Votre recherche * a donné 233 résultats

a-z index des titres
  • Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Filtres

Série ou titre

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 28. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 8? Septbr. 1915 Gevangenbrieven. genoeg heeft aan zichzelf om een deeltje maar Bruxelles, 2 Juillet 1915. van 't myne mede te dragen. Morrende schuch- Monsieur et cher compatriote, terheid schaduwde over my. Yau myn tbuis komt (Ik vertaal uit het fransch :) Myn deelken goeds ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 29. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 15? Septbr.l91ï Uit oude waarheden. Ylaanderen, na 1830, geleek wel op een huis van den dood. De wassen kaars spookte met heur nare licht. Aile vensters op hetzonnig leven waren dichtgevallen. De gretige lykbidders ston-den gereed om te melden dat die bloedarme, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

-2. 10. 15 ONZE TAAL. Nr. 30. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 22? Septbr.1915 Een Vaderland...? Een oude zwerver zat met het hoofd in de handen onder een lomryken hoogen boom wiens breed uiteengespreide kruine hem tegen de bran-dende zonnestralen beschutte ; moede, leunde zyn gebogen rug tegen den dikken stam.... Iemand ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 31. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 29? Septbr.1915 Zedelyke Stryd. zelfsdaderigheid en der passiviteit naby komt, en De zielsche voorwaarden die ons in staat stel- dat zich bovendien met de tegenstelling dekt, die len in innerlyke verkringing om een zedelyke op liet gebied der voorstelling door het doelbe- ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 32. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 6? Oktbr. 1915 JJe Iietterkunde tydens de Opklaring. De werkelykheidsgeest der opklaring voert de dichters altyd meer tôt een voile en geheele voor-stelling van de menschenwereld. Daarin ligt de grondtrek besloten waarin hun realistisch processus allen dichtaard der vroegere ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 33. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 13? Oktbr. 1915 Omtrent onze Taalbeweging. De centralisatie die gansch de middeleeuwen door, over Europa had geheerscht, zou haar top-punt bereiken b/ den aanvang der 19e eeuw. Yolkeren zoowel als eenlingen moesten niet alleen hunne vryheid en onafhankelykheid, hun nationaal ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 34. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. j 2( 20? Oktbr. 1915 Omtrent onze Taalbeweging. . In Ylaanderen is een groot gedeelte der bur-gery onverschillig aan den taalstryd gebleven. De redenen van dien gernoedstoestand zyn licht te vatten. De massa denkt, wikt noch overweegt. Zy laat zich leiden en volgt blindelings ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 35. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 27? Oktbr. 1915 Omtrent onze Beweging. Wy Ylamingen, meer dan elk volk, hebben 00k ons eigen wezen, ons eigen karakter, onze eigene wyze van denken en voelen, onze eigene taal, onze eigene kunst. Menig wysgeer heeft de karaktertrekken van ons volk breedvoerig be-schreven in ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 37. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 10.? Nov. 1915 Over de Taaltoestanden in België. In Vlaanderen is aile intellectueel leven te niet gegaan. De burgery kent onze letterkunde niet; indien zy weet dat deze schryver of gene dichter heeft geleefd, is het omdat hun borstbeeld staat te pryken in een verge te n ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 38. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen I 17.? Nov. 1915 Over de Taaltoestanden in Vlaanderen. De onophoudende verfransching van onze ge-westen hebben erge gevolgen gehad. Talryke ouders uît verwaandheid, parvenugeest of misplaatste praalzucht hebben niet gewacht tôt dat het Belgisch onderwys hun kinderen zou ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 39. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1.? Dec. 1915 De Vlaamsche Arbeidsklas komische optreden van gekende personnages of en de Taaltoestand. het min of meer geestig behandelen van feiten Moet ik herhalen wat vôôr my zoo dikwyls of toestanden door het publiek algemeen gekend: werd gezegd en herhaald ? Onze ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

11. 1. 16 ONZE TAAL. Nr. 41. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen 15.? Dec. I9f5 Dostojewsky. dat Yenetië, Firenze, Roma en Parys met hunne Iedereen heeft zeker al hooren spreken of ten kunstschatten hem weleens waardevoller schynen minste den naam gelezen van Dostojewski, al dan zyn eigen land. was het maar gaande om den rornfin: ...

Pages