het verdriet terneër gedrukt, in bc-Jzw\jming vallen aan den voet des krulses of bij het lijk van den geliefden Zoon. Rubens ook was doordrongen van het onvergelyk-'bare prmsa van Jacopone de Todi s Stabat Mater doloroaa, Juxla crucem lacrymoea, Dum pendebat Filins. Ja, bij Rubens staat de Moeder der Smar-: tan nevens het galgenhout en terwijl de 'grootste droefheid haar het hart openrijt, •wanneer het Hellig Lichaam in hare armen fOedergHjdt, blijft zij de bovennjenschelijk ■moedige Vrouw, vol rouw en deftigheid. ber-ostondo in den wil van den Almogende. Dit ieest op hare wozenstrekken laWMMMMaifllMWW 28e Jaarj ■ - H'201J Goâslilenst — Hulspzin — Elpnflem Vrljtlatî. 30 An jUâU 1918 T VOLK VERSCWIJNT 6 IV! A AL PER* WÈ'ÊK 5 CENTIEMEN HET NUMMER op « De Afdoening van het Kruis » berustende in het Ermitagemuseum van Petrograd; dit leest men vooï&l op de ongeëven-aardo voorstelling van « De Afdoening van het Kruis » der kathedraal van Antwerpen. Naar dit wonderwerk der scliilderkunst, hebben de voorgaande geslachten met stom-me vereering opgezien en zullen de toeko-meTide met niet mindere vereering hun blikke» richten. OI mocht alras, onder de hoede van onzen roeds te lang gewenschten vrede ... de beiaard klinken En mocht men vrolijk zijn ! Dan zoutîen wij eens te meer den toi onzer bewondoring betalen in Rubens' stad aan « De Afdoening van het Kruis », den Heer bedattkende, omdat Hij, door Pieter-Pau-wels' hand, op onzen Vlaamschen bodem zulkeprachtvolle kungtbloem ontluikendeed. Hiermede zouden wij onze verhandeling deftig mogen sluiten, doch wij vevlangen over twee minder befaamde sehilderijen nog een woordje te reppen. In het Muséum van Brussel, berust « De Hemelvaart van Maria ». Hier is het volgende verbeeld : terwijl de Apostelen en geloovigen het graf opencn, wordt O. L. Vrouw, door de jubelende Engelen, naar de» Hoogen gevoerd. Op de Wolken gezeten, geniet. do H. Maria reeds de zalige verrulc-kiûg van het Homelsehe wederzien : dit heeft de schilder dnideh'jk op Haar wezen uit gedrukt. Te Hamburg, in de galerij van consul Weber, is een prachtig doek, aldaar ge-heeten « De Vrouw der Openbaring ». Deze benaming is slecht gekozem, want deze sc.hild«rij stelt eigenlijk voor « De zegepraal van Maria ». In het midden, staat de Moeder met het Kind op den aardbol, terwijl zij er den kop van het serpent verplettert. Boven-aan, zegent God de Vader zijn gloriei'ijke Dochter, en rondom zwaaien de Engelen palmtakken en juichen de Koningin toe. Op zijde sfcorten de H. Miehaël en andere Hemelsche gezanten den helschen draak in den afgrond. Grootsch is de opvatting en won der de uitvoering, in aile deelen den Vlaamschen Meester waardig. Hier staken wij onze beschouwingon. Deze kunnen voor sommigen het uitziclit hebben van een leekenpreek, daar wij eigenlijk voor eerste roc-ping hebben het duidclijk maken van het natuurschoon. Doch wij denken een goede daad gepleegd te hebben met eons aan te wijzen lioe wij zelf, en anderen mede, niet alleen eenige bladsijden der natuvr kunnen openslaan, mttar ook hoe wij de schoone passages pogen te lezen op de roemrijke bladen, door onze meesters der beeîdende kunsten geleverd. Herman RONSE. OfileiegleMettelingen ta Vlaanderen, Prankrijk en Eîzas. 1 (DUITSCHE MELDING.) BEHLIJN, 28 Augustus. —1 Uit het groote hooMlqwartier : —■ Legergroep van kroonprins Rupprecht van Beicren en von Boehn. — Bij Lange-mari; en Noordelïjk de Leie werden vijan-delijke deelsaanvallen afgewezcn. ! Het leger van generaal Otto von Below stond gister wederom in zware geVechten. ' Het zwaartepunt der Engeïsche aan vallen la g Zuidelijk de Scarpe. Door massa-inzet ' van pantserwagons en Engeïsche en Cana-deeschc infanterie trachtte de vljand belder-zijds den helrweg Atrecht - Cambrai op-nieuw de doorbraak af te dwingen. Onze troepen, strijdende in de llnie Pelvcs -Oostelijk-Monchy - Croisilles, — Pommet-sche, V/est-Pruisische, Hessen-Nassauer en Elzasser regimenten, — hebben den stoot van den vljand, 's m or gens vroeg met gc-weldige overmacht aan menschen en ma-terlaal gevoerd, In verbitterde geveehten s opgevangen dicht Oostslljlc van Pelves, bij Vis-en-Artois en Croisilles. In vereenl-glng met Wurtembergsche bataillons braeh-[ ten zij de vljandelljke aanvallen tôt mlsluk-klng, 's namiddags aan den helrweg met liernleuwde kracht In dlepe geledering voorultgedragen. Ook menigvuldig her-' haalde annstormen van den vljand tegen m m i—ii n 11 mi unmm wbiii mm i n i n ■ iiiiwiw ■■ i«i '— Bolry, Notre-Dame en Noorjloostclijk van Croisilles braken Ineen. De vijand heeft gister zwaarste verïiczen geledcn. Veel pantserwagens werden door kanonnen en mijnenvuur uit de voorste finie vemictigd. De battvrijen von het re-serve-veldartïllerie-regiment n. 20, bij Vis openlijk vôôr onze infanterie oprijdend, vuurden van nablj in de dichte finies Van den. vijand. De stîqd greep tegen den mid-dag ook over op den Noorder oever van de Scarpe en naar het Zuiden tôt Mory. Men.igvuldige a,anvaîlen van den vijnnd werden hier afgewezen. Beiderzijds van Bcpaume bleef de kracht der vijftïïdehjke aanvallen beneden (ïiedervoorf:aar.-de dagen.De Eagelsehman, dio beiderzijds de stad vsrrassewd en mat artilLrievoorbereiding maar zond'er inzet van pantserwagens meermaals aanviel, werd overal teruggeslagen. Xoordrl i jk de Somme voerde do Engelsehman hevigo aanvallen tegen onze nieuwe linies tus sehen Fiers en Cil.în. Wij wszen ze af en namen Fiers en Lt>ngUev»l, w.iar de vijand tijdelijk binnendrong, in tegensanval terlig. Zuidelijk de Somme "mrltfkton deelssanvallen van den vijand. Tu^ehen de Sommp on de Oise hebben wij onze linies van den vijand rîsezet, hem danr. mede de puinenvelden ^'®n Chaulnes on Roye zonder strijd «rverlatende. Door onzen govolg-rijken afweer was de vijand sedert 20 Augustus aan dit, front gcdwongen tôt stakirg zijner aanvallen. Daardoor werd de ongebindeTdedoorvoo. ring cmzer bewegingen mogel ijk gemaakt, die zieh in do laatste nacliten vflftrO'kkcn, ganseh ongestoord vanwege don vijand. Tnsschen de Oiso en de Aisne bleef de geveehtsbedrijvigheid tôt kleir° infanterieg-vechten bep'rkt. —• Legergroep van den Ditilzchcn kroonprins. — Ann de Vesle deden Mccklem-btsrger grenadiers, dank aan het lcracht-dadig ingrijpen van hun aanvoerder opper-luitenant Boelcke, van het grenadiersregi-ment n. 89, een nanval der AmcTik'men tegen Bazoches mishikkcn. Badensche troepen b.->stormd,en Vismette in het Vesle-dal. Bij aile twee die onderrremmgen leed de Amerikaan zware verliezen en liet. meer dan 250 gevangenen ta onze hnnden. In de Av-gonnen werden bij gevolgrijken vooruit-stoot Itnlianen gevangen. — Avondbericht. —• Zuidoostelijk van Atrecht zijn hernieuwde doorbraakspogin-gen van den vijand mislukt. Noordelijk var -Bapaume en Noordelijk de Somme braker Engeïsche aanvallen onder zware verliezei Samen. Tussehen de Somme c-n de Oisi voorveldgeveehten vôôr onze nieuwe «tel lingen. Fransche aanvallen Noordelijk d( Aisne werden bloedig sfgewezen. fFRANSCHE MELDING.) PARIJS, dlnsdag 27 Augustus. — Offi cieel ; Zuidelijk de Avre versterkten onze troe pen heden vroeg hun voorultrukken in d streek van St. Mard, nadat Zij verscheiden vijandelijke tegenaanvallen teruggeWezei hadden. Het aanrtal gevangenen, welke w in den loop der geveehten van gister ge nomen hebben, overtreft 1100, waaron.de 36 officier en. Tusschen de Oise en de Aisne mislukt gisteravond een vijandelijke tegenaanvf Westelijk van Chavlgny. Wij namen ce dertigtal gevangenen. In de streek Oostelij van Bagneux schoven wij onze Unie omtren 1200 meter vooruit. In den loop van de nachttamelijk hevige artilleriestrijd tussche de Ailette en de Aisne. -—• Avondbericht. — Aan onzen voortg< zetten druk toegevend, werd de vijnn heden gedwongen zijn terugtocht belde: zijds de Avre te versterken. Op een fror van ongeveer 20 kilometer braken on! troepen allen plaatselijken weerstand c bei'eikten een voorultrukken van mee dan vier kilometer aan zekere punten. ï houden de algemeene linle enmiddellijk te Westen van Chaulnes - Punchy - Liancourt Verlillières. Zi] bezetteden Hallu, Fi'onsar Cremery, Gruny, Cerrepuis, Roye, Loi court en Crapcaumesnil. Zij namen gevai genen. De artilleriestrijd duurt tamelijk levendi voort in de streek van Lnssigny en tusscht de Oise en de Aisne. (ENGELSCBE MELDING.) LONDEN, dinsdag 27 Augustus.—Offieiee' Maanda gachternoen en'sa vond s waren er zwa: geveehten tusschen Maniscourt en Bapaun alsook Noordelijk daarvan. De vijand vi lierhaaldclijk met sterke krachten aai waarbij hij door ons vuur groote verliezc leed, maar onze vorderingen niet kon ve hinderen. Engelsclien en Wallers stornuu door Montauban, langs den grooten hoogt rug, namen het hooge-woud en bereikte Longueval. Hier wierp een hevige tegei n nanval ons om G uur 's avonds terug tegen n B'1 zenthi-le-Grand en het hooge-v/oud. Op d deze finie braken wij den a an val van den vijand. ,. n -— In den vroegen nacht deed de vijand I voor de tweede manl een tegenaanvai. Hij n werd door ^rir ti'rrggedreven vôôr hij h onze stellinsen bereikte. Noordelijk het b hooge-woud deed de vijand twee msal een a: tegenaanval en drukte onze aanvalstroepen a: 400 tôt 500 yards terug in de na-bljheid van B Ligny - Tiîloy, waar zijn infanterie wee- d ho tiden en toruggedreven werd. S Nieuw-Zeclanders zetteden zieh na zware z geveehten \"ast aan de uiterste Noorder c] gl'ens van Bapaume. De Engelschen drongen h vercter Noordelijk tegen Beugnâtrc vooruit n en streden hard om Croisilles. Op den rechter e, vleugcl van het slagfront zetteden de Aus- z( traiiërs hun vorderingen op beide zijden der d Somme voort, namelijlc tegen Dampierre enr o Oostelijk van Suzanne. Op den linker vleu- e: "gel van het slagfront namen Canadezen o 's namiddags den rug Oostelijk van Manis- v court en zttteden zicli Oostelijk van Gué- ti mappe vast. _ n Noordelijk de Scarpe hernieuwden de Scliofctcn don aanval binst den nacht en d deden vooruitgang in de richting van v Plouvain. 0 CP D£ BALKANS. î (OOSTENRIJICSCHE MELDING.) ® WEENEN, 28 Augitatus. — Ambtelijke mede- r deeling : . v Ondor acbterhoedegeveehten werden m Al- baniënienwe terremwinsten behaald, j, (BtTLGAARSCHE MELDING.) d SOFIA, 27 Augustus. — Van den generaal- r Macmiemisch front : Van Hoerna tôt de Wardar ^ houclt het hevig vijanclelijk vuur aan. Onze artil-lerie antwaordde levendig. Eagelsche afdeelin-gan vielen na ar tillcrirvo orbereiding on zo vooruit c gcschoven posten aan bij Altschak Mahle, Zuidelijk van Schowo. Zij werden door ons vuur ^ uiteengeslagen vôôr zij onze draadversperringen J konden bereiken. Oostelijk de Wardar duren i de wîderzijdgche vuurovervaîbn voort. Zuidelijk van Boiran verdreven onze posten een afdeeling ^ Engeïsche infanterie, die trachtte bij onze gra- | ven aan te komen. J (ITALIAANSCHE MELDING.) B OME, maandag 26 Augustus. — Officieel : L In Albanie : Da vijand heeft, na de bloedige ► tegenslagen in den morg-^n van 24 dezer geleden, ^ zijn aanvallen niet hemieuwd. Dientengevolge zijn onze mobiele troepen teruggekeerd naar de Semeni, na hun eigenlijke ta-ak schitterend vol braeht te hebben, namelijk het tegenhouden, verseli^iden dagen lang, van in aantal overmach-' tige vijandelijke troepen. Onze sfdeelingen zi.in — zonder gehinderd te worden — in den naeht " vim 25 dezer naar htm voorbereide vroegere l linies teruggegaam » 1>b ïtsch-Oostenr! ! ksch-lt al iaans ch e Oarlog l (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) r WEENEN, 2S Augustus. —« Ambtelijke mededeeling : e Aan de geborgtefronten leven uge ver- 1 kennersbedrijvlgbeitl. a (ITALIAANSCHE MELDING.) J ROME, maanda g 26 Augustus. — Offi-cieel i I Aanmerkelijke bedrijvigheid van Onze II verkenningsafdeelingen langs het geheele front. Op de hoogvlakte van Asiago hebben Fransche en Engeïsche afdeelingen in vallen cl gedaan op de Oosteurijlcsche loopgraven en gevangenen teruggebracht. Andere ge-vangenen, wapens en materieel werden be-e* meesterd door onze verkenningspatroeljes 11 in het gebied van den Monte Grappa en op T. het eiland in den Piave. Ten Noorden van iJ den Monte Tomba zijn vijandelijke afdee-n lingen door ons vuur op de vlucht gejaagd. —. Dinsdag 27 Augustus. — Levendige '< artilleriegevechten in de streek Westelljk r van Grappa en bij den Montello. In het l" Comccidal (Judicarië) werd een aanvals-pogen tegen onze ste.llingen aanstonds af-S gewezen. Westelijlc van Asiago deden En-11 gelsche afdeelingen ondanks sterke vuur-tegenwerking een glansrijke inbraak ln de vijandelijke linies, welks bezetting zij in [ ; verbitterd handgemeen overweldigden. Zij -c keerden daarop in hun linies terug met te 270 gevangenen, waaronder zes offieieren, si en eenige machiengeweren. (j Aan den midden-Piave namen onze ver-n kenn Ingsafdeelingen wapens en oorlogs-r- gerief van den vljand. n Dank aan de gunstige weersgesteltcnis-3- wierpen onze vliegtuigen met succès bom-n men op vijandelijke vliegplaatsen en andere militaire doelwltten. MENGELWERK 23 EENE HEL.DIN Vrij naar het Engelsch door Emiel BTTSSO» . ;•) *s Anderendaags liepen de z»ken zoo goed van atapel ala den vorigen dag. Het was zater-dag, en voor den volgenden dag was een Rohit-terend feeat ln het hôtel de Merlnville belegd ; men moest dansen en de koningin verbeelden ; voor de eerste maal zouden de juffrouwen in het salon toegelaten en den vrlenden huns vaders voorgeateld worden. Jeanne had besloten dat de ondej*wijzeres hare leerllngen zou vergezellen. Alzoo kon de moeder onopgemerkt de intrede harer dochters in de werela bijwonen ; zij had lelfa de vrijheid haren opaohik te regelen. Het werk leed natuurlijk bij het vôoruitzicht van zulk verleidend feeat. Op den vooravond van een eerste bal, is het gedaoht der jonge meiajes zeer verstroold, geenssins gestemd om het een en ander nuttig werk aan te leeren. Mistreas Brown, uiterst toegevend, ver-sohoonde de verstrooiing der twee zusters ; aile oogenblikken spraken zij Stil, zij verbeidden de " C) Verbodex» nadrak- toelating cm naar beHeden te utormen, do klee-deren te gaon beaehouwen welke men voor hrt bal voor haar liad gebraoht. Zij hoûTden reeds een wals of polka aangekondigd. Hendiik die naar h9t bal niet ging, toonde zieh zeer geërgerd over soortgelijk gedrag en was voomemens aan zijne zusters opmerkingen te maken, toen de deUr openging. — Mijn God, wat is het hoog en hoe ben ik vermoeid van zooveûl trappen op te klimmen, riep Jeanne uit. Welke karwei het waze, men dient zijnen plioht te kwijten en de kinderen te bewaken. Zijt gij tevreden, mistress Brown f Onder ons gezegd, ik twijfel er wat aan. — Ik beklaag mlj niet, madame; 1k heb enkel lof fce zeggen over mijne drle leer-lingen.-— Gij verra st mlj waarlijk Tôt hlertoc had niemand er lets kunnen van krljgen. Ik geloof, madame, dat ge u met bitter weinig tevreden stelt. Deze kinderen zijn zoo ten achter voor hunnen ouderdom 1 Ik ben geheel anders opgevoed ; weet ge dat ik mijne examen hebafgelegd en mijne diplomas bezat als 1k zoo oud was aïs deze Iule raelsjes 1 Wat dien kleine gast aangant, die reeds in kollega moest rljn, hij is zoo dwaas, zoo oreioozel dat wij, ziju vader en 1k, er over bcscluUimd zijn — Welnu, ma ma, riep Hgndrik ult, ik beloof u, dat gij over mlj niet besohaamd meer zult moeten wezen en dat ik zal wer-ken om een geleerde te worden. Gij zult zien dat ik toelcomende jaar prijzen, in het collège zal bchalen. Mad. de Merinville trok de scliouders op. — Kleine guit ! Denkt gij dat ik aan deze sclioone beloften geloof hecht? Gij zoudt het gedaan hebben, indien uwe hulpmiddelen u zulks toelieten. Uw schedel, jongen, is degene niet van een werkzamen gast! Gij zijt veroordeeld om gansch uw leven eene kroet te blijven, gelijlc men zieh ln het collège uitdrulct. Rood als een haan, keerde Hendrik zieh om naar de onderwijzeres. — Iloort ge hetV Zlet gij hoe men mlj behandelt telkens ik tracht goed te doen t Is zulke handelwijze niet geschikt om elkeen te ontmoedigenï Gij madame, spraalct ons aan met zooveel goedheid. Ik was met den meesten lever bezield, maar waartoe helpt het te leeren, zieh het hoofd te breken, Ver-mits ik altoos een dwazerik zal blijven 1 Madame de Merlnville heeft het gezegd, 't zy tôt daar, ik smijt mijne pen naar de weerlicht en speel met de marbollen, als het mij belieft. , C'.k .yeryolsri.1 , DuHsc-ie en Enplscîie R?dos. Naar aauleidiug eener verklariug van lor4 BalïoUr in het Engelsch Lageshuia, h"eft de lei-der van het Duitseh ministerie van koloniëu, Dr Soif, een grooto rede gehouden in dewalke hij de internationale politiek over het al!îem"<"n en de Daitsoh0 koloniale politiek in het bijzonder behandeld heaft. De taal die Dr Soif gebrUikt heeft is bezadigd en ernstig en het is niet te ver-wonderen dat zij niet alleen in neuf raie bladen maar ook in vijandelijke politieke middens weer-klank gevonden heeft. Dr Soif heeft eerst en vooral de kwestie Belgiô behandeld en namelijk gezegd dat hij geheel op het standpunt staat van rijkskanselier von Hertling en dat Bslgië na den corlog geheel zal hersteld worden als zelfstandig staat s. wezen en geen vassaalstaat van gelijk welke macht zal mogen zijn, Hij heeffc er bi^evoegd dat niets meer de lierstelling vau België in den weg staat dan de oorlogszueht der Ententelanden. Sprekende over do Oostersche kwestie en voor-namelijk over het vredesverdrag van Brest-Litowsk, zegde Dr Soif dat dit verdrag sleeht-s moet besohouwd worden als eene lijst w.-ann het beeld van het nieuwe Rusland zioh zal heb. ben te ontwikkelen en dat dit verdrag niet on-aantastbacr is zonder meer. Na nog ver^eheidene ander kwesties te hebben aangeroerd die door Balfour worden op het tapijt gebraclit, namelijls dio van Finland, van Roemenië, van de Tschecho Slowaken, gaat spreker over tôt het kernpunt zijner rede, nam'lijk de verlslaring van Balfour dat Engeland de Duitsehe koloniën moet be-houden. Deze verklaring, zegt spreker,beteekent niets minder dan dat Engeland eischt <iat het eene soort Monroe-leer over geheel de wereld zou mogen verspreiden waarbij Engeland de roi der V. S. zou spelen. Wij streven geenszins naar opperheerschappij der wereld zooals Engeland enzijnbondganooton bewaren, wij willen alleen een evenwicht onder aile koloniale Staten ; wij willen dat aile beschaafde Staten gelegenheid tôt koloniseeren zullen hebben naar gelang hun-ner ekonomisehe ontwikkeling. De zedelijke redenen met. daWelke Balfour den roof der Duitsehe kolonieën wil verrecht-vaardigen zijn niets dan huiehelarij en pogingen om het ingeboren roofinstinct der Engeïsche imperialisten te verduiken. Hij ziet zelfs niet m hoe belachelijk het is in een zilfde rede te w lien spreken van het streven naar opperheersehappij der wereld van Duitsehe zijde en van een algemeene annexatiepolitiek in Afrika en Azië vanwege Engeland. , , Dat de rede van Dr Soif niet zonder învloea is gebleven in Engeland, blijkt uit het foit dat den dag nadat de rede was uitgesproken, niemand minder dan lord Robert Ceoil aan eenen medewerker van Reutcr onder meer het volgende verklaarde, dat blijkbaar als half-ambtElijk ant-woord op de Duitsehe uitlating is bedoeld : De toonder rede van Dr Soif is veel bezadigder dan die van de gewone redevoeringen der Détache staatslieden en stelt eenen merkeliiken vooruitgang daar. Zoo die rede ernstig gemeena is, zegt Ceoil, dan beteekent zij wellicht een stop tôt den terugkeer naar het gezond verstand. De zinsnede van Dr Soif over België gaat veel v verder dan wat tôt nog toe van Duitsehe ' over dit onderwerp werd gezegd. Lord CecU zegt verder dat Lord Balfour niet heeft gezega dat Engeland de Duitsehe kolonieën zou be-houden, maar wel dat een Duitscliland «gelijk het nu is », de kontrool over die koloniën met 9 zou kunnen toevertrouwd worden. H>t officieuse Duitsch blad Norddeutsche AU-® gemeine Ztg. laat zioh als volgt uit over de ver-e klaring van Lord Cecil : . Lord Cecil besehouwt de rede van Dr Soit aïs -- een vooruitgang. Hoe hij dat opvat blykt m o i- vervolg zijner verklaring dat Duitschlanu z n beroofd worden van zijn koloniën en dat het een 't volledige nedorlaag zal oploopen. Lord vécu e vergist zicli als hij meent dat de rede van Ur bon een vooruitgang is op dezen weg. Duitselilan « wil en zal zijn wereldpolitisch recht op vrijneia b en ontwikkeling nooit of nimmer laten aantasten of verminderen. De doorzettiug van dat recht c is het Duitsohe oorlogsdoel en is de groot^te voorwaarde voor den vrede. Het is te betreureo dat do woorden van Lord Cecil op den weg van dergelijken reehtvaardigen vrede een beslisten stap achteruit moeten beteekenen 1_ Gemsenzame Ministsrraart te WBsnsa- ;e Weenen, 25 Oogst. — Onder voorzitter-lc schap van den minister voor buitenlandscha a» a an gelegenhed en graaf Biirian, heeft gister, >n in 't ministerie van Buitenlandsche /.aKen, n een gemeenzamen ministerraad plaats ge-e- had, waaraande hoofdministers van OostenrijK e- en Hongariën deelnamen. Eerst gaf graal »s Burian verslag over zijn onderhandehngen jp m het Duitsch groot hoofdkwartler en vérin volgens handelde men over den gezamen-e- lijken militairen en polrtigken toestanu. d. Ook de Poolsche kwestie werd besproken. ge ln den namiddag besprak men de kolen-jk verzorging van Oostenrijk-Hongarië welko et voor den komenden winter met veel moei-ls- lijkheden zal gepaard gaan. Een plan van graanverdeeling tusschen Oostenrijk en n- Hongarlë zou eveneens in bespreking komen-ir- Verder moesten nog eenige belangrijke be-de noemingen gedaan worden- 'y De soclallstiscîie Internationale. iet in den laatsten tijd Werd nogal veet n!» gesproken over het bijeen roepen van een. internationale socialistische konfcrencie. No-pens die kwestie heeft de heer Emiel Van" !S- dervelde (liuidig Belgisch minister), die de voorzitter is van gmoemde internationale, is" een brief tôt Henderwon (Engeland) ge-i- riclit, waarin gezegd wordt dat het met do re Oostenrijksche, de Bulgaarsche en Duitscho onafhankelijke soclaliston wel zou gaaa, SB maar geenszins met de Duitsehe sociaal-ik dçmokratische maerderheldspartlj, £ TER ZEE. ae Berlijn, 28 Aug. (Ambtelijk). — In het afsper* ringsgebied ten Westen van Engeland hebben ,p. onze duikbooten 18.000 b. r. t. in den grond ge-ze boord. iet De overste van den admimalstaf der marine. i3 IN DE LUCHT. ;ijt Nieuwe vliegersaanval op FranTctort-a/Main, et — Ambtelijk wordt medegedeeld : I)en 25 Aug, gc rond.middernacht, heeft op de opene stad Frank fort-a/Main nogmaals een vijandelijken vhrjgo ch niersaanval plaats gehad. De afgeworpen bom men hebben eleehta stoffelijke cchade veroor nij zaakt, te {N RUSLAND, in Hel optreden van Japin in Oosl-Azië. ~ en Tokio, 13 Oogst (îlavas). — Dë Japansche. pt regeering muakt île voigen''.e veiklafiiig ?r- openbaar : In den laatsten tiju werd de : au 11^ dacht der Jap.mschc regoéring g'^vcstiyd çd, 0p de werkzaaiulieden welke in Sibérie en. de aan de grenzen van Mmdschoerië door îet Duitsehe en Oostenrljksch-Hongaarscha krijgsgevangenen uitgevotrd Werden. Lest

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom belonging to the category Oorlogspers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods