Your search has 553 results

a-z index of titles
  • 1918-08

Filters

Publication date
1918553

De Yzer

i Ee r st ] l J a a r g a n g. Nr 1 Prijs per Nummer : 10 Cent. 10 Oogst 1918. WEKELIJKSCH BLAD VAN H ET BELGISCH FRONT INSCHRIJVINGEN : Één ,iaah .... 4 Frank OPSTELLERS EN BESTUUR : Gebroeders MAKAR, Z.. 143 i/i DOOR DE CENSUUR DOORGELATEN Nr 1141 van 8 Oogst 1918 Aati den Lezer, Hier is een nieuw froniblad. Naast de dappere loopgraafbladen, ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

14*7innée — N" 351-35: Bédaotion â Administraiio Turfmarkt 31 & 31a La Haye—Téiéph.21!- Bureau à Maestricht : Hate! SuiSSS,Vrijthof,Téléph.15 à Flessingue : Slijkstraat, 6 FRANÇOIS OLYFF Directeur - Fondateur Les Nouvelles Dimanche 1! et Lundi 12 août M 3 cestfs Se numért ABONNEMENTS : .. , 1 florin psr moi Hollande: _ ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

Oyci* den cliristen Runslzin vaa Rubens. (Ver.olg m Slot.) Men zegt, dat de kunstgedachte van Rumens hier bectoelde de macht en weelde der Konimgen in tegenstelling te plaatsen met de teederheid, de zwakheid en de armoede van de Moeder en liet Kind. Die staan er wezenlijlt uitgedrukt; maar wij zien er nog veel meer iii t wij zien er de aardsche ...

Het Vlaamsche nieuws

Il abonnbmentspruzbn. I w Ua maand 1.75 I fwr 3 maand S.— I foor 6 m»aD<i 18*~ yoar één j»w »»— ^Ue klachten nopee» onregetmatig-' i*kn in de bastaUdag der posta bonne-!Tt»n Kln UITSLUITEND te ri«h het BESTELLEND POST-jUBEEL ea niet aan het beheer y«n het blâdi I Vrijdmg 9 Aegostns 1918 - 4de Jaarg. JMr 214 PriJ* S Ceatiem s ou* ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

— — — -— ---"6" ^wj vssaiv 8l!CH[lRS : J. BaacUbidl M â. Ternes 4« BeïgISCfa dâ.gblâd Y8FSCfa.l] 11611(16 0Ï3 &] dô dagBll der week «fr> i?rf81 se Sshcar : J.J BAECKELANBT 1 J ï » ' 'v' SI, r>* Rsuïs, CALAIS ESfSCHRIJVIN&Elff I Pw œ&aad Belgie^^S Frttbki*iik EagelaBâ^oISsod Sc5© K'-ta' Îriineeteî- ...

Duynenblad

...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

f 4cn,o"flnnee £/cenfs ' Vendredi août 5®>S© L'ECHO BELGE L Union fait la Force. Journal cjjasotïclâeri c3u matin p&raissant en fïoîlarîsSe Belge est noire nom de Famille, Toutes les lettres cîosverat êts'e adressées au J Ibureais die ré«3actîoira: IV- 2Î. VOOHBURGWAJL 234-240, I ' A M ©TJER D A Al. TélépSioraes: 2797 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VERORDENtNC ter r-*9«i1ng van h«t headati va a bMPM, rtm men m galtabokkan 1. Elit gemeente moet op bevd der Etappen-Kom-mandantur de noodige beeren, rammen en geitebokken aanschaffen en onderhouden. 2. De goedkeuring der Wt de teeh gtachikte beeren, rammen en geitebokken geschiedt door eene door dé Etappen-Inspektion te benoemen ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierds jaargang ! r 40. Frijs 6 centiemen* Geai, 18 Augusti 1S18. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT MET MEOEWERKING VAN HET ALGEMEEN SECRETARIAAT EN HET VTERX DER VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Weekblad voor ons lflaamsche Volk. » PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: >ER JAAR fr. 3^25 :ES MAANDEN . . » 1,60 >R1J ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

laamsch leven Derde Jaarging 3 4 «OfiST \W | Z- -3 Nr 44 I ZELFSTAND1Q VLAAMSCH QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bureelbn : Noordlaan 104 BRUSSEL Bbs itll rdkr en hoofdops l'f.ller i Willem GIJSSELS Prijs : 20 Cektieii fa jswr': fv. T.ôO'zliirr verzeidiigs-koatcn._P»5tab<t»<c«ie»t lr. 2lso'perilîVartaaI. INHOUD : Hoe staat het met den Oorlog ? ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

rh« NewipapT for Belgiang LA MÉTROPOLE I 0NEi PENNY Ln, cr»q cEimif ■EilDF: VU» 8117 KflSd i DIX CllTIMft PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Ckasecry Lue, W.C.2 — Téléphone : Holborc 212. 3 mois 9 «ht Abonnements : - 6 mois 17 «h. . *n 3a ih. red the G• P- O. -vr- OOq" hô" ANNEE MERCREDI 21 AOUT ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier | &9riiffëfets fEtt 8«tgM$« «t$etnt <■ fflrllftel ra«tf<6 (an® eonaîani) iwtimal cnf;«t TOontaj . LikUM» lie S» (H a a # g o b f (A) erfdielnl |ciien KadjmïtUfl. 35ie S » « 11 « !J u s g a b e (B) Itïldjeini morjen» Hinfentnngen fins nur un Hic gffrriitîcituna, ntc&î an cinjeîne $«!onen tsg ...

Pages