Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

Hemixem-Reeth

Nummer 17. TOEGKLÀTEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. Moi 1918 HEMIXEM i E. H. DE WIT, KrijgsaaLmoezenier, À. C. A. Sainte-Adresse. Opstellers : •> j D' Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdoktër, Z 289. Moeder! Zijn moeder ! 0 ! hij beminde ze zoo, met zoo'n gloedige warme liefde. Ze had geslaafd en gesloofd, dag in dag uit en snachts, vol diepe komnler en ...

Halle en omstreken

sfummer 7-8. MET 1)E TOELATING DER MILITAIRE OVERHEII) April-Mei 1918. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : fi. H. JANSSENS, Z 135/1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier-, J. M. I. ()., Sainte-Adresse. Werkzaamheid. Werkt mannen, niet zooals 't begijntje dat zegde : 't is zalig en.... d'er bij ging zitten, wantj niel ...

Halle en omstreken

Xummer 2. MET DE TOELATIXG DER MILITAIRE OYERHEID I Xovenibcr 1917. HALLE Rcstuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211 IV. AdresvePônderingen ic zenden aan Leop. BBICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Lieve Dooden. Toen wij de schoone vrede's dagen beleefden le Halle of in ons dorpje, gingen \ve, binsl November, naar 't kerkhof 'l ...

De Maeseyckenaar

X uni mer 1(i. MET l)i-: TOELATING >KK MILITAIRE OYERHEID Maari 1918. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE H.WRE. Voor inlicbtingen zicb te wenden lot M. Joseph ïiOONEN, Boulevard de Strasbourg, .'>(>, Le Havre. LEZEN! Miju beste mannen, ge inoel lezen, veel le-zen, boopen nuttige ]>oeken doorpluizen, de zeven ...

Hemixem-Reeth

X u ni mer 9. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). Augustus 1917. HEMIXEM | E. H. DE WIT, Krijgsaalmoezenier, A. C. A. -Sainte-Adresse. Opsteixers : i _ I I)1' Ch. VAN NUFFEL, IykiJgsdokter, C 2/o, 15e B. Aan onze geiiefde ouders, zusters en iroeders, eclitgePiOten ea beminden. , Oogst l'Jl'i. Onweerswolken stapelden zicli aan den hemel op, de ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

nummee. s. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. MEI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDÂTEN VAN HET KANTON M'EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoczenier C. Van Nerom, Z. 87, R. L. Meiherinnering. De schoone Meimaand kunnen we toeh niet latea voorbij gaan zonder onze jongens eenige herinneringen van 't ...

Halle en omstreken

Nuramer 1. JET 1)E TOELATINC. DEK MILITAIRE OVEKHEII) October 1917. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. II. I Adresveranderingen te zenden aan Leop. B^RICHAUX, brigadier, A Sainte-Adresse. Ons Blad. Halle !... de «kanten» van Halle!... 't is het alonde stadje met de dorpjes door 's Heeren Voorzienig'heid er rond gezaaid ; 't zijn de ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER D. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHI-II). JUNI 1318. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIE Voor al wat «De Diesten var » aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Van Xicp.om, Z. 87, B. L. Vervlogene dagen. Diest van Auguslus toi Januari 191.). Een tijdperk van rust ! Wel violon nu en dan Belgischë of dùitschc ...

Ons Brugge

Xiimmer 9. M HT TOELATING DEK MILITAIRE OVEKIIEII) Fe h ru a ri 1918 Ons Bruqqe ttaaM â fTêe^ voTlT HoaM tê <&TOQfc ùfilfe — r : : yca^^jz» — — — ^ - Bestuurder : ALFOXS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse Beste Makkers W'eerom liebben wij de verandering der àdressen. ! Waèht niet lang u\v nieuw adres op te sturen ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

i b | S 1 f? 1 Aan onze dappere Jongens van 't Kanton Herenthais, een Zaligen Kerstmis en een Zalia Nieuwiaar î ci! een Ldiiy iticuwjddi s Dat is de inirige wensch die Herenthals ait aan al zijne Lezers-Soldaten ! Moge de Heer al (lie moedige zonen van 'l duurbaar Kémpenland zegenen en bewaren ! En goede vrienden, in 'l jaar dat haast begint, is ...

Ons Sinjorenblad

Nummer 19. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID âiisiippsfli ftûitclûûi Qorio^bfoù uûcr Zie iûlùdtân uan rintwerpeo go omtùû Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws te zenden aan Jos. VAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad, I M I 0, Sainte-Adresse. ^AntvJerpen, boven ! Icrinnert gij u nog, ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

N u m mer 19. MET TOELATING DER Mil JTAIUEOVERUEID September 1918. KEZ REIDEBCDEMBED W0RC>3 VERSPREIC*£17 UERZûm)É[7 fm F\L CVF SûLJWEr? ÛER Kflf25Ar2S "êretrs ei? nûùL&m€mi. door Commandant Graaf de RENESSE. Adresveranderingen en mededeeljngen te zenden aan E. BEULLEKENS, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Kempiscke heide. Om '[ ...

Pages