Uit 't land van Aelst

2119 0
01 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 October. Uit 't land van Aelst. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6h4cn6zk2r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Oktober S 91 7 Np I !. Met toelating der I\ r ijg s overheid. UIT 'T LAND VAN AELST ===== KORT EN BONDIG. — Nr II. , Voor aile Soldaten en Vlucktelingen uit het Arrondissement Aeïst. | - 3 M A. .4P /S?-. (.T9& Hoofdopstéller : Dr Hilaire GRAVEZ, krijgsdokter D. 18, Belgisch veldlege Beheerder en Penningmeester : E. H. IVBaurits VAN DEN BREMPT, Aal- moezenier, Kales. - f Algem. Archivaris • Notaris Léo HERSSENS, Ie sergeant D 204, stafÇB.V OOKTER Aug. Renneboog © " !§) Een droeve plicht bracht mij op ln oktober naar t belgisch krijgs-hospitaal der « Porte de Graveli-nes ». De droeve mare was twee dagen te voren de stad rondgeloo-pen dat Dr August Renneboog overleden was. Ik was dan zijn lijk gaan groeten, en met aandoening stortte ik een gebed voor dien oud schooimakker dien ik sedert der-tien jaren niet meer gezien had en dien ik nu moestterug vinden, ge-knakt op zoo'n jeugdigen ouder-dom.Dr August Renneboog werd te Aelst op 28 Februari 1888 uit een achtbare îamilie geboren. Na zijne studiën in het Aelstersch Collegie volledigd te hebben, trok hij in 1905 ter Hoogeschool, waar hij zijn diploma van geneesheer ver-wierf. Hij vestigde zich te Antwer-pen waar zijn naam en îaam spoe-dig bekend waren. t was daar dat de oorlog hem vond, en hij aarzel- de niet zijne we-tenschap en zijnen moed ten dienste te stellen van zijn beproefd vaderland. Nazijn plicht aan t frontgedaan te hebben, werd hij in de jongste maanden aan 'tkrijgshospitaaî der « Porte de Gravelines »> benoemd, 'twas daar dat een eedverbrekende vijand, hem zou komen overvallen, 7t was daar dat de jonge geneesheer, onder het teeken van het rood kruis, dat zijnen moed en zelfopofïering had moeten schut-ten, op de plaats hern door zijne overheid aangewezen. te mid^en zijner zieken en gekwetsten die hij met zooveei zorg verpleegde zijn leven zou schenkcn. De moordda-dige vliegersbende vioog sedert zekeren tijd over de stad toen zij ook bommen op hethospîtaal neer-wierp. Dokter Renneboog werd doodelijk getrofîen door verschil-lige bomscherven. Hij bleef echter teu voile zijne kennistot het uiterste behouden, ontving de laatste H. Sakramenten en droeg' zijn leven op voor het vaderland. Onze vriend, door zijn minzaam karakter, en zijne dienstwiîligheid had hier, zooals op al de plaatsen waar hij doorgegaan was, de ach-\ . M ,* L • l . "vî.,...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Uit 't land van Aelst belonging to the category Frontbladen, published in Calais from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods