Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

De stem uit België

Tel«phoon; Central 12 86. Registered at .the General Post Office as a Newspaper. De Stem uit Belgie LEcbo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement î ls, 9d, voor drie maanden. Subscription : is4 gd« for three months. No. 38. VRIJDAG, JUNI 11, 1915. Price ld. NIEUWE HERDERLIJKE BRIEF VAN KARDINAAL MERCIER. Please Read This. There ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

645 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegcver do \ a politieke afdeeling t>i. neraulgou- verneur in > drukt m de drukkerij viui ne* et- en Veror-deningsblad, Bru.. , Leuvensche straat40. . i Ilet Wct- en VeQordenmgsblad tis in Belgié verkrijgbaar l)ii bovengenoemde drukkerij, in Duitscliland en in tïet onzijdige buitcnland bij de Duitscl'ft ...

Het volk: christen werkmansblad

A , Aile briefwîsselingen vracht-*rij te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. ■ Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolletten-ïtraat, 14, Kortrijk. ■ Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. Men schrijft ln : Op ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ■ ■ . ' 1 ■' " — 1 x ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS ; ,3 MOIS, 9 SHTILINGS. > TUDOR HOUSii, TUDOR ST., LONDON. <E.C. U' 1 LAL£ D£l ^ , £5 LONDRES, SAMEDI 5 JUIN 1915. ABONNEMENTS : J 6 MOIS. 17 SflJILINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRES. ...

De werkman

Lars VonVed a «3> f weë* vw fâ wordt in een onderaardschen Kerker gebracht ; in vromeS houding brengt hij generaal Poulsen in woede. Nu wordtH het verhaal buitenmate boeiend en trajiek. Het groot Woordenboek-Callewaert, volledi^ j| Fransch-Viaamsch èn Vlaatnsch Pransch 6,00g fic<ofdopste!ler=Bestuurder : 1 P. D A EN S-M A Y A RT, ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

[venant offrir au roi le montant d'une souscription pour la construction d'un nouveau cuirassé Cliché Svenska, Stockholm 1913 Le Parlement La statue de Gustave-Adolphe Le ministère des Affaires La Suède est gouvernée par une monarchie constitutionnelle et héréditaire depuis 1 523. Trois noms brillent comme des étoiles dans cette ignée de ...

Het Vlaamsche nieuws

■Zondag 6 Juni 1915. Eerste Jaarg. Nr. 143 ■ 'W,1 WflH!WBniuir1 «wHM^wuiriiBBStc ïst m ii«nri!i»iiiit'|ii ni'imri'TTinn miiiiTumr n ■■urifTTM îîbt ELW iME&TCSl $BHi Prijs : 5 Centiemesi door &e^e€^ België vlaamsche Nieuws Hat hmmt iiifgalichf: mm meest wmr&prmM MienwsMad TaulBalglë. « ¥arschîJïit 7 mn&I per ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

r -te No. 14S VrlJcSsag, S5 «Jasant 1915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM L M zal met vergaam ALGEMEEN BELG3SCH DAGBLAD Eendracht maakt macht! ~^dÂctÏÉ7en ADMINISTRATIEBUREELENs KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Hoofclopstellep: IVîr. ALBERIK DESWARTE, Opstelraad: CYRiEL BUYSSE - RENÉ DE CLERCQ « ANDRE DE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Druk3ter-Uitgeefsteî sam: Msatschappij H ET LECHT bestuav^Ser r P. DE V1SCH. Lcdcberg-Oent . . REBACTIE . . ADMÏNISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ5 BELGIE Drie maanden. . . , , rr. 3.25 Ses maanden > , . , . fr. 6.50 Een jaar. . . * k . . fr. 12.50 M en abonnecrt zich op aile postbureelc* DEN VREEMDE Drie inaandcn ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

I H.LCLiT.'JCJI.JLH-llUl ' lir~r~ 'f8** ^a— i ■■i^n ■ —WfMi i i ■ i—>■ m.' n.ijgg^T r. ."ir- ir.ii > — i^i ■ i ■ ■■ "«*■ t.j-mi r—-wwb —w HT fiRNTENAAR ■ DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Kennisgeving. 1) Aïs hoogste prijzen zijn voor het Etap-pcn- en Operatiegebied vastgezet wordea . Voor runder. Ie ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

ABONNEMENT : REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION : ^ [ Belgique : 12 francs par an DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE C. Van Cortënbergh V Etranger : 15 " " ' 20 pages : 25 centimes le numéro I 1, rue de l'Empereur, Bruxelles ^ J M. Joseph MOTTA, Président de la Confédération Helvétique BERNE, siège du gouvernement fédéral : ...

De legerbode

den Dsnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOB DE BELGISCHE SOI.DATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangl tien of vijflien Fransche en Isederlandsche exemplaren. Eoemrijhe Bladzijden Aan den Yser TE DIXMU1DE (Slot) Wanneer het grauwe morgenlicht van den October daagt. is de kalmte gevolgd op al h et ...

Pages