Unitas: orgaan van den kring (Unitas) = Unitas: organe du cercle (Unitas)

276 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 March. Unitas: orgaan van den kring (Unitas) = Unitas: organe du cercle (Unitas). Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b56d21s97q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

15 Mars 1914 Le n° 10 centimes 21me année. — N° 5 Administration & Rédactioi RUE NATIONALE, 32 anvers UNITAS Beheer en Opstelraaâ NATïONALESTRAAT, 32 antwerpen TELEFOON N° 393S TÉLÉPHONE N° 3935 Émisai \Ifl Tout ce qui a rapport au bien-être moral et matériel de l'employé, en dehors de toute politique Organe Officiel de l'Association d'Employés de Bureau Belge UNITAS (UN/ON MUTUELLE El PROFESSIONNELLE) Il sera rendu compte de tout, ouvrage dont 2 exemplaires seront envoyés à la rédaction. Les articles signés, ou signés d'initiales sont à charge de leurs auteurs et, quand il y lieu, de leurs traducteurs. L'association Unitas n'en assume aucune responsabilité. LES MANUSCRITS NE SONT PA.S RENDUS Ailes wat liet zedelijk en stofielijk welzijn van den kantoorbediende aanbelangt, buiten aile politiek Ambtelijk Orgaan der Belgische Kantoorhediendenvereeniging UNITAS (ONDERLINGE BUS!AN0 EN BEROEPSBELAHGEN) Aile werken waarvan ons 2 exemplaren toekomen zullen in ons orgaan besproken worden. De sclirijvers, en in 't voorkomend geval, de vertalers blijven alleen verantwoordelijk voor de door hen onderteekende of met naainletters voorziene artikels. De Vereeniging Unitas ericent hieraangaande niet de minste verantwoording. HANnSnHRTITTRN \AT H R FI K M MI17T T" T7 Î3 T T n. n, T? n P" \T T? KT SOMMAIRE : Onze strekking. — Ons onderzoek naar goede en slechte kantoren.— Laatste oproep. — Conseil d'administration. — Onze afdeelingen. — Nos sections. — Mechelen, Hoboken, Deutscher Club Unitas.— Unitas English Debating Society. — Circulo Cervantes de flmberes. — 11de Win-terfeest. — Viaamsche Opéra: „De Juweelen der Madona". — Vrije tribuun. — Tribune libre: Employés de bureau, coopérateurs, debout! — Kantoorbedienden turnt en geeft den brui aan stelsels. — Nos projets d'excursions et de voyages. — Petite chronique. — Schouw-burgen. — Théâtres: Scala, Folies-Bergère. — Petites annonces économiques. Onze strekking Opgevat en geleid in een breeden geest van verdraagzaamheid, gesteund op neu-trale grondvesten, is Unitas' werking altoos buiten en boven aile partijpolitiek gebleven. Fier zijn we dan ook en geiukkig in ons midden vereenigd te zien mannen van de meest uiteenloopende wijsgeerige en staat-kundige overtuigingen, die allen eendrach-tig samenwerken, hand in h and, ten gunste van het gemeenschappelijk doel door on-derlinge ondersteuning en vakbeweging. Voor alwie zich verheffen kan, al ware het slechts voor enkele oogenblikken, boven de alledaagsche politieke bekommernissen, moet zulk eensgezind samengaan een heer-lijk, zielverbeffend schouwspel zijn, bijzon-der nu, wanneer zooveel edel slreven naar hooger, naar beter door engen politieken geest verbasterd wordt, ondermijnd of ver-lamd.In den strijd tôt lotsverbetering vinden wij het verkeerd,misdadig zelfs,vakgenooten te verdeelen om redens die in den grond volstrekt niets gemeen hebben met de mu-tualiteit, dan, wanneer de medewerking van allen zonder onderscheid noodzakelijk is om tôt voile uitvverking te geraken en tastbare verbeteringen te bekomen. Wanneer het al-gemeen belang en het welzijn eener gansche klasse van werkers het eischen, moet ieder vakgenoot als dusdanig in staat zijn aile partijzucht en andere vreemde bijbedoelin-gen ter zijde te schuiven om zich broeder-lijk de hand te leenen. 