Votre recherche * a donné 28 résultats

a-z index des titres
  • De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen

Filtres

Série ou titre

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

JAARGANG — N< 15. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 20 APR1L 1918. DE BAKKERIJSCHOOL BERICHT. — Klachten bereiken ons be-treffende het niet regelmatig ontvangen van het Vakblad. Abonnenten, welke over de on-regelmatigheid mochten te klagen hebben, waarmede het Vakblad hen bereikt, worden vriendelijk verzocht ons daar dadelijk van te ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

Iste JAARGANG • N' 17. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 18 MEI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL m. BERICHT. — Gezien het bezwaar waar-mede het laten innen van den abonnements-prijs gepaard gaat, verzoekt het Beheer dringend de abonnenten, welke nog niet in het bezit zijn van hun kwijtschrift, den abonnementsprijs per postmandaat toe te zenden aan den ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

I- JAARGANG — Nr 18. 0.10 FR. HET NUMME ZATERDAG. 1 ÏUNI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL BERICHT. —•' Gezien het bezwaar waar-mede het laten innen van den abonnements-prijs gepaard gaat, verzoekt het Beheer dringend de abonnenten, welke nog niet in het bezit zijn van hun kwijtschrift, den abonnementsprijs per postmandaat toe te zenden aan den Heer ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

l8te JAARGANG — N< 19. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 15 JUNI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL Kwaadwilligheid of Onkunde ? In dezen tijd van algemeene schaarschte ver-dient elk streven naar verhooging van de voe-dingswaarde onzer grondstoffen aanbeveling. En waar het erop aankomt aan elke nieuwe uitvinding op dat gebied meer ruchtbaarheid te geven, ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

l,te JAARGANG — N' 20. 3.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 29 JUNI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL ÎBERICHT. — Klachten bereiken ons b treffende het niet regelmatig ontvangen vï het Vakblad. Abonnenten, welke over de o: y regelmatigheid mochten te klagen hebbei waarmede het Vakblad hen bereikt, worde vriendelijk verzocht ons daar dadelijk va te ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

I*'* JAARGANG - - N' 21. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 13 JULI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL BERICHT. — Gezien het bezwaar waar-mede het laten innen van den abonnements-prijs gepaard gaat, verzoekt het Beheer dringend de abonnenten, welke nog niet in het bezit zijn van hun kwijtschrift, den abonnementsprijs per postmandaat toe te zenden aan den Heer ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

18,e JAARGANG - Nr 22. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 27 JULI 1918. DE BAKKERIJSCHOOL Is het aandrijven van Kneed-machines met de hand aan te bevelen ? Het valt niet te betwijfelen : in de laatste jaren is in ons Iand een heele beweging ontstaan ten voordeele van het gebruik van moderne machines in de bakkerij. Dat de talrijke proefondervindelijke ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

Isle JAARGANG - - N' 23. 0.10 FR. HET NUMME [ATERDAG, 10 AUGUSTUS 1918. ■ u*:»n.*'M i ■ 111 II I iBI ^H|ip|| Il Over Vakboeken. Het is niet louter toeval, dat men precies bij die ambachtslieden, welke als meesters in het vak bekend staan, de best voorziene vakboeke-rijen aantreft. Een haast dagelijksche omgang — gedurende verscheidene jaren ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

JAARGANG — Nr 25. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 7 SEPTEMBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL Is Boekhouding noodig voor den bakker ? De noodzakelijkheid van eene beroepsoplei-ding wordt hedendaags niet meer betwijfeld ; anders is het gesteld met het handelsonderricht, en toch aarzelen wij niet de hoogergestelde vraag volmondig te beantwoorden ; ja, en ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

I8t* JAARGANG - N' 26. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 21 SEPTEMBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL BERICHT. Uit hoofde van het nieuw verzendings-tarief voor drukwerken en tijdschriften dat van 0.03 fr. op 0.05 fr. gebracht werd, ziet het Beheer van het Vakblad zich verplicht vanaf I October a. s. (begin 2de jaargang) den abonnementsprijs te verhoogen op ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

2de JAARGANG. Nr 1. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 5 OCTOBER 1918. DE BAKKERIJSCHOOL aaS BERICHT Bij het aanvangen van den tweeden jaar-gang heeft het Beheer van het Vakblad het genoegen de abonnenten aan te kon-digen dat van heden af het Vakblad we-der onder zijn oorspronkelijken vorm, d.i. op vier bladzijden mag verschijnen. De bezwaren, welke ...

De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante...

2d< JAARGANG. — N' 2. 0.10 FR. HET NUMMER. ZATERDAG, 19 OCTOBER 1918, DE BAKKERIJSCHOOL M—il l,i Jl^L ! Uitslagen - Examen Bakkerijschool. 1. EINDEXAMEN. a). Theoretisch gedeelte. — De volgen-de leeilingen behaalden tôt heden toe hun diploma voor wat het theoretisch gedeelte van het eindexamen betreft. 1917. 1. Verheyden, G. Antwerpen 2. ...

Pages