Your search has 481 results

a-z index of titles
  • 1914-09

Filters

Publication date
1914481

Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

Maandag 21 September 1914 Bsagzaassgsjg» u m kimw h m 1 grasuM—v f iw 3 Centiemen het Nummer. 27ste Jaargang. Nr 30 HET LAATSTE NIEUWS BEHEER EN REDACTIE : A. & P. Baeyens, Roodestraat, 44. Uifgawe van Jtrtfwerpen. AANKONDIGINGEN : zich wenden tôt het Beheer. De Duitschers trekken voortdurend achteruit In Frankrijk Hachelijke positie «an ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Vier-cn-TwinligsIe km Dinsdag, 2(J September 191 HET VOLK Aile bricîwisselingen vrachtvrij tczcndenaai Aug. Van Iscghem, uitgever voor de naaml inaatsch. « Drukkcrij Het Volk • Meeisteeg d* 16, Gcnt. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt GildederAmbacliten,Kortrijk.TELEFOON522 Bureel van Antwerpen, Brabant. en Limburg Viktor Kuyl, ...

La Flandre libérale

m' .19558 — Dimanche 6 Septembre 58! QU9TXDIER. -10 CENT. I. 249 • Dimanche 6 Septembre 1914 LA FLANDRE LIBERALE ^.iBoivrsrEMETsrTS 1 mois. S mois, 9 «aîo. 3 sau BELGIQUE ? Ff0 2.00 4.00 8.00 S6„TO 5INION POSTALE 8 Ff, 3.75 9.00 18.00 SU» (Su s'aksnns as ftarna dn tournai et dam (eut la* baron» i« Mata BÉDiCTîON, ADMINISTRATION IT ...

Le matin

^Vendredi 11 Septembre 1914 *»me EPITIOM - CirVQ 21me Année — N° 254 rédaction « /SEiLLE BOURSE, 39 AMVER8 téléphone Rédaction : 217 ^.îaonneiïients : ( Un an fr. 1S. <M) i.fliSS < Sis .mois .... 6.SO 4 /Trois mois . . s , îi.îît» lUnan . . . • . 16.OO - iuE0R < S> s mois . . . . 8.KO . ' (Trois mois .... îi.OO ...

Le peuple gantois

GANTOIS Édité par la Société Coop. « Volksdrukkerij » 29, Rue Haut-Port, 29, GAND. Édité par la Société Coop. « Vo ksdrukkerij » 29, Rue Haut-Port, 29, GAND. Les français échappent à l'enveloppement LE C OUVERNEME NT QUITTE PAS» Une grande victoire russe en Galicie U SITUATION DE «11)1 Gand, 3 septembre-Le Daily Telagraph dans un ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Zater- en Zondag 5-6 September 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen jaar, num. 206 Telefoon 491 FONDSENBLAD Telefoon «91 aaukondigingkv : j oor aile aankondigîngen wende men zich tcu bureele van het blad. —O— kf.tRLVEST. Num. 16, te GBNT. VLAAMSCH LAN! Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN ilf scii rij vi!» g ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

|—B—BflHBMaWIMUÊM M11111 II WW—M-i, I liaiWiu Yier-en-Twinliffsle Jaar. - K 220 Zatcrdag, 19 September 1014 HET VOLK Aile bricfwisselingen vraehtvrij te zcndeû m Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naan maatsch. < Drukkerij Het Volk « Meerstet t* 16, Gcnt. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossue Gilde der Ambachten, ICortrijk. ...

Le peuple gantois

Le numéro : 5 centimes Lundi 21 septembre 1914 LE PEUPLE Edité par la Société Coop. « Volksdrukkerij -> 29, Rué Haut-Port, 29, GANÛ. Edité par la Société Coop. « Volksdrukkerij » 29, Rue Haut-Port, 29, GAND. é——,.,.1111 .... _ , ' _ L'Allemagne s'avoue vaincue Washington, 19 septembre. »— L'ambassadeur allemana annonce que ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e Jaarqanq N° 250 Donderdag 24 September 1914 2 centiemen fietnummer HET MORGENBLAD &ankmBdigingen c 4e bladzijde. — per kleinen re^el fr. 0.30 Financiëele, » » » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 SReciamen, » » » » 1.00 Besrrafenisbericht, » 5.00 s VOLKSDAGHLAD &ilo mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, ...

De nieuwe gazet

Donderdag 24 September» 1914 t1 tm—i/i i/,i»,vi^iiiw■■mju.iagu»jA«g|8agra^sg?ag^>T»^Ltj,|jiaia«ias.ur11 ■ T-if-^n.. ■■— «■ rag» 3 CËSTÏMEI. - (ByiTÉ^LAMD 5 C.) 17e iaarganq N1" 6020 De Nieuwe Gazet j^^LTSTEioisriDia-insro-Eisr = 4àe bladzijde, per kleinen regel ir. 0.30 FiDancieele annoncen . i . » 1.00 Reklaam ...

De nieuwe gazet

De Nieuwe Gazet -ft_A-i^Ts:oi\riDica-xisrc3-Bic : «a» htalzijde, per kleinen regel ir. OJO gliiruodeele onnoneea » « * » » 1JX) Reklttam onder «tadniou-wB, den regel. , , . » 1,00 gtadnieuws, den regel » 2.00 Begrafeniebericht. . » ï.00 tlltairten . . ...... . . . (ovtreen tskeœenl I Abonnementen worden aangenomen in onze boreelen : ...

Het volk: christen werkmansblad

Vier-en-IwiDligsle Jaar. - H. 228 ■ ■ . » Maaiidagi 21 Seplcmber 1014 HET VOLK Aile brielwisselingen vraclitvrij lezendenaan Au s. Van lseghem, uitgever voor de naaml. mautsch. « Drukkerij Het Volk • Meersteeg, 11" 16, Gent. Bureel van West-'Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gildeder Ambaehten,Kortrijk.TELEFOON523. Bureel van Antwerpen, ...

Pages