01' zi jn de belfegen,' gelegen in de vakor-garusatie en den onderlingen bijstand, soins dezelfde niet voor alwie wroeten moet voor een salaris? Of is zedelijke en stoffelijke ondersteuning niet welkom bij eenieder, wanneer tegenspoed aan de deur kloppen komt? Of moet het streven tôt verdwijning van wantoestanden niet aan allen beterschap brengen en dan ook door allen eendrachtig worden medegestreden? Ja, ongetwijfeld! Daarom kunnen noch mogen in eene wel opgevatte vakvereeniging vreemde doel-einden worden nagestreefd en dan ook voor-behoudingen gemaakt worden in zake aan-neming van leden voor wat betreft de innerlijke gedachte van den individu. Wij zouden op het geweten niet willen, dat er in 't leven van een enkel onzer kollegas één dag kwame van diepe beproeving waarop hij ons het bittere verwijt zoude kunnen toe-sturen: ,,Ik verkeer in nood, ik ben niet der uwen en kan dus ook niet genieten der wel-daden uwer mutualiteit omdat hare politieke of wijsgeerige strekking met de mijne onvereenbaar is." Neen,die zedelijke verant-woordelijkheid laten wij aan anderen over! Wij huldigen met overtuiging en liefde heS verheven grondbeginsel van „één voor allen, cdlen voor één", dat ons altoos geleid heeft en gemaakt tôt onwankelbare voorstanders der mutualiteit, onbekwaam om ooit onze grootsche inrichting op sleeptouw te laten nemen van welke politieke partij ook. Dat die breed opgevatte, zuiver mùtualistische houding van Unitas sommigen, vreemd aan onze instelling nochtans, de oogen uitsteekt, is meer dan eens gebleken door de kleinzic-lige aanvallen en sluiksche middelen aange-wend met het slecht verdoken inzicht ons van dien recliten weg te doen afdwalen,door verdeeling te brengen in onze rangen. Doch ze vergaten, de kortzichtigen, dat zij hier niet te doen liadden met eene domine massa, .die bij anderen moet ten rade gaan, maar met ontwikkelde menschen, die dôôr en vôér zich zelven kunnen oordeelen, en al hun heimelijk pogen leed dan ook erbarme-lijk schipbreuk tegen de rotsvaste princie-pen der onzijdigheid, die de onze zijn en - zullen blijven. Wat men ook zeggen of schrijven moge, wij willen en zullen, tôt spijt van wie het benijdt, vrij blijven en onafhankelijk in onzen handel en wandel, de deuren onzer vereeniging wagenwijd open houden voor aile eerlijke en deftige kantoorbedienden, zonder ons af te vragen welke politieke of confessionneele gezindheid zij zijn toege-daan. Aldus handelend, treden wij op als ware mutualisten en verdient ons werk door aile rechtgeaarde lieden geëerbiedigd te worden en ondersteund. Van dat standpunt uit, zien wij dan ook met treurnis nêer op die vakvereenigingen, die zich wetens en willens handen en voeten in de boeïen laten klinken der aldoodende partijpolitiek of zich prijs geven aan klein-geestige bijbedoelingen en zoodoende de mutualiteit en haar verheven doel laten misbruiken tôt een ellendig middel. Zonder kwade bedoelingen te koesteren ttegenover hen, beklagen we nochtans die geestesarbei-ders, welke op dit gebied zich niet genoeg verheffen kunnen, zich laten misleiden en gedwôe den rug leenen aan politieke of andere berekeningen. Of zou het waar zijn, dat zij den geest zoodanig gekneed en beneveld hebben dat zij niet eens in staat zijn een wââr denkbeeld te vormen van wat zijn moeten de grondvesten eener gezonde mutualiteit gesteund op be-roepsvereeniging.Welnu, tegenover die vereenigingen met hun dubbelzinnig karakter, waar nevenbe-doelingen aile verhevene strekkingen als het ware bezoedelen,stellen wij met rechtmatige fierheid ons werk, vrij van dwang en aile vreemde bekommernissen enkel en allen ge -richt tôt het welzijn onzer ambtgenooten. ELDE ♦ Ons onderzoek naar goede en slechte Kantoren LAATSTE OPROEP! Makkers, Ambtgenooten, A-ls uwe wedde niet is naar verdienste en naar noodw.endigheid ; Als gij 10 uur en langer per dag moet werken;Als uwe bureelen klein en eng zijn, zonder voldoende daglicht of luchtververschmg; Als gij door ziekte of werkloosheid, on-rechtvaardige behandeling, inkrimping van personeel, oneerlijke concurrentie uwe plaats verliest; Als gij regelmatig op uw kantoor overwerk moet verrichten zonder daarvoor betaald te worden ; Als gij door familieleden uwer patroons broodeloos wordt gesteld; Als gij uwe plaats door vrouwelijk personeel ziet innemen, dat met een bespottelijk laag -loon tevreden is; Als gij door het vervullen van uw militairen dienst uwe loopbaan gebroken ziet; Als gij door schadelijke mededinging van volontaire te lijden hebt; Als gjB geen vollen wekelijk-ehen ru>'dug geniet ; Als gij bestatigt dat uitheemsehe patroons, die hier in ons land, in onze stad schatrijk worden, de voorkeur geven aan hunne land-genooten en stelselmatig de Belgisehe be-diienden in hun dienst weigeren ; Als gij bewust zij t dat er in ons beroep tal-rijke wantoestanden heerschen; Denkt dan niet: er is toch niets aan te doen; Doch overweegt de spreuk die in het Bel-giseh wapen prijkt: Eendracht maakt macht! en stuurt ons de Vragenldjst over ons onderzoek naar goede en slechte kantoren. Op 15 April aanstaande wordt dat onderzoek gesloten. Conseil d'Administration Président, M. P. Vander Aa. Rapporteur, M. Ch. Aspeslagh. SEANCE DU 30 JANViER 1914 M. Aspeslagh lit son rapport sur la séance annuelle des Conseils d'Industrie et du Travail où a été discuté le projet de loi, émanant de M. le Ministre Hubert, concernant l'immixtion de tiers dans des différends, des lock-outs et des grèves, et en vue de résoudre ces différends à l'amiable. Les changements qu'U-nitas a préconisés seront joints au projet e1 discutés au moment opportun. — Le Consei remercie' le rapporteur. Nouveaux membres. —Admis; 4. Dossiers. — Malades réguliers ; 25 ; Malades sur la caisse de R. : 5 _ Sans place : 10. Section Cappeilen. — Elle demande notre intervention dans leur service médical et pharmaceutique. — La question sera examinée. Section Eeckeren. —Mr Collas lit son rapport sur l'assemblée générale de cette section à laquelle il a assisté. C. S. — 10 membres demandent un subside.. Un seul l'obtient et pour un autre une enquête sera faite. C. S. — Les collègues B. P. V. voudraien voir rechercher les moyens de créer un fonds spécial, au moyen de ressources spéciales, afir de nous permettre de venir en aide aux veuve; de membres se trouvant dans un réel besoin par suite de la mort de leur mari. -— Cette question sera mise à l'étude. La séance est levée à 11 1/4 heures. SEANCE DU 13 FEVRIER 1913 Nouveaux membres. — Admis: 3. Dossiers. — Malades: 20. Sans place: 6. Service médical et pharmaceutique. — Li Comité du S. m et ph. propose les arrangements suivants : 1. Suppression du service pharmaceutique Par contre nos membres et leurs familles obtiendront une réduction de 10 % par prescrip tion, chez les pharmaciens faisant partie di Cercle médical. 2. Service médical. — Changements au profit des membres et leurs familles, habitant sou: le même toit, (femmes et enfants) sans sti pulation d'âge: a) pour les membres 0.75 fr. par consultation, à la demeure du médecin; b) pour les membres 1.— fr. par consultation, à la demeure du membre. Pour la femme, les enfants et les membres de la famille, dans les deux cas prénommés, respectivement fr. 1,25 et fr. 1.50. Des médecins spécialistes sont prêts à soigner nos sociétaires et leur famille à raison de fr. 2.— par consultation. 3. Extension du service médical, en nommant un médecin par section. 4. Communes limitrophes. — Les bons sont abolis. Toutefois, a la demande' du membre, il sera délivré une carte spéciale qui devra être signée par le médecin, lors de chaque consultation, et renvoyée à l'Unitas, à la fin du mois, pour être renouvelée. Nos fêtes. — Unitas a reçu de plusieurs côtés des félicitations écrites. En dehors de la représentation qui aura lieu au théâtre néerlandais, notre président annonce encore si possible, une représentation au théâtre lyrique ,,De juweelen der Madonna",un concert et, pour la clôture de la saison une partie dansante. Section Hoboken. —A. G. du 14 courant. Délégués : MM. Rooze et J. Barthels. Section Hfcfiiixem. A. VT. du 15 courant.Délégués : MM. Van der Aa et Van Cameryck. A. G. Rapport. — M. Collas lit son rapport très détaillé sur la dernière assemblée générale, tenue à l'El-Bardo. Approuvé. Enquête bureaux. — Ce comité se réunira dans le courant de la semaine prochaine pour terminer cette besogne. Projet de loi. Habitations à bon marché. — Ce point est renvoyé à la séance suivante. Mutualité-extension. — MM. Aspeslagh, Hey-len, Malfeyt et Schepens se réuniront pour rétii-ger le texte de la déclaration que les nouveaux adhérents auront à signer. Dans une prochaine séance, nous pourrons ainsi discuter leur rapport et leur texte. La séance est levéeii 10 h. 45. SEANCE DU 27 FEVRiER 1914 M. A. Kennis, vice-président, doyen d'âge, prend la présidence, et présente les' nouveaux élus à l'assemblée. Il espère, dit-il, pouvoir compter sur leur entier dévouement. Ensuite a lieu l'élection pour les membres du comité supérieur. Voici le résultat de cette élection. Président: M. P. Van der Aa. Vice-prési'lent: M. A. Kennis. id. i I : M. A. Musschoot. Secrétaire général ï M E. Ahrens. Secrétaire généi^i /teijoHu: M. if. CfôTias. 1er secrétaire: M. 'Ch. Aspeslagh. 2me secrétaire': M, J. Biart. 3me secrétaire : M. V. Panis. Trésorier: M. Ch. Vouwé. Econome: M. H. Van Remoortel. Conseillers: MM. F. Heylen, J. Van den Bran-den, C. Jouck; H. Maelfeyt,G. De Haeclc et E. Bréan. M. Van der Aa prend la présidence et remercie au nom du conseil supérieur pour la confiance qu'on lui témoigne et espère que nos travaux porteront des fruits. Pour extraits conformes : A. BOECKMANS. wordt zoo maar niet in eens gevormd. Er is TIJD noodig FFN lîflFn v001" de vorming eener ijiua uuiju HECHTE, STERKE ORGA- NISATIE. Daarom niet langer ge- f ÎTPFD wacht, stuurt uwe vragen- LtuM lijst in — zoo gij die niet meer bezit weneit U tôt ons Secretariaat. ONZE AFDEELINGEN. NOS SECTIONS Afdeeling Mechelen Er is jammerlijk in den ïaatsten tijd een zeker- soort onverschilligheid waargenomen geworden in onze afdeeling en meer dan eens hebben wij er moeten op wijzen boe weinig belang een groot deel der leden stel-len in de werking van eenen kring die toch alleen voor doel heeft het peil der geestes-arbeiders, niet alleen stoffelijf, maar ook in intellectueel opzieht te verhoogen. Er is leefbaarheid genoeg, er liggen krachten genoeg voor handen, maar er ont-breekt wilskracht om wel te doen, er ont-breekt belangstelling in het zoo intéressante, maar tevens zoo onvaste leven van eenen kantoorbediende, er ontbreekt ook nog dat intiem-kennen, dat innig meteen-meeleven dat een basis moet zijn, en ook de eenige., basis, voor het hand-in-liand meewerken aan de beweging die als een ideaal zou moeten zijn voor elken geestes-arbeider.Het bewijs lag nog in onze voorlaatste | algemeene vergadering. ; Er was een plicht te vervullen, tegenover iemand die, gedurende jaren, een der beste krachten is gvwe.esf der Mechelsche afdeeling. Er diende eene hulde gebracht te worden aan onzen voorzitter Paul Geets die, het klerkenleven verlatend, o'ordeelde,als voorzitter van Unitas, geen degelijk werk meer te kunnen verrichten. Al diegenen die hem aàn het werk hebben 1 gczien, moesten bekennen dat hij tact bezat om de zittingen op vreedzame maar tevens op flinke wijze te leiden, en, kwamen de leden dan niet te talrijk op, er werd degelijk werk verricht. Er was nog een andere plicht te vervul-1 len. In onze staten gaat de zon nooit onder: 5 er kan eene deemstering hangen in de lucht maar later breken de stralen door en dan schijnen ze weer goud en geel alverzengend. Wij hebben kracht en leefbaarheid genoeg om voort te werken, maar daarvoor hebben wij den steun noodig van aile leden. Wij spraken daareven van eenen anderen plicht en die was namelijk het aanstellen, als voorzitter, van den Heer J. Boon. Hebben wij reden om het vertrek van den Heer P. Geets te betreuren, toch moeteu wij ons verheugen in de terugkomst van den Heer Boon. Het is een der „vieux de la veille", een der eersten, misschen wel de eerste.de stich-ter der Mechelsche afdeeling. Hij heeft het gebouw aangelegd en hij zal het nu verder afbouwen, statig en prachtig, omdat hij, beter den iemand, voelen kan hoe jammer het zou zijn het werk te sta-ken, nu de bekroning moet komen. De leden waren in klein getal tegenwoor-dig!Waaraan moeten wij de kleine opkomst wij ten? Het antwoord ligt niet verre; de leden kennen elkander niet genoeg. Er moet, zooals de Heer Muyldermans het zoo gepast deed opmerken, een band gevon-den die snoert. Het is niet genoeg met elkander om te gaan op vergaderingen. Dit is te officieel, al de kantoorklerken moeten elkander lee-ren kennen, van dichten bij, en zoo zullen er nieuwere ideëen gevonden worden en nieuwe" krachten opgewekt. Want de gedachten wachten niet tôt gij gereed zijt om die bekend te maken in stij-ven vorm. Zij komen veel vlugger, veel klaarder in gozelligen kout! Er moet meer sympathie komen tusschen de leden, niet alleen van Meichelen, maar van Antwerpen en overal. Dan zal bet oprecht goed worden! Het zal nog beter wezen als het aange-name met het nuttige kan verbonden worden.Laat ons clubjes sticbte.n die niet alleen gezelligheid voor gevolg hebben maar vooral ook golegenheid geven tôt volmaking. Laat ons studieclubjes stkhten in ons midden: talen, boekhouden, algemeene ont-wikkeling. en zoo meer. De klerk kan er slechts des te beter door worden! Wij spraken daareven over de sympathie die moet komen uit den vreemde insgelijks. Dikwijls haddem wij, den indruk dat de zittingen veel gezeliiger, veel nutti'ger wèr-den wanneer er vrienden uit Antwerpen te-genwoordig waren. Onze laatste algemeene vergadering geldt dan ook als eene der besten en de leden spraken met lof en belangstelling over de hartelijke woorden van den voorzitter Van der Aa en over de intéressante voordracht van den Heer De Haeck. Zoo'n optreden toont aan dat wij niet alleen staan, dat er belangstelling voor ons is in onze zusterkringen, aat er nog wordt gewerkt en het voorbeeld prikkelt. Er zouden meer zulke voordrachten moeten ingericht worden hier en overal, de algemeene zaak kan er slechts bij winnen. Weer is er eene opwekking gegaan over al onze leden, er is weer opnieuw moed en dat toont, dat er nog kracht is en nog leven. Dat ailes mag nu weer niet insluimeren, er moet gewerkt worden met nieuwen wil en versche volharding, er moet gestreefd worden naar stevigere eensgezindheid en verdere volmaking. En, kunnen wij dan rekenen op de mi?-dehulp van al onze leden en van de vrienden van overal, dan zal en moet het goed en nog beter worden. De laatste strijd die moet doorstcgden zijn. C. C. jaarlijksch geldelijx verslag 1913 Gewone inkomsten: Bijdragen 486.— Bons apothekers 60.— Bons geneesheeren 48.25 Boeten 12.80 Interesten 8.80 615.85 Buitengewone inkomsten: Eereleden 100.— Feest ,,Amicale" 30.— ïoelagen Staat en le inrichting 165.— 295.— Inkomsten; 910.85 Gewone uitgaven: 3 leden 34 dagen zieken- geld 102.— Apothekers. 133.55 Geneesheeren 76.75 • 312.30 Buitengewone uitgaven: Bestuurskosten 12.24.— Drukwerken 50.20 Feest ,,Amicale" 75.70 138.14 Uitgaven: 450.44 Inkomsten fr. 910.85 Uitgaven 450.44 Winst 1913 Fr. 460.41 Kas 1 Januari 1913 532.28 Winst 1913 460.41 Kas 31 December 1913 992.69 Spaarkas 988.80 Kas 3,89 In kas 31/12/13 992.69 Echlverklaard. De schatbewaarder, Cauwenbergli. Section de Hoboken Nous avons le plaisir d'informer les Unitas-sers et leurs familles que notre section organise le samedi 21 courant, en son local ,,Lust-hof" chez M. Bruno Francke, à Hoboken, un bal de mi-carême, paré, masqué et travesti. Cette fête promet d'être plus brillante encore que notre bal de carnaval, lequel a laissé à tous le meilleur souvenir. La fête commencera à 9 heures pour ne prendre fin qu'à 5 heures du matin, heure à laquelle la circulation des trams reprend. En outre, le dernier tram pour Anvers, part seulement à minuit et demi. Nous comptons sur la présence de nombreux amis et connaissances. Le prochain « Narrenabend « au D. C. U. Le rire est le propre de l'homme. RABELAIS. Les occasions de rire sont si peu fréquentes dans la vie de l'employé qu'il aurait grand tort de ne pas profiter de toutes celles qui s'offrent à lui pour se distraire surtout dans son milieu. Le ,,Narrenabend" qu'organise notre actif Club allemand le samedi 21 mars, à 8 1/2 heures, au local ,,Quatre Nations", rue des Frères Cellites, sera une de ces rares occasions pour bien s'amuser entre eollègues, et les amateurs de bonne gaieté, du franc rire, avec leurs dames, y sont tous conviés. La direction du Club avait songé de donner cette fête à bureaux fermés, mais sachant qu'il y a toujours des retardataires qui ip se décident qu'au dernier moment, elle a cr i bien faire en laissant encore quelques livrets d'entrée .disponibles pour ceux-ci au secrétariat de Tl'nitas. Qu'ils se hâtent donc de les faire prendre. Prix d'entrée; fr. 0.50 par personne, donnant droit au „Liederbuch", à la ,,Narren-kap" et aux insignes de l'Ordre des Fous. Unitas English Debating Society Vergadering elken dinsdag om 9 uren 's avonds in het café ,,De Pauw", Statieplein. Besprekingen, verhandelingen, verslagen, enz., worden uitsluitend gedaan in de En-gelsche taal. De bijdrage is bepaald op fi 0.25 per maand. Alwie wenscht zijne kennis der engelsche taal te onderhouden, uit te breiden of te volmakcn, en leerzame avonden te slijten, worde lid dezer nuttige instelling. Nieuwe leden zijn altoos welkom en kunnen zich aanbieden iederen dinsdag avond in bovengemeld lokaal. Au Circulo Cervantes de Amberes C'est pour nous un véritable plaisir de constater combien a progressé le cercle Espagnol Cervantes sous la présidence de notre secrétaire E. Ahrens. Le Cercle n'est pas à vrai dirg, une section de l'Unitas, pourtant il nous revient nue les Unitassers y sont dûment représentés et forment même la majorité, aussi nous ne pouvons qu'engager nos membres ayant fréquenté nos cours eu ayant acquis ailleurs des notions d'espagnol, d'entretenir cette belle langue au sein de ses réunions hebdomadaires où ils seront persuadés de ne jamais perdre leur temps. En effet, ils y glaneront toujours quelque chose, et c'est bien là incontestablement, l'avantage des cercles linguistiques comme le Cercle Cervantes, que lorsque par extraordinaire il advient qu'il n'y ait rien de saillant à l'ordre du jou. l'on y perd pas néanmoins son temps en stériles discussions, ce qui se voit, partout melme au parlement. Ici, au contraire, toute discussion quelle qu'elle soit, aide à l'expression, facilite l'élo-cution, et fait connaître la prononciation parfois si ardue pour l'étranger. Cet avantage est bien plus sensible encore quand on peut, comme le Circulo Cervantes, s'offrir le luxe d'un professeur émé-rite, espagnol de naissance, qui aime son pays en parle souvent le faisant connaître sous tous ses aspecls et initie l'étranger h tout ce qu'il a intérêt de savoir en vue des relations commerciales ou autres qu'il peut avoir avec la péninsule ou les pays d'expression espagnole. Ajoutez à cela que le professeur M. Her-rera est un érudit et un charmant causeur et il sera facile de comprendre "l'intérêt de ces leçons qui ont encore et surtout pour avantage d'être absolument gratuites. Les cours se donnant le Vendredi de chaque semaine de 8 1/2 heures à 9 1/2 heures du soir. Après, seulement, commencent les réunions proprement diles du Cercle . Celles-ci deviennent de plus en plus attrayantes grâce à la lomhle émula',ion dos membres nui S'évertuent fous à donnei des conférences I de grand intérêt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Unitas: orgaan van den kring (Unitas) = Unitas: organe du cercle (Unitas) belonging to the category Mutualiteitspers, published in Antwerpen from 1893 to 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods