Aenkondigingsblad der provincie Limburg

691 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Maart. Aenkondigingsblad der provincie Limburg. Geraadpleegd op 29 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b27pn8zm3j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

_ ABONNEMENT : j II /& . PrIJ» der Inlasachlng A V \' /y> V- 15 oentlemen den drukregel. in. Een blad afzonderljjk S centiemen. s~\ f % pV * / Afc. 30 centiemen do roklamen voor de annoncen . Het bestekoop on meest verspreid nieuwsblad ^ V K #> 1 fr- don drukregel do reklanion oC gerech- — der provincie Limburg. V f ? M ' torbjke veroordeehngen, vooraan ol In het °g Wekeljjksche oplage: 7000 exempterai jg; ^ midden van het blad. er- De iMchryvmgeE worden vooraf b*tasld «roote annoncen volgen* overeenkomrt. ^ der provincie JLIMBTJFlCr, verschijnende ieder Zaterdag ■ w'en biede zich aan bij de elgenaars VRYENS, gebroeders, opvolgers van J. Blllen, Demerstraat, 3, Hasselt Ziateraag, 1 ^ TEHÏÏRËN Te haren terstond, werkmanshuizeii, in dt Breemstraat, onde Velodrome. Adros: Havermarkt, 22, Hassolt Te horen grond ongeveer 2 bunders, Curin gerheido, aan de Engelenwinning. Adres: adv. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te haren beemd Haegebroek (aan de Hoog brug) in porc, aan 3,50 de roede. — Zich to wenden bij Mr Albert "Willems, op Terpoorten, Hasselt. A loner beau quartier dans maison fermée, pour Mr ou M* seule. Adresse au bureau. A louer présentement belle maison do rentier, située rue Walpot. 's Adresser pour les conditions chez notaire Goetsbloets. Te haren St-Gertrudisbroek te Curingen, beempd van 2 h. 5 a. 13 c., in huur geweesi bij L. Berx. Zioh wenden aan Alb. Willems, Terpoorten, Hasselt. Te haren goeden drogen hof, beplant mel 2groote aspergiesbeddenin vollen opbrengst, gel. langs den Luikersteenweg. Adresbureel. Te haren terstond schoon renteniershuiî gelegen Wapenplaats, nr 26. Zich te wenden er neffens Ceramiekfabriek, Hasselt. ~~A"louer pr la mi-mars 1914, belle maison de rentier, sise rue Docteur Willems. Adresse: M. A. Willems-Hechtermans, Terpoorten, Chaussée Diepenbeek, Hasselt. Te haren beemd groot 26 roeden, tusschen de Gaarveldstraat en den Runxtersteenweg; in huur bij mevr. Guill. Fryns. Zich wenden tôt Mr Victor Stelling-werff, Godscheid. A louer quartier garni dans maison fermée Adrosse au bur au. A loaer pour le lr sept. 1914, maison de rentier avec porte cochère et remise, sise rue Vieille, occupée par Mr le docteur Roelants. A visiter les lundis et jeudis de 2 à 4 h. — Pour les conditions s'adresser chez Mr Louis Moors, rue des Récollets, 52, e/v. Te haren terstond huis met hof, dienstig voor employé of rentenier, gel. Kempische-steenweg, 63, t/s. Adres : Minderbroeders- straat, 9, Hasselt. A louer pour le lr avril, maison de rentier où de commerce, sise rue Vieille, occupée par M. Pierre Dasoul.— Pour les conditions s'adresser à Mr Courtois, chef de section principal des chemins de fer de l'état, 90, rue de l'Avenir, Gand. Te huren terstond huis met hof dienstig voor rentenier of beambte, gelegen in de Groenstraat, Luikorsteenweg. Zich bevragen bij Mr Vangenechten, Hoogstraat, 30, t/s. Quartier garni à louer'&vec ou sans pension Adresse bureau du journal. Te huren terstond huis met hof, gelegen te Diepenbeek, Varkeusmarkt. Adres : Henri Vandebroek, burgemeester, Diepenbeek. Te huren terstond huis met hof, goed voor rentenier of beambte, gel. Curingersteenw., bewoond door Mr Sampermans, spoorweg-bediende. ~ Adros M0 Martens, Thonissenlaan, 40, t/s. Te huren groot magazijn gelegen in de Lazarijstraat. Zich te bevragon A. Alberghs & Cie, Demerstraat, 86, Hasselt. A louer bel établissement industriel convenant pour toute industrie, belle situation. S' adresser rue du Lombard, 15, les mardis et vendredis dans la matinée. A REPRENDRE commerce bien achalandé, d'articles de blanc. Pour conditions 's adresser, n° 5, Grand'Place, Hasselt. Te huren terstond huis met 2 h. labeur- en weilani, gel. ter plaatse in Tegenschuur onder Curingen. Adres Michel Baptiste, Schimpen-Curingen. Te huren tegen 1 December 1914, land van 56 ar. gel. te Zonhoven op den Halvenweg. Adr. A. Vryens-Pequay, Noorlaan, 10, t/s. A REPRENDRE commerce en pleine prospérité, au centre do la ville. Petit capital. Adresse : Bureau du journal. Te huren tegen 15 Maart goed gelegen commerciehuis, Demerstraat, 65, Hasselt, dienende voor allen handel on bijzonder voor bakkerij. Adres Mr Berrewaerts, ELort-rijkschea steenweg, 113, Gant, of "jij Mr Guill. Beeken, Maastrichterstraat, Hasselt. Te huren buis met stal en grond tegen half-Maart of 1 Juni 1914, ter plaatse genaamd het DorlichSincelboekstraat. Zich te wenden tôt Arnoldine Bamps, Windmolenstraat, 15, t/s. Te huren tuin dicht bij de stad op den Maastrichtersteenweg, aan te slaan den 15 Maart. Zich te bevragen bij Mr Van Hee, Hoogstraat,-1, Hasselt. Te huren terstond hof van 2 roeden, zomerhuis, vruchtboomen, gelegen Curin-gerpoort. Zich te wenden Schiervellaan, 9, Hasselt Te hur<n terstond 2 werkmanshuizen met stal en grooten hof, te Diepenbeek, Jode-straat. Adres: Mathys Wolfs, Jodestraat, Diepenbeek. Te huren huis met twee beneden en twee bovenplaatsen, zolder en hof, gelegen Luikorsteenweg, 14, Hasselt.* Zich te bevragen aldaar._ Te huren een huis met 60 roeden grond, bewoond door Gérard Lemoine, alsnog rond de 3 hectaren land en groes, ?elegen Damers onder Hoesselt ; eenen beemd groot 96 aren te Diepenbeek, Royerbeemd, in pacht ge-weest bij de wed. Martens. Zich te wenden bij Eug. Schoofs, Diepenbeek. Te huren terstond huis gelegen bij de koolmijn van Winterslag. Adres : Mr Louis Friponts-Geurts, Genck. Te huren hooilaod te Alken, ter plaatse « De Kleine Roeven » of achtermaatsbeem-den, groot 1 h. 15 a. 10 c., in huur bij Ant. Awouters. Zich te wenden tôt Guill. Beeken, Maastrichterstraat, 9, Hasselt. Te huren terstond huis met 18 roeden grond en 6 roeden beemd, te Diepenbeek, Lutselus. Adres : Mr Jan Merken, Lutselus, Diepenbeek. Te huren te Berbroek voor 15 Maart 1915, watermolen met pachthoeve, 16 hect. grond en S hect weide. Adres : Mr Devadder, rue de Spa. 20. Brussel. Te huren voor 15 September a. s. Luis in de Boomkensstraat, met grooten on kleinen hof, dienstig vrtrtThoqmhta nf rATitonior. Adres: Mr Hin£TOt- lt. ^^ E - STAÂÏKIMG 0VERZICH1 g- op i»i:v ii\i,kjV\ t- Oostenrijksch - Monténégrin , grensincident. — Aan do Borais — grens is cen erg incident voorgevalle | Oorzaak er 'an was, dat de Oost«nr: sche jsg' rs zich wilden meester mal 2 van aen berg Serpokis, die voor i ez oorlog door de .Turken was bezet . waarop de Oostenrijkers tôt dusver 1 geen aanspraak hadden gemaakt e. De Montenegrijnen hebben de Oost s- rijkscbe grenswachtersaangevallen. _ Bij het incident is een Montenegi ,r godood enzijn er 5 irewond. So Do Montenegrijnsche bevelhob is heeft aan den Oostpnrijkschon distri ■n overste een schrijven gericht om i '0 spyt uit te drukken. • „ 1 * * g I Turkye en Servie. — Het vredesv ,n drpg tusschen Turkijo on Servie , geteekend. — • # Q ! * * I Bulgarie en Griehenland. — Di - bemiddelieg der gézanten van Rnsl; ri en Prankrijk, zijn Bulgarië en Griek< ! land overeengekomen, dat do woderzi ;r sche zaakgelastigden den 22 dezor Sofia en Atheno zulleD aankomen. jl Id tusschen zullen de Bulgaars( onderdanen die nog te Saloniki gevanf s. zittén, op vrijo voeten worden gesteld le 18 Onlus'ân in Congo in 't zicht. î- Volgens berichten uit eene bri i. welke ove" 't geheel als zeer bf.trou is baar mag beschouwd worden, heersi or sinds eenigo weken een zeer onrust: i- geest onder d" inwoners van de districl is Kassti en Lomami. Men zou bevrersd zijn voor troeb"] n tijdens het innen der fcelastingen, r btlacgrijke œaatr. gelen zijn' getrofi ), om den opstand te voorkomen en 2 noodig te onderdrukken Men weet n n aan welke corzaken deze ontevredenh der inlanders is toe ta schrijven, s- mindf r daar zij in den ioop der laat i- jaren aanzienlijke vrijstellingfn gencl hebben en de geëischtebelasting volstn niet overdreven hoog is l1 VAN EEN S; ON DER KO S TER K t. r Pier ef-n onderkoîterke, Bad z;jn pat^rnost^rko, ,t 's Morgens, 's avonds, heel den dag i. i Tôt het in zijn bedje lag. n n Maar het werd het bidden mcé, >, En gicg naar een meisje toe _ i « Liefj i » sprak het, 'k min u zeer i, j Schenk me toch die liefde weêr. " I '• , Doch het moisje knikt^ « teon » _ I En liet Pierke gansch alleen, ; 't Kroeg, och armkes pijn aan 't har î" | 't Was begin van liefdesmart. t ! En nu zat het gansche uren ® : Droomend voor zich uit t« turen, ! 't Dacht aan snei vervlogen vreugd ■ Kort genoten in zijn j-îugd. i, ' d 't Bad weer op zijn Ncsterke s Als een deugdzaam Kosterke a Altijd vroolijk, heel den dag [T | Tôt het weer te rusten lag. ô | Âllerlel tljdlngen Landbouw. — Eene statistiek ga - als volgt do verdeeling der landbou' 0 gronden in België : Hav- r 272,000 hoc '* met eene opbrengst van 114miljoenf [. weiden 268,000 hectaren, m-t opbrenf van 145 miljom fr ; rogge 259,000 hec - opbrengst 97 miljoen frank; aardappel 160,000 hectaren, opbrengst 97 miijo frank; wat het record is van de weer ' i der opbrengst; tarwe 159,000 hectan ■ opbrengst 87 miljoen fr.; voederbeet à 71 000 hectaren. opbrengst 84 miljoen o suikerbeeten 52,000 hectaren, opbrenf 51 miljoen frank. De tabakoogst brac ~m in 1913 op : 25 miljoen fr. it — g Op den spoorweg — Ht t spoorwf bestuur heeft een zeer streng onperzo g'jdaan over de ontreddering die op d ■ '«vu MI vuu •<■««■■ nain M ■ j ue grtal statieovnrsten die blijken v;> onbekwasmheid gegeven h-bben, zij verminderd in graad, verplaatst of va aml tswege op pensiosn gesteli Od eenige onderstatieoversten zijn aan die 16 maatregel oederworpen. Legernieuws. — De regimentssta: u de 3" en de 4' reserve-bereden batterijer ";n in garnizoen te Mechelen, en de 1* groe >D van het 2" rrgiment artillerie, in garni 'f? zoen in 't kamp van Beverloo, zullen de 10 April aanstaande naar Lier worde: overgeplaatst. iQ De milii'lanen van 1914. — D milicianen der klas van 1914 zulle: hoogst waarschijnlijk binnen geroepe: worden tegen 15 S 'ptember aanstaande |n behalve dezen van de bereden artillerie die denkelijk eérst tegen 14 Decembe zullen moeten optrekken. is Diensttyd — Sommige dagbladei hadden gemeld dat de regeering van zii b den duur van den diensttyd in 't lege: )r te verlengen De minister van oorloj ltj heeft nu verklaard dat dit gerucht vol j. komen ongegrond is. Zooveel te beter ! [e In t ministerie van kolonlën. -Wij meenen te weten dat, met het doe la bezuinigingen in te voeren, de helft vai n het personeel aan het département vai koloDiën ter beschikking zal wordei m g^steld. 't Personeel aan dit departemen bedraagt een totaal van 280 personen, ei men zi< t in dat de zaken evengoed met di j helft van dit aantal kunnen loopendi gehouden worden. De ambtœaren en agent- n, welke tei ,e beschikking worden gestfld, ontvangei n 314 van hun salaris in werkelijken dions n Peerden voor het leger. — To n hiertoe zijn er voor onze ruitery et n artillf rie reeds versebeidene duizendei 0 peerden aangekocht in L rland. Nu heef j men aldaar ook ruim 300 trekpeerdei j gekocht, voor do stukkon der veldartil „ krie. De prijzen zijn zoo gur,stig dat di - schatkist er meor dan 30,000 fr. profli n aan doet. 4 Binnengeroapen Wassen* It „ antwiord ain Mr A. Delpoit^, di< gevraagd had zoo haast mogetijk hel tjjdstip der terugroeping van de ver-■. schillende legerkorpsen bekecd te make; - r-iaîc tic ai:!»Aer vin —^ë-4 Overeenkomstig de van kraicht zîjnî ODderrichtingen word< n de militaires met onbepaald vorlof, die terug onder de wapeni geroepen worden krachtens art 63 der miliciewet, persoonlijk verwittigd. ongeveer vijf weken voor den dag dri terugroeping. Om versch brood en taart te snijden, moet men eerst het mes it heot water houden en dan snel afdrogen. Dan wordt het brood of gebak ni t ir elkaar gedrukt. Vakantiekaartenvoor scholierei — Even als in Holland, zullen in België vanaf 15 Juli tôt 1 Oct. vakantiekaartec te krijgen zijn aan 75 % korting op hel gewoon tarif f, zoodat de scholierec goedkoop studiereizen kunnen doen. Studenten en de binnenroeping. — Vraag van M' Van de Perre : De bladen melden dat de klas van 1912, (3* legerdivisiej van 31 Mei tôt 12 Juni m zal onder de wapens geroep9n worden i Moest deze maatregel genomen worden ook voor de militaire studenten, dan zou t hij voor velen onder hen de oorzaak zijn . van het mislukken in 't examen. Zou de heer minister de studenten niet ! onder het groot verlof kunnen onder de { wapens roepen ? Attwoord : De studenten die beweren j dat zij nadeel ondergaan wegens bunne n teiugroepiDg onder de wapens voor B schiet- of krijgsoefeningen, mogen een ander tijdperk aanvragen bij het boofd 2 van hun korps en kunnen gebeurlyk d2 ,. toelating verkrijgen om bunnen werke-{ lijken dieest te hernemen gedurende het J hoogeschoolverlof. Commissle der XXXI. — Da - commissie vergaderde hedsn te 10 uren 1 's morgens q M. Golaert z<t zijne mededeeling r voort over het algemeen stpmrecht der Eiyciiacil'a vnic.no, «jeoru n vrouw. Hij o.iàerzocht da kwestie n opzicht van kiesrecht en kiesbaarheid. n M. Golaert is ran oordeel dat de vrou k stemrecbt moet. h°bben ten gelyke n t>Hl als de m;n Indien het algemee sremrecht tôt " het natuurlijk recl behoord mag men het niet onthoude f, aan de hulp dor menschen. Indien h< i, een ambt is, dan weet men niet oi p welke reden men aan de vrouw zc weigeren h"t uif îe oefenen. n Maar daar do commissie enkel zic Q moet bezighouden met provinciaal e gemeente kiesrecht, verklaartM. Golaei zich ten stelltete gunstig aan h' e vrouwen ki sre cht voor die twee gradei n Het zou rechtvaîirdig zijn aan de vroui n de stem van den familievader te gever i, daar deze zyno stemming gesft aan zyn i, partij en niet aan die zijner vrouw. r Wat de wetgevende A. S. betrefl indien er eenmaal eene grondwetsher ziening noodig zou men ten minste i a de grondwet de hinderpaal moeten doe a verdwijnen, die de vrouw belet t r stemmen en de gewone wet de voor ; waarden van het kiesrecht late: - regelen. M. Waxweilor zou de ingewikkeld kwestie van de niet lastenbetalers voo - de gemeente wiilen zien ophelderen. 1 Hij zou een onderzoek voor de kiezers 3 lijsten in sommige Belgische stedei i willen zien gebeuren 1 M. M. Levie Pastur en Van de: t Heuvel wijzon-ûok eenige punten aai i waarover in die orde van gedacht 3 opzoeking^n zouden moeten gedaai 3 worden. De commissie besluit dat de vraag on ■ die inlichtingen aan de regeering za i gedaan worden. t M DejaCe lept het verslag neer vai de ondercomn.issie, benoemd in di t vorige zitting. 1 i Hij duidt den stelselmatigen katalooj i aan dér werktn van de commissie ei t stelt de volgor ia voor van haro werk i zaamheden Na epne gedf ihtenwisseling tusschei 3 verschill^nde l ;den komt men overeei t dat er vocrstelfrn zullen gedaan wordei en op hetbureei neergelegd. Het progran zal aan vastgesi-îïd worden. _ ? De hoz;ieuju het léger.— De veld t mitrailieuz. ;: g fflen tànaf i April a. s ■ ieder voorziec /orden van iwaalf trek ! iV pi ? zullen doer hel persotioei vau het l« régi . ment karabiniers opgeîeid woi-den in di i behandelfng en de verzorging der hondei Het gFtal honden yoor iedere kompanii . mitrailjeuzen, zal .(rapsgewijze gebrach ' worden op 40. ; DE KAMER. Zitting van Dinsdag 10 Maart i Men begint de ondervraging var Mr Debunne, tôt den minister vai oorloa en tôt den minister van justicii i gericht » over de ruwe gewelddadei ; der gendarmen, alsmede over cU , rechterltjke vervolging ingespanner ■ wegens overtreding von art. 310 var i het strafwetboek gedurende de laatsU loerkstahing te Waereghem. • * * * Zitting van Woensdag 11 Maart ' Men begint de algemeene besprehint, ■ over de holoniale begrootingen , Mr RenMn, minister, neemt hei woord en spreekt breedvoerig ovei het beheer der holonie Mr Mechelynck beknibbelt 't beheei en verwijt den minister dat hij U lang het tekort in het koloniaal budiei | verdohen gehouden heeft. * * * Zitting van Donderdag 12 Maart \ De algemeene besprehing over dt holoniale begrootingen wordt voort gezet. Verscheidene redenaars voeren he\ 1 woord Dura lex - sed lex. Wie moet eene aangifte var nalatenschap neerleggen î Iedereen die ia zijde lijn erfgenaam is tie in vorwijl verliest allé liefde zoo tôt zijne ouders als de bandieten, maar deze laatsten erin eid. Bij artikel 54 der wet van 30 Augustus tôt God. gelukt zijnde over eenen muur te touw .1913, brengende wijzigiDgen in de wet 'k Spréek hier niet vaa die honderden klimmen, waren reeds binnen. Dreigend lijken betrefïende de successierechten, is er mannen, die door cinemavertooning nrt hunne revolvers en messen dwongen imeen bedongen dat bij gebreke van aangifté eene onreine neiging ia zich voelden zij dri î meisj»s hen te volgen. recht van nalatenschap binnen den bepaalden geboren worden, die hunne eer, hunne Deze laatsten, dat valt niet te betwii-ouden termijn, 't zij zes maanden indien het gezondhëid, hunne ziel en 'tgeluk hunner f -len, hadden de bandieten reeds gekena n het nverUi'den op het grondgebied van het huisgenootsn opoff irden aan het een of alee>- te worden toevertrouwd aan het t om Rijk is voorgekomen, ieder persoon die het ander laag schapsel, de naam van werk van St-Larzare, maar hetonder-' zou daartoe persoonlijk gehouden was, voor mensch onwaardig. zoek h >eft later bewezen, dat zij met de zichzelf in eene boet van 5 fr. voor elke Ouders, wilt go dat uwe kindgren booswichten hoegenaamd niet overeen-zich week verwijl vervalt. braaf hlijven, God en u b iminnend, gekomen waren om te ontvluchten. 3 al en De wetgever door geene restrictieve houdt ze uit de cinema's; gaat er zelf De meisjes zijn Suzanne BourdoD )laert bopaling in den tekst te lasschen, heeft niet, want woorden wekken. voorbeel- Louise Fagot en Pauline Roullot 15 li h°t biigevolg iedereen verplicht wanneer den tfekken. Mannen. vlucht 't gevaar; en 18 jaar oud. aden hij erfgenaam in zijde lijn is, eene geef t geene gelegenheid aan ohteerende Na den aanslag namen de booswichtén rouw aangifte neder te leggen, welke ook het gevoelens om in uw hart te sluipen. Ge hunne gevangenen mee en vluchten per even, vermogen van den overledene moge zult voorzichtig zijn, zegt ge; bij tijd auto. Gendarmerie en policie poogden zyne wezen. ophouden. Maar hoe ver moogt ge gaan? vruf-hteloos ze in te halen. Zoo bij voorbeeld: een kind, bezittende wie houdt een rollenden rotsblok tegen 7 Zij stopten aan de poort van Auteuil treft, een spaarbookje van 25 frank, wanneer Rapper gaat de mensch op den weg van waar, op de versterkingen, er afschuwe^-sher- het komt te overlijden en broeders of het bederf. Bemint uwe vrouwen en lijke tooneelen plaats hadden. Dit ook stein zusters nalaat, geeft aanleiding tôt kinderen, blijft uit de cinema's. Vrouwen kwam men later tè weten. doen aangifte van nalatenschap op boet voor christelijko Vlaamsche vrouwen; ge hebt M. Trameçon, policiecommissaris it te ieder van hen van 5 frank per week uw kroost in pijnen, tranèn en bloéd begon de opzoekingen zoodra hij van voor- vertraging na de zes maanden van het gewonnen, bewaart zorgvuldig dien het gebeurde verwittigd was en om laten overlijden. schat; bepraat uwe mann~n, ge hebt de deze doelmatiger temaken, gaf hij bevel Bijgevolg men is verplicht eene aan- almacht der liefde — de vrouw maakt en nam bij de strengste voorzorgen dat kelde gifte te doen hoe klein het vermogen ook den man, — bestrij^t, bestrijdt uit al uwe er niets mocht uitlekken. voor weze, alhoewel er maar rechten ver- krachten de cinema's. Dank aan deze behendige tactiek schuldigd zijn wanneer 't batig overschot . Rechtdit. gelukte de magistraat er in denzelfden izers- de 300 gulden of 633.33 frank bereikt. —_____ nacht nog Suzanne Bourdon terug te teden Zekere verplichtlng en bo t loopt men T T7J70 np A ANtfflNnïPTNPl?W vinden. Zij was aan de handen der alleen op m rechte lyn wanneer de LMjO IJJj flillllVUllUlUit'Iuilll bandieten ontsnapt en naar hare zuster den overledene onroerende goederen of im qmq RHVflFRRFI rue Danton teLevallois-Perret, gevlucht aan hypothécaire schuldvorderingen na- u ° Van dat oogenblik ging het onderzoek jchte laat. ^• sneller vooruit en 7 van de bende werden daan BUITEN LAND. aangehouden in het 15" arrondissement A «an rlci Hnrlanc< van Parijs. 't Zijn allen knapen van 17 g om XXd/il U.C Vj fc>. Ngderlmd tôt 19 jaar oud I Allen werden in't bezit : zal De cinema's rijzen op als paddestoelen Eene Aprilgrap in Maart gevonden van revolvers, messen en van ui' delî groDd Met welk doel I Om de Vrijdag wisten eenige jonge snaken to nlS?<vanM^0 , zeden te verfijnen, het menschdom te Budel, eene versletene hazenhuid te Points, aldus ontwikkelen, te veredelen. te beschaven; bemachtigen, welke wat opgevuld en de . omdat elk lid vijf punten heeft slnniT met 0611 s°ciaal doel. Zoo, ten minste, las ooren op stoVjes gespannen, in den tuin ^ m en îk m een cinema-programma. En op van MrP. V., jager, werd nedergezet. wijsvmger der lmkerhand. rerk s'u^ °f .film steunde zich de Mr V. die ook wel eens graag iemand Verehvigde-Statek eigenaar, om die stoute bewering te in't ootje neemt, werd gewaarschuwd Traoisrhp brnnd fhon Ulten • Het l0Veh eener zedelooze tooneel- dat een haas zich aan zijn moes te goed „ , ... . .. - speelster, op het doek gebracht, « om de deed; voorzien van zijn ro r snelde V Jalryne slachto//ers mannen en vooral de jongelingen, te ter jacht. De figurant-haas zat met het Het gebouw van de Missouri Athletic Iram waarschuwen tegen zekere vrouwen, achterwerk naar den jager gekeerd en Clufj te St-Louis, is Maandag morgen 5 diedoor hun driftigvlammend oog, hunne met de ooren in de hoogte blijkbaar afgebrand. onzedige kleeditg, hunne lichtzinnige lustig te knabbelen. Ongeveer 100 personen, die er kamers ., gebaren, de mannen aanlokken en hunne Een schot knalt. de haren stuiven uit hadden, worden vermist; men vreestdat plichten doen vergeten ». dehuiden vana<;ht?rdehaag weerklinkt zij omgekomen zijn. h-At Sedert wanneer werpt mèn de men- de drie à vierdubbelé uitroep : Zeven lijken zijn op straat gevonden. schen arsenik of -anijer yergift toe. om Ge hebt hem I- Tableau H! Het gebouw was 8 verdieping'in hoog; bnpi-H .tearaBr .dat hgfcfcw nxtlmï de slapenden werden op de bovœver- "werpt £n?n ; -, «AMKWflt diepiDRun vorrast door hat auol O'.n *icli dat men kan verdriiken ï cfod van ern der iweelingzusters heen grijpenda vuur; de weg i on.- Wie't gevaar beœiDt, zal eriuvergaan door Dr Le Filliâtre gescheidm koming was hun afgesneden. 3 ge5S±S»»d5«B —77^TZ777TÀ~~ jonkhe1d.Zed°endeverbee1dingwerken, te ParijSi van tweelingzuster werd BINNENLAND. — a%?dof^n1en^te die iS m°rgeD a'daar "^^^«HOOFDATANDPIJN Moettraikht voorbeelden ka°anhalen k°Te t ^ecds d'hrt !lrie et feind t>lots ffenezen door een Cachet Berliin nooet eene 14?ariee kfndermdd ?tu,peK D° bBe^und,g0 bewerking ech- a A UT H 1ER. lenZfr.de doos van 6 irt hare meesters me^ arsenik^ ver^ftioen sche^n op haar geen schadelijken en 13 cachetten of poeders. •t Is het van Te Parfis doef een Umeen van /' S m*lped uitgeoefend te hebben. idecuil wonderlijk, radikaal middel »an Bonnot^na; Wj scWetim^ vadér^moeder ISwS^eViaTn BaSSelt' m in ticie broeders en zusters, on naar de gendar- Sfan LzSl7ven P ' aile apothehen iden naen die hem aanhouden ! Te Brussel Suzanne het and r kind verkeert in — Vadermoord. — Ter gelegenheid de steelt een jongen te huis 300 frank; door uitmuntenden i?ezondhpi(i<!tôpstand " eener Ieest te Leebeke, kwam om 2 uren inen eenen kameraad doet hij zich binden mtmuDteDaea gezonaneiasto.stand. ,g nachts zeker0 De yieeschhouwer, van een prop in den mond steken, en veinst ccu i/i nriCTCD dcotaduii kleermaker, naar huis; hij vond het te itste door twee bandieten aangerand te zijn. "R IVLUUoltK OtolUnnlU. laat om slapen tè gaan, en daar hij de» Waar leerdede kleine giftmengster het Dnin moici» nntunopH Maandags werk moest leveren, maakte gebruik van arsenik? Wie leerde die , hij koffli en begon tiwerken. mrt kinderen stelen, moorden ? Het gerech- Eeij deel der bandieten aangehouden, Zijn vader stond op, deed hem opmer- . . terlyk onderzoek heeft het uitgebracht. tv, Rnnlevard dê SfrasVnra to king. n en. na een hevigen twist, nam het cmemas verbeeld. van 0eDe t)an(j1(}teIlStreek, die verbaast ^iVmœ trL en ^t in riiM over ' En kah 't àndbrs? g0°r. de stoutmoedigh -id der vijftien zt'^ De eriisaard^zèetr ten cronde bandieten die z : hebben uitgevoerd. heer Een kind houdt van aile vermakelijk- Op nr 216 beviDdt zich cen klooster ni Lnda^mnrfo iS7n^bw»m tor y te beden, van de gevaarlijke 't meest De voor gevallen meisjes. een zeer groot «iJS.8 idiet lust wordt een drift. Aile vertooningen gebouw van drie verdi-pingen, waar nnmMrt?» wii het bjjwonen, maar dit kost geld. tegenwoordig een vijltigtal joûge meisjes «oi ^ 1 ^r^Plem je Moeder geeft niet genoeg, het kind wil verblijven; de meeste zijn er heen- «mSarmnn^iA zijne drift voldoen; het steelt, wordt een gebracht door de zorgen van l'Œuvre lart dief. en een dief wordt een moordenaar, d«s libérées do St Lazare. bedreven misdaad. " de als de nood dwingt. Daarbij, niet ailes Vrijdagavond rond 8 ure, toen ailes in Indien gij hoest of benauwd zijt, en iort- wat in de cinéma vertoond wordt, kan het klooster rustig was, klonken er gij slechte nachten hebt, neemt de aan- het kind verstaaD; zijne verbeelding eensklaps lalrijke schoten, groote ont- gename Borstpastillen Walthêry, en ; het werkt; het zoekt, vraagt, want een kind roering verwekkend in het gebouw en gti zijtgenezen. — 1 frank de doos. is van natuur nieuwsgierig. De ouders in de buurt. LEUVEN.— Studentenwanorders — en de onderwijzers weten best wat al Het klooster werd le^teriyk bestormd Dinsdag avond rond 8 uren, zijn 6 tôt 700 „ mofiilijke vragen kinderen kunnen door eene bende boosiioaners, welke, studenten, VlamiBgen en' Walen, in A " stellen : hoe uiterst kiesch het soms is gewapend met revolvers, onophoudelijk groep naar Kessel - Loo, eene voorstad hunne vragen te beantwoorden. Wat schoten door deuren en vensti rs terwijl van Leuven, gegaan, om er het huis te /an ouders of meesters niet zfggen, zal het zij hunbfstdeden omdoorb' klimmingin brstormen van Mr Marx, b"stuurder van /> kind vragen aan makkers die er meer h°t gebouw te dringen d> n nachtwaakdienst La Prévoyance, ' " van weten dan hij of zij; eens van de De bestuurster, vol schrik, aarzelde die ten rechte of ten onrechte verdacht im is verboden vrucht geproefd, eet het er nochtans niet, trots het gevaar, voor werd. een verklikkingsdienst te hebben veek gretig van; het geraakt bedorven, en het venster te verschijnen. Zij smo' kte ingericht op last van de hoogeschool, ten H. VanHese&C1 WISSELKANTOOR OPENBABE F O N D S E K Tblbkoon 13E 1° Uitvoering der beursorders aan 1,50 ' 2° Kosteloos nazicht der uitgekome nummers 3® Betaling zonder kosten der koepoi tien dagen op voorh&nd 4 Antwoord op aile vraag om inlichtii «en en zonder kostoc Alsook aile andere bewerkingen. BEKENDMAKING. Ik ord' rgetr fkende, heb de*^HBn eer mijne kalan'en alsook het acbtbaar i ub if k van Hasselt en on streken kenbaar te makf-n dat ik, i lange jare n in een der bijzonder s werkhuizen der stad gewerkt te hebbe: mij ke m te st' llen als MEESTER-KLEERMAKER Ik ho Dp, door mi,in goed verzorf werk en matige prijzen, alsook do< mijne beste kwaliteit waren, de gun van eenieder te genieten. Minzaam aanbevei.end, Frans Leuris - Venderick Hoeh der Demerstraat en Thonisse, laan, Kempischepoort, 90. Hasselt Bij dezelfde gevraagd meid keerenc 's avonds naar huis. ri^ ~~~~ — « 6 Mengelwork van het Aankondigingsbla De kanker der sted DOOR /• EGREVISSE. n ! ~1~ is ' Een schaterlach barstte eensklaps men klapte in de handen, en O i- betaalde een avondpartij, waarop bi algemeene bespottingen onderging. het even, van al deze schanddaden m ik ge n enkel woord gewagen, zo niet werde aangespoord door oprechte genpgenheid voor de g t Kunegonde, di9 waarachtig zulk lot i verdient. Het ergsté van ailes v i- thans: de levenswijze van dezen los! a digen kerel vordert ontelbare som te gelds; men zou, dus doende, den bc a, des koffers van eenen Rotschild vin Kortom, Oscar Gullivers weet se niet meer van wat hout pylen te ma Nu is mijne vrees, dat de oude, : :d Blinkhout hem zal ter hulp komen >r zulke wijze, zou Kunegonde st erfdeel zien verzwelgen door h eerloozen echtgencot; in dezen ge' staat haar eindelijk niets te wachten, een leven van loutere ontberiDgen, na *' smarten, die de kerel haar 1 î- veroorzaakt « — De bultin zweeg en scheen op le antwoord te wachten. Toen ik even stom bleef, — immers wat kon ik zei — voegde zij ten slotte bij : « thans ik het aan uwe gekende wijsheid e beramen wat er te doen valt, oe jonge vrouw te redden. Ik ma i 38 verzakeren, dat ik enkelijk naar de stei van myn geweten hëbbo geluisterd. H .j. is tijd, dat de verergernissen van dezi jjlj Gullivers ophouden .. en het zekers ^ middel is, dat de levensmiddelen, h geld, hem worden afgesneden. In c liefdadig werk zult gij, me vrou Engelen, mij behulpzaam wezen. » — Ik durf al dit mengsel van eerlooi los ; heden noch als goede munt aanvaarde scar noch als zoovele verdichtsel vérwerpe: j de Ik geloof ook niet, dat de stem van haï Om geweten tôt de bultin heeft gesproke zou of dat zu aangespoord zoude worde 0 ik door meedoogenbeid ten uwe opzicht îene dit eventwel mag niet belet ton, aat m< aede den gpgeven wenk volge. Mij dunkt, d met gij alleen in staat zijt, uwen vader olgt voorkomen. )an- — Wees niet bekommerd ; bemerk men Kunegonde, mijn vader is koopman < dem cijferaar; hij zal zijne geldkofla den. zorgvuldig gesloten houden voor zijm mer verkwistenden schoonzoon. Overigens sen. het hem bewust, hoe onze huiselijl 'yke zaken staan; hij is er bedroefd om, hee ; op reeds te verstaan gegeven, dat hij n aaar gaarne zou zien terugkeeren naar h iren vaderlijk huis op don Vlaamschi ralle Steenweg. dan — Dus mag ik betrouwen, dat gij uv aide zaak zult ter harte trekken. Wilt ( leeft weten, wat de Wespestraal mij nog, s ter looçs, verhaaldef De hemel we een waar zij er aangeraakt; maar zij is ei twel wandelend nieuwsblad; het is alsof i het geheim bezat van in aile huizen laat dnngen, om de vertrouwelijke gespre. •ver, ken af te luisteren. Hoor en oorde 1 de liever ! Over eenige dagen (zoo verhaal g u zij) ontving onze vriend, de schild - * wp pw owuiyatj uuci vau o il. w ' n Goudaart eene uitnoodiging van wi st den ryken fabrikant Paalinck op e n avonpartij. Natuurlijk aanvaardde 1 te en begaf zich derwaarts met at nauwkeurigheid eens uurwerks. M it hoe verwonderd stond de kunstenaai w zien, toen hij niemand anders dan pa mama en de lieftallige mejufifer Paalii i- in de zaal vond, die hem eventwel i a, de meeste vriendelijkhsid onthaald i. Hij begon te twijfelon, of de eene ir andere spotvogel hem niet eene p a, hadde gespeeld; zijn uurwerk bsdri m hem niet; het uitnoodigingsbriefjin. i e, de eigene hand van M. Paalinck gesch >n ven, droeg wel deugdelijk; «den it October 18 . ten 8 ure 's avonds.» te Goudaart's verlegenheid duurde i lang; want na de eerste plichtplegirg te zegde de fabrikant : « het zal u wond m lijk voorkomen, dat ik u. meesl rs uitnoodigde voor eene avondpartij, m dat gij ons gedrieën alleen vergad is vindt. Ik moet u over gewichtige zal ce spréken, en begin maar met de eei ft de beste. Het is nu ruim vier j iij geledrn, dat gij het portret mij et dochter Glemencia schilderdet. To m maals telde zij achtien jaren; gaarne : ik haar afgebeeld zien op hare twee- re twintig jaren, in den vollen bloei ha ;ij levens naast harèn vader en h ls moeder, Ik bid u, meester Gouda; et deze zaak op u te nemen. en ze >n spoedigste te beginnen. Sedert i sij jaren moet gij nog oneindig gre te stappen gedaan hebbqn op het gebied i- kunst, en het zal mij tôt het hoof el genoegen strekken, daarvan een s{ le kend bawijs in mijn bezit te hebben.» ar Mama Paalinck wist de bede ha gicug vuli; net aab.\, ueuui vtsu, :ge echtgenoots op eene insluipende wijz( îne ondersteunen. Mejuflter Glemencia îij, door haar mienospel genoegza de verstaan, men viel den kunsteni lar dermate op het lijf, dat hij zijn woi • te gaf Den volgenden dag repds zou hij pa, schilderij beginnen. Toen deze zaak v ick afgedaan, wende Glemsncia eene di net gende bezigheid voor, om zich eei en. oogenblik te verwijderen Dit ailes me of wel overlegd zijn ; want de verwijder ert der dochter gaf aan den vader geleg >og heid, om te beginnen in dezer voei aet « sedert ongeveer drie jaren bemerkt re- dat gij op de ballen en fresten 15 geliefkoosde danser van mijne Glemen zijt; dit getuigd voor haren gce liet smaak. Velen onzer geldaristokratisi en. dochters nemen eenen toon aan, z< er- jegens de meest uitstekenden kmss er. naar» zonder fortuio, die aan en bnlachelijke grenst. Ik weet, wel is wi ard bij ODdervinding, dat men in oi cen verstofllijke eeuw niet overal te ra ste raakt, als men karig bedeeld is van ( îar goudklomp ; ik bôken desniettemin, aer ik deugd en talenten veel hooger schs en- dan rijkdommen. Onze doenter schi sou mijne zienwijze te omhelzen ; want en- meester Goudaart, dit mag ik u verze ars ren, staat hooger in hare achting dar are de rijke koopmanszoons der hoofdst irt, die naar hare hand dingen. Men we ten dat zij eenig kind is, en dat een millii 1er huwelijksgifte slechts als eene oprel ote ning moet beschouwd worden. Zeg der eens rondborstig, indien ik u bide ;ste mag: hoe bevalt u Glemencia?» re- — Ik bid u om verschooning, mijnhe was het verlegen antwoord van i ars verrasten kunstenaar, uwe dochter ii eu ni: l veusi'ix' tn versouijuen. Z.IJ sm< i te mijne oogen het zinnebeeld der be liet nenswaardigheid... Zij is schoon, am en glanst als eene komeet aan >ar sterren hemel dër hoofstad !... )rd — Uw talent als schilder was de bekend ; dat gij dichter waart, dit ?as ik nog niet; thans ben ik daa in- overtuigd. Ook begrjjp ik eensk ten waarom zij uw gezalschap ver est boven dat van aile andere; gij si ing hare ijdelheid... want er was, er m- zal geene vrouw zijn op aarde, die ?e: met een greintjen ijdelheid bahebt ii ik, De kunstenaar. die nog niet begt de dat vader Paalinck ernstig sprak, ■ cia vuurrond en bej «gende : en — Gij moogt mij gelooven, mijnl :he nooit heb ik bedoeld, de ijdelheid i dfs dochter te streelen .. indien het al1 te- -zoude wezen, dat zij met deze vrou' aet ziekte besmet is ; hetgeen ik nog ] îar heb kunnen bespeuren. îze — Om het even, of onze Glemi aht wat min of wat meer heeft van len vrouwenziekte, geljjk gij het ding iat juistheid noemt, dit doet weinig tte zaak. E°n verstandig man weet jnt vrouw te plooien naar zijne h gij veroorloof mij dat ik met u te- vertrouwelijk woord spreek. Mo al zullen wij de eer hebben, u te verw ad, ten. Gedurende uwen arbeid zull iet, menigmaal gelegenheid hebben, om >en mijne dochter tusschen vier ooge ce- spreken; poog haar hart te verovi aaij dan is mijne toestemming u geschoi len Wordt gij het eens. dan tel ik u millioen huwelijksgifte of plaats ar ; som in Russische fondsen. Daarenb len stel ik vijftig duizend franken ter i i in bèschikking om, na het voltrekke; i Kie ingericht op last van de hoogeschool, ten min- huwelijks, met uwe jonge gade eene rijk speel of kunstreis naar Italie te onder- den nemen. Gedurendè uwe afwezighéid vraag ik van u eene enkele gunst ; deze mij bestaat hierin, dat uwe moeder en wist uwe zusters bij ons komen woonen, ten rvan einde ons het gémis des eenigen kinds laps, dragelûk te maken. k iest Mijnheer Paalinck zweeg en verwacht- reelt te zich, dat de schilder hem te voet s, er kwame gevallen. Hoe stond hij eventwel niet verbaasd te zien, toen eene plotselijke il bleekheid over het schoone aangezicht •eep, des kunstenaars kwam. iVerd — Wat deert u, méester Goudaart? Vraagde bij met bezorgheid. Vreest gij îeer, misschien, dat ik niet ernstig spreke I iwer Gij kent mij, geloof ik, genoègzaam, om yaar overtuigd te wezen, dat zulke belangen ven- van al te ernstigen aard zijn, dan dat îooit men er mede jokke. Ik wil u zelfs meer zeggen: mijne dochter bemint u... en ik meia heb in de liefde tôt mijn eenig kind den deze noodigen moed geput om u deze verkla- met ring te doen. ter — Indien de zaken werkelijk op dien ëene voet zouden staan, stamelde Goudaart, and; dan spaar mij, ik bid u, de moeielijke een taak van het opgedragen werk morgen rgen te beginnen ; ik mag het niet onderne- ach- men . gij — En de reden wenschte ik te met kennen? Bemerkte de rijke koopman, n te torwijl een koude huivering over het iren, lijf van Mevrouw Paalinck liep; want ken. de moeder, wist hoe het hart der dochter een geschapen stond. deze oven îwer i des ( Wordt voortgezet). Een-en-Vijftigste jaargang 7.a torH Q cr 14 TVTo a r»f 1 Q1 N 11

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Aenkondigingsblad der provincie Limburg behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Hasselt van 1864 tot 1946.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes