Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

750 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 27 July. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Seen on 02 October 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hd7np1xc9p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VERSCHIJNT 7 MAIL PER WEEK VIJFTIENDE JAAR Maandag" 27 Juü 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN telgië, vrachlVTié Nederland, • Andere landen 1 jaar 6 maand 3 maano ir. 1473.50 20106.00 3218B.fiO Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnentr.n ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 Ir.) hebben refht nv een gratis boekenpTen^ie Vlaamse van BRUSSEL Hoofdopsteller-Eigenaar : JULIUS HOSTE, BRUSSEL Gazet TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie:A 2384 Nr 208 Maandag 27 Juli 1914 Prijs: 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4« Bladznde, j er kleinen regel. . . fr.0,30 3* Bladzijde ......... »*»Oü 2" Bladznde ...... fr. 2 en >3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»3,00 Voor alle annoncen zich wenden ten bureele. StPIETERSTRAAT. SO. BRUSSEL Nakende Oorlog tusschen Oostenrijk en Servië ->—•♦•- (k Ligne, die Z< ndlag, de vei I digers van hnaar Beloeii, het Belgisch S va.. Aath, i\cn\saméi heid der honderi Isre verja n den rit dit tranendal. Geboren te Brussel deri 23 Mei 1735, uitden echt van lle Ligne von Sal m. ve v-y zijn verstand, van zijn geest en moed. Met hem heXVIIIe voor ■ . 11 van M resia, gesp! hij zich het ra]en neemt aandeel aan cje meeste \niet lang óf hijn graad van ■. ra.al en van veldmaarschalk. Als ka]zijn na nis rnen, wel h D PRINS KARE E LIGNE als dichter, als < mag men zeggen. DE FONTEIN VAN NfcPTUNUS IN DE WARANDE VAN BELŒIL ' . zijn , Men I .< ten ai XVIII an óoo metc AMERIKA Een vredes-konferentie Pm ' va I aan de afgej'aai ureGroet onweder te Nevy-York . slach ■ De Opstand ia Albanië De Prins van Wied zou afstand doen van den troon ■ Vi . ben. Ini- O] Wi voi Wam niet vervangt, da, len wordi Europa op een Vulkaan en rijk en Sen ' -- i n i n anknjk. in sehanI oor den I .1 was tevan : gemaakt /kunnen noen ver- De mil-ten lijk zij vergen a te te vlam kan brengen. 1 van Rusland hebbenatcht laten blijken. «Thans 'I dat Ri mtt Servië I aan van Rusland hel Hiiisrh'and als op op mis- innenland- 11 te ont- hrtige nend Obrana, waarvan de ontbinding, gelijk b( is, in de Oofitenrijksche nota wordt verlangd. Deze Iaart groot opzien. Neg over de bijeenkomst van den Servischen ministerraad Rome, -'."> Juli. - De berichtgever te Bel 1inl aan zijn blad : rhinisterraad duurde tot in Ac.) nacht. Beite deel van de ijzen. Gerieraa de samenzwekoning Alexander zich als volgt uit : « De militaire partijop de iniste \\ tjzi an de Narodni Obranéverandering van het leerstelsel in dtiolen. De militaire pari ij was tegen-. van ilez.ü eisenen dei \i•;i houdtior onvermijdelijk.t De-stemming in Servië Semlin,rot gistermiddag v/aren dat de Serviring de Oostenrijk-Hóngaarsche nomen en daing was daarom 7. ukt. Om 2 uur kreeg het -sche : \ an buitenlandsche zak'< 1 n vanuit St-Pe . ïNau- welijks was dat ontcijferd ol h ; ijde van Servië stelde,ging iml vuur door de stad. tl.a : van (tii telegram was hei onbevredigende antwoord van Servië. Kroonprins Aleaf onmiddellijk biilisee- Staande :n zijn auton cl hij di .! in nam ch zijn.Komt Rusland tusschen, dan wordt doorn den 1eezaid te den wat 1::van krijk zal \ken. Daaruitn worden dat het ge- vaar voor een d van den Europeeschen >le< hts gerekend werden op het 'iberale Engeland. k in de/digheden niet ■men aanrouwen dat de be- kla wereld in Engeland s! den die verwaimd, dan .-alt ha ergste te vrinndi rul kaan en de uitbarsting kan . j. ir.j' HET ONBEVREDIGEND ANTWOORD De Oostenrijksohe gezanï verlaat Belgrado Juli. — i7. s uur gister- regee-ia van Oostenrijk-Hcngai ijHet antvirdt onbeyredi : ezant heeft met het I van het. gezantschap Belgrado verla- De diplomatieke betrekkingen afgebroken :• zes- T-pre- iiw van het Oostenrijiksch- nl V'on Giessl d< elde laan daarop mediplomatieke betrekkingen \\ veiliel1| van' uur 20 Belgrado.uur hadering . il 100 kilometer \ a SERVIË ONDER DE WAPENS Tceberoidselen * den strijd ! ili. — In Servië worden gi o zal ; Kil! dal de monin de in de ! Belnntrnimd wordpn ie wordt vervoerd 1 nr< ie wordt genghih 11 djfces'ai'. De uWaui 1 -n de \a DE OOSTENRIJKSCHE MOBILIZEERING Het bevel der regeering . 20 Juli — Zondagmop hAi ai te Wei nen dat een [telijke mohielmaking bevel had Belangrijke troepen- en vlootbewegingen njp. % Juli. — Dalan^rijke troepenb0 ! hadden Rag is plaats.Men verneemt dat 22 Oostenrijksohe schepeaan de' monding van d?gen. ö Montenegrijnsche kringen be In 1 tot een aanv ü Lamen zal' overgaan. Provincies in staat van beleg. — De Slavische elementen. — Aanhoudingen Weenen, 26 Juli. — Men vermoedt, dat tegetijd met de mobilisivan belep ike e provincies zal wrorden a-fj niisfechien zelfs voor hel geheele rijk. om d alle ma;n te kumn. T( lichter plaatse wordi verkliaard, datlm en 'op de zorgvuldigste wijzizijn 1aa-Tdig is a:.en. Bij kei erlijk besluit wordt hel reöhl varheven, evenals het brief gela im t n de persvrijhe1er sluiten de als alle Lanhunne Deze to< stand is het begin varn ibilisatie. Vimen de selen voort, maar er zal niel 5 I 1 s'.issend 1 voor Zondagavond, omda ten afwacht die h\ den Kroonraad nomen worden. Groote menigten men nog laat n d a avond door :< enrijksche regeeriner ontveinst zierniet, dal de ) reuk mei Servië ontevredenheidzal wekken bij somminenteii des lande : er ie bi: dade lijk te onderdrukken. a alle'i'.bladen, die den stap te Belgrado bespreken, zijn in beslag genomen ol l':ifemeld van huiszoekin tische politieke per n, waarvan een -root aantal in hechtenis is. 42 n1 zijn rfnder 'beschuldiging var hoogverraad te Spalato in de gevangenis gezet Krijgszuchtige straatbetoogingen te Weenen Weenen, 20 Juli. - Het nieuwe van afbreuk iplomatische betrekkingen met Servie- wa> ivond 8 uur te Weenen gekend. Een • juichte do Keizer toe. Groot n doortrokken de straten der hoofd ^ u /oir-en vaderlandsche en oorlogszan i' redevoeringen werden gehou Overal heerschl groote opgewondenheid h, de provincie werden eveneens vaderland chten gehouden. De Servische minister verliet W"? t JulL — De Servische minister 1 verlaten De woorden van den Keizer i — liet telegram van den no- 1 te Belgrado is recht ksch naar Berchtold te Isebl door. den. Om half G hidold bet aan dei 1 : «ik has : dacht, dat ik 'iai.n zou moeten voeren. God zij m*»' i jke minis len Keizer Wilhelm verliet Bergen Juli. —- Kçizer Wilhelm verlïe' Noorwegen) en ver- ne vloot ontvingen ai te trekken op vooraf aangeduiden.'aausen, langs ^ Xoorsche Kus1 Ook het Russisch leger wordt oorlogsvaardif gemaakt Juli. — De Novoie Vremiaavond een ariika ; n ld : « Vien. » n in dit artikeldyl n»f in den 1 :••. erWaard dat het Russisch leger tot der oorlog irere ? u 'K nuUil^eriri-' van \ ijf legei korp ■ n als volkomen 1 ei htm 'iet. indientegen verwachting Servië deze eisenen mo hi weigeren, dan hopen wij d-a 1 van den toestand, den der mogendheden gezamenlijk zulten nachtente verhinderen, dat uit hel onveimijdelijke knnflikttuiOostènrijk-Hon- garije en Servië verdere verwikkelingen ont staan. De stemming te Berlijn Berlijn, 20 Juli. — De Berlfjners volgen de !. en lan ontwikkeling van den toestond met buitengewone spanning. De vraag van oorlog en vrede s hel eenige waar Zaterdag over g-aprok-en Eindelijk om kwart over acht kwam de beslissing, doordat het antwoord van Servië door bulletins bekend werd. Er g; ng toen - )!f)! van sterke vaderlandsche stemming door de stad. Er was niemand, die niet dn o den indruk was van don ernsfigen toe- Op straat heerschte nog in de late avonduren pwinding alsof Duitschland zelf reeds in oorlog gewikkeld was. Over de breede laan de Linden trekt een troep van verscheilenè duizenden menschen onder het zingen an vaderlandsch> liederen. Voor het Oöstenijksebegezantschap wordt het Oostenrijksche volksliedgezongen en Die wacht am Rhein. )ok de gezant en zijn gemalin staan voor het venster en staante buigen en te danken. Meer een kwartier brengt het volk hem ovaties, 'ervolgens trekt de optocht naar het Bismarckdandbeeld en door de Sieges-allee naar het haliaanschegezantschap, voortdurend onder iet zingen van vaderlandsche liederen. Do daden geven voortduren 1 nieuwe builetijns lit, waarom gevochten wordt. De koersdaling ap de Berlijnsche beurs wasZaterdag vooral groot ten öpz:van de tussische papieren. Russische bankaandeelen laaiden-:5 pet. Er liepen de dolste geruchten, ïr werd o. a. verteld, dat de tsaar vermoord was. Een onmiddellijk daarop bekend gemaakte tegenspraak wekte eenigszins kalmeerend. De socialisten tegen den oorlog Berlijn, 2G Juli. — Al de socialistische billen kondigen hevige artikels ai tegen Oostenijk, dat over Europa de nacht'mm een orlog jaagt. Op aanstichting van het socialistisch bureel /an Duitschland, zullen Maandag eb Din volksvergaderingen plaatshebben. De mei te Weenen een stap ged tan voor verlei.girn termijn.Het verzoek tol lenging zal niet door Oostenrijk verworpenworden, /oud.dat land zich onteert, imihél ultimatum is even 1 rutaa! als onvoldoendegerechtvaardigd. Iedereen /ai wal hei voorbereid, zooal niel opgesteld is, d 1ch, politiek direkteuf op de BalLplatz,die van 19►ostehrijksch gezant te Bei- valsche stukken vervaardigde, om de beschulri iii het proces va1 ten verderve i zoóg< naampliichtlgheid van Serviëanti- Oosten rijksche beweging bij de Zuid-Si : Het is

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland belonging to the category Liberale pers, published in Brussel from 1900 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods