Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1474 0
08 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 08 January. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/d79571944f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

\ Voor België 5 centiemen, vooï Nederland 5 eent het nummer 1 VIJFTIENDE JAARI Donderdag 8 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brnssel ABONNEMENTEN: l jaar 6 maand S m. Bellie, vrachttrij fr. 44,00 7,KO 4,00 Nederland, » > 20,00 10,SO 3,SO Andere landen i S2,00 16,00 8,00 Hen kan inschrijven op aile postkantoren De imckrijvert voor een jaar ( 14 franlc), keilen récit op eene gratis ioeienpremu en een feilluttreerd rveXeïijXtch bijvoegtel van S biadt. Vlaamsche Gazet Nr. 8 Donderdag 8 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brossai AANKONDIGINGEN <• Bladzijde, per kleine ref«l . . . fr. 0,5# I* Bladzijde , i 1,00 2* Bladxijde . s fr. t n » S,00 neehterlijke eerhenteilmftn . > «,0# Hoofdoptttller-Eigenair : JTJLXTJS HOSTE, BRUSBEL van BRUSSEL verschijnt 7 maal per week BBSTUUR E2ST REDAOTIB ' TELEFOOM fil Tooneeltoestanden Het arme Vlaanderen en het rijke Nederlan Wij denken niet, dat er in Vlaamsch-Be gië nog velen zijn, die betwisten, dat de ope: bare besturen tôt plicht hebben het nationa touneel te ondersteunen. Een s chou wb u r gbes t u u r der moet inderdar een geldelijke ondersteuning genieten, wel' hem toelaat het tooneel ook ten dienste di volksontwi'k'keling te stellen. Wanneer een stad aan een schouwburg b hoorlijke toalagen verleent, clan heeft zij h recht van den bestuurder op kunstgebie meer te eischen, en dat is in elk opzicht \ve: Schelijk. Bovendiien is het ombetwistbaar, d; de verleende toelagen ook moeten gebruil worden om een behoorlij.ke bezoldiging va de Ieden dei tooneelgezelscfciappen te verzek ren. Een klein land als Vlaamsch-België belee nocjdzakeildj'k moeilijke tijden op tooneelg< bied. De redenen zijn veelvuldig: een verachter lager onderwijs ; kleine loonen ; de onverschi ligheid van een vveinig ontwikkeJde massa waar het hoogere kunstzaken geldt ; de vei vreemding der welgestelde standen, die hf niet eens deftig aohten een Vlaamsche vertoc ning bij te wonen. Daarin komt stellig verbetering. en de l>e laivgstelling, welke bijvoorbeeld de Vlaamsch Opéra geniet, is het bewijs, dat men het recii niet heeft te wanhopen. Overigens, waarom zouden wij, Vlamingen den moed opgeven, wanneer wij vaststellen hoe lamlenddg het rijke Nederland zich in da opzicht blijft giedragen? Wij hebben er reeds op gewezen, dat Ne derland geen enkelen eigen ope r a-sebou wbur ; bezit, welke bij de Vlaamsche Opéra zou kun nen vergeleken worden. In Den Haag even min als in Amsterdam bestaat er een opéra waar er in het Nederlandsch gezongen wordt De gemeenteraad van Den Haàg is wel be reid om toelagen te verleenen-aan een Franscl Ope r a - geze 1 sch a p, maar aan een Nederland sche Opéra wordt niet eens gedacht De h. Ch. De Vos, verbonden aan d< Vlaamsche Opéra te Antwerpen, en die, naa: men weet, een Nederiander is, sqbrijft naa: aanleiding daarvan aan het « Algemeen Han deflsbladl » van Amsterdam : a Wanneer zal er een ^inde komen aan eer zoo schandelijken toestand ? » Stel u voor, een Nederlandsche Opéra ir Parijs, die subsidie ontvangt en een Franscht Opéra in dezellde stad. die Jioegeuaamd. geer ondersteuning bckomt ! » Zulk een toestand is alleen denkbaar in on« Land, waar men helaas meer voelt yoor vreemd* gezelschappen dan voor een nationale instel ling. Fransche Opéra, Ital:aansche Opéra, Duit sche Operette kunnen alleen in ons land eer bestaan vinden ; in een ander land is zoo eer toestand niet denkbaar. De direktie der Ita liaansohe Opéra heeft reeds geproteateerd om dat do Italiaansche Opéra achteruit gezet za worden bij de Fransche Opéra, in zake de be sflissing van den Haagschen Schouwburg.Praeh tige toestand, en dat in een Hollandsohe stad Stadsbesturen gaan meedoen om Nederlandscln rangers buiten te sluiten, terwijl er zéer velt Nederlandsche zangers en zangeressen werke^ [cos rondloopen. Nieta wordt er gedaan vooi hen, flan hen wordt niet gedacht. »In ^Nederland is alleen een gesubsi-dieordo Hollandsche Opéra denkbaar. » Wanneer Hollanders medewerkenn cm hur landgenooten te koi*t te doen en vreemden U bevoorreehten, zijn ze niet waard'ig den naan Tan Hollander te dragen. » De h. De Vas durft het zeggen, en veler zullen hem in het gelijk stelllen. Er zijn werkelijk nog heel wat Nederlan-ders, die uit de vernedering der Vlaminger niet veel schijnen geileerd te hebben; zooniei zouden zij weten, hoe kleine volkeren zich op kultuiurgebied kunnen laten verknechten. Hier' in België was het woord « bescha vin0- » gedurende lange jaren de geliefkoos die uitdrukking, waarmee men in aile stilte eer vol'k liet vermoorden. Al wat Vlaamsch was KON vo'gens de heeren, die ons de wet stel-■den, niet als beschaafd beschouwd worden. Had men vijftig jaar geleden voorgestelc «en Vlaamsche Opéra op te îichten, er warei in Vlaanderen geen honcierd welgestelde lie den geweest, die het plan zouden goedge îkeurd hebben; dat was immers niet... « be schaafd ! » Zouden er dan nog Hagenaars zijn, dk zoo overbeschaafd zijn; dat zij niet meer be teeikenen dan de hoogere ( ?) Vlaamsche bur gerij uit het jaa.r zestig? Voor die Hagenaarf is een Nedërlandschie Opéra-Schouwburc waarschijnlijk niet fatsoenlijk genoeg; zinger in het Duitsch, het Fransch of het Ttaliaansch «dat staat zeer deftig, maar in het Neder ilandsch ? De h. De Vos heeft een verontwaardigc protest' laten hooren namens de Nederland sche zangers. Wat ons betreft, wij kunnen slechts herha len, dat het maar niet te begrijpen is, hoe he komt, dat Nederland nog geen enkel Opéra ^ezeischap bezit; dat zingt in eigen taal. Zoo wij daarover nogmaals schrijven,, dar iis het ins^alij'ks om te laten uitschijnen, hex dertreli'ike toestanden nadeelig zijn aan ganscl de Nederlandische kultuur en bijgevolg ool aan de tooneetooestanc'en in Vlaamsch-Bel gië. Hadden wi} twee Opéraschouwburgen, waa er in het Nederlandsch gezongen wordt, _zo< ware dat in elk opzicht beter op kunstgebied Wij koesteren de vaste overtuiging, dat d< huidige toestand in Nederland niet lang mee: zal sreduld worden. J. lloste J' NEDERLAND Prins Hendrik naar den Taunus D«n Haag, 7 Jan. — Prins Hend.rik der Ne <lerlamlen is van morgen om 9.51 uur voor eei verb-lijf van geruimen tijd naar den Taunus veT Het^gedenkteeken Van 't Hoff te Rotterdam Naar vernomen wordt, za.r begin Februar aansta'» nde een aanvang worden genmakt me <lo timiVeerineswerken voor het srandbeeld te. T,^od.i«k'ten-ï ran Van 't Hoff op d™ 's-Gra T.sn<iiikwiiJ te Rotterdam. De onthnllang va: het LTPd'on.'îteeken is gedacht in liet begin vw Septeml ver.- Een museum-De Stuers te Maastricht Het Tweede Kamerlid jhr. De Stuers, ei van Nederland's grootste kunstliefhebbers < oudhedenverzamelaars, heeft dezer dagen Maastricht bij openibare verkooping het hu d genaamd « Het Brabantsche of ook het Spaai , sohe Groevernemént » aangekocht, waarin K; rel V, Filips II, Al va en ander en «vertoefde] 1- Jhr. De Stuers zal in dat oude gebouw eeai mi al seum inrichten, bestaande uit tal van kurios teiten en zeldzaamheden, waaronder versclie j dene van Napoléon I. In cen brief aan de « Lin burger Ivoerier » somt- de h. De Stuers enke dezer zeldz-aamlieden op. Daaronder stippen w ?r aan : « Nog een fraai spoor uit den beroemde (Gulden) Sporenslag ». Steenkool in Gelderland 2t Naar « Het Vaderland » uit Winterswijk ve ^ neemt, is daar Maandag op liet gehucht Ratui door de Rijksopsporing van delfstoffen een k< lengebergte aangeboo'rd op eene dieptè van 11J it meter. Boven de steenkoollaag ligt eene zour :t îaag van 200 meter dikte. n < DUITSCHLAND DE VOORVALLEN TE ZABERN d De twee telegrammen van den kroonprins De Frankfurter Zeiitung ^eves^igt dat d kroonprins, na dé' voorvaJlleri te Zabara, twe ted-egrammem heeft gierieht aan g en eraal vo Deimling en n.iet aan kolonel von Reuttea h zo-oals eerst was gerneld. Het eersite telegrairr afg-ezonden vôôr fie getoeurten-issen in Zaher - van 28 Novemibeir en luiidde : « Steefls flin s er op lias » (Immer feste drauf !) t get. Friedrich Wilhelm Kroonprins. Het tweede. te-legram was van 29 Novem her en luidde : « Bravo ! ». get. Friedrich Wiilihelm Kroonprins^ Hierbij wordt Dpgemerlvt, diait de Kroon 1 prins Wilhelm he-n en ook altijd aldus 'es kent. Zijn twee eerste vo orna m en zij" - wel Frederik en WUlhelm r Belangwekkend is, dat generaal vor ! Deimling, toen hij het eerste telegraui on ving, dit als valsch beschouwde Te^^rar. Von Deimling liet zich dan ook de juistheu ' van het telegrani door het 'elegri-rN • ùc-y ■ beve&ti'gen. De indruk te Berlijn i Berlijn, 7 Jan. — Hier iwijfelt aie-. nog aan dat de kroon p ni s de bewusi-e tve< telegrammen heeft gezond i zijn ongepas . optred-eh lokt dan ook sche*,->2 kr i:ek u«t ^ De halfambteliijke Norddentsehe Allégé m ein Zeitung bevatte Dinsdagavond geen tegei spraak van 't bericht hetreffende de tôi«egram ' men aan generaal von Deimling, en alleei de « Lokal Anzeiger» poogt het te logenstraf L fen door eene zins-poling op de wooirden doch deze tegenspraak wordt dan ook aJ.ge me en als een mi dv! el'liik? -beyest.iiging ^ pge/vat Het is zeer waars-chijnMjk dat deze zaal in den,JRjksdag ter spralie zal komen. Zij i niet van aard ôm de reeds dflàvijls gelcnaKti populariteit van den kroon priais te bevorde ren. HET PROCES TE STRAATSBURG Het verder getuigenverhoor Straatshurg, 6 Januari. — Dinsdagnamiddat werd het verhoor van de personen. die in d< kazerne waren gevangen gehouden, vooartge zet. Hunne get.uigenissen brachten echter wei nig nieuws bij. Een dezer getuigen heeft een oogziekte o^rei gehouden van zijn verbl.ijf in den kelder de; » kazerne, doch toen d° rechter hem zeide da ' hij eene aanklaclrt tîot schadedoosstelllin^ ; kon indienen, antwoordde h i j dit niet te wil len doen. omdat hij zelf soldaat was Teweest Het verhoor van Woensdagmorgen Straatsburg, 7 Jan. — Het procès van kolone von Reuter werd heden oui negen uur her , nomen. Thans worden de politie-officiea'en die aan de gebeurtenissen van Zabern deel namen, onderhoord. Êr blijven nog 30 getui gen te ondervragen. De arrondissementskommissaris Muller za; op 9 veel volk op etraat. Hij meende niet da er iets ongewoons plaats had gehad. Hij ver nain kort. naclien. dat luitenant von Forstne door kinderen beleedigd werd. Hij ondergin; den indruk toen hij de eerste maal onder » vraagd werd, dat de prokureur had getrach den zin zijneT verklaring te wijzigen. De prokureuir protesteert. Muller laat dezi woorden ontsnappen: «'t ls ongehoord!» De prokureur is verontAvaardigd en vraag i dat de rechtbank hem besc-herme tegen zulki beschuldigingen. die er toe strekken te Q'oei gelooven dal hij de eerste verklaringen vai den getuige wijzigde. De getuigenis van Muller i& zeer ongunstij voor kolonel von Reuttar en toont aan dat d< , door den kolonel genomen maatregelen onge rechtigd waren. Op 28 Nov. van de reis weer keerend, vroeg hij met den h. Grossmann da er niet meer zou worden gepatroeljeerd en d< . gevangerien in vrijheia' gesteld. — Als ge voor dat gekomen zijt, is 't orrnoo dig verder aan te dringen, antwoordde de ko 1 lonel. Ik beveel hier en voor mij zou 't vreug< zijn, zoo er bloed in de strate.n vloeide. Ik za niet dulden dat personen op 't kasteelpleir . samenscholen en lachen bij den doortocht de: ' officieren. Dezen worden aanhoud'end belee i digd en niemand beschermt hen. Getuige bleef na dit onderhoud op straat Hij zag een man aanhouden, die niets had ge daan. Ilehaalde malen hoorde de h. Muller zegger dat de gebeurtenissen van 28 Nov. door de militaire! waren voorbereid geworden. De keldej der Pandoerên werd in den loop van den da,? reeds gereed gemaakt; de kplen werden er ui weggenomen. Luitenant von Forstner -hoorde hij zeggen — had de bevolking met ge : weerschoten voor s avonds bedreigd. De verdediging verzet. er zich tegen dat di jongeling die 't verklaarde, worde onderhoord Kolionel von Reutter spreekt tegen dat der 1 gelijke gernchten in de stad werden verspreid : Hij nam maatregelen, bereidde de mitrailjeu L zén en zi>iubfficieren wi'sten dat hij zoo noo . dig kracht(fadig zou optreden. Het is mogelijl ' dat jonge officieren daarvan spraken. Het is onwaar, zegt hij, dat de kelder wer< geledlgd met het oog op aanhoudingen. Luitenant von Forstner aanvaardt de moge lijkheid de woorden te hebben gesproken, <1, } mer. hem aanwrijft. MiddeKenvijl roept en mort men onder he î publiek. Kolone] von Reutter kijkt er woedem . heen. Op de vraag van dew ir echter of de polit.i* maatregelen genomen werden vôôr of na de: siaat van beleg van koilon.ei von Reutter, ani woord t Mniller dit niet juist te kunnen zeggen Getuige bewijst den slechten wil van den kc lonel jeigens het arrondiisisemeritsbestuur. D Colonel zou den bestuurder van lafluedd ei '/waflvheid hebben beschm'.d'igd en met gevangf ni s hebben ,bedreigd. De politiebrigadier Mnitsdhler ispreekt. ove 1 de bekende feiten, en zegt dat de bevolikin, " van Zabern heel vreedzaam is. In aile straten kwamen samieaisohaliingei voor, maar zi.i die deze hadden verwekt, ware.i i geen betoogers, maar nieuwsgierigen. b Op 10 Niov. was 't. volk tôt 's avonds to r (kaim. Tijdens de on-Lusten deed de poiitie h,aa - p!icht. Het publ'iek was groo^tcndeels uit vroii i wen en kinderen saamcreste.ld. Hij vernan i nooii dat officieren werden bélieedigd. hoewe lin de HttîTgebtwiden personen ondervroeg. „ HET LEGER IN NOORWEGEN G ' SOLDATEN DIE ZiCH OP SXI'S BEWEGEN Voor de vreemdelingen is 1. t in Noorwegen een /onderling schouwspel de soldaten ot ski's te zien voortgaan. Zij bewegen zich zeer snel, en kunnen ongeloofljjk groote afstanden in korten tijd afleg gen. Het skiloopen schijnt zelfs minder vermoeiend te zijn dan het gaan, zoodat welgeoe' fende skiloopers het uren lang kunnen volhouden. j SPANJE EEN BLOEDlô' FAMILIEDRAMA Vijf doeden Madrid, G Jan. — Een v.reeselijk drama vit i gdstenenmiddiag in iRerbegal voor. Een de mees* gezdene bewoners, de notaris Palacio stierf eenige dagen geleden. Toen het teste l m-;»*, g'isteren geopend en voorgelezen wa; oleek, diat de notan.s het grootste gedeelte >:i, ner nala-tenschap aan zijn jongsten zoon ha vermaakt. De oudste zoon, die zich door dez besc'hilsking in. zijn jechten achteruitgestel-' gevoelde, ontsfcak m groote woetle. Hij tiro i zijn revolver en doodde zijn inoeder, zuste t en twee broeders. \ ervolgens richtte hij ht vvar>en tegc-i. zichzelf en schoot z.ich een koge ^ door he: liart. | RIJ S LAND De gezondheidstoestand van den kroonprins De « Times/ » geeft eenige bijzonderhede i over den gezoïndibeidistoestand van den Tsart ' witsj, welke bijzonc'erheden de Peterburgsch b&richtge^'e.r van dit hïacl van een pe'fsobn u de omge\iiig van den Tsaar vernami De laatste maàili had deze den troonopvo gier einde Augustus gezien. Zijn Jinkerbeei r dat d'oor een beuige.li ino'est worden gesteunc ■ bewoog biiji toen nog zeer moeildj'k. Loope kon 'hij' slechts aan de hand van een vol w ai " sene en liet koste hem de grootste inspanninc Hij zag er uitgeput en ged'ruikt uit. " Vier weken geleden, zoo ging de zegsma t voort, zag ik d'en prins terug. Hij 'hadi ee ; gjezonde 'kdeur, diroelg geen ibeugeilJ meer e • liep gemakkelijik. Om een bewijs te gever • hce) sterk 'hiji was gjeworden, ging 'hiij op zij linkerbeen staan en tildie zijn rechiterbeen on i hioog. De hofarts zeide, dat de prins over ee " paa.r weken gehee!!i hersteld zou zijn. De voorS'pelling van den geneesheer schijr - vervuildi te zijn, wa.ut toen Maandag het Ka: pische regiment te Tsarkoje Selo zijn jub; [ leum vierdJe, liep de troonopvoilger met de Tsaar in de pas het front van de troepen vooi ~ b ij , r f GRIEKENLAND De reis van hoofdminister Venizelos \ I Athene, 7 Jan. — Hoofdminister is hedei L \x>or zijne reis naar Euiropa vertrokken. H: 1 j zal twee of dirie dagen te Rome \ertce\en ei i vandaar naar Parïjs gaa.n. Van Parijs reis ; hij naa'i' Londten om daama over Berlijn, St . Petersbung en Weenen terug te keeren. Hi • wotrdft tegen 22 Februari terug te Athene vei ^ wacht. Nieuwe oorlogsschepen voor de Grfeksche vloo . ' Parijs, 7 Jan. — Naar luid van berichtei I uit Weenen, onderhandelt Griekenland ove 1 den aankoop van twee direadinoughts, diie ii [ Engeland: bij de finma Armstrong in aanbouA . zijn voior Chili. Die schepen kunnen ec'hfte eersit in 1915 klaar zijn. Men denkt dlat e daarom meer ka.ns is cl'at Grieikenland twee Ar gentijnsche slagschepen, die nagenoeg ;ge;ree< zijn, zal koopen. ->—•♦«»—< . DE BALKANKWESTIE De kwestie der Egeïsche eilanden Berlijn, 7 Jan. —- Blijkens Ihiier ontvange: berichten zal het voorstel om de €ilande: Ghios en Myti.lene aan Griekenland af te staai te Weenen en Rome op> tegeinstand stuiten De kw'estie der teruggave van de door Itali« j bezette eilanden aan Turikije blijft nog steed duister. 1 Izzet-Pasja kandidaat voor den Albaneeschen troo Te Parijs en te Berlijn zijn berichten ui Albanees.che bron ontvangen, blijkens dewe t ke van Mohammedaansche zijdie eene kand • datuur naar den Albaneeschen troon. zou aar geboden zijn aan Tzzet-Pasia, den geweze » Turkschen minister van oorlog. Een bericht uit Konstantinopel aan d ' «Frankfurter Zeitung » bevestigt dit en zeg g dat Izzet-Pasja in een te Durazzo gehoude l ge:hteime bijeenkomst van Albanedsche «hoal " dlén.tot vorst van Albanië is gekozen. Izze p zal zich in den loop dezer week naar Walon ▼ begeven, in geze'lschap van een Albaneesch afvaardiging, die hem te Konstantinopel i 1 komen poison. De door Izzet gestelde voor wa ard'en voor d 3 aanvaarding van den troon moeten de volgen t* de zijn : ic. Albanie zal een vorstendom c J geen konin'krijk zijn ; 2e. Albanië zal gedurend ] tien jaar onder toezieht staan van Oostenrij en Ttalië. AMERIKA i I :k:— DE MEXIKAANSCHE KRISIS De strijd om Ojinaga '1 XeV-York. 7 Jan. De sbriijdi om de sts r Ojinaga dlunurt nog steedis, voor t. Generaal V: la,, ^oedlend1 Oi\er de taaiheid! waarmee de 1 geéçingstrcepen zich vededigeoi, 'heeft1 zic -, sedlert Maandiag zelf aan het hoofdl der o [l standelingên gesteld , om de verdere aan val 1( -1 te leid'én, lx De anti-trustpolitiek van Wilson v \aar uit Washington wordft vernomen, l! président Wilson voornemens om, alvorei ' e^ejne anti^rustpolitiek te gaan voeren, c houd'îng der Euroipaesche Regeeringem te opzichk van het trustvraa.gst.uk na te gaa,i Hij hiëeft daartoe aïs bijzondler gevo!mae)h.tig< Charles Ferg«uson, werkzaam cp' het Amd kaa nsc h e H and e 1 s département. aangewezi en dezen naar Europa gezonden. Deze 1 Maandiag uit Washington te Ber.lijn aangek men. Hij heeft in opdracht naar liet oorde ? te v_>; »,i van .de groote Duksche 'kapitai 1 vereeniging, alsmeae van eincële groote koo lied'en en financiers ten opzichte van Wilsor trusit-ix>litiek. I Groote financieele krach in Brazilië Sao Paulo. 7 Jan. — De in faiMiet ver kl II ring van de Meorporadlora-bankmaatschapi " heeft het bankroet veroorzaakt van-46 ban • insitelilângen uit den staat Sao Paulo. Ve seheidene buitenlandsche banken komen 0 n der rîe schuJcieiisahers voor. n q, n DE SCH i PBREn>>\ DER OKLAHÛMA n Nog twe€-en-twintig vermisten i- New-York, 7 Jan — Een stoomscliip lies n hier vijf opvarenden van het vergane tar schip Oklahoma aangebraoht. De geredd'i hadden /.es uur lang in de bitterste koude een reddingsboot rond'gedobberd. Van de 1 i- manning van 33 koppen zijn bovendien ac . gered door de Bavaria, drie zijn dood geve „ den In een reddingsboot. In het geheel word dus nu nog 22 vermist. Het stoomschip, dat nog vijf opvarendi van de Oklahoma redde, is de Gregory van ■ Birt)th-lijn. Het tankschip moet onverwacht midschee gebroken zijn, toen voor- en achterschip te.| l' - door reusachtige golven omhoog werd'' eeheven. De opvarenden die beneden ware starmden aan dek. Twee booten werden .2 strekin. De eene is teruggevonden met du . lijken er in, uit de andere heeft de Grego j vijf schipbreukelingen gered. Er waren in d 1 boot elf menschen geweest, doch zes zijn 0 t derweg — de boot is herhaaldelijk omge6l gen — verdronken. De vijf geredden verkeen in deerniswekkenden toestand. j SCHIPBREUK AAN DE KANADEESCHE KUS t Vijf-en-zeventig slachtoffers Londen, 7 Jan. — Men nieldt uib Québe 1 da'b een sclrip omsloeg bij Fort-Ueorge®^ i r Britsch Columbia (Kan-ada). 7ô menschen ive 1 dironken. ;. AFRIKA DE ARBEIDSGESCHILLEN IN ZUID-AFRIK Bij het Spoorwegpersoneel Pretoria, 7 Jan. — De minister van spoo wegen -heeft gisteiren met de vertegenwoord gers van het spoorwe^pensoneel een langdi rige bespreking gte'had, die echter op nietsi T uitgeloopen. De uitvoerend'e raad der val T vereeniging van s'polorwegpersoneel heetft r 1 besloiten, Donderdag een staking af te kond _ 1 gen, tenzij de regeering de ontslagen s[x>o i wegmannen. weer in dienist neemt. Tusschen mijneigenaars en niijnwerkers in Natal Kaapstad, 7 Jan. — Het gesehil tussche 1 mijneigenaars en mijnwerkers in Natal h ne t niet tôt een oplossing gekomen. De blani mij.nwerkers eischeri opslag van loon, kortere arbeidstijd en weer in dienstnemingi van enk let wer^ki]ieden. die naar zij zeggen onrec'n 1 vaardig ontslagen zijn. De werk'lieden in c TransvaaJsohe kolenmijnen te Witbank, Ve , eeniging en eilders steunen die eischen en h' t Transvaa.lsche verbond van mijnwerkers, ^ haofd'zaa.k bestaande uit werklieden in e goudmijnen van den Wilwatersrand. hee t een werkzaam aandeel genomen in de ond' l handelingen. Men vreest d'an ook veel meer eene stakii . in de Transvaalsche 'goudmijnen dan in r Xatalèche kolenmijnen. De Spaansche troepen in Marokko Madrid, 6 Jan. — Men meent weten d, 1 de Spaansche troepon eer lang op hefc.grondg : bied, begrepen tusschen Altueenas en Penon < . Vele?. zullen ontsohepen. De krijgsbevelhebb v van Molilla zou 2o00 man hebben ge vraagd o daartoe over te gaan. DAGKLAPPER BERICHT. — Bij dit nummer van hede Donderdag behoort een bljblad. Een ministerieel besluit dat siecht onthaal wordt. — Gansch de Belgische pers is het eer om net ministerieel besluit te laken, waarb Mieuwsbladon verzonden zonder zichtbare tifcel, worden a-anschoiiwd als gesloten vërzer dingen en aan deze taks ondenvorpen. Er wordt. opgemerkt, dat vele vreemde bk den de gewoonte hebben aangenomen de krar met don titel laiigs binnen geulooirl te ve: zenden. Ook di- meeste groote weekbladen en tijc se h ri f ten worden aldus verzonden.. om li< titelbUid niet le bemorsen of te ©chendei vooraL de prentbladen. Welke taks zal men opleggen aan de groot prentbladen en verzendingen, diie onder ro formaat worden ter post besteld ? Men ziet het, de ambtenaar die in 't kraar kwam van die ontdekking, kent hoegenaam niets van de nieuwsblade.n-aangelegenheid e zijn geniale uitvinding heeft enkel voor g< volg gehad veel plagerij aan de ui'tgevers t bezorgen en vele lieden taksgeld uit den za te halen. Zoo men de vrijzinnige bladen heeft wille t.reffen, is men zeer onbehendig te werk g( .uaati, daar de klerikak gazetten niet het min.' luid verzet aanteekenen, wegens het ongema dat de nieuwigheid verwekt. Voor de armen van Brussel. — Burgemeeste Max heeft voor zijne armenkas ontvangen 500 tr. van tandmeester Gooris; 20 fr va Mevr. Thobois; 1000 fr. van den h. Frarichon me-Van I-Ialteren: 100 fr. van den h. Race va Parijs; 500 fr. van een onbekende: 50 fr. va . den kring Estudiantina; en. 1.000 fr van ee onbekende» Vergrooting van het kamp van Beverloo. -Een koninklijik besluit. in dagteetoeining 0 Januari 1914, verkLaart de vergrooting v-, het kamp van Beverloo van algemeeen nu t. '-Il De tôt n i en etirude noodige eige/ndoinm m: I- geJegen op liet grondigôbied dter gemeentp; Exel, Lommel en Overpelt, die aangedui-•ji zijn op het bij vermeld besluit gevoegde plar zullen, b:j gebrek van afstand in der minne ingenomen 'en bezet worden overeenkomsti, de wet ten in zake onteigening uit oorzaa van openbaar nut is In de Boeknijverheid. — Vôôr eenige dage is verwierpen de Brusselsche lettèrzetters d e voorstel:]en van de patroons. Daags nadie ^ besloten de steenelrukkers integendeeî he ^ nieuw kontrakt aan te nemen. \ erl'eden Zonilag, op aan vraag van mee r dan 200 leden, heefî, er een nieuwe vergade ring der letterzetters plaats gehad. ;n De vc.rgadering is op hare vroegere s ten is. mi 11g terugg>ekomen en heeft nieuwe en mee ■y. aanneembare voorstellen gedaan. el patroon-d/rukkea^s moeten zieb nu 00 I obnieuw vereenigen om eleze te bespr:ken. Xaar allé waais^iiijnlijktield zaà dit nu "lut laten tôt een algemeene overeenkomst te kc I s men. 1 Jaarwedde der brievenbesteliers. — Reed diikwijls werd er o.p gewezen hoe noodz,- ,iji kelijk het is de jaarwedde der brievenbeste [.' lers te verhoogen ; dat zou in eilk opzicht aa den positdiienst ten goede komen. Een schande is het voor het bestunr zij n" beclienelen met eer. onvoildioende jaarwedd , te laten voortsai-kkelen, en hen feiteiijk 1 dwingen aalmoezen te vragen. Da.t ^ebeui | thans gedurende de nieiiwjaarsdage a ; hx I beheer spekuleert dus op de vrijgevigîied ' van beit publiek om aan den oostbode ee ift onvoldoende wedde te geveai. k- De jaarwedde der brievenbesteliers moete m ve.rhoogd worden, en dan zal f.oen oojk t.fgei in over hen meer eischen mogen stellen. ht Hoe dwaas! — Een briefwisselaar va Ji- L'Etoile Rclrje schrijft y « Het Walen.lan m wiordt benadeekl omdat het Mb2rail en. antiflamingant is». jQ En met zuike domhedeai hitst mon voor durend de Waden op ! ps . ;e. Een pleizierreisje. — Lou 'e h. minister va ?T1 spoorwegen het volgende bericht in de stat: n> van Brugge niet willen laten aanplakken ? e_ ' De personen die wensohen ten s n e ie s 1 e m o g e i ij k zich van Brugge nae ,y Gent te begeven, worden vriendelijk verwittig ie dat zij best te voet zouden gaan. — Nochtan. (1. als zij bij zonder veel tijd over hebben, kunne a_ zii er insgeifijks geraken met den trein ! » ,n Dinsdag un' Brugge vertrokken, om 17.50 u., : de trein blijven haperen aan een 100-t.al metei van de stat.ie van Drongen., rond 18.25 11., u oorzaak van averij aan het stoomtuig. D hoofdtreinwaohter se.inde zulks dadelijk naa T Gent en vroeg om een hulplokomotief die or 20.15 u., dus ongeveer 2 uren later statig afg< rold kwam. Op zijn duizend gemakken, iede halve kilomeier rustend, hoestend en kuchtene II stoomde de trein triomfanteiijk de statie de Arteveldesfad binnen om 20.4() uur. Niet vergeten dat Drongen hoogstens 10 m nuten per spoor van Gent is afgelegen. Men heeft cîns 2 uren moeten wachten op ee hulplokomotief die, naar een statie-ambtenaa ons verzekerde, onder stôom gereed stond... t Ledeberg! x A In de statie te Lier. — Indien men tegen woprdig het bevelboek der zaalwachters ei kaartjesafnemers der statie Lier openslaat zou men zich in een Waalsche spoorhal wa nen. Immer s, de bevelen worden niet meer ii h t Nederlandsch, maar wel in het Fransch ii het boek geschreven. Zooelat de Vlaamsch* statiev. erklieden maar kunnen zorgen steed. een weerdienboek naar h un werk mee te bren g3n, oit de geschreven bevelen te verstaan Zo : niemand handelend kunnen optreden, on de ta«*»jn chteh der Liersche zaalwachters et ander j Vlaamsche spoorwegwerkl ieden u don eerbiedigen? Liederavonden voor het Volk. — De ver •n dienstel'.ijke inriciiting eler Liederavonden voo ng het. Volk, die elken Zaterdagavond in de ge ■e meenteschoo! der Zesi-Penningenstraat jonc en oud eameubrengt, om liet goede Vlaamsch n lied aan (e leeren, heeft iemand noodig voo: s- de kvavierbegeleiding. Mochlen er onder onz t- lezers pianisten, heeren of dames zijn, die [e ayond p?r week van 8 toi 0 uur) besenikbaa wilden houden voor de Liederavonden, zi zouden aan de zaak van den Vlaamschen zanj t te Brussel een grooten dienst bewijzen. Mei 1 kan zich aanmelden bij dien leieler der Lieder 1- a.vonden, den h. A. Clauwaert, P-iùTssTVaa; J 124, Molenbeek. r- In de Libérale Associatie te Op-Woluwe. -Deze libéral e vereeniging heeft hare jiarlijk ig sche vergndering gehouden en ging over to Iç de samenstelling van haar bestuursbureei Werden gekozen de bh. de Selys. tôt voor zltti:<r: Genoneeaux en Michel, ondervoorzit ters ; Dupont, sekretaris; Morbeux. pe-nning ^ meester J,. De vereeniging steinde een krachtcladi: j0 verzet tegen het scl.oolvvetsontwerp en spooi 2,r de de vrijzinnige gekozen en om zich uit ail m mach't tegen de aanneming daarvan te ver zetten. De Duitsche prinsen te Brussel. — Prins Eitel-Fritz,tweede zoon van keizer Wilhelm, die in gezelscliap van y.ijn broede.r Adalbert Maandag te Brussel was aangekomen, is Woensdag in ' den vooravond met den snel trein Brussel-Keu-Jen terug naar Berl'ijn- afgereisd. Pi*ins Adalbert zal nog eenige dagen le Brus-ci sel blijven i.11 't slot van den hertog van s Arehberg, Wolstraat. ij De hertog van Arenberg is, zooals men weet, a lid der Pruisische heerenltamer. Openingstaks op herbergen.— De h. Goethals, i- Kamerlid voor Roesetfaere-Thiel't,. komt een it wetsvoorstel ter Kamer in te dienen, wijzi-■" ging houdend der wet van 12 Decern'ner 1912 die een openingstaks op de herbergen s tel t. " Het voorstel Goethals voorziet een taks van tweeërlei aard naa?- gelang gegiste of sterke dranken worden verkocht in de nieuwe si ij-e terij. Naar Wijd en Zijd. — De i'oote Harmonie n van Brussel heeft, haar jaarlijksch groot bai il vastgesteld op 14 Februari. Voorzitter Poe-laert ontving een vleiend schrijven vim het Hof, waarin die Koming en de Kon in gin toe-® zegden dit fee'st bij te wonen Het feest is, zooals men weet, gewijd aan 1 de verheerMjking van «Naar Wijd en Zijd». i. Eentiige Brusselsche kunstenaars hebben de t taak opganoftien de zaal der Harmonie op k -pasisende wijze te versieren ; dichters en toonzetteirs zijn aan den arbeid o-m gelegen-heidskoren le schrijven. r Het balletkorps der Mnnt zal er a genaar-: dige dansen uitvoeren. '' n ^ Het aantal brievenbussen in de wereld. — n VoLgens eene statistiek, door de « Algemeene n Post Unie » uitgegeven, heeft Duitschland het grootste aantal brievenbussen, namelijk 155.700 terwijl er in de Vereenûgde Staten te zameri _ Tiiet meer dan 144,000 zijn. In de andere Landen blijft het aantal onder de 100,000. Van deze lan-n den staat Frankrijk boven aan met 79,700, 1 waarna komen Engelseh-Indië met 75,000, En-geland 71,900, Japan G7,000, Oostenrijk 4i,000, . Italie 39,700, Rusland 31,700, Hongarije 15,000, 1 Zwitserland 13,400, Denemarken 12,000 en Bel-3 gië 11,100. De landen, met minder dan 10,000 , brievenbussen, zijn : Spanje 9000, Nederland G,200, Portugal 6,100, Noorwagen 5,200, Roe-C menië 4,800 Zuid-Afrika, 4,000, Bulgarie 3,300 ! en Argentînië 2,G00. In Perzië zijn niet meer N dan 17 brievenbussen, terwijl men in Abyssinio slechts in zes buissen brieven kan posten. 1 In betrekkelijk opzicht staat Beligië verre ten 1 achter bij Denemarken en Zwitserland. I Het kleinste ventje. — In den ouderdom van 53 jaar is te Southend in Engeland William Wihite overledien, die beikend stond als het ^ Me:nste manmeken van den aardbol. Hij was, , inderdaad, s'Iechts 52 centime ter hoog. Met : zijne zusteirs dreef White een zeer bloeienden " handel en als hardnekkiig politiek ventje, sta.k r hij in zijne vaderstad veel grooten naar de , . kroon. White is de kleinste man waarvan de ge-_ schiedenis get^uigt De vermaai^lQ.. geperaal Tom Pouce was inderdaad 78 centimetor : lang en de dwerg van konôing Stanislas van | Po'len rei'lrte tôt 53 centimeter hoo'gte. s ' i- , J BRIEF HT GENT e i x * e j Van onzen berichtoever : t Het schepenschap van Onderwijs. rj Het schepenkollege vei;gaderde Woensdag-n morgen, om over te gaan tôt de aanduiding van den schepen van Onderwijs in vervanging van den h. OambieT. i De h. C'a miel De Bruyne aanvaardde dit ambt. Dit nieuwbje zal door het Gentsc'h onder wi jzors-I korps met vreugde vernomen worden. n De vierde kunstvertooning in den Nederland-d schen Schouwburg " ! De vierde kunstvertooniiiig in onzen sohouw-; burg, welke Dinsd'agali;ond .piLaats had', heeft bij, aile toelioordér.s d>en diepsten indiruik nagefliaton. j Van een aangi^Giido kracht was de vertol-kmg van « Salomé », het zoo stiji/volle tre.u-r-uSp el van Oscar i.l<3<>, aan "hetwelk deep-vreem-e de ka.rakteruitbeelding en 'wreedfe menschellâj'k- -heid ten gronds'lag liggen. De « Zevensliwer- » t- dans », met zijn medeslepende, exotisclie mu-J.' ^iek van den Antwerpschen toondiehter Flor. a AÏ!pa<-rts, trof «in mej. Mathis, met haar zacWr-'' gei*ythmeerde, stil-golvende bewegingen. eea II uitstekende verto-lkste.r. i « Medea », Le,gouvé'.s edele ' tragedie, met de-s "welke ons pubkek verleden jaar reeds kemiis , maakte, was ook ditmaal een groot smikses. Met g haar îndTukwekkend'e klassieke lijnen, dio ons r denken doen aan een mooi-oud trésko, vndde a deze tragédie die voorafgaande « Salomé » *ot. ewi eôhten, •waa.rddvollen kunstavondi aan. r « Medea » was bovendien voor de na haar aiek-; optred'ende sympatbieke mevr. van de Wdeilo r een triomf. H«lcn Donderdag, 8 Januari, zelfde vertoo-. ning. In het Casino. r Het symfonisc'h koncert, dat op 9 Februari e ?_ P-Î?at? hebben, onder leiding van dlen 1J1. Os-kar Ivoels, belooft weer dets moois te zijn. We tretten op het programma o. an. aan het ope-. iiiiiiïsfcuk van « Elconore » van Beethoven en de 1 suite van Peer-Gynt, van Grieg. > i i?117 dit koneert werkt bovendien mede de - * oc'olf Soiron. Deze tallent-volle jonge cellast 1 aaa tut/voeren : het koncerto in la-mimeur, voor 1 S> f.n <,rttost; '' Ko1 rndTCi » Cil « Hebraïscho , Melodio » van Max Bmioli. ; Oemeentebelangen. • „De, Commission van het Betwistharè, Tan i j ™ îwjvœheid en van Gekhrezen zuilten , vergafleren Vrijdag a.s., om 5 172 ton stad-, huize. llagorde : Tussohcngemw.ntelijk iverk-loozen fonds. — Herziening der .stnndiregelen. Gentsche Vrouwenbond. Onder d'oii titoJ « Do Vro.w cn de Arbeid » 7:1 mevr. Druciker van Amsterdam, op 19 Ja-rouan a.s., om 8 mu- 's avonds, in liet Notnris-semhuis, een openbare en kostelooze voordradrfc houden. ifovromv Dmcker is rodalrteni' van. « Uvhiwe ». veertiendaagscîio kranr.- voor d'o wouw en tevens seliretaresse van liet. Nat. Ko-Wet'teliik« Kegeling van Vrou- Het doel van Aiu vereeniging is ; Het vornïf.n van een bsstondig komiteit dat studio maakt VÎU» «-etsontn-erpen, koninblijkc beshiitem en . «•mrdenmsen rakendo den arbeid, on, dat ak-«Ptieedt telkens wanneer daardoor de eiko-nomisohe on maatseha^pelijko belangen der ar- " ^esSd VI"TO'"'C"' moening woiaen t craat daa.rliij. „it van h/-t vol- «end begmsel : dat ivetteldjke liepaJingen moe-ton genomen worden tôt het tegen . wïljÎ Mk.' CM arbOTj ,volfc LEEST EN VCRSPREIDT DE ! « VLAAMSCHE CAZET ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods