Your search * has 223 results

a-z index of titles
  • Het nieuws van den dag

Filters

Series or title

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. - - Nummer 19 Voorloopig 10 centiemen per nummer Brussel, Zondag 8 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 fr. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. u"i"" aa«BBca—a BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16 TELEPOON 171 DAGBLAD G-esticht ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 20 Voorloopig | o centiemsn per nummer Brussel, Maandag 9 en Dînsdag 10 December 19!& HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleino regel 1 (r. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD G-esticht door Jan ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 21 Voorloopig |0 centiemsn per nummer Brussel, Woensdag Î1 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kteine regel. ........ i (r. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL ! Zandsti'aat, 16 T m t. in T^rir*-NT 1 t 1 DAGBLAD G-esticht door ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. Nummer 22 Voorloopig | o centiemen per nummer Brussel, Donderdag 12 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 tr. Tusse lien deNieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Slerfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HXTZGHB BUREEL DER ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste iaargang. — Nummer 23 Voorloopig 10 centiemen per nummer Brussel, Vrijdag 13 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN » BUREEL ABONNEMENTEN » Per kleine regel (r. BESTUU R EN OPSTEL ! ^ [3 L A C3 DER KLEINE AANKONDIGOîGEN : D u w t t.y worde. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Zandstraat, 16 -, D# ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 24 Voorloopig | o centiemen per nummer Brussel, Zaterdag 14 December 1913 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 ir. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Stertgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan JiU ïGHE BUREEL DER ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste faargang. — Nummer 25 Voorloopig 10 centiemen per nummer Brussei, Zondag 15 en Maandag 16 December î9î mirn—T—IWI m ¥I II éh II Mil mimiuh iimi—mimii ni »mni i ninn ■ i - HET NIEUWS VAN DEN DAG aankondigingen Per kleine regel 1 tT- Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. ■ Nummer 26 Voorloopig | o centismen per nummer Brussel, Dinsdag 17 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 lr- Tusschen deNieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Slerfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL! Zandsti'aat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht; door Jan HUY&HE BUREEL DER ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 27 Vcorloopig 10 centiemen per nummer Brussel, Woensdag 18 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Pcr lileine regel 1 lr- Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Slerfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan BXTTGHS BUREEL DER ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 28 -/•■-Je ^--.^•i;|ïfrSgrtrT,',',,^i,'?,5r?^g'&aaa5aSSga^ Voorloopig | o centismen per nummer Brussel, Donderdag iô December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDiGiNGEN Per kleine regel 1 lr. Tusschcn de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL ! ...

Het nieuws van den dag

Vîer-en-dertigste jaargang. — Nummer 29 Voorioopig io centiemen per nummer Brussel, Vrijdag 20 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 ,r- Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel ....... 3 fr- BESTUUF» EN OPSTEL s Zandstraat, 16 TELEFOOK 171 DAGBLAD Gesticht door Jan ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-cfertigste jaargaag. — Nummer 30 Voorloopig se centiemen psr nummer Brussel, Zaterdag 21 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKQNDiGINGEN Per lileinc regel. . 1 lr- Tusschen dcNiemvstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Stcrfgevallen per regel 3 fi*. BESTUUR EN OPSTEL ! ZanJstraat, 16 TELKFOON 171 DAG BLAD Qesticht door Jan HUYGHB BUREEL ...

Pages