Vooruit: socialistisch dagblad

261 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 24 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92n3j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VERORDENtNC ter r-*9«i1ng van h«t headati va a bMPM, rtm men m galtabokkan 1. Elit gemeente moet op bevd der Etappen-Kom-mandantur de noodige beeren, rammen en geitebokken aanschaffen en onderhouden. 2. De goedkeuring der Wt de teeh gtachikte beeren, rammen en geitebokken geschiedt door eene door dé Etappen-Inspektion te benoemen Keuringskommissie volgens de bepalingen der Keurorde voor het Etappen-gebied van het 4de leger. 3. De goedgekeurde beeren, rammen en bokken, welke in hunne gemeente bovcn het noodig getal voir-handen zijn, kunnen door de Etappen-Inspektion aan den hoogsten prij» voor slachtvee gekoeht en aan den-zeltden prij* aan die gemeenten toegewezen worden, welke niet over het noodig getal goedgekeurde beeren, rammen en bokken beschikken. 4. De gemeente moet de haar toegewezen beeren, rammen en bokken zoo plaauen dat elk gedeelte der gemeente de noodige beeren, rammen en bokken in bereikbare nabijheid heelt. Huane plaatsing geschiedt volgens de bettemmingen der Voorschrift over het houden van beeren, rammen en geitebokken voor de teelt in 't Etapyengebied van het 4de léger. 5. Het dekgeld bedraagt roor eene zeug 3 iranken, voor een moederschaap evaneent 3 frmnken, 3 weken wei inbegrepen, voor eene geit 1 frank. De herhaling van den sprong ten einde de bevruehting te bereiken wordt niet vergoed. 6. Het is verboden a) Niet goedgekeurde beeren, rammen en geitebokken voor de teelt te gebruiken ; b) zeugen, moederschapen en geiten in den ouderdom van beneden de 6 maanden toe te iaten. 7. Voor uitatekenda fokbeeren, -rammen en -bokken, kunnen aan de bezitters door de Keuringskommissie geldprijzen toegekend worden. 8. Ter uitvoering dezer verordening dienen : a) De Keurorde voor beeren, rammen en geitebokken ; b) de Voorschrift over het houden van beeren, rammen en geitebokken voor de teelt. De uitvaardiging van verdere uitvoeringsvoorschrif-teu blijft voorbehouden. 9. Deze verordening wordt den dag harer afkondi-ging van kracht. E. H. O., den 6 Augustus 1918. Der Etappeninspekteur, VON SCHICKFUS, General der Infanterie. Europeesche oorlog ' In West-Vlaaderen en In Frankrijk <Uit Duitsclie brcu. \Westelijk oorlogstcrrein: GROOT HOOFD KWARTIER, 2a Oog«t (Off.) : Leger van kroonpiins Rupprecht: In het gebied van den Kemmelberg werden gedeeltelijke vijandeliike aanvailen langs wcerskanten van den etraatweg Loker-Dranoeter afges'agen. Ten zuiden van Arras was de Engelschman gister met nieuwe, sterke aanvailen begonneu. Engelsche legerafdeelingen en nieuw-zee-landscne troepen waien tusschen Mayenville en de Ancre, in de richting naar Bapaume, in diepe gelede-ren opgeruKt. Eene engelsehe ruiterijafdeeling stond ac'nter het h ont gereed om op te rukken. Ondersteund door sterk artillerievuur-en verscheidene honderden pantserwagens, rukte de vijandelijke infanterie over een front van zoowat twintig kilometers aanvallend op. Voor onze kampstellingen brak de eerste aanstorm i»t?n. lu piaatselijke tegenaanvallen namen wij de 'Draktter-Uitgeefster "Sam. M. HET L1CHT> Best.: P. De Visch. , Ledéberg.Gent„ J. Red.-Âdm.t u SWoogpoort 19, Gent. VOORUIT Orgaan der Belglsche Werkllftdenpartlj - Yersehijnende aile dags-n. 34* Jaar — N. 230 5 eentiemen per nnmmer (25 s" pir 6 nummers) Zaferdag 240ogsl!9l8 strepen lands, die wij den vijand over gelaten hackL 1, terug. De vijand zette eehter zijne heftige aanvailen den dag door voort en het zwaartepunt ervan lag over de vleugels van het slagveld. Zij zijn ten voile mislukt onder zware verliezen voor den vijand. Pogingen van den vijand, om in de nabijheid van Hamel over de Ancre te steken, werden door ons verijdeld. Een groot getal stuk geichoten pantserwagens Uggen voor ons iront. Tusschen Somme en Oise verliep de dag rustig. Ten zuidwesten van Noyon hebben wij ons in den nacht van 20 op 21 Oogst xonder vechten ietwat van den vijand verwijderd gesteld. Den heslen dag door lag het artillerievuur van den vijand nog over onze verlaten stellingen. Tastend en aarzelend kwamen vijandelijke afdeelingen des avonds naar het dal der Divette. Onze in het woud van Carlepont kampende troepen namen ongemerkt door den vijand over de Oise terug. Aanvailen van den vijand, die hier gister morgend door sterk artillerievuur voorbereid werden, kwamen ten gevolge van onze verplaatsing niet in werking. Tusschen Blerancourt en de Aisne zette de vijand zijne aanvailen den dag door voort. Alleen nabij Blerancourt kon hij terrein winnen. De tegen de overige frontafdeeiingen ondernomen stormaanval, die in den svond met bijzonder groote kracht langs weers-kanten van de rotskloo! van Marsain gevoerd werd. brak onder zeer zware verliezen voor den vijand ineen. De eerste generaaNkwartiermeester, LUD ENDORT?. BERLIJN, 21 Oogst. (Off.) : Aeondbericht : Gedeeltelijke gevechten bij Bailleul en ten .Zuiden van de Leie. Geweldige gevechten aan de Ancre en Somme. Gister op het slagveld Noordwestelijk Bapaume en aan het front tusschen Albert en de Somme brachten wij groot aangelegde aanvailen der Engelschen door tegen-aanval tôt mislukken. Aanvailen der Franschen tusschen Oise en Aisne voor onze nieuwe stellingen. Uit Fransche bron. PARUS, si Oogst (Off) 's Namiddags : In den loop van den nacht heeft de toestand tusschen Oise en Aisne zich niet veranderd. De vijand heeft geene te-genwerking gepooqd. Heden morgen zetten onze troepen hunnen vooruitgang op het gansche front voort. Carlepont en Cuis zijn in onze handen gevallen. Wij wonnen na levendige gevechten ten Westen van Lai-signy terrein en wezen verscheidene vijandelijke aanvailen in Champagne at. Avondbericht : Tusschen Matz en Oise is de vijand ondanks zijnen weerstand onder den energieken stoot onzer troepen geweken. Lassigny is gevailen. Verder ten Zuiden vatten onze troepen op den Piémont voet, namen 't bosch van Orval en droegen hunne Unies tôt aan de randen van Chiry Ourscamp vooruit. Ten Oos-ten der Oise hebben onze troepen in den loop van den dag hunne uitslagen verder uitgebouwd. Links zijn de wouden van Carlepont in hun bezit. Ze staan aan de Oise Oostelijk van Noyon tusschen Sempigny en Pon-toite. Verder ten Oostrn overschreden ze de baan Noyon-Coucy-le-Château, veroverden Camelin en Le Fresne, Blérancourt en droegen hunne linie» tôt aan den rand van St-Aubin vooruit. De oorlog tisschen italle en oostenrijk-hongarije Uit Oostenrijksehe bron. WEENEN, 22 Oogst. (Off.) Italiaansche oorlogs-terrein : Op den Monte Cimone werd een Italiaansche aanval afgewezen. Albanië : Een uit Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche landvliegers en k. en k. zeevlieçers saamge-steld eskader viel de vijandelijke vliegerplaatsen bij Vâlona aan. Er werden talrijke branden waargeno-men. ÛDze vliegtuiaen keerden volledig terug. De oorlog op den Balkan uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 20 Oogst. —(Officieelverslag van 20 Oogst.) — Macedonisch front s Ten westen van de zee van Ochrida verjoegen onze troepen Fransche verkennings-afdeelingen bij middel van handgranaten. Nabij Vito-lia en in den boog van Cerna was het wederkeerig artillerievuur tijdelijk heftig. In den omtrek van Lubli-ma werden verscheidene vijandelijke stormafdeelingen, die het beproefden om onze voorste verdedigingslijnen te naderen, door ons vuur verdreven. Ten westen van Humla en ten oosten van de Wardar hield een heftig vijandelijk artillerievuur aan. Onze artillerie beant-woordde het met nadruk. Langs de Struma was de wederzijdsche werkzaamheid der artillerie van plaats tôt plaats versterkt. OP ZEE BERLIJN, 21 Oogst (Officieel) : In de oostelijke Middellandsche ze s vernielden duitsche en oostenrijk-hongaarsche duikbooten 15.000 ton vijandelijke «cheepsruimte. I De chof y. d. Adrairalenstaf d. Marine. De tanks der Gsaiiieerden DEN I1AAG, 22 Oogst (Priv. tel.) : De militaire medewerker der « Times » geett in een artikel over den toestand aan het Wesifront toe, dat de verbondenen groote verliezen aan tanks aan te stippen hebben. Ondanks dit is weerom cebleken, van welk groot nut de tanks bij eene zulke offensive kunnen zijn. De Britsche legerleiding had uit de laatste gevechten dï les ge-trokken, dat de tak der massa vijze aanwending van tank» juist geweestis. Namelijk de kleine smalle tanks zullen in de toekomst aangewend worden. Ze hebben trots hunne gerinee pantsering wegens hunne lichte beweeglijkheid de groote hoedanigheid, uit het artillerievuur te ontkomen. Terzervertijd heeft zich weerom de hooge waarde der intanterische strijdvliegers be-toond. De vliegiuigen zullen in de toekomst meer dan tôt inlichtingsditnst en tôt bombardeeren van ateden ter ondersteuning van infanterie-aanvallen aangewend worden en zoo bepaalden invloed op het geheele der gevechtshandelingen winnen. Tanka en infamerievliegtuigen hebben bij de offtn-sive-aanvallen ait beste middel bewezen, menschen-levens te sparen en uitslagen te bekomen, die verder slecht» door inzet vtn groote kraehten mogelijk xijn. Amerlkanen In Italfë «Berner Tageblatt» verneemt van bi|zonderen kant uit Milaan dat twee Amerikaanscbe brigadegeneraals zich in ItaliË bevinden. De Amerikaansche legers in Italie zijn twee afdeelingen sterk en zij staan onder het opperbevelhebberschap van een Italiaanschen afdee-lingacommandant. De getalsterkte van deze Amerikaansche afdeelingen wordt geschat op iets meer dan 18.000 man. De reisvan Wiison naar Frankrijk Volgens zwitsersche dagb'admeldingen deelt het in Parijs verschijnend «Journal» mede dat de aankomst van Wilson in eene der iransche havens gemeld wordt als staande voor de deur. Het Pruisisch Heerenhuis (Senaat) en het Klesreeechtsvoorstel De kommissie van het Heerenhuis voor de bespre-king van liet kiesrechtvoorstel begint hare werking op maandag 2 Septembar. In 't Heerenhuis rekent me'n ermee, dat de bespreking niet meer dan 4 tôt 5 dagen zou duren. De toestand In 't Oosten STOCKHOLM, 20 Oogst. — Een uit Moskou te-ruggekeerd Zweedsch koopman, die in denzeltden trein met het Duitsch gezantschap Moskou verlaten had, bericht in « Stockholms Tidningen » dat het Duitsche gezantschap over Helsingtors naar den oorspronkelijk voorgenomen nieuwen zetel in Pskow moest reizen, wijl de spoorbaan Pskow-Petersburgin de handen der tegenrevolutionairen is. De sociaalrevolutionairen zou-den samen met ge .varer.de boeren reeds Luga op deze lijn bezet hebben. Volger.s eene melding is deze troe-penafdeeling 20,000 man sterk. KIEW, ig Oogst. — Een Russisch telegram be-weert dat op u Oogst Tsernigow door opstandige boeren ingenomen werd, die twee kanonnen, maehien-geweren en geld uit de staatsbank en de spoorbaankas buitgemaakt hadden. Het Duitech garnizoen ter sterkte van 1500 man is vernietigd. Van dit bericht is geen woord waar. Da dader van dan aanslag op graaf Mirbach Het uit Moskou steeds opnieuw — 00k van Russi-«che zijde — in de wereld gezonden bericht, dat de aan den aanslag op graaf Mirbach deelgenomen heb-bende sociaal-revolutionair Alexandrow door de Sow-jetregeering aangehouden en ter dood gebracht gewor-den is. steunt, volgens" de « B. Z. km Mittag » uit betere bronnen verneemt, niet op de werkelijkheid; volgens hen is Alexandrow den dag der moord op Mirbach of den daarop volgenden dag in de stratenge-vechten, die zich tusschen de Bolschewiki en sociaalrevolutionairen ontsponnen, gevallen. Evenzoo onjuist waren aile me'dingen, dat andere medeplichtigen aangehouden of veroordeeld of beatraft gewordea rijn. Een ministerle Colljn in Holland DEN HAAG, 20 Oogst. — De kandidatuurCotfjn i» thans de meest waarschijnlijk, nadat baron de Savoiwj nin Lob man wegens zijn hoogen ouderdom bepa aid1 algezegd heeft. Dat zijne kandidafuur dit reeds eeo»j maa! op den voorgrond stond, opnieuw opgedoken is een der vele bewijzen voor de buittngewone ntoei-lijkheden, die de kabinetsvorming in deu weg staan. Het land is nu sinds vijf weken zonder verantwoord«-lijke regeering. Of Colijn den post kan «tnnemen, i hangt ervan a t hoc yer het hem mogelijk gema*kt| wordt, de verplichtingen die hij aan de door hem ge-leide groote maatschappij heett, kan nakomtn. Dei spanning over den uitgang zijuer huidige audientit is buitengewoon, niet alleen wegens de onafzienbare ge-volgen zijner weigering, waar 00k wijl met CoUjn een uiturukkelijk karakter en een beduidende kop aan 't hoofd der regeering zou komen, en wel in een oogen^ blik dat men na de eindelooze heen en weer oniîrhtn-delingen over het nieuwe kabinet c^> esn kompromies-kandidaar te rekenen had. Verkiezingen in Engeland ROrrERDAM. 20 Oogst, — Uit Londen wordt gemeld : De u Sundag Times » die door de « Morning Post » onder de aanhangers van Lloyd Georges geteld wordt, geeft in een artikel van zijnen politieken medewerker het nieuws, dat nieuwe kiezmgen voor het parlement in Navember zullen plaats hebben. De ktezin-gen zouden zonder twijfel, zegt het blad, den Pre-mierminister weer van de hem drukkende afhankelijk-heden bevrijden om hem een grooten perwoonlijken aanhang in 't Laqerhuis geven. In het Buitenland En Osaitsohland Vliegeniep-iuitenant BUlik vermist Luitenant Billik.overwinnaar van 31 lucbtgevechten, il op 10 Oogst van eene vlucht niet teruggekeerd. Hij was tegen i2uur 's middags aan het hoofd van zijn eskader tôt eenen aanval op een vijandelijk boramen-eskader, dat in de richting van Péronne gemeld was, opgestegen. De tafel viel op 4000 meter hoogte het eskader aan. Ter wijl do bijzondere luchtgevechten zich ontwikkelden, vervolgde Billik eenen vliegendenTijandi tôt ver over de linies. Daarbij werd hij door een« vijandelijke strijd-tafel verrast, bestaande uit zes vlieg. tuigen, en aangevallen. Hij verdedigde zich heldhattig alleen tegen dit overwegend getal. Daarover ontbreekt elk bericht van hem, zoo dat het niet onm»geli}lc j schijnt, dat Billik levend in gevangenschap geouSctw. fin Franficpijk Aan de g^rans « Zùrcher Morgenzeitung » meldt : Het verkeer voor I personen en gepak naar Italié is zooeven opgeschorst. I Deze opschorsing zoowel als de grensafsluiting bewij- j zen dat er ipraak is van groote, krijgskundige gebeur» ' tenlssen. i IN BELGIE IN LTIIK M islukt. — Naar het voorbeeld hunner brusselsche| konfraters hadden de luiker-muziekanten loonsverhoo-gina gevraagd en gestaakt. Zondtr verbetering hebbeaj zij hunne plaats aan den pupiter moeten hernemen, onderkruipers hun bedreigend hun werk in te nemen«\ Zcet* mondjas. — Een wagon suiker, roor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods